Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1083

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
08-06-2011
Datum publicatie
09-09-2011
Zaaknummer
292221 / HA ZA 10-1893
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

beoordeling deskundigenbericht na onttrekking advocaat, artikel 130 jo 120 lid 3 Rv, rov 4.3. en 4.4."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 292221 / HA ZA 10-1893

Vonnis van 8 juni 2011

in de zaak van

1. [eiser 1],

wonende te [woonplaats],

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. E.R. Bettman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPABU LIJMWERKEN B.V.,

gevestigd te Bunschoten,

thans genaamd:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAUHAUZZ B.V.,

statutair gevestigd te Zwolle,

kantoorhoudende te Zwaag,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat heeft zich ter rolle van 16 maart 2011 onttrokken.

Partijen zullen hierna [eisers]. en Spabu, respectievelijk na de naamswijziging Bauhauzz genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 oktober 2010;

- de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende overlegging producties van [eisers]. van 24 januari 2011 ten behoeve van de comparitie van partijen van 1 februari 2011;

- het proces-verbaal van comparitie van 1 februari 2011;

- de akte overlegging producties tevens vermeerdering van eis van [eisers]. van 16 maart 2011, welke akte bij afzonderlijk deurwaardersexploot op 11 april 2011 (nogmaals) aan Bauhauzz is betekend;

- de akte van [eisers]. van 30 maart 2011 naar aanleiding van onttrekking advocaat wederpartij.

1.2. Ten slotte is op 27 april 2011 vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en reconventie

2.1. [eisers]. en Spabu hebben medio mei 2009 een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een aanbouw aan het huis en een gedeeltelijke verbouwing van de hal, woonkamer en toilet van het huis van [eisers]., [adres] te [woonplaats], hierna ook te noemen het huis.

2.2. Spabu heeft de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd, onder meer op basis van een offerte van 15 juli 2009.

2.3. Omdat [eisers]. niet tevreden waren over de uitvoering van het werk hebben zij Verhoeven Bouwt B.V. een bouwkundig expertise rapport laten opstellen, dat is gedateerd op 15 maart 2010.

In dit rapport wordt het herstellen van de gebrekkige werkzaamheden begroot op

€ 23.591,75, inclusief BTW.

Bij aanvullend rapport van 18 januari 2011 heeft Verhoeven Bouwt B.V. de kosten voor de vervanging van de staalconstructie geschat op minimaal € 75.000,-- tot € 100.000,-- exclusief BTW.

2.4. Ter zake de aanneemsom hebben [eisers] aan Spabu betaald een bedrag van

€ 58.581,24 in vier termijnen.

2.5. Bij brief van 8 juli 2010 heeft de raadsman van [eisers]. de buitengerechtelijke ontbinding van de aanneemovereenkomst ingeroepen wegens wanprestatie door Spabu en aanspraak gemaakt op vervangende schadevergoeding.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eisers]. vorderen kort samengevat – na vermeerdering van eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair voor recht te verklaren dat Spabu toerekenbaar tekort is geschoten en dat de aanneemovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden, subsidiair de aanneemovereenkomst tussen [eisers]. en Spabu te ontbinden en in beide gevallen Spabu te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 58.581,25 en een bedrag van € 23.591,75, telkens te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

Bij de vermeerdering van eis is aan deze eis primair en subsidiair toegevoegd de vordering voor recht te verklaren dat de door Spabu aangebrachte staalconstructie ondeugdelijk is, Spabu daarom toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst en Spabu te veroordelen om aan [eisers]. te betalen een bedrag van € 100.000,-- exclusief BTW ter zake van herstel dan wel vervanging van de door Spabu aangebrachte staalconstructie, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

Daarnaast vorderen [eisers]. te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten, de kosten van de deskundigenrapporten, de kosten van het beslag en de proceskosten.

3.2. Spabu voert bij conclusie van antwoord verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Spabu vordert samengevat - veroordeling van [eisers]. tot betaling van

€ 8.314,75, te vermeerderen met rente en kosten. Dit betreft het restant van de nog verschuldigde aanneemsom.

3.5. [eisers]. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

4.1. Allereerst moet onder ogen worden gezien of Bauhauzz te vereenzelvigen is met Spabu, in die zin dat de rechtspersoon Spabu thans voortbestaat onder de naam Bauhauzz.

Daarvoor is de navolgende gang van zaken van belang.

