Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2005:AS9231

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
07-03-2005
Datum publicatie
09-03-2005
Zaaknummer
265674 VV 05-16
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

kantonzaak, arbeidsovereenkomst, vormvereiste o.g.v. CAO

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E - L E L Y S T A D

sector kanton – locatie Zwolle

zaaknr. : 265674 VV EXPL 05-16

datum : 7 maart 2005

Vonnis in het kort geding van:

[EISER],

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

verder te noemen [eiser],

gemachtigde: mr. M.J. Bentum te 1006 AJ Amsterdam, postbus 9354,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDIA DE BOEKENTUIN B.V.,

gevestigd te Raalte,

gedaagde partij,

verder te noemen De Boekentuin,

gemachtigde: mr. J.W. Munk te 8090 AA Wezep, postbus 43.

Het verloop van de procedure

[eiser] heeft De Boekentuin na verkregen verlof doen dagvaarden tegen de terechtzitting van 28 februari 2005. Verschenen zijn:

-[eiser]

-De Boekentuin in de persoon van haar directeur, de heer L. Wolters

-beide gemachtigden.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten, waarna het vonnis op heden is bepaald.

Het geschil

[eiser] vordert --kort samengevat-- betaling van loon vanaf 1 januari 2005 te vermeerderen met de wettelijke verhoging en wettelijke rente alsmede de wedertewerkstelling van [eiser] in de functie van offsetdrukker.

De Boekentuin bestrijdt deze vordering.

De beoordeling

1.

Tussen partijen staat het volgende vast.

[eiser] is op [datum] in de functie van offsetdrukker voor een periode van 12 maan-den bij De Boekentuin in loondienst getreden. Dit is schriftelijk vastgelegd.

Op [datum] hebben partijen een nieuw arbeidscontract ondertekend. Bovenaan dit contract staat: “ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD”. Blijkens artikel 1 van dit contract is [eiser] ingaande [datum] eveneens voor een periode van 12 maanden, maar nu in de functie van productieleider, bij De Boekentuin tewerkgesteld.

Ingaande [datum] is [eiser] weer als offsetdrukker tewerkgesteld. Het dienovereenkom-stige (lagere) salaris is hem met ingang van [datum] betaald.

Op [datum] is [eiser] meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst ingaande [datum] van rechtswege eindigt.

Op de arbeidsverhouding tussen partijen is de Grafimedia CAO van toepassing.

2.

[eiser] stelt dat de tweede arbeidsovereenkomst, overeenkomstig de bedoeling van partijen, een overeenkomst voor onbepaalde tijd is. Indien na ommekomst van de proefperiode van 12 maanden zou blijken dat [eiser] voor de functie van productieleider niet of minder geschikt zou zijn, dan zou hij weer in zijn oude functie als offsetdrukker tewerk worden gesteld.

Ook uit de tekst van het tweede arbeidscontract volgt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten.

3.

De Boekentuin stelt dat de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Ingaande [datum] eindigde deze arbeidsovereenkomst van rechtswege.

De Boekentuin heeft voorts aangevoerd dat de tweede arbeidsovereenkomst met [eiser] niet is verlengd omdat sprake was van disfunctioneren. Het gedrag van [eiser] is door De Boekentuin als “haantjesgedrag” betiteld. Om die reden is hij teruggeplaatst in de functie van offsetdrukker.

4.

Geoordeeld wordt als volgt.

De vraag die partijen verdeeld houdt in verband met de vordering tot betaling van salaris en tot wedertewerkstelling is de vraag of de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel voor onbepaalde tijd is gesloten.

Van belang is dat artikel 6 van de Grafimedia CAO --zakelijk weergegeven-- bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dus afhankelijk gesteld van een vormvereiste. De Boekentuin stelt dat aan dit vereiste voldaan, hetgeen [eiser] be-strijdt. Op De Boekentuin rust de plicht haar stelling op dit punt te bewijzen. Zij heeft in dit verband verwezen naar de tekst van het tweede arbeidscontract.

5.

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter wijst die tekst eerder in de richting van het gelijk van [eiser], omdat bovenaan dit contract is vermeld "ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD", terwijl artikel 3 van dit contract --welk contract overigens vrijwel gelijkluidend is aan het eerste, voor bepaalde tijd gesloten, contract-- niet een soort-gelijke zinsnede als het eerste contract bevat, te weten de zinsnede: "De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het enkele verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan en eindigt in elk geval op 23 maart 2004".

Hieraan doet niet af dat het tweede contract wél vermeldt dat de overeenkomst met betrekking tot de functie van productieleider voor de duur van 12 maanden is aangegaan. Vaststaat im-mers dat De Boekentuin eerst wilde beproeven of [eiser] voor die functie wel geschikt was. Met andere woorden: bedoelde zinsnede verdraagt zich met het vaststaande feit dat de aan-stelling als productieleider op proef was maar dwingt daarom niet tot de conclusie dat de ar-beidsovereenkomst zelf voor bepaalde tijd gold.

De Boekentuin heeft gesteld dat het woord "ONBEPAALDE” (tijd) per abuis in de kop van het tweede contract is vermeld --hetgeen nog te begrijpen is-- maar desgevraagd heeft De Boekentuin geen aannemelijke verklaring kunnen geven waarom voornoemde zinsnede in artikel 3 van het tweede contract ontbreekt, terwijl juist het ontbreken van die zinsnede in de richting van het gelijk van [eiser] wijst.

6.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen moet de vordering tot betaling van het salaris ingaande 1 januari 2005 worden toegewezen. Partijen zijn ter terechtzitting eens geworden dat dit salaris een bedrag van € 2.244,22 per maand bedraagt, vermeerderd met eventuele toesla-gen ingevolge de Grafimedia CAO. [eiser] wordt geacht zijn eis dienovereenkomstig te hebben aangepast.

De wettelijke verhoging over het achterstallige salaris zal op 5% worden bepaald. De wette-lijke rente is eveneens toewijsbaar.

7.

De vordering tot wedertewerkstelling zal worden afgewezen omdat tijdens de terechtzitting is gebleken dat de arbeidsverhouding tussen partijen zodanig verstoord is geraakt, vanwege de door De Boekentuin aan het adres van [eiser] geuite maar door deze betwiste verwijten, dat een vruchtbare samenwerking niet langer haalbaar wordt geacht.

8.

De in algemene termen vervatte loonvordering is toewijsbaar op de wijze in het dictum bepaald.

De Boekentuin dient als overwegend verliezende partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

De beslissing

- veroordeelt De Boekentuin aan [eiser] ingaande 1 januari 2005 tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd maandelijks te voldoen

€ 2.244,22 bruto loon, vermeerderd met de ingevolge de Grafimedia CAO eventueel verschuldigde toeslagen, een en ander vermeerderd met een wettelijke verhoging van 5% berekend over het bedrag van het achterstallig loon en eventuele toeslagen, dat loon, die toeslagen en de bedragen van de wettelijke verhoging telkens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de dag van de alge-hele voldoening;

- veroordeelt De Boekentuin in de proceskosten aan de zijde van [eiser] welke kos-ten tot op heden zijn begroot op:

? € 360,00 voor salaris gemachtigde

? € 103,00 voor griffierecht

? € 85,60 voor explootkosten;

- verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. C.H. de Haan, kantonrechter te Zwolle en uitgesproken op de open-bare terechtzitting van 7 maart 2005 in aanwezigheid van de griffier.