Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC4784

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
03-10-2007
Datum publicatie
03-03-2008
Zaaknummer
119101 - HA ZA 06-429
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kwalitatief recht; matiging boete.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 119101 / HA ZA 06-429

Vonnis van 3 oktober 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STARFORM B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres,

procureur mr. M.F.H.M. van Haastert,

advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOBBY TOTAAL B.V.,

gevestigd te Zwolle,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

procureur mr. A. Ben Daoued.

Eiseres zal hierna Starform en gedaagden gezamenlijk zullen Hobby Totaal genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken

- een akte na pleidooi van de zijde van Starform

- een antwoordakte na pleidooi van de zijde van Hobby Totaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De vennootschap onder firma ‘v.o.f. Starform Letters’ werd gedreven voor risico en rekening van haar vennoten [C] en mevrouw [A]. Starform Letters was een drukker en uitgever van stickers, die zij via groothandelaars op de markt bracht.

2.2. Tussen Starform Letters als verkoper, Starform Beheer B.V. als wederverkoper en Starform B.V. als koper is een overeenkomst gesloten tot verkoop van de door Starform Letters gedreven onderneming. Die overeenkomst is vastgelegd in een akte, getekend op 16 november 1999, welke voor zover hier relevant vermeldt:

“In aanmerking nemende dat:

(…)

? de verkoper, met ingang van 1 januari 1999 heeft verkocht aan wederverkoper de onderneming (…);

? wederverkoper per direct deze onderneming heeft doorverkocht aan koper;

? de partijen de voorwaarden en bedingen van deze verkooptransacties thans schriftelijk wensen vast te leggen.

(…)

Artikel 10

De (weder)verkoper verplicht zich alle bij het verkochte bedrijf lopende contracten of uit andere hoofde daartoe behorende rechten alsmede alle relaties van het bedrijf ten bate van de koper te doen strekken.”

2.3. Hobby Totaal v.o.f. was een vennootschap onder firma met de heer [gedaagde 2] en mevrouw [gedaagde 3] (gedaagden sub 2. en 3.) als enige vennoten. Hobby Totaal v.o.f. exploiteerde een groothandel die hobby- en handenarbeidartikelen verkocht. De onderneming van Hobby Totaal v.o.f. is op enig moment ingebracht in de, daartoe bij akte van 29 december 2000 opgerichte, besloten vennootschap Hobby Totaal B.V. (gedaagde sub 1). De heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] (voornoemd) vormen gezamenlijk het bestuur van Hobby Totaal B.V.

2.4. De auteursrechten op de volgende stickers en stickervellen behoorden aanvankelijk aan Starform Letters en per 1999 aan Starform toe:

a. stickervel met grote bloemen;

b. stickervel met kleine bloemen;

c. stickervel met schelpen;

d. stickervel met instrumenten;

e. stickervel met huwelijk gerelateerde afbeeldingen;

f. stickervel met geboorte gerelateerde afbeeldingen;

g. stickervel met beertjes.

Deze stickers en stickervellen worden hierna kortweg de ‘Starform-stickervellen’ genoemd.

2.5. In 1999 heeft Hobby Totaal v.o.f. stickervellen verkocht die sterk leken op de ‘Starform-stickervellen’. Die door Hobby Totaal v.o.f. verkochte stickervellen waren in opdracht van Hobby Totaal v.o.f. vervaardigd door Pickup Sign Supplies B.V. (hierna Pickup).

2.6. Starform Letters heeft Hobby Totaal v.o.f. alsmede haar vennoten gedagvaard in kort geding ter verkrijging van een verbod op de verdere verkoop van de stickervellen door Hobby Totaal.

2.7. Ter voorkoming van dat kort geding is er tussen de Hobby Totaal v.o.f. alsmede haar vennoten en Starform Letters op 23 maart 1999 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij ook de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] persoonlijk partij waren. De overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

“1. (…) Hobby Totaal erkent voorts dat de door haar verkochte producten nabootsingen zijn van de stickervellen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Starform.”

(…)

“3. Hobby Totaal zal, met onmiddellijke ingang, in binnen- en buitenland, iedere inbreuk op de bovengenoemde auteursrechten van Starform staken en gestaakt houden. Hobby Totaal zal zich derhalve onthouden van het op enigerlei wijze, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan hen, al dan niet middellijk verbonden (rechts)persoon openbaar maken of verveelvoudigen, verkopen, distribueren en verspreiden op welke wijze van ook van producten, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Starform, op straffe van een boete van NLG 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, of, ter keuze van Starform, van NLG 75,-- per product waarmee inbreuk op de bovengenoemde rechten van Starform wordt gemaakt.”

