Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV9665

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
21-03-2012
Datum publicatie
22-03-2012
Zaaknummer
292334 - HA ZA 10-1902
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank komt tot de slotsom dat de vordering tot schadevergoeding dient te worden afgewezen, aangezien het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Holland Casino en de gestelde hoogte van de schade niet is komen vast te staan en de overgelegde stukken onvoldoende aanknopingspunten bieden om de schade te kunnen schatten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 292334 / HA ZA 10-1902

Vonnis van 21 maart 2012

in de zaak van

[eiser]

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. H.A. Zandijk,

tegen

de stichting Nationale Stichting ter Exploitatie van Casinospelen in Nederland h.o.d.n.

HOLLAND CASINO UTRECHT,

gevestigd te ’s Gravenhage, kantoorhoudend te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. S.F. Sagel.

Partijen zullen hierna [eiser] en Holland Casino worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 augustus 2011,

- de beschikking van de rechtbank van 14 september 2011 tot afwijzing van het verzoek van Holland Casino tot het instellen van hoger beroep tegen het tussenvonnis,

- de akte houdende uitlating materiële schade van [eiser],

- de antwoordakte van Holland Casino.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank blijft bij en bouwt voort op het tussenvonnis van 17 augustus 2011 (hierna: het tussenvonnis).

2.2. [eiser] heeft gewezen op kennelijke verschrijvingen in 4.28, 4.29 en 4.32 van het tussenvonnis en verzocht om correctie daarvan. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een kennelijke - ook voor partijen kenbare - en voor eenvoudig herstel vatbare fout. De rechtbank overweegt dat waar in het tussenvonnis in 4.28, 4.29 en 4.32 is vermeld “27 oktober 2007”, moet worden gelezen “27 oktober 2006”.

De gevorderde schade

2.3. In overweging 4.33 van het tussenvonnis heeft de rechtbank [eiser] in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de door hem als gevolg van het onrechtmatig handelen van Holland Casino sinds 27 oktober 2006 geleden materiële schade.

2.4. [eiser] vordert een bedrag van € 227.490,00 als vergoeding van de door hem in de periode 27 oktober 2006 tot 19 januari 2007 geleden materiële schade. De wettelijke rente over dit bedrag vanaf 19 januari 2007 tot 15 november 2011 bedraagt volgens hem € 123.192,59, zodat zijn totale vordering uitkomt op € 350.682,59. Voorts vordert [eiser] een bedrag van € 1.047,20 als kosten voor het opstellen van het schriftelijk financieel overzicht van zijn materiële schade door Pike Advice te Harmelen.

2.5. Ter onderbouwing van de gestelde schade heeft [eiser] een overzicht in het geding gebracht waarop in kolommen is vermeld, voor zover hier van belang:

- de data waarop [eiser] in de periode 27 oktober 2006 tot en met 18 januari 2007 Holland Casino heeft bezocht,

- de data waarop [eiser] van zijn rekeningen (prima spaarrekening, internet spaarrekening, privérekening, flexibel krediet) geld heeft opgenomen,

- de hoogte van de opgenomen bedragen per dag en het totaal van de opgenomen bedragen op die dag en

- het bedrag dat [eiser] in totaal heeft opgenomen in de periode 27 oktober 2006 tot en met 18 januari 2007.

Voorts heeft [eiser] kopieën van de afschriften van de vier genoemde bankrekeningen overgelegd en een geldstromenoverzicht van de betreffende bankrekeningen, waarin per rekening de opnamen, stortingen (waaronder een storting door Holland Casino van € 48.500,00 als speelwinst) en overschrijvingen zijn vermeld.

2.6. Volgens Holland Casino heeft [eiser] met de door hem overgelegde stukken geen begin van bewijs geleverd van het causaal verband tussen de geconstateerde schending van de zorgplicht door Holland Casino en de gestelde materiële schade. Volgens Holland Casino hanteert [eiser] het onjuiste uitgangspunt dat alle opgenomen bedragen door hem zijn meegenomen naar Holland Casino en daar ook zijn verspeeld. Holland Casino wijst erop dat uit de overzichten noch uit de bankafschriften (pin)transacties voor gewone bestedingen blijken, zodat moet worden aangenomen dat [eiser] alle bestedingen in zijn dagelijks leven in de betreffende periode contant heeft betaald. Voorts heeft Holland Casino geconstateerd dat in de overzichten rekenkundige fouten zijn gemaakt. Zij stelt dat speelwinsten slechts in uitzonderingsgevallen giraal worden uitgekeerd en zij wijst erop dat [eiser] heeft verzuimd de giraal aan hem uitgekeerde winst van € 48.500,00 af te trekken van het bedrag van € 227.490,00 aan vermeende schade. Holland Casino betwist de deskundigheid en de onafhankelijkheid van adviesbureau Pike Advice en stelt dat wegens de onzorgvuldigheid en de onbetrouwbaarheid van de door dit bureau opgestelde overzichten, de kosten voor deze werkzaamheden niet voor vergoeding in aanmerking komen.

