Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV0139

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23-12-2011
Datum publicatie
04-01-2012
Zaaknummer
16/600395-11 [P]
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hennepconvenant biedt onvoldoende basis voor het verstrekken van gegevens, volstaan kan worden met de constatering van het verzuim. Schending Salduz: verdachte heeft geen ondubbelzinnig afstand gedaan van het recht op bijstand van een advocaat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/600395-11 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 23 december 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1969] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres]

raadsman mr. A.W. Syrier, advocaat te Utrecht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzittingen van 22 juli 2011, 5 december 2011, 6 december 2011 en 12 december 2011, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

Feit 2: samen met anderen betrokken is geweest bij hennepkwekerijen in De Meern, Breukelen, Maarssen, IJsselstein en/of Vreeland dan wel dat verdachte samen met anderen opzettelijk hennep aanwezig heeft gehad;

Feit 3: een groot geldbedrag en/of een horloge heeft witgewassen;

Feit 4: samen met een ander een busje pepperspray voorhanden heeft gehad.

Verzoek tot aanvulling van het dossier

Ter gelegenheid van het pleidooi in de zaak van medeverdachte [medeverdachte 1] -waarbij verdachte en de verdediging niet aanwezig waren- heeft de officier van justitie verzocht het proces-verbaal van die zitting (met name de inhoud van het pleidooi van de raadsman van [medeverdachte 1]) toe te voegen aan de procesdossiers van alle overige verdachten. De rechtbank heeft daarop medegedeeld dat zij op dat verzoek bij vonnis zal beslissen.

De rechtbank wijst het verzoek af nu de noodzaak hiertoe ontbreekt (en ook overigens redelijkerwijs niet valt in te zien op welke wijze voeging van het pleidooi van de raadsman van [medeverdachte 1] van belang zou kunnen zijn voor enige in deze zaak te nemen beslissing). De rechtbank realiseert zich dat verdachte en de verdediging niet zijn gehoord op dit verzoek van de officier van justitie. Nu het verzoek wordt afgewezen is verdachte hierdoor echter niet in haar verdediging geschaad.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten op de nader in het ter zitting overgelegde schriftelijk requisitoir omschreven gronden.

De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 2 gevorderd om verdachte partieel vrij te spreken van de hennepkwekerijen in Vreeland, IJsselstein en Maarssen.

Ten aanzien van feit 3 heeft de officier van justitie gevorderd verdachte partieel vrij te spreken van het witwassen van het horloge.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van feit 1, feit 3 en feit 4. Als de rechtbank tot een bewezenverklaring van feit 1 komt dient verdachte partieel te worden vrijgesproken van de periode vanaf 1 mei 2010 tot februari 2011, aldus de verdediging.

Ten aanzien van feit 2 heeft de verdediging aangevoerd dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van komen van de hennepkwekerijen in De Meern, Maarssen, IJsselstein en Vreeland.

De verdediging heeft aangevoerd dat de rechtbank wel tot een bewezenverklaring kan komen van feit 2, voor zover dit feit ziet op de hennepkwekerij in Breukelen, echter dat voor dit feit februari 2011 als beginperiode heeft te gelden.

De verdediging heeft bij voornoemde standpunten gewezen op de in het ter zitting overgelegde schriftelijk pleidooi omschreven gronden.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

4.3.1 Verweren

Hennepconvenant biedt onvoldoende basis voor het verstekken van gegevens

De officier van justitie heeft ter zitting aangevoerd dat de Financieel Economische Recherche er bij het opvragen van de gegevens bij de belastingdienst in 2009 vanuit is gegaan dat het hennepconvenant voldoende basis bood voor het verstrekken van die gegevens door de belastingdienst. Dit is mogelijk ten onrechte geweest gelet op een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht, waarbij in een vergelijkbare situatie werd geoordeeld dat sprake was van een vormverzuim. Net als in die zaak leidt het in de onderhavige zaak, aldus nog steeds de officier van justitie, weinig twijfel dat als een 126nd-vordering door de politie aan de officier van justitie zou zijn voorgesteld deze een vordering zou hebben gedaan en de belastingdienst de gevraagde gegevens zou hebben verstrekt. Als er sprake is van een vormverzuim in deze zaak is dit vormverzuim dus meer van formele dan van materiële aard en de verdachte heeft geen materieel nadeel ondervonden van deze gang van zaken. Volstaan kan daarom worden met het constateren van het eventuele vormverzuim, aldus de officier van justitie.