(…)

“7. Hobby Totaal zal de inbreukmakende producten en verpakkingen (met inbegrip van delen daarvan) binnen drie weken na ontvangst ter vernietiging toezenden aan Starform te Amsterdam aan de [adres] ([postcode]). Zulks op straffe van een boete van NLG 3.000,-- per dag dat Hobby Totaal in verzuim is met het naleven van deze verplichting.”

2.8. Daarnaast spraken partijen af dat Hobby Totaal v.o.f. een bedrag van fl. 3.500,-- aan Starform Letters zou betalen, hetgeen Hobby Totaal v.o.f. ook daadwerkelijk gedaan heeft.

2.9. In een brief van 29 maart 1999 schrijft de advocaat van Hobby Totaal v.o.f. en de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3], aan Starform Letters:

“Bijgaand de restant stickervellen-voorraad van cliënte.”

2.10. In 2000 is Hobby Totaal verhuisd naar een nieuw bedrijfspand, waarbij de gehele handelsvoorraad is meeverhuisd.

2.11. Door Hobby Totaal zijn eind 2005, 1.000 van de litigieuze stickervellen verkocht aan derden tegen een prijs van EUR 0,15 per vel.

2.12. Een door Starform ingeschakelde deurwaarder te Hoofddorp heeft op een markt te Hoofddorp onder mevrouw [B], handelend onder de naam ‘[Bedrijf X]’, stickervellen in conservatoir beslag genomen. Het proces-verbaal van beslag legging vermeldt onder meer:

“3. GECONSTATEERD

de aanwezigheid van meerdere stickervellen met daarop wel vermeld de naam Starform, maar ook stickervellen zonder deze vermelding,”

De marktkoopman, de echtgenoot van mevrouw [B], deelde mee dat hij de stickers tijdens een opruiming bij Hobby Totaal te Zwolle had gekocht.

2.13. Een door Starform ingeschakelde deurwaarder te Zwolle is op 19 december 2005 naar de bedrijfsruimte van Hobby Totaal aan de [adres] te Zwolle gegaan. Hij verklaart daarover in een door hem opgemaakte akte onder meer:

“mevrouw [gedaagde 3] toonde mij, gerechtsdeurwaarder, het schap met stickervellen. [gedaagde 3] deelde mij vervolgens mee dat zij de stickervellen had betrokken van het bedrijf [Z] te [woonplaats];

vervolgens heb ik geconstateerd dat in voorraad was:

- bloemsticker 1, 8 mapjes goud

- bloemsticker1, 10 mapjes zilver

- bloemsticker 2, 4 mapjes goud

- bloemsticker 2, 16 mapjes zilver

- schelpsticker, 14 mapjes goud

- schelpsticker, 11 mapjes zilver

- instrumentensticker, 11 mapjes goud

- instrumentensticker, 11 mapjes zilver

- huwelijksticker, 7 mapjes goud

- huwelijksticker, 10 mapjes zilver

- geboortesticker, 3 mapjes zilver

- geboortesticker, 7 mapjes goud

- individuele sticker afkomstig van bloemensticker 1 Starform, 22 mapjes goud

- individuele sticker afkomstig van bloemensticker 1 Starform, 16 mapjes zilver

Vervolgens heb ik van ieder voornoemd mapje een exemplaar gekocht en mevrouw [gedaagde 3] geadviseerd de mapjes uit het schap te halen i.v.m. het auteursrecht welke wordt geschonden.”

2.14. In een brief van 4 januari 2006 heeft de advocaat van Hobby Totaal aan Starform onder meer geschreven dat Hobby Totaal op eerste verzoek daartoe de nog in voorraad zijnde stickervellen aan Starform zou toezenden en dat Hobby Totaal bereid is de door haar met de verkochte stickervellen genoten winst aan Starform te vergoeden.

2.15. In een brief van 21 augustus 2006 schrijft de deurwaarder die op het verzoek van Starform op 19 december 2005 de bedrijfsruimte van Hobby Totaal had bezocht onder meer:

“De stickervellen bevonden zich, op de dag van mijn constatering, in de winkel van Hobby Totaal B.V. en niet in een magazijn, dat voor derden niet toegankelijk was.”

2.16. Door Starform is beslag gelegd op een aan mevrouw [gedaagde 2 en 3] in eigendom toebehorende registerzaak.

3. Het geschil

3.1. Starform vordert samengevat - veroordeling van Hobby Totaal tot betaling van EUR 136.134,06, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. Hobby Totaal voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De gevorderde boete is gebaseerd op een op 23 maart 1999 tussen Starform Letters en Hobby Totaal v.o.f. en haar vennoten gesloten vaststellingsovereenkomst.

