Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU5836

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23-11-2011
Datum publicatie
25-11-2011
Zaaknummer
735137 UC EXPL 11-1870 PK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Studie overeenkomst tolk. Overeenkomst aangegaan voor de duur van de opleiding (in beginsel vier jaar), met de mogelijkheid de overeenkomst jaarlijks voor 31 augustus op te zeggen. Gedaagde heeft te laat opgezegd. De instelling vordert het collegegeld van € 3200 voor het gehele jaar, en wel op grond van de algemene voorwaarden. Kantonrechter: het betreffende beding valt onder de grijze lijst. Niet voldaan aan de stelplicht dat het beding niettemin niet onredelijk bezwarend is, en ook overigens is niets gesteld over de schade. Schattenderwijs stelt de kantonrechter een redelijke vergoeding vast van € 500.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2012/15
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 735137 UC EXPL 11-1870 PK

vonnis d.d. 23 november 2011

inzake

de stichting

Stichting ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen ITV,

eisende partij,

gemachtigde: Van Arkel,

tegen:

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

ITV heeft een vordering ingesteld.

[gedaagde] heeft geantwoord op de vordering.

ITV heeft voor repliek en [gedaagde] heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] heeft zich op 28 mei 2005 bij ITV ingeschreven voor een bacheloropleiding beroepsprofiel tolk Italiaans. Deze opleiding duurt vier studiejaren.

2.2. De op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden luiden onder meer:

"Artikel 15

Bij meerjarige opleidingen geldt de inschrijving voor de duur van de gehele opleiding, tenzij de inschrijving uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande startdatum in het vervolgjaar bij aangetekende brief wordt geannuleerd. In dat geval zijn geen verdere kosten verschuldigd. Bij opzegging binnen 30 dagen voor de geplande startdatum geldende bedragen als vermeld in artikel (onleesbaar, kantonrechter).

Artikel 16

Tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven, gericht aan de studentenadministratie van ITV. Indien de opleiding voor 1 december 2005 aangetekend wordt opgezegd, wordt (onleesbaar, kantonrechter) % van het collegegeld in rekening gebrachte. Bij opzegging op of na 1 december 2005 is de student het volledige collegegeld verschuldigd".

2.3. Bij factuur van 20 oktober 2009 heeft ITV een bedrag van € 3.200,-- aan [gedaagde] in rekening gebracht voor het collegejaar 2009/2010. [gedaagde] heeft deze factuur onbetaald gelaten.

3. Het geschil en de beoordeling

3.1. ITV vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van

- een bedrag van € 3.200,-- aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente tot en met 28 september 2010 ad € 86,03, te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 29 september 2010 tot de voldoening;

- een bedrag van € 450,-- aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 januari 2011 tot de voldoening;

- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het vonnis.

3.2. ITV legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] op grond van de algemene voorwaarden gehouden is de kosten voor het studiejaar 2009/2010 te betalen, nu zij de overeenkomst niet tijdig, te weten voor 31 augustus 2009, schriftelijk heeft opgezegd.

3.3. [gedaagde] erkent dat zij de overeenkomst niet tijdig heeft opgezegd. Zij voert echter aan dat zij ieder jaar op of rond 1 juli een factuur voor haar inschrijving als student bij ITV ontving. Zij had dan nog een termijn van twee maanden om wijzigingen door te geven in de aard van de inschrijving of om zich uit te schrijven. Om voor haar onbekende redenen heeft zij echter de factuur voor het studiejaar 2009/2010, met factuurdatum 20 oktober 2009, op 21 oktober 2009 ontvangen. Zij heeft om die reden niet tijdig kunnen opzeggen. Zij heeft sinds april 2009 geen onderwijs bij ITV meer gevolgd, en medio augustus 2009 geen overzicht van de studieresultaten ontvangen. Zij heeft in het geheel niets ontvangen.

3.4. ITV heeft hier het volgende tegen ingebracht. Vierdejaars studenten die in juli nog niet alles hebben afgerond (waarmee ITV naar de kantonrechter begrijpt ook [gedaagde] mee bedoelt) kunnen niet bevorderd worden naar een volgend jaar omdat dat niet bestaat. ITV weet in juli evenmin of het de student gaat lukken om de studie toch nog tijdig (voor 31 augustus) af te ronden. Deze vierdejaars studenten krijgen om die reden geen factuur in juli. Zij zijn echter zelf verantwoordelijk voor een eventuele opzegging van de overeenkomst. ITV verwijst in dit verband naar de mededeling in de Digitale Onderwijs Planner, naar de regels voor inschrijving in de studiegids, en de algemene voorwaarden.

3.5. De kantonrechter overweegt het volgende.

Gelet op artikel 16 van de algemene voorwaarden, op welk artikel ITV zich kennelijk beroept, gaan beide partijen er naar de kantonrechter begrijpt vanuit dat de opzegging na 31 december is geschied. Ook de kantonrechter zal daarom daarvan uitgaan.

Een bepaling als die van artikel 16 van de algemene voorwaarden valt onder de grijze lijst van artikel 6:237 aanhef en onder i BW, dat bepaalt dat vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn een beding in de algemene voorwaarden dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij ([gedaagde]) in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker (ITV) geleden verlies of gederfde winst. Deze situatie doet zich in dit geval voor, omdat de overeenkomst door [gedaagde] beëindigd is, zij het op een volgens de algemene voorwaarden te laat tijdstip. Omdat deze bepaling valt onder de grijze lijst, had ITV behoren te stellen en aannemelijk te maken waarom dit beding niet als onredelijk bezwarend is aan te merken. Zij heeft dit ten onrechte nagelaten. Evenmin heeft zij gesteld dat (en in hoeverre) zij verlies heeft geleden of winst heeft gederfd. Het beding dient derhalve als onredelijke bezwarend te worden aangemerkt.

3.6. [gedaagde] heeft zich bereid verklaard een passende schadevergoeding te betalen aan ITV, zonder evenwel aan te geven wat zij daaronder verstaat.

3.7. Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter een redelijke vergoeding schattenderwijs vaststellen. Toegewezen zal worden een bedrag van € 500,--. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 30 dagen na factuurdatum, dus vanaf 20 november 2009, tot de voldoening.

3.8. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen, nu ITV in de correspondentie voorafgaand aan de procedure steeds aanspraak heeft gemaakt op betaling van een veel hoger bedrag dan hetgeen thans toewijsbaar blijkt te zijn.

3.9. Nu beide partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan ITV tegen bewijs van kwijting te betalen € 500, met de wettelijke rente vanaf 20 november 2009 tot de voldoening;

compenseert de proceskosten aldus, dat elk van partijen de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 november 2011.