Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX2411

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
18-07-2012
Datum publicatie
24-07-2012
Zaaknummer
813572 UE VERZ 12-531 k
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek afgewezen, omdat onvoldoende is onderbouwd dat de 'nieuwe' functie niet uitwisselbaar is met de functie van werknemer (stoelendans).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0697
XpertHR.nl 2012-366885
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 813572 UE VERZ 12-531 k

beschikking d.d. 18 juli 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Capgemini Nederland B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

verder ook te noemen Capgemini,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. L.S. van Dis,

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verweerder],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. A.J.P. Ariëns.

Het verloop van de procedure

Capgemini heeft op 15 mei 2012 een verzoekschrift ingediend.

[verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is ter zitting van 27 juni 2012 behandeld. Daarvan is aantekening gehouden.

Hierna is uitspraak bepaald.

De feiten

[verweerder], geboren op [1962], is op 1 november 1993 in dienst van een rechtsvoorganger van Capgemini getreden.

Het dienstverband geldt thans voor onbepaalde tijd.

Sinds ongeveer drie jaar vervult [verweerder] de functie van mobility consultant. In die hoedanigheid maakt zij onderdeel uit van de India Desk van het International Mobility Team (IMT). Het laatstgenoten brutoloon bedraagt € 3.136,54 per maand, exclusief 8% vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en overige emolumenten.

Capgemini heeft [verweerder] in gesprekken op 15 en 29 november 2011 kenbaar gemaakt dat haar functie zou komen te vervallen.

Bij e-mail van 14 december 2012 heeft de heer [X], manager van [verweerder] bij Capgemini, [verweerder] (en haar collega) onder meer geschreven:

‘De werkzaamheden zoals die op dit moment door het mobility team worden uitgevoerd, zullen worden beeindigd. Deels door veranderende verwachtingen van de organisatie richting het shared service center en deels door nieuw beleid waardoor de werkzaamheden als zodanig zullen gaan afnemen. Dit geheel heeft geleid tot een nieuw profiel voor de mobility medewerker. De verwachting van Capgemini is dat jullie niet passen in dit nieuwe profiel.

Jullie zijn het niet eens met deze verwachting. [[A], HR-manager] heeft jullie de mogelijkheid geboden om jullie te laten assessen door een extern assessment bureau om hier duidelijkheid over te krijgen.’

Bij brief van 26 januari 2012 heeft de heer [X] aan [verweerder] (onder meer) medegedeeld:

‘In aansluiting op ons gesprek van dinsdagmiddag 24 januari 2012 bevestig ik u hierbij schriftelijk dat uw werkzaamheden binnen het Mobility team per 1 februari 2012 komen te vervallen. (…)

De nieuwe functieprofielen zijn u in december 2011 ter hand gesteld. Naar de mening van Capgemini is er slechts een zeer beperkte overlap met uw huidige rol binnen het Mobility team. Het staat u uiteraard vrij uw interesse kenbaar te maken voor de nieuwe rol. Dit kunt u doen bij de heer [A], HR manager SSC-NL. Het afnemen van een assessment door een onafhankelijke derde partij aan de hand van de functievereisten zal onderdeel uitmaken van het selectieproces. (…)

De heer [A] zal begin februari 2012 een gesprek met u inplannen teneinde de mogelijkheden voor andere passende rollen binnen Capgemini met u te bespreken.’

Bij brief van 15 april 2012 heeft [verweerder] gesolliciteerd naar de nieuwe functie van mobility specialist.

Bij brief van 25 april 2012 heeft Capgemini [verweerder] (onder meer) bericht:

‘Naar aanleiding van jouw sollicitatie hebben wij besloten dat wij je niet voor een vervolggesprek gaan uitnodigen.

Op basis van je achtergrond, kennis en ervaring moeten wij helaas concluderen dat er onvoldoende aansluiting bestaat bij het door Capgemini gehanteerde profiel. De nadruk van de werkzaamheden binnen de nieuwe rol van Mobility Specialist binnen de afdeling Mobility ligt voornamelijk op het gebied van belastingen, salarisadministratie en sociale verzekeringen. Wij vinden dat jouw kennis en ervaring op dit gebied te gering is om deze rol adequaat te kunnen invullen.’

De grondslag verzoek en verweer

Capgemini verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verandering van omstandigheden. Zij voert daartoe het volgende aan:

De manager van IMT heeft eind 2011 besloten de organisatie anders in te richten. Reden hiervoor was het verminderen van het aantal Indiase expats en het besluit van Capgemini om de Indiers zelf zorg te laten dragen voor hun huisvesting. Daarnaast hebben de business units van Capgemini die de Indiase expats naar Nederland halen, aangegeven dat zij behoefte hebben aan advies en inhoudelijke ondersteuning. Mobility consultants geven nu geen inhoudelijk advies, maar beoordelen aanvragen van business units aan de hand van door Capgemini vastgestelde beleidskaders. Als gevolg van de herinrichting van het IMT is de functie van mobility consultant komen te vervallen. Het is de bedoeling dat alle medewerkers van het IMT het volledige scala van diensten kan leveren en met name ook advies kunnen geven op het gebied van belasting en sociale zekerheidsregelgeving. Dit behoorde eerder niet tot de functie van mobility consultant die voornamelijk administratief van aard was en [verweerder] kan dit niet op korte termijn leren. Voor [verweerder] is geen andere passende functie beschikbaar. Derhalve moet de arbeidsovereenkomst worden ontbonden, waarbij Capgemini bereid is [verweerder] een vergoeding te betalen op basis van de kantonrechtersformule met C=1.

