Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2012:343

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
07-03-2012
Datum publicatie
17-07-2015
Zaaknummer
301478 / HA ZA 11-291
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk op auteursrecht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 301478 / HA ZA 11-291

Vonnis van 7 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COZZMOSS B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven,

eiseres,

advocaat mr. J.M. van Noort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MANAGEMENT ADVIESGROEP '88 B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Mijdrecht,

gedaagde,

advocaat mr. E. Kubbenga.

Partijen zullen hierna Cozzmoss en de Management Adviesgroep genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 13 april 2011 waarin een comparitie van partijen is gelast;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van partijen, gehouden op 9 augustus 2011;

 • -

  de akte houdende in het geding brengen producties alsmede vermeerdering van eis van 9 augustus 2011 aan de zijde van Cozzmoss.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Cozzmoss is een onderneming die zich bezig houdt met het handhaven en exploiteren van auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts)personen, waarbij het met name auteursrechten betreft die rusten op geschreven teksten of artikelen.

2.2.

Aan Cozzmoss wordt door haar opdrachtgevers opgave gedaan van hun auteursrechtelijk beschermde werken. Daarop zoekt zij met speciaal ontwikkelde software op het internet naar openbaar gemaakte teksten die inbreuk maken op de betreffende auteursrechten.

2.3.

De besloten vennootschap NRC Handelsblad B.V. (hierna: de NRC), de besloten vennootschap Trouw B.V. (hierna: Trouw), de besloten vennootschap de Volkskrant B.V. (hierna: de Volkskrant) en de besloten vennootschap Applinet B.V. (hierna: Applinet) beschikken over een groot aantal auteursrechtelijk beschermde werken.

2.4.

Tussen Cozzmoss enerzijds en Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC anderzijds zijn respectievelijk 23 april 2009, 1 mei 2009, 11 mei 2009 en 2 juli 2010 lastgevingsovereenkomsten tot stand gekomen. Op grond van deze overeenkomsten hebben Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC (hierna gezamenlijk: de kranten) aan Cozzmoss de last verleend om op eigen naam de aan hen toekomende auteursrechten te handhaven.

2.5.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 12 januari 2011 exploiteert Management Adviesgroep sinds 17 juni 1992 een onderneming die zich bezig houdt met activiteiten op het gebied van werving, selectie, executive-search, reclame en public-relations.

2.6.

De Management Adviesgroep maakt gebruikt van de domeinnamen www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl .

2.7.

Hostnet Internet Services is houder van de domeinnamen www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl. Voornoemde domeinnamen staan als zodanig geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

2.8.

Op de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl zijn artikelen van Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet openbaar gemaakt.

Kopieën van de originele artikelen van voornoemde kranten zijn als bijlage 4 bij de dagvaarding en als bijlage 16 bij de vermeerdering van eis in het geding gebracht. Kopieën van de artikelen zoals deze op de websites www.accountantsonline.nl en www.fiscalistenonline.nl hebben gestaan, zijn als bijlage 5 bij de dagvaarding in het geding gebracht en kopieën van de artikelen zoals deze op de website www.desecretaresse.nl hebben gestaan, zijn als bijlage 15 bij de vermeerdering van eis in het geding gebracht..

De bewuste artikelen zijn integraal en ongewijzigd overgenomen op de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl.

De artikelen stonden twee à drie dagen op de homepage van deze websites en werden daarna verplaatst naar het nieuwsarchief van die websites, die via die homepage op een onderliggende webpagina voor een ieder waren in te zien.

2.9.