4.2. Hobby Totaal brengt tegen deze vordering de volgende verweren in stelling:

a. Starform is niet-ontvankelijk in haar vordering omdat niet zij maar Starform Letters partij bij de vaststellingsovereenkomst is;

b. niet Hobby Totaal maar Hobby Totaal v.o.f. was partij bij de vaststellings-overeenkomst, zodat daaruit voor Hobby Totaal geen verplichtingen voortvloeien;

c. de boete is hoger dan voortvloeit uit de overeenkomst. Het begrip ´per product´ in artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst (rov. 2.7.) wordt onjuist uitgelegd, en de stickers bevonden zich grotendeels niet in de winkel maar in het magazijn.

d. Tenslotte dient de boete te worden gematigd.

De rechtbank gaat op deze verweren achtereenvolgens in.

4.3. Starform is geen partij bij de vaststellingsovereenkomst

Starform was geen partij bij de vaststellingsovereenkomst, terwijl in beginsel slechts partijen rechten kunnen ontlenen aan door hen gesloten overeenkomsten. Het geschil spitst zich daarom toe op de vraag of de rechten uit het boetebeding op rechtsgeldige wijze zijn overgegaan van Starform v.o.f. op Starform.

4.4. Bij repliek (onder punt 3.) heeft Starform gesteld dat zij van rechtswege in de rechten van Starform v.o.f. is getreden omdat zij de onderneming heeft voortgezet. Bij akte na pleidooi heeft Starform een ‘akte van levering voor zover vereist` in de procedure gebracht. In die akte worden door de vennoten van Starform v.o.f. (de heer en mevrouw [Q]) uitdrukkelijk alle uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende vorderingen overgedragen aan Starform.

4.5. Starform heeft gesteld dat haar gehele onderneming door Starform Letters is ‘ingebracht’ in Starform. Op grond van Auteurswet 1912 is daarmee ook het auteursrecht op de stickervellen mee overgegaan. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat een auteursrecht overgaat door een daartoe bestemde akte. De overgelegde ‘akte van koop en verkoop onderneming’ is daartoe voldoende.

4.6. Het boetebeding was uitdrukkelijk en specifiek aangegaan met het oog op schending van dit auteursrecht. Zonder dat auteursrecht mist het zin en betekenis. Starform Letters had bij het recht op grond van het boetebeding dan ook slechts belang zolang zij het auteursrecht op de stickers behield. Uit de stellingen van Starform vloeit voort dat het recht uit het boetebeding beschouwd, moet worden als een kwalitatief recht dat op grond van artikel 6: 251 BW overgaat op degene die het auteursrecht onder bijzondere titel verkrijgt.

4.7. Uit de parlementaire geschiedenis op art. 6:251 BW volgt voorts dat als een ‘goed’ in de zin van artikel 6:251 BW ook een ‘algemeenheid van goederen zoals een onderneming’ kan worden beschouwd. Ook de overdracht van de onderneming als geheel leidt derhalve tot de overgang van de rechten uit het boetebeding (PG Boek6, p. 932/933).

4.8. Daarmee behoeft hetgeen partijen verder aangaande contractsoverneming, omzetting, cessie, lastgeving en volmacht hebben gesteld geen bespreking. Starform kan de rechten uit het boetebeding uitoefenen.

4.9. Hobby Totaal is geen partij bij de vaststellingsovereenkomst

Dit verweer heeft Hobby Totaal laten varen door bij dupliek onder punt 2. uitdrukkelijk te erkennen dat Hobby Totaal ten aanzien van ‘de duurovereenkomsten’ van Hobby Totaal v.o.f. in de rechten en plichten is getreden van Hobby Totaal v.o.f. Deze erkenning heeft Hobby Totaal bij pleidooi nader uitgewerkt door te verwijzen naar de oprichtingsakte van Hobby Totaal waarbij de door Hobby Totaal v.o.f. gesloten ‘duurovereenkomsten’ door Hobby Totaal zijn bekrachtigd. Het verweer behoeft daarom verder geen bespreking.

4.10. Daarbij is van belang dat, door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door Hobby Totaal v.o.f., ook de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] hoofdelijk waren verbonden voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Artikel 18 Wetboek van Koophandel bepaalt immers dat in vennootschappen onder firma elk der vennoten, wegens de verbintenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden is. Door Hobby Totaal is wel gesteld dat Hobby Totaal B.V. ten aanzien van de duurovereenkomsten van Hobby Totaal v.o.f. in de rechten en verplichtingen van de Hobby Totaal v.o.f. is getreden. Zij heeft echter niet gesteld dat daarmee ook de hoofdelijke verbondenheid van de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] eindigde.