[verweerder] heeft gemotiveerd verweer gevoerd op de inhoud waarvan hierna - voor zover van belang - zal worden ingegaan.

[verweerder] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek en subsidiair tot toekenning van een vergoeding van € 156.384,00 bruto (C=2).

De beoordeling

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van enig opzegverbod, hetgeen niet het geval is.

Capgemini heeft er om haar moverende redenen voor gekozen het IMT te herinrichten. De kantonrechter stelt voorop dat aan Capgemini een zekere mate van beleidsvrijheid toekomt ten aanzien van de wijze waarop zij de reorganisatie vorm geeft.

Echter, wanneer die herinrichting leidt tot het verval van functie, dient de werkgever voldoende aannemelijk te maken dat daadwerkelijk nieuwe functies zijn gecreëerd die niet uitwisselbaar zijn met de oude functie. En wanneer die nieuwe functies niet uitwisselbaar zijn, zal de werkgever – wil haar verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komen voor toewijzing – voldoende aannemelijk moeten maken dat evenmin andere passende functies voor handen zijn.

[verweerder] heeft ten verwere aangevoerd dat de nieuwe functie van mobility specialist uitwisselbaar is met haar oude functie van mobility consultant en (subsidiair) dat de nieuwe functie van mobility specialist voor haar passend is, althans onvoldoende is onderzocht of die functie (of een andere functie) voor haar passend is.

Partijen verschillen van mening over de vraag welke functiebeschrijving – die van ‘Administratieve medewerker Mobility desk India’ (productie 7 bij verzoekschrift) of die van ‘Medewerker steunpunt buitenland’ (productie 2 bij verweerschrift) – de werkzaamheden van [verweerder] als mobility consultant het best benadert. De kantonrechter is van oordeel dat deze vraag in het midden kan blijven om de volgende reden.

[verweerder] heeft onder punt 6 van het verweerschrift beschreven welke werkzaamheden zij als mobility consultant verrichtte. Onder punt 10 van de pleitnota is Capgemini hierop ingegaan. Op vragen ter zitting heeft de heer [X], de direct leidinggevende van [verweerder], verklaard dat de onder punt 10 van de pleitnota van Capgemini beschreven werkzaamheden (ontleend aan de beschrijving in het verweerschrift door [verweerder]) grotendeels hetzelfde blijven (met uitzondering van het regelen van huisvesting) en dat het verschil tussen de functie van mobility consultant en mobility specialist voornamelijk is gelegen in het feit dat de nieuwe functie meer beleidsmatig is en dat de mobility specialist moet kunnen adviseren op fiscaal gebied.

Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter er dan ook vanuit gaan dat het verschil tussen de oude functie van mobility consultant en mobility specialist uitsluitend hieruit bestaat.

Vraag is vervolgens hoe omvangrijk dit onderdeel van de functie is.

In het functieprofiel van mobility specialist staat vermeld dat een ‘HBO werk- en denkniveau’ vereist is. De kantonrechter is van oordeel dat van [verweerder] kan worden aangenomen dat zij over dit werk- en denkniveau beschikt aangezien zij een HBO-studie heeft voltooid.

Dat Capgemini zich nu op het standpunt stelt dat fiscaal juridische scholing op HBO- of WO-niveau van minimaal 4 jaar vereist is, kan de kantonrechter dan ook niet plaatsen in het licht van het functieprofiel. Daarbij is immers niet vermeld dat een HBO-diploma in een specifieke studie moet zijn verkregen. Dit doet de vraag rijzen of kennis van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en sociale zekerheid wel een zodanig essentieel onderdeel van de functie van mobility specialist is als Capgemini in deze procedure voorspiegelt. Daarbij wijst de kantonrechter op het feit dat de verandering bij herinrichting van het IMT volgens Capgemini zelf – blijkens punt 14 van de pleitnota – van onvoldoende gewicht was om aan de OR voor te leggen.

Capgemini heeft zich op het standpunt gesteld dat de kennis van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen en sociale zekerheid [verweerder] niet binnen een redelijke termijn is aan te leren, doch zij heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd. De kantonrechter is van oordeel dat niet reeds thans moet worden uitgesloten dat [verweerder] zich op korte termijn de voor de functie van mobility specialist benodigde kennis eigen kan maken. Niet valt uit te sluiten dat zij middels praktijktraining of cursussen die benodigde kennis - die kennelijk, gelet op de functiebeschrijving, immers geen voltooide studie op dat specifieke gebied vereist – kan verwerven. Wellicht dat een assessment partijen hierin meer inzicht had kunnen bieden, doch daar heeft Capgemini – hoewel eerst uitdrukkelijk aan [verweerder] toegezegd – vanaf gezien.

Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat Capgemini onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de oude functie van mobility consultant en de nieuwe functie van mobility specialist zodanig van elkaar verschillen dat niet meer kan worden gesproken van uitwisselbare functies. Zo deze functies al niet uitwisselbaar zijn, heeft Capgemini onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de nieuwe functie van mobility specialist voor [verweerder] niet passend is.

Derhalve zal het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden afgewezen. De overige verweren van [verweerder] behoeven daarmee geen verdere bespreking.

Als in het ongelijk gestelde partij zal Capgemini worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Capgemini in de proceskosten aan de zijde van [verweerder], tot de uitspraak van deze beschikking begroot op € 400,00 aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. K.G.F. van der Kraats, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.