Bij brief van 31 maart 2010 heeft Cozzmoss Management Adviesgroep gewezen op haar beweerdelijk inbreukmakend en onrechtmatig handelen met betrekking tot de plaatsing van de artikelen van Trouw, de Volkskrant en de NRC en Management Adviesgroep gesommeerd om dit handelen te staken en gestaakt te houden. Daarnaast is Management Adviesgroep gesommeerd tot betaling van de door de kranten geleden schade en gemaakte kosten ad € 20.373,71. De genoemde som bestaat uit een hoofdsom ter zake van de zogenaamde economische waarde van de in geding zijnde artikelen, alsmede uit bijkomende kosten. Die hoofdsom beloopt € 18.249,56, zijnde tweemaal die economische waarde. Het gaat daarbij om € 9.124,78 als eenmaal die waarde, welke is gebaseerd op de door Trouw (€ 0,31 per woord voor de eerste 700 woorden, boven de 700 woorden bedraagt het tarief € 0,17 per woord), de Volkskrant (€ 0,36 per woord) en de NRC (€ 0,52 per woord) gehanteerde tarieven voor hergebruik, welke zij rekent aan personen of instellingen die onder haar auteursrecht vallende artikelen (verder) openbaar willen maken.

2.10.

Management Adviesgroep heeft de artikelen direct na de genoemde sommatie uit haar archief verwijderd en verwijderd gehouden, doch heeft geweigerd enig bedrag aan Cozzmoss te voldoen.

3 Het geschil

3.1.

Cozzmoss vordert - na eisvermeerdering - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat de Adviesgroep:

i) inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten die rusten op de in de aan sommatiebrief d.d. 31 maart 2010 gehechte factuur gespecificeerde artikelen van de NRC, Trouw en de Volkskrant, alsmede de artikelen van Applinet die bij productie 15 in het geding zijn gebracht;

ii) door het onder i) omschreven handelen toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld;

iii) gehouden is de schade te vergoeden die de betrokken partijen - zijnde de NRC, Trouw, de Volkskrant en Applinet - hebben geleden ten gevolge van haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen zoals ten processe omschreven;

2. de Adviesgroep te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten die rusten op door de NRC, Trouw, de Volkskrant en Applinet openbaar gemaakte artikelen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van €1.000,00 voor iedere dag of in ieder geval, zulks ter keuze van Cozzmoss, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van dit bevel;

3. de Adviesgroep primair te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag van € 20.456,21 (inclusief BTW), subsidiair de Adviesgroep te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag van € 10.941,43 (inclusief BTW), meer subsidiair de Adviesgroep te veroordelen tot betaling aan Cozzmoss van een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht;

4. de Adviesgroep te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv (tot en met de comparitie van partijen ad € 6.441,56) en met bepaling dat de Adviesgroep de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het te dezen te wijzen vonnis.

Standpunt van Cozzmoss

3.2.

Cozzmoss stelt dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet, omdat Management Adviesgroep de desbetreffende auteursrechtelijk beschermde artikelen één op één heeft overgenomen op de webpagina’s van Management Adviesgroep, waardoor zij een en ander heeft geopenbaard en (dus) verveelvoudigd zonder een daartoe strekkende toestemming van voornoemde kranten. Management Adviesgroep is aansprakelijk voor de schade die Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet lijden door het inbreukmakend en onrechtmatig handelen. De schade bestaat in ieder geval uit verlies aan exclusiviteit van de auteursrechten en vermindering van exploitatiemogelijkheden. Door het openbaar maken van de bewuste artikelen op de websites van Management Adviesgroep zullen geïnteresseerde lezers mogelijk niet meer op de website van Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet terechtkomen. De gehele artikelen staan immers op de websites van Management Adviesgroep. Aldus is de “traffic” naar de website van Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet verlaagd, wat tot schade heeft geleid bij voornoemde kranten. De genoemde “economische waarde” van de artikelen vormt een objectief en juist vertrekpunt om in gevallen als deze de schadevergoeding vast te stellen. Voor het schenden en aantasten van de in het geding zijnde auteursrechten wordt aanspraak gemaakt op tweemaal de economische waarde. Aangezien Management Adviesgroep heeft nagelaten vooraf de benodigde toestemming te vragen aan Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet, is het dan ook niet meer dan redelijk dat de economische waarde (€ 9.514,78) wordt verdubbeld. Deze methodiek valt binnen het kader van artikel 27 lid 2 van de Auteurswet, waarin is bepaald dat de rechter de schadevergoeding kan vaststellen als een forfaitair bedrag, alsmede in het kader van artikel 6:97 BW, welk artikel de rechter nu eenmaal grote vrijheid biedt bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding. Deze methode sluit daarnaast aan bij wat gebruikelijk is in de branche.

