Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2005:AV1909

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
24-11-2005
Datum publicatie
23-02-2006
Zaaknummer
112030 / KG ZA 05-360 -2
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Openbare aanbesteding. Vervolg op LJN AV1906.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Ari/Wijn

Zaaknr/rolnr: 112030 / KG ZA 05-360

Uitspraak: 24 november 2005

DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

V O N N I S

in de zaak, aanhangig tussen:

1. de besloten vennootschap GOCONNECTIT B.V.,

gevestigd te Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede,

eiseres sub 1,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. K.M. Peters te Tilburg;

2. de rechtspersoon naar Duits recht ITS INFORMATIONSTECHNIK SERVICE GMBH,

gevestigd te Dortmund, Duitsland,

eiseres sub 2,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. K.M. Peters te Tilburg,

en

de naamloze vennootschap VITENS N.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

procureur mr. drs. I.J. van den Berge,

verder (ook) te noemen GOconnectIT c.s. en Vitens.

PROCESGANG

Al eerder is in deze zaak een vonnis gewezen dat op 11 oktober 2005 is uitgesproken. Nadat, overeenkomstig dat vonnis, Vitens de scores van Accenture aan GOconnectIT c.s. heeft kenbaar gemaakt ter zake de onderdelen/gunningscriteria (1) totale kosten van levering en implementatie en (2) totale kosten van hosting over de contractsduur, heeft GOconnectIT c.s. bij schrijven, ter griffie binnengekomen op 26 oktober 2005, haar overige vorderingen nader onderbouwd. Bij schrijven van 2 november 2005 heeft Vitens op de nadere onderbouwing van GOconnectIT c.s. gereageerd. Daarna is vonnis bepaald.

De vordering, voor zover thans nog van belang, strekt ertoe dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair: Vitens zal verbieden de in de dagvaarding genoemde opdracht tot het leveren van software voor, het implementeren van en het hosten van GIS/LIS, aan een ander dan aan GOconnectIT c.s. te gunnen;

subsidiair: Vitens zal veroordelen de lopende aanbestedingsprocedure te staken, Vitens zal verbieden de opdracht definitief te gunnen aan Accenture Technology Services BV (verder: "Accenture") en Vitens zal gebieden tot heraanbesteding van de onderhavige opdracht over te gaan met inachtneming van de geldende richtlijn nutssectoren, indien zij de opdracht wenst te plaatsen; althans

meer subsidiair: zodanige voorzieningen zal treffen als de voorzieningenrechter juist acht;

met de bepaling dat Vitens een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete aan GOconnectIT c.s. verbeurt van EUR 250.000,-, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag, voor iedere overtreding van de genoemde geboden, verboden en/of bevelen, en met veroordeling van Vitens in de kosten van deze procedure.

Tegen deze vordering is door Vitens verweer gevoerd met conclusie dat de vorderingen moeten worden afgewezen, met veroordeling van GOconnectIT c.s. in de kosten van dit geding, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na dit vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

MOTIVERING

1 De voorzieningenrechter zal uitgaan van de feiten zoals deze zijn vermeld in het vonnis van 11 oktober.

2 Bij brief van 19 oktober 2005 heeft Vitens aan GOconnectIT c.s. inzicht gegeven in de door Accenture behaalde scores voor wat betreft de criteria kosten van levering en implementatie en kosten van hosting. Daaruit kan worden afgeleid dat de totale gewogen score van Accenture 0,7148 bedraagt, en de totale gewogen score van GOconnectIT c.s. 0,7037. Dat leidt tot het volgende overzicht:

GoconnectIT c.s. Accenture

criterium score gewogen score gewogen maximum

kosten levering

en implementatie 0,15 0,1141

kosten hosting 0,15 0,0598

plan van eisen

software 2808 0,1689 3036 0,1843 3260

plan van eisen

implementatie 392 0,1336 556 0,1895 880

plan van eisen

hosting 172 0,1013 284 0,1671 340

Totaal 0,7038 0,7148

3 De vraag die in dit geding (nog) voorligt is of Vitens aan Accenture heeft mogen gunnen op grond van het criterium van de economisch meest gunstige aanbieding. Bij de beantwoording van die vraag dient voorop te worden gesteld dat Vitens, als aanbesteder, een discretionaire bevoegdheid heeft ten aanzien van de door haar gehanteerde gunningscriteria en de wijze waarop zij deze hanteert. Dat brengt mee dat de voorzieningenrechter zich in zoverre terughoudend dient op te stellen. Een andere beperking volgt uit de aard van de door GOconnectIT c.s. gekozen procedure. Voor vaststelling van door de ene partij gestelde en door de andere partij voldoende betwiste feiten middels bewijslevering is in een geding als het onderhavige geen plaats. Voor een toewijzing van één van de vorderingen van GOconnectIT c.s. is eerst aanleiding indien met grote mate van waarschijnlijkheid aannemelijk is dat GOconnectIT c.s. hoger heeft gescoord dan Accenture.

