Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5754

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
25-07-2012
Datum publicatie
27-08-2012
Zaaknummer
769606 UC EXPL 11-12953 G/4086
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 769606 UC EXPL 11-12953 G/4086

vonnis d.d. 25 juli 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam] IV B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

eisende partij,

gemachtigde: mr. P.P. Otte,

tegen:

1. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij,

procederende in persoon,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde partij

gemachtigde: mr. M.J. Hoogendoorn.

Partijen worden hierna aangeduid als [naam], [gedaagde 1] en [gedaagde 2].

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de rolbeslissing van 25 januari 2012

- de akte uitlating hervatting aan de zijde van [gedaagde 2]

- de antwoord-akte uitlating hervatting aan de zijde van [naam].

Hierna is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1.

In zijn akte stelt [gedaagde 2] zich op het standpunt dat het geding dient te worden voortgezet, met dien verstande dat de huurovereenkomst als geëindigd beschouwd dient te worden per 1 december 2011. Volgens [gedaagde 2] staat als enige geschilpunt nog ter beslissing de vraag of sprake is van een huurachterstand. [gedaagde 2] meent dat hij vanaf september 2007 een bedrag van € 6.000,- teveel heeft betaald. In zijn akte maakt hij aanspraak op de door hem teveel betaalde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente.

2.2.

[gedaagde 2] stelt zich op het standpunt dat hij geen partij is bij de ter comparitie bereikte schikking, nu hij [gedaagde 1] niet gemachtigd heeft om namens hem op te treden. Evenmin ligt in de wijze van procederen een dergelijke volmacht besloten, aldus [gedaagde 2]. De reparatiekosten, welke onderdeel zijn van de schikking, waren niet eerder gevorderd in de procedure. [gedaagde 2] heeft [gedaagde 1] derhalve ook niet kunnen machtigen om op dit punt een schikking aan te gaan.

2.3.

[naam] heeft verzocht het verzoek van [gedaagde 2] tot hervatting van het geding af te wijzen. In haar akte wijst [naam] erop dat zij het proces-verbaal van de zitting van 7 december 2011 enkel aan [gedaagde 1] heeft doen betekenen. Inmiddels heeft [gedaagde 1] het bedrag ad € 2.863,- terzake de reparatiekosten ook betaald aan [naam]. Wat betreft deze betaling heeft [gedaagde 2] geen belang om verder te mogen procederen, aldus [naam].

Ook ten aanzien van de huurachterstand heeft [gedaagde 2] volgens [naam] geen belang om verder te procederen. Voor zover [gedaagde 2] meent dat sprake is van teveel betaalde huurpenningen, had hij een vordering in reconventie moeten instellen (artikel 137 Rv), hetgeen hij heeft nagelaten. Tot slot heeft [naam] nog aangevoerd dat uit een kopie van een schermafdruk van de derdengeldenrekening van de gemachtigde van [naam] blijkt dat [gedaagde 2] op 7 december 2011 een bedrag betaald heeft ad € 110,07, precies conform het bepaalde in sub 3 van het proces-verbaal van 7 december 2011. Door de betaling uit te voeren onderschreef [gedaagde 2] juist de geldigheid van het proces-verbaal, althans mocht [naam] daarvan uitgaan.

Er is sprake van misbruik van recht door [gedaagde 2]. [gedaagde 2] heeft hoe dan ook geen belang bij voortzetting van de procedure, aldus [naam].

2.4.

De kantonrechter stelt voorop dat artikel 246 lid 2 Rv bepaalt dat de enkele doorhaling op de rol geen rechtsgevolgen heeft . Partijen kunnen evenwel de rechtsgevolgen bij overeenkomst bepalen. In geval royement van een procedure zijn grond vindt in het feit dat partijen hun geschil door middel van een schikking hebben beëindigd en in die schikking overeenkomen “Partijen dragen ieder de eigen kosten van deze procedure en verzoeken om doorhaling van de zaak op de rol” eindigt de procedure definitief door de doorhaling.

