Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2005:AS4014

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
27-01-2005
Datum publicatie
27-01-2005
Zaaknummer
248615 CV 04-2448
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kantonzaak; afwijzing vordering tot teruggave betaalde bemiddelingskosten voor contact met Thaise dame, welk contact teleurstellend verliep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E – L E L Y S T A D

sector kanton – locatie Deventer

Zaaknr.: 248615 CV 04-2448

datum : 27 januari 2005

Vonnis in de zaak van:

[EISER],

wonende te [woonplaats]

eisende partij,

procederend in persoon,

tegen

1. [GEDAAGDE 1]

2. [GEDAAGDE 2]

beiden h.o.d.n. Thaisingles,

gevestigd en kantoorhoudende te Deventer,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. T. Bijleveld, werkzaam ten kantore van Bijleveld en Partners te 5667 HW Geldrop, Villapark 21.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de dagvaarding

- het antwoord van de gedaagde partij

- de nadere toelichting van partijen.

Het geschil

Eiser (hierna ook: [eiser]) vordert terugbetaling van bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens wanprestatie. Gedaagden (hierna gezamenlijk aan te duiden met: Thaisingles) hebben de vordering gemotiveerd betwist.

De beoordeling

1.

Tussen partijen staat als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende) betwist, mede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden bescheiden, het volgende vast:

a. Partijen hebben op 25 november 2003 een bemiddelingsovereenkomst gesloten (hierna: de overeenkomst).

b. Op basis van een door Thaisingles voor [eiser] verzorgd contact met een in Thailand woonachtige dame is [eiser] eind december 2003 naar Thailand afgereisd voor een ontmoeting met de bewuste dame, genaamd [naam dame} (hierna kortheidshalve: P.S.).

c. In Thailand heeft [eiser] een Thaise dame ontmoet in zijn hotel die voorgaf P.S. te zijn, doch het contact heeft niet tot een duurzamer contact geleid.

d. [eiser] heeft aan Thaisingles voor bemiddelingskosten ene bedrag groot € 1.000,- voldaan en terzake van reiskosten naar Thailand € 1.006,21 uitgegeven.

2.

[eiser] heeft aangevoerd, dat Thaisingles in het kader van de overeenkomst wanprestatie heeft gepleegd, omdat geen van de beide gedaagden, in weerwil van hun andersluidende mededelingen voorafgaande aan zijn vertrek naar Thailand, persoonlijk contact heeft gehad met P.S. en dat de hem vóór zijn vertrek door Thaisingles getoonde foto geen enkele gelijkenis vertoonde met de dame die zich in Thailand in zijn hotel presenteerde als P.S.. Hij wijt voorts de teleurstellende ontmoeting (P.S. was in wezen niet geïnteresseerd in enige vorm van nadere kennismaking) aan de tekortschietende voorbereiding c.q. bemiddelingsinspanningen van Thaisingles.

3.

De beide gedaagden hebben zich er in de eerste plaats over beklaagd dat hun namen in de dagvaarding onjuist zijn vermeld. Aangezien zij in rechte zijn verschenen en uit hun verweer overduidelijk blijkt dat zij de personen zijn tegen wie de vordering is gericht, wordt de eventuele nietigheid van de dagvaarding als gevolg van onjuiste naamsvermeldingen voor gedekt verklaard.

4.

Gedaagde sub 2 heeft voorts aangevoerd, dat hij geen partij bij de overeenkomst is geweest, aangezien Thaisingles de handelsnaam is van enkel gedaagde sub 1, één en ander overeenkomstig de inschrijvingsgegevens in het Handelsregister.

5.

Voorts is namens Thaisingles materieel het volgende – kort samengevatte – verweer gevoerd.

De overeenkomst voorziet enkel in het leggen van contact tussen een gegadigde, zoals [eiser], en een Thaise geïnteresseerde, zoals in dit geval P.S.. Dat contact is tot stand gebracht, maar heeft niet tot het beoogde succes geleid, hetgeen ook niet was overeengekomen. Betwist wordt dat [eiser] in Thailand een ander dan P.S., de dame op de aan [eiser] voorafgaande aan zijn vertrek getoonde foto, heeft ontmoet. Uit een bij dupliek overgelegde brief blijkt het tegendeel, en blijkt overigens ook een wezenlijk uitgebreider contact dan door [eiser] beschreven.

6.