Subsidiair wordt aanspraak gemaakt op betaling van de “economische waarde” met factor 1. In dat geval bedraagt de schadevergoeding € 9.514,78 exclusief administratiekosten en BTW. Voorts maakt Cozzmoss aanspraak op een bedrag van € 1.230,00 exclusief BTW aan administratiekosten gemaakt ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b BW alsmede op betaling van de door haar gemaakte werkelijke kosten van rechtsbijstand ingevolge artikel 1019h Rv.

Standpunt van Management Adviesgroep

3.3.

Management Adviesgroep heeft geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van Cozzmoss in de gemaakte kosten. Zij voert daartoe het volgende aan.

Management Adviesgroep stelt dat uit de door haar in het geding gebrachte statistieken van de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl blijkt dat het bezoekersaantal voor deze websites laag is. Gelet op het lage aantal effectieve bezoekers betwist Management Adviesgroep de door de kranten geleden schade. De kranten hebben nimmer bezwaren geuit over het overnemen van de krantenartikelen op de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl.

Daarnaast was Management Adviesgroep –net als de gemiddelde internetgebruikers - er van overtuigd dat indien bij een (deels) overgenomen artikel de broncode vermeld staat, aan de eisen van het auteursrecht is voldaan. Management Adviesgroep verkeerde dan ook in de veronderstelling dat zij geen auteursinbreuk pleegde, omdat volgens haar het overnemen van de artikelen merendeels gedeeltelijk geschiedde (citaatrecht) in combinatie met een harde link naar de bron, zijnde een hyperlink naar de krant. Zolang maar de bron wordt vermeld kan vrijelijk – zonder toestemming en betaling van enige vergoeding – een persartikel overgenomen worden. Management Adviesgroep heeft te goeder trouw gehandeld en heeft nimmer de indruk gewekt dat zij de auteur was van de door haar overgenomen artikelen.

Management Adviesgroep beroept zich op de persexceptie, zoals omschreven in artikel 15 Auteurswet. Zij stelt daartoe geen inbreuk op een auteursrecht gemaakt te hebben nu de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl de functie vervullen van nieuwsvoorziening over actuele economische onderwerpen.

Er zijn technische voorzieningen om het kopiëren van krantenartikelen die online geplaatst zijn te bemoeilijken. De kranten hebben hier geen gebruik van gemaakt, aldus Management Adviesgroep. Cozzmoss heeft niet onderbouwd dat de door haar gehanteerde waarde van de overgenomen artikelen daadwerkelijk marktconform is. De betreffende artikelen zijn op de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl geplaatst teneinde te voorzien in kennisverstrekking over ontwikkelingen die verband houden met de arbeidsmarkt, de branche waarin Management Adviesgroep werkzaam is.

De door Cozzmoss in het geding gebrachte leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de NVJ zijn niet van toepassing.

Voorts betwist Management Adviesgroep dat er sprake zou zijn van een vermindering van de exploitatiemogelijkheden. Door de plaatsing van de artikelen hebben de kranten extra bezoekers gekregen. Er is geen trafficverlies. Verder voert zij aan dat er tussen de eventueel geleden schade en de beweerdelijke onrechtmatige gedraging onvoldoende causaal verband bestaat. Nadat de artikelen van de kranten uit het archief zijn verwijderd is het aantal bezoekers van de websites www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl toegenomen.

4 De beoordeling

4.1.