De rechtbank overweegt dat in de onderhavige zaak door de belastingdienst gegevens zijn verstrekt op basis van een convenant en zonder een daaraan voorafgaande 126nd-vordering. Onder verwijzing naar de door de officier van justitie genoemde uitspraak van de rechtbank Utrecht constateert de rechtbank dat daarmee sprake is van een vormverzuim. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de verdachte door dit vormverzuim enig nadeel heeft ondervonden. Ook op basis van een artikel 126nd-vordering zou de belastingdienst de gevraagde gegevens hebben verstrekt. Daarnaast heeft de verdediging geen nadrukkelijk verweer op dit punt gevoerd. De rechtbank zal dan ook volstaan met de constatering dat sprake is geweest van een vormverzuim en aan dat vormverzuim verder geen consequenties verbinden.

Salduz

De raadsman heeft ter zitting aangevoerd dat aan verdachte niet de mogelijkheid is geboden om voorafgaande aan haar eerste verhoor een advocaat te consulteren. Nu verdachte niet ondubbelzinnig afstand had gedaan van dat recht dient de eerste verklaring van verdachte op 17 april 2011 van het bewijs te worden uitgesloten, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt dat volgens de inhoud van het dossier verdachte bij de voorgeleiding voor de rechter-commissaris al had aangegeven een raadsman te willen consulteren. De politie had direct de piketcentrale hiervan in kennis moeten stellen. Uit het dossier blijkt niet dat de politie dit heeft gedaan. Dat verdachte vervolgens voorafgaande aan haar eerste verhoor bij de politie op 17 april 2011 aangeeft dat zij nog geen advocaat had gesproken, maar dat zij wel een verklaring wilde afleggen, doet naar het oordeel van de rechtbank niet af aan het feit dat verdachte bij de voorgeleiding reeds had aangegeven een raadsman te willen raadplegen. Verdachte heeft met de mededeling dat zij wel een verklaring wilde afleggen daarom niet ondubbelzinnig afstand gedaan van het recht om een advocaat te raadplegen. Dit dient er naar het oordeel van de rechtbank toe te leiden dat de eerste verklaring van verdachte, afgelegd op 17 april 2011, van het bewijs moet worden uitgesloten.

Ten overvloede merkt de rechtbank daarbij nog op dat –zoals ook blijkt uit het requisitoir van de officier van justitie- in feite sprake is van een categorie A-zaak, in welke zaken verdachte geen afstand kunnen doen van het consultatierecht.

Verlaten grondslag tenlastelegging ten aanzien van feit 3

De raadsman heeft ter zitting aangevoerd dat de € 3.150,00 die verdachte in Breukelen voorhanden heeft gehad geen deel uitmaakt van de tenlastelegging van feit 3. Het deel van de tenlastelegging “althans in het arrondissement Utrecht” kan hetgeen in Breukelen heeft plaatsgevonden niet dekken. Het ten laste gelegde bedrag van € 295.055,00 is hoger dan het bedrag dat in de kluis werd aangetroffen, maar niet gelijk aan het bedrag in de kluis vermeerderd met de € 3.150,00 uit de fouillering van verdachte. Kennelijk is het niet de bedoeling van de opsteller van de tenlastelegging geweest om ook dit geldbedrag deel uit te laten maken van het verwijt onder feit 3. Als dit feit toch in de vragen van artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering wordt betrokken wordt de grondslag van de tenlastelegging verlaten, aldus de raadsman.

