Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7300

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
12-09-2012
Datum publicatie
13-09-2012
Zaaknummer
781484 UC EXPL 11-17550 PK 442
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering verzekeringsmaatschappij op grond van subrogatie: de auto van haar verzekerde is vanuit de open garage van gedaagde ontvreemd , toen deze ter reparatie door de verzekerde aan gedaagde was aangeboden. De sleutels zaten op dat moment in het contact.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 781484 UC EXPL 11-17550 PK 442

vonnis d.d. 12 september 2012

inzake

de naamloze vennootschap

National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V.,

gevestigd te Dordrecht,

verder ook te noemen National Academic,

eisende partij,

gemachtigde: mr. A.F. Ammerlaan,

tegen:

[gedaagde], h.o.d.n. Autoreparatiebedrijf [naam],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

National Academic heeft een vordering ingesteld.

[gedaagde] heeft geantwoord op de vordering.

National Academic heeft voor repliek en [gedaagde] heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] exploiteert een autoreparatiebedrijf. Op 15 januari 2011 heeft een verzekerde van National Academic een Volkswagen Polo ter reparatie bij [gedaagde] achtergelaten. In de middag van vrijdag 21 januari 2011 tussen 15.00 uur en 16.00 uur is de Volkswagen van het terrein van [gedaagde] ontvreemd. De Volkswagen bevond zich op dat moment in de garage, die gelegen is naast de woning van [gedaagde]. [gedaagde] was gedurende enige tijd afwezig om een onderdeel op te halen. Ten tijde van de diefstal zat de sleutel in het contactslot, en stond de roldeur van de garage open. [gedaagde] heeft van deze diefstal aangifte gedaan bij de politie. De Volkswagen is niet teruggevonden.

2.2. National Academic heeft de door de diefstal veroorzaakte schade aan haar verzekerde vergoed door betaling van een bedrag van € 8.000,-- aan dagwaarde en per saldo € 300,-- aan daggeldvergoeding. Zij heeft een expertiserapport laten opstellen door [bedrijf 2], waarvoor zij een nota heeft ontvangen en betaald van € 806,97. [gedaagde] was niet voor dit soort schade verzekerd.

3. Het geschil en de beoordeling

3.1. National Academic vordert:

1) voor recht te verklaren dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de met National Academic gesloten reparatie- c.q. bewaarnemingsovereenkomst en dat [gedaagde] uit dien hoofde jegens National Academic aansprakelijk is voor de door National Academic als gevolg daarvan te lijden schade;

2) [gedaagde] te veroordelen aan National Academic te betalen:

a) een bedrag van € 9.406,97, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente subsidiair de wettelijke rente vanaf 2 weken na de tweede aansprakelijkstelling, althans vanaf een door de rechtbank te bepalen datum, althans vanaf 25 oktober 2011, tot de voldoening;

b) een bedrag van € 768,-- ter zake van buitengerechtelijk incassokosten;

c) de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van het vonnis, en met de nakosten ten bedrage van € 131,--, dan wel indien betekening plaatsvindt € 199,--.

3.2. National Academic legt aan haar vordering ten grondslag dat zij is gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde. Tussen deze verzekerde en [gedaagde] is sprake (geweest) van een overeenkomst van bewaarneming als bedoeld in art. 7:600 BW. [gedaagde] heeft niet voldaan aan zijn verplichting om de zorg van een goed bewaarder in acht te nemen (art. 7:602 BW). De Volkswagen was relatief nieuw met bouwjaar 2006, en bevond zich in zeer goede staat. De auto was voorzien van een navigatiesysteem, een VDO en radio. In de betreffende periode stond dit type blijkens mededelingen van de Bovag met stip op 1 voor wat betreft de best verkochte automodellen. Daarnaast is bekend dat Volkswagens zeer populair zijn bij autodieven, hetgeen blijkt uit een artikel op de website van Bovag. [gedaagde] heeft onvoldoende voorzorgsmaatregelen tegen diefstal getroffen, door de motorkap in de garage open te laten staan en de sleutel in het contactslot te laten, terwijl hij het pand heeft verlaten met de grote roldeur open. Verder was ook de benzinetank van de Volkswagen nagenoeg vol. Het terrein waar de Volkswagen stond was onbewaakt, en niet voorzien van camera's of een alarminstallatie, terwijl het terrein zich bevindt aan een landweg in een afgelegen buitengebied. De ramen waren niet afgeschermd met bijvoorbeeld metalen rolluiken, zodat ongestoord van buitenaf kon worden bekeken wat zich in de garage bevond.

3.3. [gedaagde] voert samengevat tegen de vordering het volgende aan:

a. ik heb mijn verzekering op de hoogte gesteld, en kreeg ten antwoord dat ik niet moest reageren op de brieven van National Academic;

b. ik heb aangifte gedaan bij de politie, en daarbij de naam genoemd van degene die de diefstal volgens mij heeft gepleegd en waar deze persoon zijn bedrijf heeft; de politie heeft geweigerd een onderzoek in te stellen;

c. ik heb de sleutel in het contactslot gelaten omdat altijd gezegd is dat dit nodig is om de auto weg te kunnen rijden als er brand uitbreekt;

d. ik heb desgevraagd een te hoog bedrag van de waarde aan de Volkswagen opgegeven, om er voor de verzekerde zoveel mogelijk uit te halen;

e. over mijn reparatiekosten wordt niet eens gepraat.