Aan de orde is de vraag of de Management Adviesgroep jegens Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC schadeplichtig is op grond van een aan haar toe te rekenen inbreuk op een auteursrecht van Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt.

4.2.

Uit de inhoud van de in het geding zijnde artikelen kan genoegzaam worden afgeleid dat het ‘andere geschriften’ betreft zoals omschreven in artikel 10, lid 1 aanhef en onder 1º Auteurswet 1912 (hierna Aw), reden waarom ter zake van die artikelen in beginsel de door de Aw geboden bescherming kan worden ingeroepen. Voorts volgt uit de inhoud van die artikelen dat respectievelijk Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC daar het auteursrecht op hebben. Een en ander is ook (terecht) niet door Management Adviesgroep bestreden. Op grond van artikel 1 Aw hebben Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC dan ook het uitsluitend recht om deze artikelen openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel niet dan met voorafgaande toestemming van Applinet, Trouw, de Volkskrant en de NRC tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen.

4.3.

Het niet beveiligd zijn van de websites van de kranten doet geen afbreuk aan de beschermende werking van de Auteurswet, terwijl het achterwege laten van beveiligingen geen instemming impliceert met openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende.

Het tonen van de krantenartikelen op de websites van www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl door middel van een zogenoemde hyperlink is aan te merken als een onrechtmatige vorm van openbaarmaking in de zin van de Auteurswet, nu Management Adviesgroep als beheerder van deze websites die openbaarmaking faciliteert en gedoogt. Het plaatsen van de betreffende krantenartikelen voorzien van een harde link naar de bron is derhalve onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende nu dit plaatsen zonder diens instemming is gebeurd. Van het (door Management Adviesgroep gestelde) slechts gedeeltelijk overnemen van de in geding zijnde artikelen (waardoor deze als citaten zouden moeten worden aangemerkt en niet langer onder de bescherming van de Auteurswet vallen), is blijkens de overgelegde producties geen sprake.

Persexceptie

4.4.

Management Adviesgroep heeft een beroep gedaan op artikel 15 van de Auteurswet. Artikel 15 Auteurswet laat, kort gezegd, onder voorwaarden overname door de pers uit de pers vrij. Éen van die voorwaarden is dat het gaat om de daar omschreven berichten of artikelen die zijn openbaar gemaakt in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, en dat die overname geschiedt door zo’n zelfde medium. De artikelen zijn door de kranten gepubliceerd en steeds direct na verschijning op de websites van Management Adviesgroep geplaatst, teneinde aldaar gedurende lange tijd (in het archiefgedeelte van die websites) te worden bewaard en raadpleegbaar te zijn voor de bezoekers van die websites. Ook indien de websites gericht waren op digitale nieuwsvoorziening ten behoeve van die bezoekers, kan bij deze stand van zaken niet worden gezegd dat die website ‘eenzelfde functie’ in genoemde zin vervulde. Met de wet van 6 juli 2004 (Stb. 2004, 336) is immers onder meer beoogd artikel 15 Auteurswet technologieneutraal te formuleren door toevoeging van “of ander medium dat eenzelfde functie vervult”. Uit de parlementaire geschiedenis van die wet volgt dat een langdurige openbaarmaking als de onderhavige niet van de wettelijke beperking kan profiteren, blijkens de volgende woorden van de regering in de toelichting op het wetsvoorstel: “Dat betekent derhalve dat, zoals ook thans het geval is, bij opslag of aanbieding van een meer permanent karakter, waarbij een element van duurzame of tijdloze exploitatie een overheersende rol speelt, zoals bij archieffuncties, deze bepaling toepassing mist.” (MvT p. 39). Reeds op deze grond moet worden geoordeeld dat Management Adviesgroep de exceptie van artikel 15 Auteurswet vergeefs inroept.

4.5.