De rolrechter heeft [eisers]. (telefonisch) opgedragen over te leggen de kopie van de akte van betekening van de vermeerdering van eis van 28 maart 2011, waarbij ook akte naar aanleiding van onttrekking advocaat van de wederpartij aan Bauhauzz is betekend.

Vervolgens heeft de rolrechter, mede omdat zich voor Bauhauzz geen nieuwe advocaat had gesteld, Bins opgedragen Bauhauzz (nogmaals) de akte vermeerdering van eis alsook de akte naar aanleiding van onttrekking advocaat wederpartij te betekenen.

Dat is gebeurd bij exploit van 11 april 2011.

Bauhauzz is daarbij opgeroepen om op de rolzitting van woensdag 20 april 2011 te verschijnen, maar ook toen heeft zich niemand voor haar gesteld.

Daarna is de zaak voor vonnis gezet.

4.2. Bij de akte naar aanleiding van onttrekking wederpartij van [eisers]. zijn als producties twee uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel gevoegd, één met dossiernummer 30175021 met betrekking tot Bauhauzz van 8 maart 2011 en één met het dossiernummer 30175021 met betrekking tot Spabu van 13 september 2010.

Uit het feit dat Bauhauzz en Spabu onder hetzelfde dossiernummer zijn geregistreerd en uit het feit dat de statutaire naam van Bauhauzz tot 11 november 2010 Spabu Lijmwerken B.V. was, moet worden geconcludeerd dat Spabu in Bauhauzz is opgegaan en thans voortbestaat onder de naam Bauhauzz. Dit strookt ook met de verklaring van de toenmalige advocaat van Spabu ter comparitie van partijen, inhoudende dat hij heeft vernomen dat de toenmalige directeur van Spabu alle aandelen had overgedragen.

4.3. Vervolgens moet worden bezien wat het gevolg is van de situatie dat de raadsman van Spabu zich heeft ontrokken en dat zich geen andere advocaat voor Bauhauzz heeft gesteld, ondanks de (herhaalde) betekening van de akte vermeerdering van eis en de akte van [eisers]. naar aanleiding van die onttrekking.

In de conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie van Spabu wordt voornamelijk aangevoerd dat Spabu de deskundigheid en de objectiviteit van de door [eisers]. ingeschakelde deskundige bestrijdt. Spabu bestrijdt in die conclusie de inhoud van dat rapport niet of nauwelijks gemotiveerd en zij biedt bewijs van een door de rechtbank te benoemen deskundige.

Ter comparitie heeft de toenmalige raadsman van Spabu uitdrukkelijk aangegeven alleen gekomen te zijn omdat hij had gehoord dat de aandelen van Spabu waren overgedragen, maar dat hij nog geen contact had kunnen krijgen met de nieuwe bestuurder.

Na de comparitie van partijen heeft de raadman zich ontrokken.

Uit deze gang van zaken plus het feit dat zich geen nieuwe raadsman heeft gesteld concludeert de rechtbank dat Bauhauzz haar verweren zoals aangevoerd in de conclusie van antwoord in conventie alsmede haar eis in reconventie niet langer handhaaft.

Gelet op het feit dat het hier een procedure op tegenspraak betreft en op de inhoud van artikel 130 Rv. in verband artikel 120, derde lid Rv., kan wel recht worden gedaan op de na de comparitie van partijen vermeerderde eis in conventie. [eisers]. zijn immers totdat de rechter vonnis heeft gewezen bevoegd hun eis te vermeerderen en de vermeerdering van eis is tijdig bij exploot aan Bauhauzz betekend.

4.4. Door de proceshouding van Bauhauzz valt niet te verwachten dat zij zich nog zal uitlaten, zoals gevraagd in het proces-verbaal van de comparitie na antwoord en valt evenmin te verwachten dat zij medewerking zal verlenen aan een eventueel door de rechtbank te bevelen deskundigenonderzoek.

De rechtbank verbindt aan dit alles de gevolgtrekking dat bij deze stand van zaken kan en moet worden uitgegaan van de juistheid van de bevindingen van de deskundige Verhoeven Bouwt B.V. .

De rechtbank zal daarbij verder ook uitgaan van de hoogste schatting van de herstelkosten voor de staalconstructie.

Spabu heeft verder onvoldoende gemotiveerd weersproken dat in elk geval een concept van het eerste deskundigenrapport van Verhoeven Bouwt B.V. met haar is besproken en dat toen is toegezegd dat Spabu de daarin genoemde gebreken zou herstellen, maar dat aan deze toezegging geen gevolg is gegeven.