2.7. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser] onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Holland Casino en de hoogte van de door [eiser] gestelde schade kan komen vast te staan. Aan dit oordeel ligt het volgende ten grondslag.

2.8. Uit de door [eiser] overgelegde stukken blijken slechts de bedragen die hij in de periode 26 oktober 2006 tot en met 18 januari 2007 heeft gestort en opgenomen. [eiser] hanteert kennelijk het uitgangspunt dat zijn schade gelijk is aan de bedragen die hij op of rond de data van zijn casinobezoeken van zijn rekeningen heeft opgenomen. [eiser] heeft echter in het geheel geen inzicht gegeven in zijn bestedingspatroon in het dagelijkse leven, los van zijn casinobezoeken. Niet als vaststaand kan worden aangenomen dat alle geldopnames geheel zijn aangewend om in het casino te spelen. Zelfs indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat [eiser] al het geld dat hij heeft opgenomen heeft besteed aan het spelen in Holland Casino, is het niet aannemelijk dat hij uitsluitend met verlies heeft gespeeld. [eiser] had feiten en omstandigheden dienen te stellen waarmee de hoogte van zijn verlies en daarmee zijn schade, enigszins inzichtelijk was geworden. [eiser] had in dit kader bijvoorbeeld onderbouwd kunnen weergeven welk kansspel hij speelde en wat zijn gemiddelde inzet op een avond was, wat het netto resultaat was tussen zijn inzetten en de door hem ontvangen winstuitkeringen op de speeldagen. Ook had hij getuigenverklaringen kunnen overleggen betreffende zijn spelgedrag en de gewonnen en verloren bedragen.

2.9. Op grond van artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bestaat de mogelijkheid om de schade te schatten, indien deze niet kan worden begroot. Maar ook voor het maken van een schatting dient de rechtbank over voldoende concrete gegevens te beschikken, om die schatting enigszins realistisch en meer dan een natte vinger te doen zijn. Door het ontbreken van informatie over de kosten voor levensonderhoud en overige bestedingen van [eiser] en het gebrek aan inzicht in de ingezette, verloren en gewonnen bedragen, bieden de door [eiser] overgelegde stukken ook onvoldoende aanknopingspunten om de schade te kunnen schatten.

2.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering tot schadevergoeding dient te worden afgewezen, aangezien het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Holland Casino en de gestelde hoogte van de schade niet is komen vast te staan en de overgelegde stukken onvoldoende aanknopingspunten bieden om de schade te kunnen schatten.

De kosten voor het opstellen van het schadeoverzicht

2.11. De rechtbank neemt aan dat [eiser] de kosten voor het opstellen van de financiële overzichten door Pike Advice aanmerkt als kosten ter vaststelling van schade en zijn vordering baseert op artikel 6:96 lid 2 onder c BW, waarin is bepaald dat mede voor vergoeding in aanmerking komen de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

2.12. Holland Casino is binnen de grenzen van artikel 6:98 BW aansprakelijk voor alle schade die [eiser] lijdt als gevolg van het onrechtmatig handelen van Holland Casino jegens [eiser]. Tot die schade behoren ook de kosten van het inroepen van deskundige bijstand tot vaststelling van de schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. De omstandigheid dat de schade die [eiser] zegt te hebben geleden niet is komen vast te staan, staat er in beginsel niet aan in de weg dat deze kosten worden vergoed.

2.13. De vordering tot vergoeding van de kosten voor de werkzaamheden van Pike Advice zal echter worden afgewezen, omdat niet is voldaan aan het in artikel 6:96 lid 2 onder c BW gestelde vereiste, dat slechts de redelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Of het redelijke kosten zijn, hangt af van de vraag of het redelijk is dat die kosten zijn gemaakt en of de hoogte van deze kosten redelijk is (de dubbele redelijkheidstoets). Dat wil in dit geval zeggen dat in de eerste plaats moet worden beoordeeld of inschakeling van Pike Advice redelijk was. Pike Advice heeft aan de hand van bankafschriften overzichten opgesteld van opnamen en boekingen en de beschikbare gegevens in onderling verband gerubriceerd. Er is echter geen sprake van een rapport dat een analyse en/of conclusies bevat waarvoor een bepaalde deskundigheid is vereist. Voor de verrichte werkzaamheden (inventariseren en ordenen) was inschakeling van een deskundige niet noodzakelijk. De met deze werkzaamheden gemoeide kosten van € 1.047,20 zijn dan ook niet in redelijkheid gemaakt. Nu de vordering tot vergoeding van deze kosten reeds hierom zal worden afgewezen komt de rechtbank niet toe aan een beoordeling van de inhoudelijke kritiek van Holland Casino op het door Pike Advice geleverde werk en de door Holland Casino geconstateerde (rekenkundige) fouten.

Proceskosten

2.14. Aangezien elk van partijen op enig punt in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart voor recht dat Holland Casino vanaf 27 oktober 2006 tekort is geschoten in haar ten aanzien van [eiser] als bezoeker van het casino in acht te nemen zorgplicht,

3.2. compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt,

3.3. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann, mr. G.V.M. Veldhoen en mr. K.G.F. van der Kraats en in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2012.?