Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BW6850

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23-05-2012
Datum publicatie
30-05-2012
Zaaknummer
782765 AC EXPL 11-7750 mh
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een met OK bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer wordt geacht binnen het bereik van de geadresseerde zijn gebracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/193
NJF 2012/309
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 782765 AC EXPL 11-7750 mh

vonnis van 23 mei 2012

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Archidat BV,

gevestigd te Oegstgeest,

verder te noemen: Archidat,

eiseres,

gemachtigde: Rosmalen Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

h.o.d.n. [bedrijf],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen: [gedaagde],

gedaagde,

procederend in persoon.

1. Het verloop van de procedure

Archidat heeft een vordering ingesteld waarop [gedaagde] heeft geantwoord. Vervolgens heeft Archidat voor repliek geconcludeerd en [gedaagde] voor dupliek.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1. Archidat vordert dat de kantonrechter [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis en zonder borgtocht veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 1.075,74, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2011 over een bedrag van € 853,23 tot aan de dag van voldoening.

Het bedrag van € 1.075,74 is opgebouwd uit de hoofdsom van € 853,23, handelsrente tot 5 oktober 2011 van € 72,51 en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten bedrage van € 150,-.

2.2. Archidat legt aan haar vorderingen ten grondslag dat tussen haar en [gedaagde] een overeenkomst, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tot stand is gekomen. Op grond van deze overeenkomst is [gedaagde] een bedrag van € 853,23 verschuldigd. Dit bedrag blijkt volgens de factuur van 1 september 2010 betrekking te hebben op abonnementen op “ArchiCalc Woningbouw”, “ArchiCalc Onderhoud & Renovatie” en “ArchiCalc Verbouw” in de periode van oktober 2010 tot oktober 2011. Deze factuur noemt 15 september 2010 als vervaldatum.

2.3. [gedaagde] stelt als verweer dat hij de abonnementen bij fax van 4 september 2009 heeft opgezegd. In deze fax is vermeld:

“Bij deze zeg ik per eerst volgende vervaldatum mijn abonnementen inzake Abonnement Archicalc woningbouw, onderhoud & renovatie, verbouw en Abonnement serie bouwkosten op. (…)”

Het verzendbericht vermeldt onder meer dat op 4 september om 11:12 u één pagina is verstuurd en dat het resultaat “Ok” is.

2.4. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

2.5. De kantonrechter oordeelt als volgt. Uit de conclusie van antwoord – de processtukken van Archidat leiden tot weinig helderheid op dit punt – leidt de kantonrechter af dat Archicalc een product van Archidat is en een combinatie is van een bouwkostenbibliotheek (productinformatie) en computerprogrammatuur waarmee offertes en facturen opgesteld kunnen worden. Kennelijk heeft [gedaagde] het gebruiksrecht op de programmatuur en (updates van) de bibliotheek verkregen.

2.6. Volgens Archidat zijn haar algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden betreffende kostenbestanden” geheten) op de overeenkomst van toepassing verklaard. Deze stelling is niet door [gedaagde] weersproken, zodat de kantonrechter van de juistheid ervan uitgaat.

In artikel 4 van de algemene voorwaarden is bepaald:

4.1. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 dag na verzenddatum van het pakket door Archidat Bouwkosten B.V.

4.2 Het abonnement op actualisering wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een der partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan de wederpartij te kennen heeft gegeven de overeenkomst m.b.t. het abonnement op actualisering tegen het einde van de lopende periode te willen beëindigen.

De kantonrechter begrijpt Archidat aldus dat zij zich – kennelijk met verwijzing naar artikel 4 van haar algemene voorwaarden – op het standpunt stelt dat een fax niet gelijk te stellen is aan een aangetekende brief.

2.7. Met [gedaagde] is de kantonrechter van oordeel dat een fax in dit geval gelijkgesteld mag worden met een aangetekende brief. De waarde van een aangetekende brief is dat de verzender een bewijs van verzending krijgt. Zo bezien is het versturen van een fax niet wezenlijk anders dan het versturen van een aangetekende brief, omdat in het geval van een fax het faxapparaat ook voor een bewijs van verzending zorgt.