4.11. De hoogte van de gevorderde boete

De schending door Hobby Totaal van het auteursrecht van Starform valt onder de reikwijdte van het boetebeding in de vaststellingsovereenkomst. Starform heeft daarbij uitdrukkelijk en herhaald gesteld dat zij haar boetevordering niet slechts baseert op art. 3 maar ook op artikel 7 en 11 van de vaststellingsovereenkomst. De op grond daarvan totaal verschuldigde boete zou meer dan fl. 3.000.000,-- bedragen. Starform heeft echter, zonder beperking van de contractuele grondslag van haar boetevordering, de hoogte daarvan gematigd tot een bedrag van EUR 136.134,06.

4.12. Hobby Totaal stelt dat de woorden ‘per product’ in artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst onduidelijk zijn. Volgens Hobby Totaal is hier bedoeld ´per soort stickervel´. Op grond daarvan is Hobby Totaal, in haar visie, een boete van 7 maal fl. 75,--, te weten fl. 975,-- verschuldigd. Dit verweer wordt verworpen. In de vaststellings-overeenkomst gaat het om het voorkomen van inbreukmakende handelingen. De voor inbreuk gehanteerde eenheid is een stickervel. Dat stemt overeen met de overige bepalingen van de vaststellingsovereenkomst. Zie artikel 1: “Starform is auteursrechthebbende ten aanzien van een aantal stickervellen. Als de interpretatie van Hobby Totaal gevolgd zou worden dan zou tegen verbeurte van een klein bedrag aan boete onbeperkt inbreuk gemaakt kunnen worden . De rechtbank acht niet aannemelijk dat dit de door partijen gewilde regeling is.

4.13. Voorts stelt Hobby Totaal dat zij slechts 1.000 stickervellen te koop heeft aangeboden en dat de overige vellen zich niet in een voor het publiek toegankelijk magazijn bevonden. Ook dit verweer wordt verworpen. De deurwaarder schrijft in zijn brief van 21 augustus 2006 uitdrukkelijk dat de door hem in december 2005 aangetroffen mapjes met stickervellen zich in de winkelruimte van Hobby Totaal bevonden. Slechts een deel van die voorraad is door de deurwaarder gekocht.

Voorts stamden de gewraakte stickervellen uit de destijds door Hobby Totaal in 1999 van [Z] gekochte voorraad stickervellen. Op grond van artikel 7 van de vaststellings-overeenkomst had Hobby Totaal deze stickervellen en verpakkingen moeten toezenden aan Starform, bij gebreke waarvan zij een boete van fl. 3.000,-- per dag verschuldigd werd. Op 29 maart 1999 schreef de advocaat van Hobby Totaal v.o.f. aan Starform Letters: ‘Bijgaand de restant stickervellen-voorraad van cliënte’.

4.14. Op grond van een letterlijke en onverkorte toepassing van de vaststellings-overeenkomst zou Starform een hogere boete kunnen vorderen dan zij in deze procedure doet, zodat er geen reden is deze gedeeltelijk af te wijzen.

4.15. Matiging van de boete

De in art. 6:94 lid 1 BW opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts reden kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang: de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen (HR 27 april 2007, NJ 2007, 262).

4.16. Hobby Totaal heeft in dit verband verwezen naar HR 11 februari 2000, NJ 2000, 277. Uit dit arrest is de rechtsregel kenbaar dat aan artikel 6:94 lid 1 BW kan zijn voldaan als de bedongen boete in verhouding tot de schade als gevolg van de overtredingen buitensporig is. In de door de Hoge Raad berechte zaak ging het om een boete van fl. 50.000,-- tegenover een schade van fl. 210,--. Het Hof moest motiveren waarom de ‘gestelde enorme discrepantie’ op grond van de bijzondere omstandigheden van dat geval geen aanleiding gaven tot matiging.

4.17. In de onderhavige zaak onderbouwt Hobby Totaal haar verzoek als volgt:

a. de gevorderde boete van EUR 136.134,06 staat in geen verhouding tot de gerealiseerde bate van EUR 150,--;

b. Hobby Totaal v.o.f. heeft in 1999 naar beste weten de bij haar bekende stickers aan Starform Letters afgegeven;

c. Hobby Totaal heeft voor het in bezit hebben van stickers in 1999 al een bedrag betaald, te weten fl. 3.500,--;

d. indien Hobby Totaal de thans gevorderde boete van EUR 136.134,06 moet betalen komt zij in financiële moeilijkheden;

e. Hobby Totaal was zich van het inbreukmakende karakter van de verkopen in 2005 niet bewust;

f. Starform heeft niet gesteld dat de inbreuk voor haar heeft geleid tot schade.

