Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU9895

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-11-2011
Datum publicatie
02-01-2012
Zaaknummer
311924 / HA RK 11-369
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verlof tot goedkeuring van koopovk afgewezen (3:268 BW) omdat ter zitting een (substantieel) hoger bod werd gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rekestnummer: 311924 / HA RK 11-369

Beschikking van 16 november 2011

in de zaak van

naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. J. Meuleman,

tegen

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

advocaat mr. G.J. Boven.

1. Verloop van de procedure

1.1. Verzoekster heeft op 31 augustus 2011 een verzoekschrift met bijlagen ter griffie van deze rechtbank ingediend. Het verzoek strekt tot goedkeuring door de voorzieningenrechter van de onderhandse verkoop van het hierna te noemen registergoed.

1.2. Op 1 september 2011 heeft de rechtbank een brief verstuurd aan verzoekster tot aanvulling van het verzoek met de originele uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en een recent taxatierapport. Op 7 september 2011 heeft verzoekster de uittreksels overgelegd.

1.3. Beide partijen hebben op respectievelijk 6 en 7 september 2011 de rechtbank bericht geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van het verzoek.

1.4. De griffier van deze rechtbank heeft aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 544 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bij aangetekende brief van

8 september 2011 en 13 september 2011 een afschrift van het verzoekschrift gezonden. Daarbij is de gelegenheid gegeven om, indien men gehoord wenste te worden, binnen één week schriftelijk te reageren. Er is geen reactie ontvangen.

1.5. Vervolgens heeft de griffier van deze rechtbank op 15 september 2011 een brief van verweerster ontvangen waarin ze aangeeft gehoord te willen worden.

Naar aanleiding van deze brief heeft de griffier telefonisch contact opgenomen met de advocaat van verweerster, mr. Boven, op 19 september 2011. In dit gesprek heeft mr. Boven aangegeven nog te zullen overleggen met verweerster. Hierop heeft de rechterbank geen reactie ontvangen en is alsnog een zitting gepland.

1.6. Op 26 oktober 2011 heeft de rechtbank een brief ontvangen van mr. Boven, hierin geeft hij aan niet aanwezig te zullen zijn bij de zitting van 8 november 2011.

1.7. Ter zitting zijn verschenen:

- mr. J. Meuleman, advocaat voornoemd;

- de heer [A], namens ABN AMRO B.V.;

- de heer [B], namens ABN AMRO B.V.;

- mevrouw [verweerster], in persoon;

- de heer [zoon verweerster], zoon van verweerster;

- mevrouw [dochter verweerster], dochter van verweerster.

1.8. Ten slotte is de uitspraak bepaald op heden.

2. Vaststaande feiten

2.1. Verzoekster heeft aan verweerster bij notariële akte van geldlening met hypotheekstelling van 5 april 2005 en 12 juni 2009 een geldlening verstrekt. Tot verhaal van de verstrekte geldlening heeft verweerster bij deze akte onder meer een recht van hypotheek verleend op:

het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel-/bedrijfsruimte op de begane grond en het platte dak met toebehoren, plaatselijk bekend [adres] te [woonplaats], kadastraal bekend gemeente [woonplaats], [kadastrale aanduiding], uitmakende het éénhonderdveertien/vijfhonderdzevende (114/507e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het daarop gelegen complex, plaatselijk bekend [adres] en [adres] te [woonplaats], ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente [woonplaats], [kadastrale aanduiding], respectievelijk groot drie are en drie centiare, vijf centiare, drie are en vierentwintig centiare, welk complex is opgenomen in (een lopende adviesaanvraag voor) een aanwijzing, aanwijzingsbesluit of registerinschrijving door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht (hierna: het registergoed).

2.2. Verweerster is in gebreke gebleven met de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van voornoemde geldleningen. De totale vordering van verzoekster op verweerster bedraagt per 25 augustus 2011 € 506.689,18, te vermeerderen met rente en kosten.

2.3. Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 15 juli 2011 verweerster onder meer bericht tot openbare verkoop van het registergoed te zullen overgaan op vrijdag

9 september 2011.

2.4. Verzoekster heeft blijkens de daarvan overgelegde koopakte de mogelijkheid het registergoed, onderhands te verkopen voor een bedrag van € 610.000,00 aan Teesdale Investments II B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, zijnde de hoogste bieder.

2.5. De waarde van het registergoed is door H.J. Kappelle, werkzaam bij Kappelle Onroerend Goed te Hilversum, op 16 december 2010 getaxeerd op:

- € 585.000,00 marktwaarde in verhuurde staat;

- € 435.000,00 executiewaarde in verhuurde staat.

2.6. Bij brief van 5 september 2011 heeft de heer H.J. Kappelle aangegeven dat voornoemde waarden ongewijzigd zijn gebleven.

3. Beoordeling van het verzoek

3.1. Tegen het verzoek om het registergoed onderhands te verkopen conform de overeenkomst die bij het verzoek ter goedkeuring is voorgelegd, zijn door de (overige) belanghebbenden geen bezwaren naar voren gebracht. Ter zitting heeft verweerster verder geen inhoudelijk bezwaar gevoerd tegen toewijzing van onderhavig verzoek.

3.2. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Nu de koopprijs in de voorgelegde overeenkomst aanzienlijk meer bedraagt (€ 175.000,00) dan de getaxeerde executiewaarde en zelfs € 25.000,00 boven de getaxeerde marktwaarde ligt, is aannemelijk geworden dat bij openbare verkoop geen hogere opbrengst te verwachten valt. Derhalve zal het verzoek als op de wet gegrond worden toegewezen.

4. Beslissing

De voorzieningenrechter:

4.1. bepaalt dat de verkoop van:

het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel-/bedrijfsruimte op de begane grond en het platte dak met toebehoren, plaatselijk bekend [adres] te [woonplaats], kadastraal bekend gemeente [woonplaats], [kadastrale aanduiding], uitmakende het éénhonderdveertien/vijfhonderdzevende (114/507e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het daarop gelegen complex, plaatselijk bekend [adres] en [adres] te [woonplaats], ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente [woonplaats], [kadastrale aanduiding], respectievelijk groot drie are en drie centiare, vijf centiare, drie are en vierentwintig centiare, welk complex is opgenomen in (een lopende adviesaanvraag voor) een aanwijzing, aanwijzingsbesluit of registerinschrijving door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht,

onderhands zal geschieden overeenkomstig de hierbij goedgekeurde koopovereenkomst, waarvan een gewaarmerkt afschrift aan deze beschikking is gehecht;

4.2. bepaalt dat de levering dient plaats te vinden binnen de in de koopovereenkomst genoemde termijn, doch in ieder geval binnen 12 weken na de datum van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.C. Heuveling van Beek en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2011.?