De vraag dient derhalve beantwoord te worden of [gedaagde 2] partij is bij de schikking, die vastgelegd is in het proces-verbaal d.d. 7 december 2011. Immers indien zulks het geval is kan hij geacht worden te hebben ingestemd met de beëindiging van de procedure.

2.5.

Anders dan [gedaagde 2], oordeelt de kantonrechter dat [gedaagde 1] [gedaagde 2] wel degelijk heeft vertegenwoordigd op de zitting van 7 december 2011 en mede namens [gedaagde 2] de schikking heeft getroffen en (blijkens het proces-verbaal) ook uitdrukkelijk mede namens [gedaagde 2] heeft ondertekend. Juist is dat [gedaagde 2] zijn volmacht niet schriftelijk heeft verleend, echter de wet (artikel 3:61 lid 1 BW) schrijft zulks ook niet voor. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. [gedaagde 2] kan zich in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter niet beroepen op het ontbreken van een (toereikende) volmacht. Daartoe overweegt de kantonrechter dat [gedaagde 2] (samen met [gedaagde 1]) wel aanwezig was op de comparitie die weeks daarvoor op 29 november 2011 plaatsvond. Ter gelegenheid van deze comparitie heeft [gedaagde 2] aan de kantonrechter kenbaar gemaakt dat hij er de voorkeur aan gaf om met [naam] een regeling te treffen. Voorts gaf [gedaagde 2] aan dat hij en [gedaagde 1] de gehuurde woning inmiddels hadden ontruimd en dat zij bereid waren de sleutel te overhandigen aan [naam] (vertegenwoordigd door haar directeur de heer [X]) onder voorwaarde dat de huurovereenkomst per 1 december 2011 met wederzijds goedvinden beëindigd zou worden. Er zou dan enkel nog een financiële afwikkeling dienen plaats te vinden. [naam] gaf aan de woning eerst te willen inspecteren alvorens een definitieve regeling te kunnen sluiten. Op de zitting van 29 november 2011 hebben partijen afgesproken dat gedaagden de sleutel ter zitting aan de heer [X] zouden overhandigen, dat de comparitie op korte termijn zou worden voorgezet teneinde een financiele regeling te treffen en dat de heer [X]in de tussentijd een eindinspectie zou uitvoeren. Op de zitting van 29 september 2011 heeft de kantonrechter in overleg met partijen de datum van 7 december 2011 afgesproken. [gedaagde 2] heeft toen direct al aangegeven dat hij vanwege zijn werk niet aanwezig zou kunnen zijn op de voortgezette comparitie, maar dat dat wat hem betreft geen probleem was, aangezien [gedaagde 1] wel aanwezig zou zijn. De bedoeling van partijen was evident om op 7 december 2011 de schikking af te ronden.

[gedaagde 2] heeft daarmee naar het oordeel van de kantonrechter zelf op de zitting van 29 november 2011 zelf de schijn van een toereikende volmacht gewekt. [naam] mocht er redelijkerwijs van uitgaan dat een toereikende volmacht was verleend.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat voor zover toch sprake mocht zijn van onbevoegde vertegenwoordiging, de betaling door [gedaagde 2] ad € 110,07 op 7 december 2011 op de rekening van de gemachtigde van [naam] ter uitvoering van het bepaalde in sub 3 van het proces-verbaal van 7 december 2011, beschouwd dient te worden als een bekrachtiging in de zin van artikel 3:69 lid 1 BW.

2.6.

Op grond van vorenstaande komt de kantonrechter tot het slotoordeel dat de procedure definitief geëindigd is en het verzoek van [gedaagde 2] tot hervatting afgewezen moet worden.

2.7.

Nu [gedaagde 2] in het ongelijk is gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding om [gedaagde 2] te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van [naam], welke begroot worden op € 200,- aan salaris gemachtigde.

3. De beslissing

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek van [gedaagde 2] tot hervatting van het geding af;

veroordeelt [gedaagde 2] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [naam], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 200,- aan salaris gemachtigde;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.V.M. Gehlen, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2012.