Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6355

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
27-08-2012
Datum publicatie
04-09-2012
Zaaknummer
16-070391-93
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beëindiging van verpleging van overheidswege onder voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/070391-93

Beslissing voorwaardelijke beëindiging verpleging d.d. 27 augustus 2012

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[terbeschikkinggestelde]

geboren op [1970] te [geboorteplaats] (Marokko)

verblijvende in FPA [naam] te [woonplaats]

heeft de officier van justitie de verlenging van de terbeschikkingstelling gevorderd. Op deze vordering heeft de rechtbank op 21 mei 2012 beslist. De rechtbank heeft bij die beslissing de terbeschikkingstelling met een jaar verlengd en de definitieve beslissing met betrekking tot de voortzetting van de verpleging van overheidswege aangehouden voor onbepaalde tijd, doch ten hoogste voor een termijn van drie maanden.

1 De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit het volgende:

• de vordering van de officier van justitie d.d. 10 april 2012, die strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] met een jaar;

• een afschrift van het vonnis van deze rechtbank van 21 juni 1994, waarbij

[terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld, met bevel tot verpleging van overheidswege, welke terbeschikkingstelling is ingegaan op 6 juli 1994;

• de beslissing van deze rechtbank van 6 juni 2011, waarbij de termijn van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege voor het laatst is verlengd met een jaar;

• het rapport van FPC [naam], d.d. 5 maart 2012, opgemaakt door J.M. de Jonge, Gz-psycholoog en H.J. Beintema, psychiater en plaatsvervangend hoofd van de inrichting, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege met een jaar;

• de wettelijke aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van [terbeschikkinggestelde], over de periode van 30 mei 2011 tot en met 23 november 2011;

• het adviesrapport van Reclassering Nederland d.d. 11 juli 2012, opgesteld door I. Berkhof, inzake de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting d.d. 13 augustus 2012 is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.J. Lamers, advocaat te Utrecht. Voorts zijn gehoord H.G. Jorritsma, werkzaam bij FPC [naam], alsmede I. Berkhof, reclasseringswerker.

2 De beoordeling

De rechtbank heeft kennis genomen van het standpunt van de deskundigen Jorritsma en Berkhof, voornoemd.

De deskundige Berkhof heeft haar rapport van 11 juli 2012 ter terechtzitting toegelicht.

De verpleging van [terbeschikkinggestelde] zou volgens de deskundige voorwaardelijk kunnen worden beëindigd, waaraan, in haar visie, een aantal voorwaarden dienen te worden verbonden.

Desgevraagd heeft deskundige Jorritsma haar voorkeur uitgesproken voor een voorwaardelijke beëindiging met ingang van het moment dat [terbeschikkinggestelde] verblijft in een beschermde woonvorm van de SBWU (Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht) op voorwaarde dat dat verblijf goed verloopt.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beëindigd onder de door de deskundige Berkhof genoemde voorwaarden, gelet op de stelligheid van het advies van deskundige Berkhof en de omstandigheid dat deskundige Jorritsma zich ter zitting niet inhoudelijk heeft verzet tegen het voorstel van de reclassering.

De verdediging heeft er op gewezen dat de heer [terbeschikkinggestelde] reeds 18 jaar ter beschikking is gesteld en dat hij in het laatste jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De overstap naar FPA [naam] op 19 oktober 2011 is goed verlopen, zodat mag worden verwacht dat de overstap naar een beschermde woonvorm eveneens goed zal verlopen. De voorwaarden als genoemd in het rapport van de reclassering van 11 juli 2012 bieden naar de mening van de verdediging voldoende structuur aan de heer [terbeschikkinggestelde]. De heer [terbeschikkinggestelde] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij achter de gestelde voorwaarden staat en dat hij bereid is zich aan die voorwaarden te houden.

De rechtbank is, gelet op voornoemd rapport van 11 juli 2012 en het verhandelde ter terechtzitting, van oordeel dat de verpleging van overheidswege kan worden beëindigd onder de na te noemen voorwaarden betreffende het gedrag van de heer [terbeschikkinggestelde], ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen en goederen. Met de in het reclasseringsrapport en de ter terechtzitting door mw. Berkhof gegeven toelichting acht de rechtbank voldoende onderbouwd dat een overgang van [naam] naar een beschermde woonvorm op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden buiten het kader van de dwangverpleging. Deze overgang wordt voorzien binnen zes maanden. De deskundige heeft verwoord dat het de voorkeur verdient om die overgang in het kader van proefverlof te laten plaatsvinden omdat er dan meer mogelijkheden bestaan voor terugplaatsing naar de kliniek bij een mogelijke terugval of bij onrust. De rechtbank acht dit argument echter niet van doorslaggevend belang, nu betrokkene al geruime tijd stabiel functioneert en de te stellen voorwaarden (waaronder de mogelijkheid van een time-out plaatsing naar de kliniek) voldoende waarborgen geven om een eventuele terugval het hoofd te bieden.