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de tekst van de tenlastelegging van feit 3 in samenhang met de inhoud van zaaksdossier 7 duidelijk is dat ook het witwassen van het bij verdachte op 16 april 2011 in Breukelen aangetroffen bedrag van € 3.150,00 aan verdachte onder feit 3 is tenlastegelegd. Dat dit geldbedrag en het in de kluis aangetroffen geldbedrag van € 292.055,000 in totaal een bedrag van € 296.055,00 vormen in plaats van de ten laste gelegde € 295.055,00, maakt dat naar het oordeel van de rechtbank niet anders. De rechtbank ziet dit als een kennelijke verschrijving. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer van de raadsman op dit punt.

De rechtbank komt op basis van de inhoud van het dossier tot het volgende oordeel.

4.3.2 Vrijspraak

Vrijspraak feit 2 hennepkwekerijen in De Meern, Vreeland, Maarssen en IJsselstein

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de inhoud van het dossier niet kan worden bewezen dat verdachte betrokkenheid heeft gehad bij de hennepkwekerijen in De Meern, Vreeland, Maarssen en IJsselstein. De rechtbank zal verdachte hiervan partieel vrijspreken.

Vrijspraak feit 3

Medeverdachte [medeverdachte 2] verklaarde bij de politie dat het geld dat in de kluis in de woning van zijn zus, zijnde verdachte, zat van hem was, dat er ongeveer € 300.000,00 in de kluis zat en dat hij dit geld had verdiend met de wietteelt. Op basis van de inhoud van het dossier komt de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van het feit dat verdachte toegang had tot de kluis en dat zij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat er geld in deze kluis zat, laat staat dat zij wist dat er een dergelijk groot geldbedrag in de kluis zat. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het witwassen van het in de kluis aangetroffen geldbedrag van € 292.905,00.

Ten aanzien van het bij de fouillering van verdachte op 16 april 2011 in Breukelen aangetroffen geldbedrag van € 3.150,00 verklaarde verdachte dat zij het tasje, waarin dit geldbedrag bleek te zitten, en de autopapieren uit de handen van haar broer [medeverdachte 2] had gegrist en in haar onderbroek had gestopt toen de politie op 16 april 2011 binnenviel in de hennepkwekerij in Breukelen en dat zij dit bij haar fouillering direct aan de politie had gegeven. Zij stelt dat zij dit heeft gedaan, omdat zij dacht dat er sprake was van een ripdeal. De rechtbank stelt op basis van het dossier vast dat het geld inderdaad bij de fouillering, direct na de inval van de politie en de aanhouding van verdachte, bij verdachte is aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat er tussen het pakken van het tasje met het geld door verdachte, het verstoppen van dit tasje en het vervolgens bij de fouillering aantreffen van dit tasje door de politie, een te kort tijdsbestek zit om te kunnen spreken van het witwassen van dit geldbedrag in de zin van de wet. Verdachte heeft het geldbedrag daarvoor te kort onder zich gehad. De rechtbank zal verdachte daarom ook van dit deel van de tenlastelegging vrijspreken.

Ten aanzien van het witwassen van het in de kluis aangetroffen horloge overweegt de rechtbank dat op basis van de inhoud van het dossier niet kan worden bewezen dat dit horloge uit enig misdrijf afkomstig was. De rechtbank zal verdachte daarom ook van dit deel van de tenlastelegging vrijspreken.

Vrijspraak feit 4

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de inhoud van het dossier niet bewezen kan worden dat verdachte wist dat het busje pepperspray, welke busje tijdens de doorzoeking op 16 april 2011 in de woning van haar en haar echtgenoot in De Meern werd aangetroffen, in haar woning aanwezig was. De rechtbank zal verdachte dan ook van dit feit vrijspreken.

