Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR3934

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
12-07-2011
Datum publicatie
02-08-2011
Zaaknummer
16-072209-94
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Beslissing tot voorwaardelijke beëindiging verpleging van overheidswege

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/072209-94

Datum uitspraak: 12 juli 2011

Beslissing tot voorwaardelijke beëindiging

verpleging van overheidswege

Beslissing van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, strekkende tot voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege van:

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [1968] te [geboorteplaats]

thans verblijvende te FPC de Oostvaarderskliniek, [woonplaats],

[adres].

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende stukken, waaronder:

- een afschrift van het vonnis van deze rechtbank d.d. 28 maart 1995, waarbij [terbeschikkinggestelde] ter beschikking werd gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege wegens het plegen van een verkrachting en een feitelijke aanranding van de eerbaarheid. De terbeschikkingstelling is ingegaan op 12 april 1995.

- de beslissing van deze rechtbank d.d. 18 april 2011, waarbij de termijn van terbeschikkingstelling werd verlengd voor de duur van één jaar en waarbij de definitieve beslissing met betrekking tot de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging werd aangehouden voor onbepaalde tijd, teneinde een reclasseringsrapport te kunnen laten opmaken over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de terugkeer van de terbeschikkinggestelde in de maatschappij zou kunnen geschieden;

- het reclasseringsadvies ten behoeve van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege d.d. 11 juli 2011.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 12 juli 2011, waarbij zijn gehoord:

- de officier van justitie;

- de terbeschikkinggestelde [terbeschikkinggestelde];

- de raadsman mr. P.C.M. Ouwens, advocaat te Rotterdam;

- de deskundige F. Verbrugge, psycholoog/psychotherapeut, verbonden aan de FPC de

Oostvaarderskliniek;

- de deskundige A. van Domburg, reclasseringswerker;

- de deskundige R. Worm, reclasseringswerker.

OVERWEGINGEN

Uit de hierboven genoemde rapportage van de reclassering en hetgeen op de zitting door de reclassering is toegelicht, blijkt het volgende.

De reclassering is positief ten aanzien van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. De terbeschikkinggestelde is gediagnosticeerd als lijdende aan schizofrenie en een persoonlijkheidstoornis. Nog steeds lijkt de terbeschikkinggestelde nog over weinig ziektebesef of ziekte-inzicht te beschikken. Desondanks gaat het goed met hem. Eind 2010 is hij gestopt met het nemen van antipsychotische medicatie, waarna hij een tijd lang gemonitord is om te kijken hoe dit zou verlopen. Het stoppen met de medicatie lijkt de terbeschikkinggestelde goed te hebben gedaan. Hij is meer ontspannen en goed aanspreekbaar. Ook de urinecontroles, welke zijn afgenomen ter controle op cannabisgebruik zijn negatief. De terbeschikkinggestelde houdt zich goed aan de aan hem gestelde voorwaarden, ook al is hij het er soms niet mee eens.

Volgens de reclassering is een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging dan ook op zijn plaats, mits dit gefaseerd gaat. De terbeschikkinggestelde zal eerst worden overgeplaatst naar een open instelling (RIBW), zodat hij niet gelijk op zichzelf is aangewezen.

De heer Verbrugge geeft aan dat wat de kliniek betreft de dwangverpleging voorwaardelijk kan worden beëindigd, mits er voor een goede overgang wordt gezorgd. De terbeschikkinggestelde heeft behoefte aan steun, zoals hem dat in een open setting kan worden geboden. Wat betreft de voorwaarden is de inschatting dat de terbeschikkinggestelde zich aan de gestelde voorwaarden gaat houden, ondanks zijn gebrek aan ziekte-inzicht.

Ook de terbeschikkinggestelde heeft er alle vertrouwen in dat het na de beëindiging van de dwangverpleging goed zal gaan met hem en hij richt zich op de positieve zaken. Hij geeft aan dat hij zich, zoals altijd, zal houden aan de gestelde voorwaarden.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde sluit zich aan bij de adviezen van de deskundigen en verzoekt de rechtbank vandaag gelijk uitspraak te doen.

De officier van justitie vordert voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege onder de door de reclassering gestelde voorwaarden.

De rechtbank heeft voornoemde adviezen en standpunten overwogen en is met alle partijen van oordeel dat een voorwaardelijke beëindiging gelet op hetgeen hierboven is gesteld, reëel is. Daarbij overweegt de rechtbank nog in het bijzonder dat een gefaseerde voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging noodzakelijk is. Ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen zullen de hierna te noemen voorwaarden worden gesteld aan het gedrag van de terbeschikkinggestelde, die zich bereid heeft verklaard tot naleving van de op te leggen voorwaarden, te weten:

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Hij moet zich voor de duur van de maatregel blijven melden bij GGZ Palier Reclassering of een andere reclasseringinstelling, zo frequent als de reclassering dit gedurende deze periode nodig acht;