2.8. Partijen twisten vervolgens over de vraag of de fax van 4 september 2009 Archidat heeft bereikt. Ingevolge artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring die persoon hebben bereikt om haar werking te hebben (de ontvangsttheorie). Het is aan de verzender feiten en omstandigheden te stellen en deze, bij voldoende betwisting, te bewijzen dat de verklaring de ontvanger heeft bereikt. Het is niet nodig dat de ontvanger daadwerkelijk kennis heeft genomen van de verklaring.

Met betrekking tot aangetekende brieven geldt dat de afzender daarvan, wanneer de geadresseerde stelt dat de brief hem niet heeft bereikt, dient te bewijzen dat hij de brief aangetekend en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk dient te maken dat de brief aan de geadresseerde is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven (zie onder meer HR 4 juni 2004, NJ 2004, 411).

2.9. De kantonrechter is – mede gelet op hetgeen onder r.o. 2.7 is overwogen – van oordeel dat bovengenoemde jurisprudentie ook van toepassing is op faxberichten, in die zin dat een met OK bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer geacht wordt binnen het bereik van de geadresseerde te zijn gebracht. Omdat gesteld noch gebleken is dat het door [gedaagde] gebruikte faxnummer onjuist is, neemt de kantonrechter het verweer van [gedaagde] als juist aan, inhoudende dat hij de overeenkomst op 4 september 2009 per eerst mogelijke datum heeft opgezegd.

Voor zover Archidat bedoelt te zeggen dat de fax in het ongerede is geraakt of om andere redenen niet in haar administratie is verwerkt, komt dit voor haar risico, omdat zij gehouden is de administratie van haar bedrijf zodanig in te richten dat ook ten aanzien van deze wijze van indienen van schriftelijke stukken een zorgvuldige verwerking plaatsvindt.

2.10. [gedaagde] heeft de abonnementen met zijn fax van 4 september 2009 “per eerst volgende datum” opgezegd. Uit de fax wordt niet duidelijk tegen welke datum hij de abonnementen heeft opgezegd. Uit de factuur van 1 september 2010 blijkt evenwel dat de gefactureerde abonnementsperiode loopt van oktober 2010 tot oktober 2011. Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de algemene voorwaarden kon [gedaagde] deze abonnementen op zijn laatst drie maanden voor oktober 2010 opzeggen, dat wil zeggen uiterlijk 30 juni 2010. Omdat hij de abonnementen op 4 juli 2010 – dus te laat – heeft opgezegd, is hij de gevorderde abonnementskosten verschuldigd. De vordering tot betaling van € 853,23 zal dan ook worden toegewezen.

Wettelijke handelsrente

2.11. Archidat vordert de wettelijke rente. Uit de dagvaarding blijkt dat zij met deze vordering het oog heeft op de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Uit het bedrag van € 72,51 (zie r.o. 2.1) leidt de kantonrechter af dat Archidat de wettelijke handelsrente vordert vanaf de vervaldatum van de factuur, zijnde 15 september 2010. In artikel 8.3 van de algemene voorwaarden is, net zoals overigens op de factuur, vermeld dat de betalingstermijn 14 dagen bedraagt. Gelet hierop – en mede gelet op het feit dat [gedaagde] tegen de gevorderde rente geen verweer heeft gevoerd – zal de vordering op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen.

Buitengerechtelijke (incasso)kosten

2.12. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten zal – mede gelet op de door de kantonrechter gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voorwerk II – worden afgewezen. Uit de door Archidat gegeven omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt niet dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan Archidat vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

Proceskosten

2.13. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Archidat worden begroot op:

- dagvaarding € 87,06

- vast recht 426,00

- salaris gemachtigde 100,00 (1,0 punt × tarief € 100,00)

Totaal € 613,06

Omdat de dagvaarding en de conclusie van repliek zo weinig juridische en feitelijke duidelijkheid verschaffen, gaat de kantonrechter bij de berekening van het salaris van de gemachtigde uit van één punt in plaats van twee.

3. De beslissing

De kantonrechter

3.1. veroordeelt [gedaagde] aan Archidat te betalen een bedrag van € 853,23, vermeerderd met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over dit bedrag vanaf 15 september 2010 tot de voldoening,

3.2. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Archidat, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 613,06, waarin begrepen € 100,00 aan salaris gemachtigde,

3.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2012.