Nu geoordeeld moet worden dat Management Adviesgroep geen beroep kan doen op de persexceptie van artikel 15 Auteurswet, is niet van belang of op de websites van www.accountantsonline.nl, www.fiscalistenonline.nl en www.desecretaresse.nl vermeld was of de artikelen als bron mochten worden overgenomen, noch of Management Adviesgroep aan bronvermelding heeft voldaan.

Evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel

4.6.

Het beroep van Management Adviesgroep op het evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel wordt eveneens verworpen. Weliswaar wordt internet wereldwijd gebruikt om informatie op te zoeken, maar de stelling dat een gemiddelde internetgebruiker er van uit zou gaan dat alle informatie vrij toegankelijk is, zoals betoogd door Management Adviesgroep, rechtvaardigt evenwel niet een individuele inbreuk op het auteursrecht. Het is aan de wetgever daar regels voor in het leven te roepen. Dat er veelvuldig inbreuk op auteursrecht op internet wordt gemaakt, betekent niet dat die inbreuken zonder gevolg moeten blijven. Van Management Adviesgroep kan dan ook, zoals dat voor iedereen geldt, worden verwacht dat zij kennis neemt van de wet. Van een verschoonbaarheid van de door haar gemaakte inbreuk kan in de omstandigheden zoals gebleken geen sprake zijn.

4.7.

Uit het voorgaande volgt dat Management Adviesgroep zich door de (langdurige) plaatsing van de overgenomen artikelen schuldig heeft gemaakt aan een ongeoorloofde inbreuk op de auteursrechten van de kranten en Applinet. Management Adviesgroep is aansprakelijk voor de schade die Cozzmoss’ opdrachtgevers als gevolg van het handelen van Management Adviesgroep mochten hebben geleden.

Schadevergoeding

4.8.

De rechtbank is van oordeel dat Cozzmoss voldoende feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat de kranten en Applinet als gevolg van de genoemde inbreuk schade hebben geleden.

4.9.

De rechtbank neemt voor de begroting van de schade als uitgangspunt dat de kranten en Applinet tenminste aanspraak hebben op voldoening door Management Adviesgroep van een schadebedrag dat de hoogte beloopt van een redelijke gebruiksvergoeding. Het gaat immers om hergebruik van (kranten)artikelen en vast staat dat Trouw aan toestemming voor hergebruik een vergoeding van € 0,17 per woord voor de eerste 700 woorden en boven de 700 woorden een vergoeding van € 0,31 per woord en de Volkskrant een vergoeding van € 0,36 per woord plegen te verbinden. Genoemde bedragen per woord moeten daarom als basis worden genomen voor de te begroten schade, als begrotingswijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de door de kranten en Applinet geleden schade.

4.10.

Ten aanzien van de NRC geldt daarbij het volgende. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Cozzmoss dat het gevorderde freelance tarief (€ 0,52 per woord) het tarief is dat de NRC betaalt aan een auteur voor het schrijven van een artikel. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit tarief niet zonder nadere toelichting worden gehanteerd als maatstaf voor de begroting van een redelijke gebruiksvergoeding, nu dit daartoe te zeer afwijkt van de genoemde € 0,17/0,31 per woord en € 0,36 per woord. Cozzmoss heeft die toelichting niet gegeven. Bij gebreke van onderbouwing waarom dit hogere bedrag als economische waarde mag gelden, zal de rechtbank de schade die met de uit de NRC overgenomen artikelen samenhangt begroten op basis van EUR 0,31 per woord.

4.11.

De door Cozzmoss gevorderde schade van NRC op basis van € 0,52 per woord bedraagt bij tweemaal de economische waarde een bedrag van € 4.321,20 (productie 6). De door NRC geleden schade op basis van € 0,31 per woord bedraagt bij tweemaal de economische waarde een bedrag van € 2.576,10 (31/52e deel van € 4.321,20). Het verschil bedraagt € 1.745,10 bij tweemaal de economische waarde.

4.12.