4.3.3 De bewezenverklaring

Overweging ten aanzien van de bewezenverklaring van de in de tenlastelegging opgenomen periodes

De rechtbank overweegt dat de inhoud van het dossier de suggestie wekt dat verschillende verdachten in dit onderzoek al jaren betrokken zijn bij de hennepteelt. Echter, enkel de inhoud van de informatie van de CIE, welke informatie niet voor het bewijs gebezigd mag worden, en de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] dat hij al acht jaar knipt voor verdachte [medeverdachte 2], zijn onvoldoende om een jarenlange strafbare betrokkenheid van de verdachten bewezen te verklaren. De rechtbank is voor de bewezenverklaring van de periodes bij elke verdachte uitgegaan van de concrete hennepkwekerijen waar die verdachte bij betrokken is geweest. Op basis van de verklaringen van de verdachten en de bevindingen in het dossier heeft de rechtbank per kwekerij de periode waarin in die kwekerij hennep is geteeld teruggeteld. Op die wijze zijn de bewezenverklaarde periodes tot stand gekomen.

Overweging ten aanzien van de bewezenverklaring van het handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf

De officier van justitie heeft gesteld dat volgens de huidige Aanwijzing van de Opiumwet, geldend vanaf 1 juli 2011, wordt aangenomen dat sprake is van beroeps-of bedrijfsmatig handelen, zodra er op meer dan twee punten op de lijst met indicatoren hoog wordt gescoord. De officier van justitie is van mening dat alle ten laste gelegde hennepkwekerijen minstens aan deze score voldoen en dat voor elke kwekerij bewezen kan worden verklaard dat deze in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft plaatsgevonden.

De verdediging heeft op dit punt geen nadrukkelijk verweer gevoerd.

De rechtbank komt, gelet op artikel 11 van de Opiumwet ten aanzien van de bewezen verklaarde hennepkwekerijen tot een bewezenverklaring van het beroeps- dan wel bedrijfsmatig handelen. De rechtbank overweegt daartoe dat, zoals uit na te noemen bewijsmiddelen blijkt, de kwekerijen onderdeel uitmaakten van een georganiseerd verband waarbinnen aanmerkelijke hoeveelheden planten werden geteeld. Hieruit volgt het beroeps- dan wel bedrijfsmatig handelen.

De rechtbank zal eerst feit 2 en daarna de onder feit 1 ten laste gelegde criminele organisatie bespreken.

Bewezenverklaring feit 2 hennepkwekerij in Breukelen

Bij de doorzoeking in een loods aan de [adres] in Breukelen op 16 april 2011 trof men op de eerste verdieping een hennepkwekerij aan met 900 oogstrijpe planten. Tijdens de doorzoeking werden onder andere [medeverdachte 2], [medeverdachte 1], [medeverdachte 3],

[medeverdachte 4], [verdachte] en [medeverdachte 5] aangehouden.

De door de verbalisant uitgevoerde test van de monsters van planten uit deze hennepkwekerij wees uit dat het om hennepplanten van het soort cannabis ging. De verbalisant zag ook aan de kleur en het uiterlijk van de planten en hij rook aan de geur van de planten dat het delen van hennepplanten waren van het soort cannabis.

Bij de doorzoeking in de woning van medeverdachte [medeverdachte 4] aan de [adres] in Zeist werd een huurovereenkomst aangetroffen voor een bedrijfspand aan de [adres] in Breukelen. De huurovereenkomst was afgesloten tussen [bedrijf] en [A], gevestigd aan de [adres] in Zeist, voor een periode van één jaar, ingaande op 1 december 2010.

Medeverdachte [medeverdachte 4] verklaarde bij de politie dat hij in december 2010 de loods in Breukelen op zijn naam had gezet middels een huurcontract. Het initiatief kwam van medeverdachte [medeverdachte 2]. Medeverdachte [medeverdachte 2] had de expertise, verstand van de elektriciteit en verstand van het kweken van de hennepplantjes. [medeverdachte 4] verklaarde dat er in de hennepkwekerij in Breukelen twee oogsten waren geweest en dat hij had gedeeld in de opbrengst.

Medeverdachte [medeverdachte 2] verklaarde bij de politie dat hij de hennepkwekerij in de loods in Breukelen samen met [medeverdachte 4] had opgebouwd. [medeverdachte 2] verklaarde dat hij en [medeverdachte 4] ieder de helft van de opbrengst van de eerste kweek hadden gedeeld.