4 GOconnectIT c.s. heeft in haar nadere onderbouwing - samengevat - betoogt dat Vitens ten aanzien van de drie kwaliteitscriteria (plan van eisen software, plan van eisen implementatie en plan van eisen hosting) de scores van GOconnectIT c.s. te laag en de scores van Accenture te hoog heeft vastgesteld. Indien de scores op de juiste wijze zouden zijn berekend, zou GOconnectIT c.s. hoger hebben gescoord dan Accenture.

5 Vitens stelt zich in reactie op de nadere onderbouwing - samengevat - op het standpunt dat de berekeningswijze van GOconnectIT c.s. op onjuiste aannames berust. Vitens heeft de waardering van de verschillende gunningscriteria en de berekening op de juiste wijze uitgevoerd.

6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet aannemelijk geworden dat Vitens de antwoorden van GOconnectIT c.s. respectievelijk Accenture op onjuiste wijze heeft gewaardeerd. Daarbij is het navolgende van belang.

7 Voor wat betreft het gunningscriterium "plan van eisen software" heeft GOconnectIT c.s. tot uitgangspunt bij haar berekeningen genomen dat de standaardapplicatie die Accenture betrekt bij GE Energy, exact hetzelfde moet zijn als de applicatie die door GOconnectIT c.s. daar zou worden betrokken. Ter zitting heeft Vitens uiteengezet dat het heel wel mogelijk is dat Accenture, gelet op haar relatie met GE Energy (als haar beoogd onderaannemer), bij GE Energy een applicatie kan betrekken die aan de eisen van Vitens voldoet, hetgeen door GOconnectIT c.s. in onvoldoende mate is weersproken. GE Energy staat in een andere relatie tot GOconnectIT c.s., namelijk als toeleverancier. Dat Accenture onjuiste antwoorden heeft gegeven en derhalve op dit punt ten onrechte hoger heeft gescoord is derhalve niet aannemelijk geworden.

Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat GOconnectIT c.s. de vraag 6.1.5.7.6 ten onrechte met "ja" heeft beantwoord. Blijkens de door Vitens gegeven toelichting staat eis 6.1.5.7.5 ("Er moet een dynamische koppeling van gegevens van eigenaren/bewoners uit het klantenbestand bestaan") in direct verband met eis 6.1.5.7.6 ("de in punt 7.5 bedoelde gegevens moeten op het scherm geraadpleegd kunnen worden en moeten kunnen worden uitgeprint"), welke laatste vraag door GOconnectIT c.s. met "nee" is beantwoord. Dat brengt mee dat voldoende aannemelijk is dat Vitens op goede gronden bij de beoordeling van de antwoorden van GOconnectIT c.s. ten aanzien van eis 6.1.5.7.6 geen punten heeft toegekend.

8 Voor wat betreft de criteria "plan van eisen implementatie" en "plan van eisen hosting" is GOconnectIT c.s. bij haar berekening ervan uitgegaan dat, indien Vitens heeft meegedeeld dat GOconnectIT c.s. niet slechter scoorde dan Accenture, GOconnectIT c.s. dùs beter moeten hebben gescoord. Terecht merkt Vitens op dat die aanname onjuist is en dat "niet slechter" eveneens kan inhouden dat GOconnectIT c.s. en Accenture op die punten gelijk hebben gescoord, hetgeen volgens Vitens ook het geval is. Voor zover de berekening van GOconnectIT op deze aanname is gestoeld, kan zij derhalve niet worden gevolgd.

Vitens maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorts terecht ook op andere onderdelen bezwaar tegen de door GOconnectIT c.s. gevolgde berekeningsmethodiek ten aanzien van voornoemde gunningscriteria. Niet valt in te zien dat - zoals GOconnectIT c.s. doet - 5 punten dienen te worden toegekend in het geval de beantwoording van de vraag als "slechtste" is gewaardeerd, en 75% van het totaal aantal te behalen punten indien Vitens onjuist zou hebben beoordeeld.

Ook hier geldt dat niet aannemelijk is geworden dat Vitens op onjuiste wijze de antwoorden heeft gewaardeerd en te weinig punten heeft toegekend aan GOconnectIT c.s. en teveel aan Accenture.

9 Vitens is in de punten 13 tot en met 24 van haar "reactie op nadere onderbouwing" van 2 november 2005 gespecificeerd ingegaan op bezwaren die GOconnectIT c.s. ter zake de beoordeling van een aantal antwoorden met betrekking tot de criteria "plan van eisen implementatie" en "plan van eisen hosting" heeft geuit. De aldaar gegeven toelichting acht de voorzieningenrechter afdoende, zodat niet aannemelijk is geworden dat Vitens voornoemde antwoorden op onjuiste wijze heeft beoordeeld.

10 De vorderingen van GOconnectIT c.s. dienen mitsdien te worden afgewezen.

11 GOconnectIT c.s. zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

BESLISSING

De voorzieningenrechter:

1 wijst de vorderingen, genoemd onder "procesgang" af;

2 veroordeelt GOconnectIT c.s. in de kosten van dit geding, voor zover aan de zijde van Vitens gevallen, bepaald op EUR 244,- voor vast recht en op EUR 904,- voor procureurssalaris, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3 verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. Th.A. Ariëns, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 24 november 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.