Cozzmoss stelt dat deze verdubbeling van het aan de hand van de genoemde tarieven berekende schadebedrag op zijn plaats is. Van Cozzmoss mag worden verwacht dat zij voldoende stelt om vast te kunnen stellen dat sprake is van een hogere schade dan de schade die is becijferd op basis van - éénmaal - de gederfde gebruiksvergoeding. Anders komt de verdubbeling neer op een boete, in plaats van schadevergoeding. Voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Auteurswet geen plaats. De hier van Cozzmoss te verlangen toelichting ontbreekt echter. De door de inbreuk veroorzaakte schade wordt in een geval als dit - waarin de rechthebbenden toestemming voor hergebruik tegen betaling plegen te geven - in beginsel volledig gecompenseerd door de redelijke gebruiksvergoeding. Hetzelfde geldt voor de stelling van Cozzmoss dat de traffic naar de websites van de kranten is afgenomen, de stelling dat de kranten schade lijden omdat zij door hergebruik zonder toestemming feitelijke zeggenschap verliezen en de stelling dat het (inbreukmakend) gebruik op het internet een grote vlucht kan nemen, waardoor de kranten exploitatiemogelijkheden verliezen. Ook de schade die met elk van deze omstandigheden samenhangt, moet worden geacht te worden vergoed door betaling van een schadebedrag dat is berekend op basis van éénmaal de hergebruiksvergoeding, temeer nu Cozzmoss niet voldoende heeft weersproken dat bij de overgenomen artikelen een bronvermelding was opgenomen en daarbij een hyperlink werd vermeld naar de websites van de kranten.

4.13.

Aan de Algemene Voorwaarden van de NVJ kan in dit geval geen betekenis worden toegekend, nu Management Adviesgroep daar niet aan is gebonden en omdat zonder nadere toelichting niet blijkt dat de in die voorwaarden genoemde vergoeding van 300% van het overeengekomen honorarium gebaseerd is op een schadeberekening.

4.14.

Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de door Management Adviesgroep te vergoeden schade moet worden bepaald op éénmaal de door Cozzmoss gehanteerde “economische waarde”, zoals ten aanzien van de NRC gecorrigeerd als vorenoverwogen. De gevorderde totale schade beloopt (tweemaal de economische waarde) € 19.676,21. Dat bedrag verminderd met € 1.745,10 (correctie NRC) is € 17.931,11. De schadevergoeding bij éénmaal de economische waarde bedraagt aldus de helft daarvan, oftewel € 8.965,56. De schadevordering zal tot dat bedrag worden toegewezen. De daarmee samenhangende vorderingen worden deels toegewezen als na te melden en deels afgewezen.

4.15.

Cozzmoss stelt dat de door Applinet geleden schade in totaal een bedrag beloopt van € 780,00 bij tweemaal de economische waarde en een bedrag van € 390,00 bij éénmaal de economische waarde. Cozzmoss heeft niet gesteld welk bedrag per overgenomen woord Applinet in rekening zou hebben gebracht indien Management Adviesgroep vooraf toestemming van Applinet had gevraagd en gekregen. Het door Cozzmoss gevorderde bedrag van € 390,00 (éénmaal economische waarde) zal als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Het gevorderde gebod tot onthouding van verdere auteursrechtinbreuken

4.16.

Nu Management Adviesgroep onweersproken heeft gesteld direct na de sommatie door Cozzmoss de in geding zijnde artikelen van haar website te hebben verwijderd en verwijderd gehouden, alsmede dat niet gesteld of gebleken is dat Management Adviesgroep in de toekomst opnieuw een dergelijke inbreuk zal plegen, heeft Cozzmoss onvoldoende belang bij het gevorderde gebod. Die deelvordering zal daarom worden afgewezen.

Administratiekosten, Advocaatkosten en BTW

4.17.