Hij verklaarde voorts dat hij familieleden had uitgenodigd om te komen knippen in deze kwekerij en dat hij ook bij de eerste oogst de knippers had geregeld. [medeverdachte 2] zou zijn familieleden voor het knippen betalen en verdachte zou de twee knippers betalen die hij had geregeld. Ook de opbrengst van de tweede oogst zou gelijk tussen hem en verdachte worden verdeeld.

Medeverdachte [medeverdachte 6] verklaarde bij de politie dat zij een keer in een hennepkwekerij in een loods in Breukelen had geknipt. Zij werd voor het knippen door [medeverdachte 2] betaald.

Medeverdachte [medeverdachte 5] verklaarde bij de politie dat zij hennepplanten had geknipt in de hennepkwekerij in de loods in Breukelen. Zij was voor het knippen door [medeverdachte 2] gevraagd.

Medeverdachte [medeverdachte 3] verklaarde bij de politie dat hij hennepplanten aan het knippen was toen hij op 16 april 2011 in de loods in Breukelen werd aangehouden. [medeverdachte 3] verklaarde twee keer in de loods in Breukelen te zijn geweest om te knippen, op 16 april 2011 en tien weken daarvoor.

Medeverdachte [medeverdachte 1] verklaarde bij de politie dat [medeverdachte 4] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 4]) hem had gevraagd of hij iets extra’s wilde verdienen. Hij moest van [medeverdachte 4] in de kwekerij in Breukelen achter de cutter gaan zitten. [medeverdachte 1] verklaarde dat dit de eerste keer was dat hij voor hem knipte in een kwekerij. Hij zou door [medeverdachte 4] worden betaald voor het knippen.

Verdachte verklaarde ter terechtzitting dat zij in de hennepkwekerij in de loods in Breukelen hennepplanten had geknipt. Tijdens de aanhouding op 16 april 2011 knipte zij voor de tweede keer in deze loods. Verdachte verklaarde dat zij door haar broer [medeverdachte 2] was gevraagd om te komen knippen.

Op grond van voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte samen met anderen betrokken is geweest bij de hennepkwekerij in Breukelen. Uitgaande van een kweekperiode van tien weken en de verklaring van verdachte dat zij bij beide oogsten betrokken is geweest acht de rechtbank de betrokkenheid van verdachte in de periode van 27 november 2010 tot en met 16 april 2011 bewezen.

Bewezenverklaring feit 1

Volgens de huidige jurisprudentie moet onder een criminele organisatie worden verstaan “een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Niet is vereist dat vast komt te staan dat een persoon, om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt, moet hebben samengewerkt, althans bekend moet zijn geweest, met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds hetzelfde is”.

Vast moet komen te staan dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had, waaronder ook het naaste doel van de organisatie wordt gerekend. Daarnaast moet de verdachte een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet de verdachte de gedragingen, die strekken of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie, ondersteunen. Tot slot moet bewezen kunnen worden dat de verdachte opzet had op het deelnemen aan de organisatie. Voldoende daarvoor is dat de verdachte in zijn algemeenheid weet dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Wetenschap of een andere vorm van opzet ten aanzien van één of meer concrete misdrijven is niet noodzakelijk.

De rechtbank leidt uit de inhoud van het dossier hieromtrent het navolgende af.

In de periode van september 2010 tot en met 16 april 2011 zijn er in Breukelen, IJssselstein, Maarssen en Vreeland vier hennepkwekerijen in werking geweest. De verdachte is bij één van deze hennepkwekerijen betrokken geweest, zoals hiervoor reeds aangegeven.