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de behandelverplichting bij de FPA zolang deze instelling dat nodig acht. De terbeschikkinggestelde dient zich aansluitend te houden aan de behandelverplichting van een eventuele vervolgvoorziening;

- de terbeschikkinggestelde dient medewerking te verlenen aan Forensisch Psychiatrisch Toezicht en alle interventies in dit kader;

- indien de behandelende psychiater dit noodzakelijk acht, werkt de terbeschikkinggestelde mee aan medicamenteuze behandeling. Hij neemt de hem voorgeschreven medicatie naar voorschrift;

- de terbeschikkinggestelde is het verboden om alcohol en drugs te gebruiken. De controle op naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middelencontrole

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de volgende aanwijzingen die de reclassering hem oplegt, te weten:

? in het contact met de verslavingsreclassering stelt de terbeschikkinggestelde zich begeleidbaar en coöperatief op. De terbeschikkinggestelde zal begeleiding en toezicht door GGZ Palier Reclassering accepteren. In dit kader is openheid ten opzichte van de reclasseringswerker essentieel en houdt hij zich aan afspraken en aanwijzingen die door de verslavingsreclassering worden gegeven;

? de terbeschikkinggestelde draagt er zelf zorg voor, indien hij met een geldige reden een afspraak moet verzuimen, dat de verzuimde afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog kan worden nagekomen;

? in verband met de LMOA (Landelijk Meldingspunt Ongeoorloofde Afwezigheid) zal de terbeschikkinggestelde meewerken aan het digitale fotobeheer;

? de terbeschikkinggestelde zal zich ten opzichte van GGZ Palier Reclassering voldoende begeleidbaar of controleerbaar opstellen. Indien hij dit niet doet en hierdoor het uitoefenen van het toezicht niet langer mogelijk is, treedt de reclasseringswerker in overleg met de Officier van Justitie. Dit is ook het geval, indien er naar inschatting van de verslavingsreclassering sprake is van een verhoogd risico op recidive;

? de terbeschikkinggestelde zal geen strafbare feiten plegen;

? de terbeschikkinggestelde zal zich niet buiten de Nederlandse landsgrenzen begeven. De terbeschikkinggestelde houdt de verslavingsreclassering op de hoogte van zijn verblijfplaats indien deze al dan niet tijdelijk anders is dan het bij de reclassering bekende adres. Verandering van verblijfplaats kan alleen plaatsvinden in overleg en met goedkeuring van de verslavingsreclassering. Het eventueel niet beschikken over een vaste verblijfplaats maakt het de reclassering onmogelijk toezicht te houden op de terbeschikkinggestelde;

? de terbeschikkinggestelde geeft de reclassering toestemming om trajectrelevante informatie die in relatie staan tot het delict, zoals bijvoorbeeld het delictscenario en informatie betreffende de risicofactoren die hierin zijn vastgelegd, op te vragen bij de behandelaar. Daarnaast geeft de terbeschikkinggestelde toestemming om alle overige gerelateerde behandelinformatie op te vragen bij de behandelende instelling;

? de terbeschikkinggestelde zorgt dat hij mobiel bereikbaar is, indien hij de Forensisch Psychiatrische Afdeling verlaat, zodat hij gecontroleerd kan worden;

Aanwijzingen met betrekking tot het accepteren van hulp en steun door derden:

? de terbeschikkinggestelde zal alle hulp- en/of zorgverlening accepteren die door de behandelende instelling en/of de reclassering geïndiceerd wordt. Dit betekent dat hij zich zal houden aan afspraken en aanwijzingen van de desbetreffende zorg- of hulpverleners en of zorg- of hulpverlenende instelling;

Aanwijzingen met betrekking tot de behandeling:

? de terbeschikkinggestelde werkt mee aan de behandeling en aan alle in deze samenhang noodzakelijk geachte interventies;

? de terbeschikkinggestelde laat in de behandeling zien de verantwoordelijkheid te nemen voor het indexdelict. Hij stelt zich begeleidbaar op en houdt zich aan alle aanwijzingen en afspraken;

Aanwijzingen met betrekking tot middelengebruik:

? de terbeschikkinggestelde zal, indien geïndiceerd, begeleiding en behandeling in verband met de middelenproblematiek door de Forensisch Psychiatrische Afdeling of een vervolgvoorziening accepteren en zijn medewerking hieraan verlenen. Ten aanzien van een begeleiding of behandeling door de verslavingszorg zal de terbeschikkinggestelde zich coöperatief opstellen;

? er zullen ter ondersteuning van het abstinent blijven en ter controle van geen gebruik, regelmatig alcoholtesten en urinecontroles worden afgenomen. Deze controles kunnen zowel door de behandelende instelling als ook de reclassering worden afgenomen. Afname van de controles vindt plaats op een door de geïndiceerde behandelinstelling of de reclassering aangewezen locatie. Van alle afgenomen testen en controles kunnen de uitslagen door de reclasseringswerker worden opgevraagd. De terbeschikkinggestelde zal hieraan zijn medewerking verlenen;