Dat leidt tot de conclusie dat [eisers]. op goede gronden de overeenkomst tussen partijen bij brief van 8 juli 2010 buitengerechtelijk hebben ontbonden.

Daarmee ontstaan enerzijds verplichtingen tot ongedaan making en anderzijds verplichtingen tot schadevergoeding.

[eisers]. hebben echter niet voldoende onderbouwd welke waarde de prestatie van Spabu voor hen op het tijdstip van ontvangst in de gegeven omstandigheden werkelijk heeft gehad, terwijl uit de aard van de prestaties van Spabu volgt dat zij niet ongedaan gemaakt kunnen worden.

Gelet daarop zal de rechtbank de vordering van [eisers]. afwijzen voor zover deze betrekking heeft op het reeds betaalde deel van de aanneemsom.

Daarbij neemt de rechtbank verder in overweging dat de gevorderde schadevergoeding, gelet op de inhoud van de rapporten van Verhoeven Bouwt B.V., ertoe strekt [eisers]. in de toestand te brengen dat de aanneemovereenkomst alsnog volledig is nagekomen.

De rechtbank zal daarom de vermeerderde primaire vordering in conventie ten aanzien van de schadevergoeding op na te melden wijze toewijzen en het overige deel van de vordering in conventie alsmede de vordering in reconventie afwijzen.

De wettelijke rente over de vermeerdering van eis wordt daarbij toegewezen vanaf de datum dat de akte houdende vermeerdering van eis aan Bauhauzz is betekend. Immers pas vanaf die datum kan Bauhauzz geacht worden in verzuim te zijn.

4.5. Wat betreft de nevenvorderingen in conventie heeft het navolgende te gelden.

[eisers]. hebben een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten dient te worden gesteld en onderbouwd op grond waarvan deze verschuldigd zijn en voorts dat genoemde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Daarbij hanteert de rechtbank conform het rapport Voorwerk II het uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

[eisers]. hebben ten aanzien van voormelde criteria voldoende gesteld en onderbouwd om tot toewijzing van het gevorderde te kunnen overgaan. De hoogte van het gevorderde bedrag is in overeenstemming met het rapport Voorwerk II en daarmee redelijk. De rechtbank ziet derhalve geen reden tot matiging en wijst het gevorderde bedrag, te weten twee punten van het liquidatietarief in eerste aanleg, toe.

De gevorderde kosten voor het opmaken van het deskundigenrapport door Verhoeven Bouwt B.V. zijn toewijsbaar tot een bedrag van € 535,50, gelet op productie 8 bij de inleidende dagvaarding.

[eisers]. vordert Bauhauzz te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 258,75 voor verschotten en EUR 1.421,00 voor salaris advocaat (1 rekest x EUR 1.421,00).

4.6. Bauhauzz zal in conventie als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers]. worden begroot op:

- dagvaarding EUR 87,93

- overige explootkosten 0,00

- vast recht 1.810,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 4.263,00 ( 3,0 punten × tarief EUR 1.421,00)

Totaal EUR 6.160,93

4.7. BauhauzzSpabu Lijmwerken B.V. zal in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers]. worden begroot op:

- explootkosten EUR 0,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 710,50 (1,0 punt × factor 0,5 × tarief EUR 1.421,00)

Totaal EUR 710,50

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat de overeenkomst buitengerechtelijk is ontbonden en verklaart voor recht dat de door Spabu aangebrachte staalconstructie ondeugdelijk is,

5.2. veroordeelt Bauhauzz om aan [eisers]. te betalen een bedrag van EUR 123.591,75 (éénhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderdeenennegentig euro en vijfenzeventig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over

EUR 23.591,75 vanaf 4 augustus 2010 en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over EUR 100.000,-- vanaf 11 april 2011 tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt Bauhauzz om aan [eisers]. te betalen € 1.788,-- ter zake van buitengerechtelijke kosten en € 535,50 exclusief BTW ter zake van de kosten van het deskundigenrapport,

5.4. veroordeelt Bauhauzz in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 1.679,75,

5.5. veroordeelt Spabu Lijmwerken B.V. in de proceskosten, aan de zijde van [eisers]. tot op heden begroot op EUR 6.160,93,

5.6. verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.7. wijst de vorderingen af,

5.8. veroordeelt Bauhauzz in de proceskosten, aan de zijde van [eisers]. tot op heden begroot op EUR 710,50,

5.9. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

In conventie voorts

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.C. Heuveling van Beek en in het openbaar uitgesproken op 8 juni 2011.?