Bij het opzetten, onderhouden, oogsten en afzetten van de geoogste hennep had medeverdachte [medeverdachte 2] een leidende rol. Hij exploiteerde de hennepkwekerijen in Vreeland en Breukelen samen met [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4]. Ook [medeverdachte 1] had zijn eigen hennepkwekerij in Maarssen. Medeverdachte [medeverdachte 2] regelde familieleden om de hennepplanten te knippen als deze rijp waren voor de oogst. Ook [medeverdachte 4] regelde knippers. De door [medeverdachte 2] ingeschakelde knippers zijn op meerdere momenten bij meerdere oogsten aanwezig geweest. [medeverdachte 6] verklaarde dat ze eigenlijk altijd met hetzelfde clubje knipten. [medeverdachte 3] verklaarde dat ze vaak met vier tot zes man aan het knippen waren en dat hij zelf ongeveer één keer in de drie weken knipte. Verdachte verklaarde twee keer in Breukelen te hebben geknipt. Deze knippers werden hiervoor allemaal telkens door [medeverdachte 2] gevraagd.

Na het oogsten zorgde [medeverdachte 2] voor de verdere verwerking en de afzet van de hennep. De opbrengst verdeelde hij met degenen met wie hij de hennepkwekerij had opgebouwd. Wat de hennepkwekerijen in Vreeland en Breukelen betreft was dat met [medeverdachte 7] respectievelijk met [medeverdachte 4]. [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] bleken ook te zorgen voor de ontmanteling van kwekerijen. Zo werd de ontmanteling van de hennepkwekerij in Breukelen door [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] gedaan.

Uit deze genoemde omstandigheden blijkt dat de verdachte deelnam aan een criminele organisatie. Daarbij was sprake van een zekere duurzaamheid en structuur, aangezien het om meerdere kwekerijen en meerdere oogsten ging. [medeverdachte 2], [medeverdachte 7], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 1] waren hierbij (mede)verantwoordelijk voor het werven van de locatie, het opzetten en inrichten en onderhouden van de kwekerijen. [medeverdachte 6], verdachte, [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] werden ingezet voor het knippen en daarmee het verwerken en oogsten op de hennepkwekerijen op diverse locaties. De knippers werden daarvoor betaald door [medeverdachte 2] en in het geval van [medeverdachte 1] door [medeverdachte 4]. [medeverdachte 2] zorgde vervolgens voor de afzet van de oogst en de verdeling van de winst.

De duurzaamheid en structuur komen ook tot uitdrukking in het feit dat uit de afgeluisterde telefoongesprekken tussen de verschillende verdachten blijkt dat de verdachten aan weinig woorden genoeg hadden om te begrijpen wat de bedoeling was. Een datum en de vraag of iemand kon was genoeg om te begrijpen dat het om het knippen van hennep ging. Korte en cryptische omschrijvingen volstonden om te weten wat er van iemand werd gevraagd.

Uit de verklaringen van de verdachten blijkt dat het financiële gewin wat verkregen werd uit de hennepteelt als illegale activiteit het oogmerk van de organisatie was. Verdachte verklaarde dat het motief om hennep te knippen was om er financieel beter van te worden. Alle verdachten droegen ieder op hun eigen wijze bij aan het verwezenlijken van het doel, dat wil zeggen geld verdienen met de teelt van hennep. Dat de verdachten volgens de verdediging ieder alleen uit waren op persoonlijk financieel gewin maakt dit gezamenlijke doel niet anders.

Alle verdachten hadden een aandeel in de hennepteelt. Dat aandeel varieerde per verdachte van mede-exploiteren van de hennepkwekerijen tot het knippen van de hennepplanten.

Uit het handelen van de verdachten blijkt dat zij de opzet hadden op het deelnemen aan de criminele organisatie. Iedereen wist dat [medeverdachte 2], de leider van de organisatie, zich bezighield met de hennepteelt en dat hij daar voornamelijk zijn geld mee verdiende. De verdachten zijn meermalen betrokken geweest bij één of meerdere hennepkwekerijen van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] en van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 7]. [medeverdachte 1] had naast het knippen in de kwekerij van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] zijn eigen hennepkwekerij. Uit huidige jurisprudentie volgt dat ook knippers die een relatief ondergeschikte rol spelen in een hennepkwekerij deelnemen aan een criminele organisatie.