3 De beslissing.

De rechtbank bepaalt dat de verpleging van overheidswege van [terbeschikkinggestelde] voorwaardelijk wordt beëindigd.

Zij verbindt daaraan de voorwaarden dat:

Recidive

- de heer [terbeschikkinggestelde] maakt zich niet schuldig aan het plegen van strafbare feiten;

Behandeling en vrijhedenbeleid

- de heer [terbeschikkinggestelde] houdt zich aan de aanwijzingen die door de begeleiders van FPA [naam] gegeven worden. Indien de heer [terbeschikkinggestelde] wordt overgeplaatst naar een vervolgvoorziening, zal hij zich houden aan de aanwijzingen van die woonvoorziening;

- de heer [terbeschikkinggestelde] houdt zich aan de afspraken rondom zijn bewegingsvrijheden. N.B. Eventuele uitbreiding van verlof middels overnachtingen en/of

meerdaags begeleid verlof wordt door de behandelaren van FPA [naam] in overleg met FPC [naam] en de reclassering vastgesteld.

- De heer [terbeschikkinggestelde] geeft de reclassering toestemming om bij de behandelaren te informeren naar de voortgang van de behandeling;

Huisvesting

- de heer [terbeschikkinggestelde] verblijft bij [naam], afdeling [naam] te [woonplaats] zolang zijn behandelaren en de reclassering dit nodig achten;

- de heer [terbeschikkinggestelde] houdt zich aan de fasering betreffende uitplaatsing naar een begeleide woonvorm;

- de heer [terbeschikkinggestelde] verandert gedurende de periode van de voorwaardelijke beëindiging niet van woonplaats en/of adres zonder overleg en na toestemming van de reclassering;

Medicatie

- de heer [terbeschikkinggestelde] houdt zich aan het door zijn behandelaren vastgestelde medicatiebeleid;

Dagbesteding

- de heer [terbeschikkinggestelde] beschikt, in overleg met de behandelaren en/of de reclassering, over een zinvolle dagbesteding. Deze zal dienen te bestaan uit (vrijwilligers-) werk, opleiding en sport. De heer [terbeschikkinggestelde] geeft de reclassering toestemming om bij de behandelaren/werkgever en/of contactpersoon informatie in te winnen over zijn functioneren;

Middelengebruik

- de heer [terbeschikkinggestelde] onthoudt zich van het gebruik van alcohol en/of drugs. Ook zal hij niet gokken;

- de heer [terbeschikkinggestelde] verleent zijn medewerking aan urinecontroles, bloedproeven en/of blaastesten;

Financiën

- de heer [terbeschikkinggestelde] maakt zijn financiën inzichtelijk voor zijn behandelaren en/of de reclassering. Zo nodig overlegt hij bewijsstukken zoals bankafschriften;

Behandeling en begeleiding

- de heer [terbeschikkinggestelde] verleent zijn medewerking aan begeleiding door de forensische polikliniek Kade 17 of een soortgelijke instelling zolang zijn behandelaren en/of de reclassering dit nodig achten;

- de heer [terbeschikkinggestelde] stelt zich begeleidbaar op. De heer [terbeschikkinggestelde] geeft de reclassering toestemming om bij de behandelaar te informeren naar de voortgang van de gesprekken;

Netwerk

- de heer [terbeschikkinggestelde] maakt zijn sociaal netwerk inzichtelijk. De heer [terbeschikkinggestelde] geeft de

reclassering toestemming contact op te nemen met zijn netwerk;

Reclasseringsbegeleiding

- de heer [terbeschikkinggestelde] stelt zich begeleidbaar op en gedraagt zich naar de aanwijzingen hem gegeven door de reclassering;

Forensisch psychiatrisch toezicht

- de heer [terbeschikkinggestelde] verleent zijn medewerking aan forensisch psychiatrisch toezicht en aan een eventuele time-outplaatsing in de [naam] van maximaal tweemaal zeven weken.

De reclassering zal contact onderhouden met de heer [terbeschikkinggestelde], FPA [naam] en een eventuele vervolgvoorziening;

Voor zover de reclassering gesprekken voert met derden wordt de heer [terbeschikkinggestelde] steeds achteraf door de reclassering op de hoogte gesteld van de inhoud daarvan.

De rechtbank draagt overeenkomstig artikel 38 eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht Reclassering Nederland op aan de heer [terbeschikkinggestelde] hulp en steun te verlenen bij de naleving van de voorwaarden.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.J. Veldhuijzen, voorzitter, mr. M.C. Oostendorp en mr. H.A. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier A. Heijboer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 27 augustus 2012.