Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX3112

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
11-06-2012
Datum publicatie
31-07-2012
Zaaknummer
16/655545-12 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het primair ten laste gelegde feit, samen met anderen een winkelinbraak plegen door middel van het vernielen van een raam en daarbij wegnemen van handgereedschap, is wettig en overtuigend bewezen. Verdachte bevond zich in de auto die tijdens de inbraak is

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/655545-12 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 11 juni 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

thans gedetineerd in de P.I. Utrecht, Huis van Bewaring, locatie Nieuwegein

raadsman mr. T. de Bont, advocaat te Haarlem.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 30 mei 2012, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Primair: samen met anderen een winkelinbraak heeft gepleegd door middel van het vernielen van een raam en daarbij handgereedschap heeft weggenomen.

Subsidiair: samen met anderen handgereedschap heeft geheeld afkomstig van een winkelinbraak.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primaire feit heeft gepleegd en baseert zich daarbij op de processen-verbaal van bevindingen, het aantreffen van 4 groene kisten (met daarop het merk Bosch) in de auto waar verdachte zich in bevond, de aangifte van Karwei en het aantreffen van een vingerafdruk op de spiegel van de auto.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen en wijst daarbij op het volgende. Verdachte was aanwezig ten tijde van de inbraak, maar heeft aan die inbraak echter geen enkele bijdrage geleverd. Hij was ook niet op de hoogte van het plan. Bovendien was er voor hem geen mogelijkheid om weg te gaan nu hij niet de bestuurder was van de auto en er tevens geen reële mogelijkheid was om uit de auto te stappen nu het een verlaten gebied betrof, het in de nachtelijke uren was en verdachte geen idee had waar hij zich bevond. Naar aanleiding van een verzoek van de verdediging naar dactyloscopisch onderzoek, is er een vingerafdruk van verdachte aangetroffen op de binnenspiegel van de auto. Dit kan niet gezien worden als een daderspoor.

De verdediging is van mening dat er onvoldoende is om van medeplegen te kunnen spreken. Uit de jurisprudentie blijkt dat er dubbel opzet moet zijn en een volledige nauwe samenwerking. In casu ontbreekt het opzet en ontbreekt ook de nauwe en bewuste samenwerking. De verdediging heeft daartoe verwezen naar jurisprudentie en literatuur.

Voor het subsidiair tenlastegelegde gelden dezelfde opmerkingen ten aanzien van het medeplegen. De verdediging wijst hierbij nog op een arrest HR 9 januari 2010, NJ 2010, 72. Er moet sprake zijn van enige zeggenschap over de goederen. Nu verdachte voorin de auto zat en de goederen achterin zijn geladen en hij geen mogelijkheid had daarvan afstand te nemen, is er geen sprake van zeggenschap. Nu derhalve noch van opzet, noch van medeplegen noch van het verwerven, voorhanden hebben en overdragen kan worden gesproken, dient verdachte ook van het subsidiair tenlastegelegde worden vrijgesproken.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het feit zoals primair ten laste gelegd wettig en overtuigend bewezen op grond van de volgende feiten en omstandigheden.

Op 12 maart 2012 omstreeks 23.32 uur te Amersfoort stonden bij de Karwei twee auto’s, een witte en grijze Volkwagen Caddy, in V-vorm met de achterzijde naar het pand staan. Er stonden daar twee mannen bij de ramen van genoemd pand en in het middelste raam bevond zich een groot gat. Één van de twee personen had zijn beide armen door het gat heen naar binnen gestoken. Op enig moment reden de auto’s weg

Na een achtervolging is een witte Volkswagen Caddy tot stilstand gekomen waarna er drie jongens uit de auto renden. Verdachte heeft verklaard dat hij aanwezig is geweest bij de Karwei, waar hij heeft gezien dat zich een gat in het raam bevond. Nadat de auto tot stilstand was gekomen, is hij weggerend en later aangehouden. In de witte Caddy zijn vier groene kisten met daarop het merk Bosch aangetroffen. Uit de aangifte van [aangever] blijkt dat op de camerabeelden is te zien dat twee personen in het gangpad lopen en ter hoogte van het schap met handgereedschap van Bosch een aantal goederen uit het schap pakten. Er zijn vijf zaagmachines en een boormachine weggenomen.

Op de voorzijde van de binnenspiegel van de Caddy is een vingerafdruk aangetroffen. Dit spoor is geïdentificeerd als zijnde van verdachte [verdachte].

Bewijsoverwegingen

De rechtbank is op grond van het hiervoor weergegeven bewijs van oordeel dat verdachte in vereniging met anderen diefstal heeft gepleegd. Verdachte bevond zich in de auto die tijdens de inbraak in de Karwei is waargenomen en waarin zeer kort na de diefstal de gestolen goederen zijn aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat op grond van deze feiten en omstandigheden, zonder een aannemelijk geworden scenario die deze feiten verklaren, ervan moet worden uitgegaan dat de inzittenden de betreffende inbraak hebben gepleegd en dat deze inbraak in vereniging is gepleegd.