Gelet op het voornoemde is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een criminele organisatie, in welke organisatie alle verdachten ieder hun eigen rol speelden en daarmee ieder hun eigen aandeel hadden. De rechtbank baseert dit oordeel niet zozeer op een hiërarchisch verband, maar op de rol die elke verdachte in het samenwerkingsverband heeft gespeeld. Dat geldt voor [medeverdachte 4], [medeverdachte 2], [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] als exploiteerders van verschillende hennepkwekerijen en voor [medeverdachte 6], verdachte, [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] als knippers. [medeverdachte 3] speelde daarnaast ook een rol bij het witwassen van de door de leider van de organisatie verkregen criminele gelden.

Uit het feit dat medeverdachte [medeverdachte 2] de meeste kennis van zaken had wat het telen van hennepplanten betreft, hij bij de meeste aangetroffen hennepkwekerijen betrokken was, hij anderen adviseerde over het telen van de hennepplanten, hij de knippers regelde en hij het essentiële deel van het afzetten van de oogst voor zijn rekening nam, acht de rechtbank bewezen dat hij de leider van de organisatie was.

Voor wat betreft de bewezenverklaring van de periode sluit de rechtbank aan bij hetgeen zij onder feit 2 over de periodes heeft opgemerkt. Dit leidt ertoe dat de rechtbank voor wat betreft verdachte ten aanzien van feit 1 de periode van 27 november 2010 als begindatum bewezen verklaart.

De rechtbank overweegt nog dat uit jurisprudentie volgt dat voor deelname aan een criminele organisatie niet vereist is dat binnen de groep gemeenschappelijk regels en een gemeenschappelijk doelstelling bestaan, waaraan individuele leden gebonden zijn en door welke gemeenschappelijkheid op die leden een zekere druk wordt uitgeoefend of kan worden uitgeoefend om zich aan die regels te houden en zich aan die doelstelling gebonden te achten. Ook het aanwezig zijn van bepaalde geledingen of een zekere hiërarchie binnen de organisatie is niet vereist. De rechtbank is dan ook van oordeel dat hetgeen de verdediging heeft aangevoerd om tot een vrijspraak van de deelname aan een criminele organisatie te pleiten geen doorslaggevende rol wordt toegekend.

De rechtbank acht het onder feit 1 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 27 november 2010 tot en met 16 april 2011 te Breukelen, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en/of vijfde lid van de Opiumwet, te weten:

- het telkens in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een onder art. 3 onder B Opiumwet gegeven verbod, te weten het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen van een hoeveelheid van een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende Lijst II (hennep).

2.

op tijdstippen in de periode van 27 november 2010 tot en met 16 april 2011 te Breukelen,

tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van en beroep of bedrijf, telkens opzettelijk heeft bereid en bewerkt en verwerkt, telkens een grote hoeveelheid (als bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van de Opiumwet) hennep, zijnde hennep telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in haar verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid

5.1 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Ten aanzien van feit 2:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

5.2 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die haar strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de eis van de officier van justitie te hoog is gelet op de rol van verdachte en de straffen die eerder in soortgelijke zaken zijn opgelegd. Daarnaast heeft de verdediging naar voren gebracht dat verdachte ernstig te lijden heeft gehad onder het gemis van het contact met haar man en kinderen toen zij in voorlopige hechtenis en de beperkingen verbleef. Terug in detentie betekent het verlies van haar baan en de gedwongen verkoop van hun koopwoning met alle gevolgen van dien. De officier van justitie heeft zich teveel laten leiden door de ernst van de hennepproblematiek en niet door de relatieve ernst van deze zaak en het aandeel van verdachte hierin. De gevorderde straf moet dan ook aanzienlijk gematigd worden, aldus de verdediging.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft werkzaamheden verricht ten behoeve van een organisatie die zich op betrekkelijk grote schaal bezighield met het illegaal kweken van hennep. Verdachte was betrokken bij de grootste hennepkwekerij in Breukelen als knipper van de oogstrijpe hennepplanten. Verdachte deed dit werk als knipper om financieel wat ruimer te kunnen leven. Verdachte heeft zelf geen kwekerij gehad en zij was gelet op haar rol als knipper volgens de rechtbank geen initiatiefnemer in de organisatie. Verdachte werd altijd gevraagd om te komen knippen en verdachte deed dan wat er van haar werd verwacht. De rechtbank is van oordeel dat verdachte hiermee een beperkte rol in de criminele organisatie heeft gespeeld.