Waar [eiser] niet heeft bestreden, dat Thaisingles volgens de overgelegde gegevens in het Handelsregister de handelsnaam is van de éénmanszaak van gedaagde sub 2, en hij de dagvaarding van gedaagde sub 2 enkel heeft gemotiveerd met diens fysieke betrokkenheid bij de contacten tussen partijen, terwijl uit de door [eiser] zelf overgelegde schriftelijke vastlegging van de overeenkomst blijkt dat deze enkel met gedaagde sub 1 is gesloten, kan de eerste conclusie geen andere zijn dan dat gedaagde sub 2 ten onrechte in rechte is betrokken.

7.

Voor wat betreft de vordering tegen gedaagde sub 1 geldt het volgende.

Uit de overgelegde schriftelijke vastlegging van de overeenkomst blijkt weinig anders dan de aanduiding van de overeenkomst als “overeenkomst van bemiddeling”, terwijl voorts over geen enkele verplichting van Thaisingles wordt gesproken, enkel over betalingsverplichtingen van [eiser]. De overeenkomst verwijst naar toepasselijke “Algemene Voorwaarden”, die zouden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer. Die voorwaarden zijn echter niet overgelegd, en geen van partijen heeft daaraan gerefereerd, zodat de kantonrechter er van uitgaat dat de inhoud daarvan voor de beoordeling van het geschil zonder betekenis is.

8.

Aldus is onduidelijk welke verplichting uit de overeenkomst Thaisingles geschonden zou hebben. De klacht dat de voorafgaande aan het vertrek van [eiser] naar Thailand aan hem getoonde foto van P.S. geen gelijkenis toonde met de vrouw die zich in Thailand tegenover hem voor P.S. heeft uitgegeven heeft [eiser] onvoldoende aannemelijk weten te maken, nog daargelaten de bij dupliek overgelegde brief, die volgens Thaisingles van de hand van P.S. is en waaruit een totaal ander verloop van de ontmoeting spreekt. Aangezien [eiser] zich over die brief niet meer heeft kunnen uitlaten kan daaraan in dit stadium van de procedure geen betekenis worden toegekend. Echter, ook zonder acht te slaan op gemelde brief heeft [eiser] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij in Thailand een andere vrouw heeft ontmoet dan de door Thaisingles bedoelde P.S.. Iedere andere aanwijzing daarvoor buiten zijn eigen verklaring ontbreekt. Als dat toch het geval zou zijn geweest, dan rijst de vraag of dat aan Thaisingles kan worden verweten en waarom, in aanmerking genomen de hoogst summiere inhoud van de overeenkomst. Zo rept de overeenkomst bijvoorbeeld niet over de gevolgen van een teleurstellend verloop van een geplande ontmoeting, zoals restitutie van reis- of andere kosten. De aard van het voorwerp van de overeenkomst: het bemiddelen bij de totstandkoming van een op een duurzame relatie gericht contact tussen twee personen uit totaal verschillende culturen en uit ver van elkaar gelegen landen, brengt onmiskenbaar een aanzienlijk risico op teleurstellingen voor de contractant mee. De indruk bestaat dat [eiser] zijn vordering vooral heeft gestoeld op zijn eigen beeld van een redelijke bemiddelingsovereenkomst in dit soort gevallen dan op de wel heel erg “kale” realiteit waarmee hij heeft ingestemd.

9.

De klacht dat Thaisingles in strijd met de waarheid zou hebben verklaard dat één van de gedaagden P.S. zelf zou hebben ontmoet is evenmin relevant in het licht van de inhoud van de overeenkomst. Daartoe bestaat, immers, in dat licht, geen enkele verplichting, nog daargelaten dat Thaisingles die klacht feitelijk als onjuist heeft bestreden.

10.

De vordering tot restitutie van de bemiddelingsbijdrage ad € 1.000,- is, los van het voorgaande, ook niet toewijsbaar omdat niet tevens ontbinding van de overeenkomst is gevorderd.

11.

De overige klachten van [eiser], samenhangende met een voortgezette uitvoering van de overeenkomst na het bezoek van [eiser] aan Thailand, behoeven geen behandeling, omdat zij geen verband houden met de vordering tot vergoeding van schade als gevolg van de reis naar Thailand.

12.

De vordering wordt mitsdien afgewezen. [eiser] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering van [eiser] af;

- veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Thaisingles begroot op:

? € 270,00 voor salaris gemachtigde;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.H. Canté, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 27 januari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.