Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2004:AR4899

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
28-10-2004
Datum publicatie
01-11-2004
Zaaknummer
252703 ER 04-37
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kantonzaak, erfrecht, aanwijzingen vereffenaar ex 4:210 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E - L E L Y S T A D

sector kanton - locatie Zwolle

zaaknr.: 252703 ER 04-37 en 253426 ER 04-38

datum: 28 oktober 2004

BESCHIKKING OP EEN VERZOEK OM AANWIJZINGEN

INGEVOLGE ART. 4:210 LID 1 BW

ingediend door

[VERZOEKSTER],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

gemachtigde mw. mr. M.J.J. Procee-Geelhoed, notaris te Raalte.

De procedure

Op 13 en 20 oktober 2004 zijn ter griffie ingekomen twee verzoekschriften, waarin [verzoekster] wordt gevraagd om aanwijzingen te geven omtrent de door haar voorgenomen opheffing van effectenrekeningen en verkoop van grasland, behorend tot de nalatenschap van [erflater], geboren op [datum] en overleden te [gemeente] op [datum]. Verzoekster is bij beschikking van de handelskamer van deze rechtbank d.d. 22 september 2004 benoemd tot vereffenaar van deze nalatenschap.

De beoordeling

1.

Ter toetsing van haar bevoegdheid ingevolge art. 4:208 lid 2 aanhef en onder a. BW en met het oog op de mogelijke belangen van derden in deze zaak heeft de kantonrechter een kopie van het verzoekschrift tot benoeming van een vereffenaar en de daarop gegeven beschikking van de rechtbank opgevraagd.

Niet is gebleken dat een rechter-commissaris is benoemd. De kantonrechter acht zich daarom bevoegd de verzochte aanwijzingen te geven.

Voorts is niet gebleken dat er andere bekende belanghebbenden zijn, die op de verzoeken gehoord moeten worden. Erflater was ongehuwd, heeft geen geregistreerd partner achtergelaten en had niet bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Verzoekster is erfgenaam en heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard; de door haar benoemde boedelnotaris (tevens gemachtigde in deze zaken) onderzoekt of er nog andere, thans onbekende, erfgenamen bestaan.

De beschikking tot benoeming als vereffenaar, zulks om rechtsgeldig te kunnen voorzien in het beheer van de nalatenschap en om de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten, is door de rechtbank ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

2.

In het verzoekschrift van 13 oktober 2004 maakt de vereffenaar haar voornemen kenbaar om, ter vermijding van het risico van waardedaling, drie effectenrekeningen op te heffen en de eindsaldi te storten op een van de reeds bestaande rendementsrekeningen ten name van de erflater.

De kantonrechter acht uitvoering van dit voornemen een daad van goed beheer en ziet geen reden om daar enige aanwijzing aan te verbinden. Het spreekt vanzelf dat van de vereffenaar verlangd wordt dat de saldi worden gestort op een rekening met een goed rentepercentage en zonder dat het saldo zo lang vast staat dat dit bij een eventuele vereffening en verdeling van de nalatenschap problemen kan opleveren.

3.

Het tweede verzoek betreft de voorgenomen verkoop van een perceel grasland voor € 1000 k.k. aan de maatschap [naam maatschap]. Ter toelichting is aangevoerd dat dit perceel volledig is verwaarloosd en ongebruikt is, dat de beoogde koper belangstelling heeft omdat dit perceel aan het hare grenst en dat de koopprijs overeenstemt met de geldende prijzen voor grasland ter plaatse (minder dan € 10.000 per hectare).

De kantonrechter is van oordeel dat met deze verkoop, een beschikkingsdaad, geen dringende belangen zijn gemoeid. Er is kennelijk ook weinig bezwaar tegen om het perceel nog iets langer verwaarloosd en ongebruikt te laten. Anderzijds valt niet in te zien dat het belang van erfgenamen wordt geschaad door de verkoop van dit perceel tegen de geboden prijs, terwijl dit perceel het enige niet-liquide vermogensbestanddeel uit de boedel vertegenwoordigt, op enkele eenvoudige inboedelgoederen na. Vereffening van de boedel zal eenvoudiger zijn indien de boedel nog slechts uit banktegoeden bestaat.

De kantonrechter acht het geraden dat de vereffenaar transport bedingt binnen 6 maanden na heden en de opbrengst laat storten op de rekening die hiervoor, onder overweging 2, is bedoeld.

De beslissing

De kantonrechter:

- draagt de vereffenaar op om bij verkoop van het tot de boedel behorende perceel grasland tegen de genoemde prijs te bedingen, dat transport plaatsvindt binnen 6 maanden na heden en gelast de vereffenaar de opbrengst te storten op een van de tot de boedel behorende bankrekeningen, waarop een goed rentepercentage wordt uitgekeerd en waarbij het saldo niet zo lang vast staat dat dit bij verdeling een probleem kan opleveren.

Aldus gegeven door mr. M.E.L. Fikkers, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 28 oktober 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.