Het spreekt voor zich dat het kweken van een softdrug als hennep, zeker in een omvang als hier sprake van is, een strafbaar feit is dat overlast veroorzaakt en schade voor de maatschappij oplevert. Softdrugs zijn immers stoffen die bij langdurig gebruik kunnen leiden tot schade voor de gezondheid. Voorts levert een kwekerij waarbij op illegale wijze elektriciteit wordt onttrokken aan het net en de elektrische installatie ondeskundig is aangelegd, wat bij de hennepkwekerijen in Breukelen het geval is geweest, (brand)gevaar op voor de omgeving. Verdachte heeft zich kennelijk om al deze gevolgen niet bekommerd en slechts gehandeld uit winstbejag.

Uit het uittreksel uit de justitiële documentatie van 9 juni 2011 volgt dat verdachte eerder op 21 augustus 2007 een sepot heeft gehad voor overtreding van artikel 3B van de Opiumwet. Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat dit een kleine hennepkwekerij bij haar thuis betrof, waarin verdachte een gering aandeel had. Verdachte wist dus wel dat wat zij deed strafbaar was. Verder is verdachte niet eerder voor het plegen van strafbare feiten veroordeeld.

Blijkens het door Reclassering Nederland opgemaakte voorlichtingsrapport van 14 juni 2011 is verdachte met de hennepteelt in aanraking gekomen door haar broer die zich in dit circuit begaf. Verdachte heeft het delict als een familiedienst gezien en zij heeft niet nagedacht over de eventuele gevolgen. Verdachte kan gezien worden als een persoon die loyaal is naar haar broer en andere mensen. Hierin is zij voorbijgegaan aan haar eigen grenzen. Tot aan de preventieve hechtenis had verdachte haar leven op de rails. De preventieve hechtenis heeft een behoorlijke impact op haar gehad wat een positieve werking heeft op het recidiverisico. De reclassering schat het recidiverisico in als matig. De reclassering adviseert om verdachte in het geval van een veroordeling een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf op te leggen.

Gelet op het feit dat verdachte slechts als knipper voor de criminele organisatie werkzaam is geweest en verdachte maar bij één hennepkwekerij, zij het wel de grootste, betrokken is geweest, is de rechtbank van oordeel dat een werkstraf op zijn plaats is. De rechtbank heeft daarbij rekening gehouden met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, alsmede met de oriëntatiepunten van het LOVS. De rechtbank komt hiermee tot een lagere straf dan de straf door de officier van justitie gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten in combinatie met de persoonlijke omstandigheden van verdachte een hogere straf niet rechtvaardigen.

De rechtbank zal verdachte een werkstraf van 120 uur subsidiair 60 dagen hechtenis opleggen met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

7 Het beslag

7.1 De onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor ontrekking aan het verkeer, nu het gaat om voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, en deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het feit waarvan verdachte werd verdacht zijn aangetroffen, terwijl deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d, 33, 33a, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 11 en 11a van de Opiumwet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 3 ten laste gelegde feit en van het onder 4 ten laste gelegde feit;

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

feit 2:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 120 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de uitvoering van de werkstraf naar rato van twee uur per dag;

Beslag

- ontrekt aan het verkeer de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 2, 3, 4, 5 en 6;

- heft op het bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M.G. de Weerd, voorzitter, mr. I.P.H.M. Severeijns en

mr. N.E.M. Kranenbroek, rechters, in tegenwoordigheid van mr. K.F. van Dam, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 23 december 2011.