Cozzmoss rept in haar dagvaarding en vermeerdering van eis van administratiekosten ad totaal € 1.230,00 (exclusief BTW) (€ 1.035,00 en € 195,00), advocaatkosten ad € 750,00 en een bedrag van € 339,15 aan BTW. Zij telt deze bedragen, gevoegd bij de gevorderde schadevordering, op tot € 21.346,71. In het petitum van de dagvaarding vordert zij – na vermeerdering van eis - echter (niet gespecificeerd) primair € 20.456,21 aan hoofdsom en subsidiair € 10.941,43. Naar de rechtbank haar stellingen verstaat vormen dit primair en subsidiair gevorderde bedrag telkens de som van de dubbele en de enkelvoudige economische waarde, vermeerderd met € 1.230,00 + 19% daarover. Dat betekent dat de genoemde € 750,00 aan advocaatkosten met BTW daarover niet in de gevorderde hoofdsom zijn begrepen. Die kosten zijn kennelijk begrepen in de kosten waarvan Cozzmoss op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding vordert. Laatstgenoemde vordering komt hieronder aan de orde. Wat de overigens gevorderde kosten betreft, gaat het hier dus nog slechts om € 1.230,00 aan administratiekosten met BTW daarover. Cozzmoss stelt dat dit bedrag bestaat uit een dossier-startbedrag ad € 135,75 en om € 15,00 per dossier. Zij heeft een productie (nummer 10) overgelegd waarin zij diverse posten noemt waaruit dat startbedrag en het bedrag per dossier is opgebouwd. Uit die opstelling leidt de rechtbank af dat het gaat om werkzaamheden en daarmee gemoeide kosten van Cozzmoss zelf. Nu de vordering strekt tot vergoeding van schade die is geleden door de opdrachtgevers van Cozzmoss en niet is gesteld of gebleken of en zo ja, in hoeverre (op basis van welke kostenafspraak tussen die opdrachtgevers en Cozzmoss) de gevorderde kostenposten door Cozzmoss aan haar opdrachtgevers worden doorberekend, kan niet worden vastgesteld dat het hier schade van die opdrachtgevers betreft. De deelvordering met betrekking tot de € 1.230,00 plus BTW moet daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Proceskosten

4.18.

Management Adviesgroep zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cozzmoss heeft op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv gevorderd dat Management Adviesgroep wordt veroordeeld tot betaling van de volledige feitelijk door Cozzmoss gemaakte kosten, zijnde een bedrag van EUR 6.441,56 (exclusief BTW). Ter onderbouwing van deze vordering heeft Cozzmoss een kostenspecificatie overgelegd (productie 22). Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, zal de rechtbank ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. De kosten van € 6.441,56 (exclusief BTW) worden als redelijk en evenredig beschouwd en komen als werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Daar komt bij dat Management Adviesgroep de kosten slechts in algemene zin heeft betwist, zodat deze in voldoende mate vast staan.

De kosten aan de zijde van Cozzmoss worden, gezien het voorgaande, begroot op:

 • -

  dagvaarding € 76,31

 • -

  vast recht € 1.181,00

 • -

  salaris advocaat € 6.441,56

€ 7.698,87

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart voor recht dat Management Adviesgroep inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht dat rust op de in de aan de sommatiebrief van 31 maart 2010 gehechte factuur gespecificeerde artikelen van Trouw, de Volkskrant, de NRC en Applinet;

5.2.

verklaart voor recht dat Management Adviesgroep door het hiervoor omschreven handelen toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld;

5.3.

verklaart voor recht dat Management Adviesgroep gehouden is de schade te vergoeden die de betrokken partijen hebben geleden ten gevolge van haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen;

5.4.

veroordeelt Management Adviesgroep om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Cozzmoss te betalen een bedrag van € 8.965,56;

5.5.

veroordeelt Management Adviesgroep in de gedingkosten, voor zover aan de zijde van Cozzmoss gevallen tot op heden begroot op € 7.698,87, dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van de 15e dag na dit vonnis, tot aan de voldoening;

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 7 maart 2012.1

1 type: CS