3.4. De kantonrechter overweegt het volgende.

Een bewaarnemer dient bij de bewaring van een zaak de zorg van een goed bewaarder in acht te nemen (artikel 7:602 BW). Hoever die zorg moet gaan, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, zoals de inhoud van de overeenkomst, de persoon van de bewaarnemer, de aard van de zaak die in bewaring wordt gegeven, het gebruik, en de redelijkheid en billijkheid (Asser-Van Schaick 5-IV 2004/127; Hof Den Haag 28 december 2006, www.rechtspraak.nl LJN BB8834, over een garagehouder die onvoldoende maatregelen had getroffen; Hof Den Bosch 12 juni 1995, LJN AC2571, over een garagehouder die wél voldoende maatregelen had getroffen).

3.5. In dit verband acht de kantonrechter van belang dat [gedaagde] optrad in de uitoefening van een bedrijf, dat het ging om een voor diefstal gevoelig type auto ([gedaagde] is niet ingegaan op hetgeen National Academic hieromtrent heeft gesteld), dat de auto is achtergelaten in een open garage aan een weg in het buitengebied, en dat de sleutel zich in het contactslot bevond zonder dat er direct toezicht op de garage was.

Onder deze omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] zich niet als een goed bewaarnemer heeft gedragen. Zijn verweer, dat hij altijd geleerd heeft de sleutels in het contact slot te laten met het oog op een eventuele brand gaat niet op, nu er tevens sprake van is geweest dat de auto zonder toezicht is achtergelaten in een open garage die gelegen is aan een weg in het buitengebied. Indien [gedaagde] maatregelen had willen treffen met het oog op een eventuele brand had hij dat op andere wijze dienen te doen. National Academic heeft het bestaan van de door [gedaagde] genoemde "regel" overigens betwist, zonder dat [gedaagde] heeft kunnen aangeven van wie of van welke organisatie deze regel afkomstig is, en of deze ook onverkort zou moeten gelden in het geval de auto in een open garage zonder toezicht wordt achtergelaten.

3.6. Ook indien de stelling van [gedaagde] juist is, dat hij de politie de naam van de dief en diens bedrijf heeft gegeven, maar dat de politie heeft geweigerd een onderzoek in te stellen, kan hem dat niet baten. Dit zou op zijn hoogst kunnen leiden tot een vordering van hem op de politie/de Staat, maar deze omstandigheid kan hij niet aan National Academic tegenwerpen. [gedaagde] heeft overigens niet gesteld dat hij de naam van de dief (ook) aan National Academic of aan het door haar ingeschakelde schadeadviesbureau heeft doorgegeven, hetgeen wel op zijn weg had gelegen. Laatstgenoemden hadden dan desgewenst zelf naspeuringen kunnen doen.

3.7. Nu [gedaagde] zich niet als een goed bewaarnemer heeft gedragen, is hij aansprakelijk voor de schade. Met betrekking tot de waarde van de Volkswagen heeft hij gesteld dat hij deze bewust te hoog heeft opgegeven, maar de kantonrechter gaat daaraan voorbij. [gedaagde] heeft deze stelling niet nader onderbouwd (bijvoorbeeld door verwijzing naar koerslijsten), en is evenmin ingegaan op de waardevaststelling door het schadeadviesbureau.

3.8. Op grond van het voorgaande dient [gedaagde] aan National Academic te betalen hetgeen laatstgenoemde aan haar verzekerde heeft betaald. Ook de - niet door [gedaagde] betwiste - kosten van het expertiserapport dient hij te vergoeden. Dat over zijn reparatiekosten niet eens wordt gesproken, zoals hij stelt, maakt dit niet anders.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten komen niet voor aparte vergoeding in aanmerking, nu er slechts een tweetal grotendeels gelijkluidende inhoudelijke brieven zijn gezonden.

3.9. [gedaagde] zal worden veroordeeld tot betaling van € 8.300,-- + € 806,97 = € 9.106,97, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na 18 februari 2011 (de datum waarop aan [gedaagde] verzocht is € 8.300,-- te betalen, respectievelijk vanaf 14 dagen na 30 augustus 2011 (de datum waarop aan [gedaagde] is verzocht om ook € 806,97 te betalen). De wettelijke handelsrente is niet toewijsbaar, nu geen sprake is geweest van een handelsovereenkomst.

3.10. De gevorderde verklaring voor recht is niet toewijsbaar, nu National Academic daarbij geen apart belang heeft.

3.11. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van National Academic worden veroordeeld, welke kosten als volgt worden begroot:

- dagvaarding € 97,81

- vastrecht € 426,--

- salaris gemachtigde € 500,-- (tweemaal tarief € 250,--)

totaal € 1.023,81.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan National Academic tegen bewijs van kwijting te betalen € 9.106,97, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over € 8.300, vanaf 14 dagen na 18 februari 2011 respectievelijk vanaf 14 dagen na 30 augustus 2011 over € 806,97 tot de voldoening;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van National Academic, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.023,81, waarin begrepen € 500, aan salaris gemachtigde, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

veroordeelt [gedaagde], onder de voorwaarde dat hij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door National Academic volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,-- aan salaris gemachtigde;

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.