4.18. De rechtbank ziet geen aanleiding tot matiging van de boete. De vaststellingsovereenkomst met daarin de boetebedingen was het gevolg van een eerdere schending van de auteursrechten van Starform door Hobby Totaal. De strekking en het doel van die overeenkomst zijn het tegengaan van verdere schendingen. In 2005 maakt Hobby Totaal door de verkoop van dezelfde soort stickervellen opnieuw en herhaald inbreuk op de auteursrechten van Starform. Zij behoorde zich bewust te zijn van de aan een dergelijke schending verbonden gevolgen.

4.19. De vaststellingsovereenkomst bevat meerdere, naar de soort verplichting, gespecificeerde boetebedingen. Hobby Totaal heeft meerdere van die verplichtingen geschonden.

4.20. Van belang is verder dat mevrouw [gedaagde 2 en 3] zich bewust was van de soort en herkomst van de stickervellen. De deurwaarder schrijft in zijn akte van verklaring van 19 december 2005:

“[gedaagde 3] deelde mij vervolgens mee dat zij de stickervellen had betrokken van het bedrijf [Z] te [woonplaats].”

4.21. Ten slotte is van belang dat Starform zelf de hoogte van de boete vergaand gematigd heeft. Bij onverkorte toepassing van de overeenkomst had zij immers een veelvoud van het thans gevorderde bedrag gevorderd. Het stond partijen vrij al dan niet een boetebeding te sluiten en nadat zij dit hadden gedaan stond de trouw aan het gegeven woord voorop. Starform heeft de voor Hobby Totaal uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen sterk gematigd. Een verdergaande matiging door de rechter, is gezien de door deze te betrachten terughoudendheid, niet op zijn plaats.

4.22. Ook nu er derhalve sprake is van een groot verschil tussen de hoogte van de gevorderde boete en de omvang van de schade, brengen de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder dat beding is ingeroepen in het tussen partijen bestaande geschil met zich dat het verzoek tot matiging moet worden afgewezen.

4.23. Starform heeft vergoeding van de wettelijke rente ‘vanaf de datum verzuim’ gevorderd. Niet gesteld is echter wat die datum is of hoe Hobby Totaal toen in verzuim is gekomen. Om die reden zal de rechtbank de vordering voor wat betreft de wettelijke rente afwijzen.

4.24. Nu alle verweren worden verworpen zal de rechtbank de vordering tegen Hobby Totaal voor het overige toewijzen.

4.25. Naast Hobby Totaal B.V. zijn ook de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] persoonlijk aansprakelijk. Door Starform is gesteld (dagvaarding onder punt 12) dat de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] gezamenlijk (indirect) het volledige bestuur van Hobby Totaal B.V. vormen en dat zij daarom eveneens inbreuk hebben gemaakt op de vaststellings-overeenkomst en gehouden zijn de boete te voldoen. Daartegen heeft Starform geen verweer gevoerd. Zij heeft volstaan met de stelling dat Hobby Totaal B.V. ten aanzien van de duurovereenkomsten van Hobby Totaal v.o.f. in de rechten en verplichtingen van de Hobby Totaal v.o.f. is getreden. Zoals de rechtbank heeft overwogen in rov. 4.10 is dat echter onvoldoende, zodat de heer en mevrouw [gedaagde 2 en 3] , conform de eis, naast Hobby Totaal B.V. hoofdelijk zullen worden veroordeeld de boete te voldoen.

4.26. Hobby Totaal zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Starform worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht 2.898,00

- salaris procureur 6.394,50 (4,5 punten × tarief EUR 1.421,00)

Totaal EUR 9.363,82

4.27. Starform vordert Hobby Totaal te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 299,93 voor verschotten en EUR 1.421,00 voor salaris procureur (1 rekest x EUR 1.421,00).

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt Hobby Totaal hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Starform te betalen een bedrag van EUR 136.134,06 (éénhonderdzesendertig duizendéénhonderdvierendertig euro en zes eurocent),

5.2. veroordeelt Hobby Totaal in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 1.720,93

5.3. veroordeelt Hobby Totaal in de proceskosten, aan de zijde van Starform tot op heden begroot op EUR 9.363,82,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.A. Ariëns, mr. H.C. Moorman en mr. G. van Rijssen en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2007.