Verdachte heeft verklaard dat hij op de bijrijderstoel in de auto heeft gezeten en niet betrokken was bij de diefstal. Zijn vingerafdruk is op de binnenspiegel gekomen omdat hij via de spiegel kon zien wat er gebeurde. Hij heeft de spiegel waarschijnlijk aangeraakt om hem naar zich toe te draaien. De rechtbank hecht geen geloof aan de verklaring van verdachte dat hij geen betrokkenheid had bij de inbraak. De rechtbank acht daartoe van belang dat verdachte deze verklaring pas heeft afgelegd nadat is komen vast te staan dat een aangetroffen vingerspoor overeenkomt met zijn vingerafdruk. Daarnaast heeft verdachte geen antwoord kunnen geven op de vraag waar zij voorafgaand zijn gaan pokeren en wil verdachte niet verklaren over de derde persoon die kennelijk de bestuurder van de auto is geweest. Aldus heeft hij geen openheid van zaken gegeven zodat zijn scenario niet aannemelijk is geworden.

Uit het voorgaande en de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat ten aanzien van hem sprake is geweest van de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking met degenen die de inbraak daadwerkelijk hebben gepleegd.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

in de nacht van 12 maart 2012 op 13 maart 2012 te Amersfoort tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de Euroweg 97 heeft weggenomen handgereedschap (boormachine en meerdere zaagmachines) merk Bosch, toebehorende aan Karwei Amersfoort, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats deze misdrijfs hebben verschaft door middel van braak, te weten door een ruit te vernielen.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

5.1 De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op.

Diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

5.2 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met aftrek van de tijd die verdachte reeds in voorarrest heeft gezeten.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt primair verdachte vrij te spreken. Subsidiair is betoogd dat de LOVS-richtlijnen voor een zaak als de onderhavige in geval van recidive een gevangenisstraf voor de duur van tien weken aan geven. Verdachte heeft weliswaar een strafblad, maar de laatste onherroepelijke veroordeling dateert alweer van enige tijd geleden. Verder merkt de verdediging op dat het reclasseringsadvies matig is onderbouwd. Er wordt gezegd dat verdacht met name omgaat met vrienden uit de criminaliteit. Onduidelijk is waar dit uit wordt afgeleid. Tevens is met betrekking tot drugsgebruik het vakje ‘aanwezig’ aangekruist omdat verdachte heeft verklaard dat hij een keer cocaïne heeft gebruikt. Hij gebruikt dat nu niet meer.

In ieder geval heeft verdachte al langer dan tien weken gezeten, namelijk elf weken en één dag. De verdediging verzoekt dan ook een gevangenisstraf op te leggen die de duur van het voorarrest niet overstijgt. Gelet op het bovenstaande wordt verzocht de voorlopige hechtenis op te heffen op grond van artikel 67a, derde lid, Wetboek van Strafvordering.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van een bedrijfsinbraak door het vernielen van een ruit en het wegnemen van een aanzienlijke hoeveelheid handgereedschap. De rechtbank tilt zwaar aan dit soort feiten. De materiële schade is groot. Bovendien heeft de nasleep van zo’n inbraak de nodige administratieve rompslomp tot gevolg. Naast de materiële schade, draagt een inbraak bij aan een onveilig gevoel bij de eigenaar en de werknemers van het bedrijf.

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank rekening gehouden met het uittreksel uit het documentatieregister van 18 april 2012 dat bestaat uit 8 pagina’s en waaruit blijkt dat verdachte op 2 juli 2008 tevens voor een diefstal in vereniging is veroordeeld.

Uit het reclasseringsrapport d.d. 11 mei 2012, opgemaakt door H. Luites, reclasseringswerker, blijkt het volgende:

Betrokkene wenst in beperkte mate mee te werken en in beperkte mate openheid van zaken te geven. Het recidiverisico wordt ingeschat als hoog gemiddeld, gezien de houding van betrokkene en zijn contacten met het criminele milieu. Er is een hoog risico op onttrekken aan de voorwaarden. Toezicht op bijzondere voorwaarde en interventies/behandelingen zijn niet geïndiceerd.

De rechtbank is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, van oordeel dat een gevangenisstraf passend is. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 90 dagen, met aftrek van de tijd die verdachte reeds in voorarrest heeft gezeten.

De rechtbank heft de voorlopige hechtenis op zodra de duur hiervan gelijk is aan de duur van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [benadeelde] namens [bedrijf 1] vordert een schadevergoeding van € 3.217,85. Dit bedrag bestaat uit de reparatie van het raam voor een bedrag van € 2.944,- en de nog vermiste goederen ter waarde van € 273,85.

De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade.

Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt zodat de vordering zal worden toegewezen en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 13 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

De rechtbank bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen.

Met betrekking tot de toegekende vordering van de benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schademaatregel opleggen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 24c,36f en 311 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 90 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde] namens [bedrijf 2] van € 3217,85 ter zake van materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 13 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen.

Schademaatregel

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde] namens [bedrijf 2], € 3.217,85 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 13 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door 42 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

Voorlopige hechtenis

Heft de voorlopige hechtenis op zodra de duur hiervan gelijk is aan de duur van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Ebbens , voorzitter, mr. R.P. den Otter en mr. Y.A.T. Kruijer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.E. Braam-van Toll, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 11 juni 2012.

Mr. Y.A.T. Kruijer is niet in de gelegenheid dit vonnis mee te ondertekenen.