? de terbeschikkinggestelde is open over optredende trekmomenten. Bij het optreden van zucht naar middelen c.q. wanneer de terbeschikkinggestelde merkt dat hij een toenemende behoefte ontwikkelt naar het gebruik van alcohol of drugs, meldt hij dit op eigen initiatief aan de behandelaars van de desbetreffende instelling en de reclasseringswerker van de verslavingsreclassering;

Aanwijzingen met betrekking tot sociale contacten:

? de terbeschikkinggestelde gaat akkoord met de afspraak dat de verslavingsreclassering referenteninformatie kan inwinnen bij zijn familie. Ook gaat de terbeschikkinggestelde ermee akkoord dat de verslavingsreclassering contact heeft met andere belangrijke sleutelfiguren uit zijn netwerk, zoals werkgever, vrienden en of kennissen of contactpersonen van eventueel verenigingsleven;

? de terbeschikkinggestelde toont een coöperatieve opstelling bij eventueel contact met de plaatselijke politie;

? zorgwekkende signalen uit het netwerk van terbeschikkinggestelde (bijvoorbeeld wat betreft gebruik van middelen) worden serieus genomen, nauwgezet nagegaan en besproken met de terbeschikkinggestelde. De terbeschikkinggestelde zal hieraan zijn medewerking verlenen;

? de terbeschikkinggestelde zal actief meewerken en initiatief tonen bij het opbouwen van sociale contacten in de nieuwe woonomgeving;

? de terbeschikkinggestelde is open over zijn contacten met vrouwen. Bij eventuele relatievorming informeert hij onmiddellijk de reclassering. Hij gaat ermee akkoord dat een eventuele partner als referent wordt geraadpleegd. Bij zorgwekkende signalen werkt hij mee aan noodzakelijk geachte maatregelen in dit kader;

? terbeschikkinggestelde zal geen contacten aangaan die voor hem risicoverhogend zijn, zoals contacten met gebruikers en/of dealers of contact met het slachtoffer en/of haar familie;

Aanwijzingen met betrekking tot dagbesteding:

? de terbeschikkinggestelde dient te beschikken over een aantoonbare, zinvolle en gestructureerde dagbesteding. Tevens houdt hij zich aan de afspraken die hierover worden gemaakt met de behandelaar, zoals het tijdig bespreken van absentie;

? de terbeschikkinggestelde gaat akkoord met het raadplegen van betrokken referenten;

Aanwijzingen met betrekking tot de financiën:

? de terbeschikkinggestelde geeft inzicht in zijn financiën indien dit nodig wordt geacht door de reclassering. Terbeschikkinggestelde geeft de reclasseringswerker maandelijks inzage in zijn inkomsten en uitgaven middels het overleggen van zijn bank- en giroafschriften;

Overige aanwijzingen:

? de terbeschikkinggestelde geeft inzage in zijn telefoon(gegevens), indien daar om wordt gevraagd;

? de terbeschikkinggestelde laat zijn gespecificeerde telefoonrekening inzien, indien de terbeschikkinggestelde is open over zijn computergebruik en verschaft de reclassering inzage in zijn computergedrag, indien de reclassering dit nodig acht.

Bij overtreding van de voorwaarden of aanwijzingen kan, indien noodzakelijk geacht, een time-out volgen in het FPC De Oostvaarderskliniek.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38g van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

- beëindigt voorwaardelijk de verpleging van overheidswege van [terbeschikkinggestelde] onder de volgende voorwaarden:

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Hij moet zich voor de duur van de maatregel blijven melden bij GGZ Palier Reclassering of een andere reclasseringinstelling, zo frequent als de reclassering dit gedurende deze periode nodig acht;

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de behandelverplichting bij de FPA zolang deze instelling dat nodig acht. De terbeschikkinggestelde dient zich aansluitend te houden aan de behandelverplichting van een eventuele vervolgvoorziening;

- de terbeschikkinggestelde dient medewerking te verlenen aan Forensisch Psychiatrisch Toezicht en alle interventies in dit kader;

- indien de behandelende psychiater dit noodzakelijk acht, werkt de terbeschikkinggestelde mee aan medicamenteuze behandeling. Hij neemt de hem voorgeschreven medicatie naar voorschrift;

- de terbeschikkinggestelde is het verboden om alcohol en drugs te gebruiken. De controle op naleving van deze bijzondere voorwaarde zal ondersteund worden door middelencontrole

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de volgende aanwijzingen die de reclassering hem oplegt, te weten:

? in het contact met de verslavingsreclassering stelt de terbeschikkinggestelde zich begeleidbaar en coöperatief op. De terbeschikkinggestelde zal begeleiding en toezicht door GGZ Palier Reclassering accepteren. In dit kader is openheid ten opzichte van de reclasseringswerker essentieel en houdt hij zich aan afspraken en aanwijzingen die door de verslavingsreclassering worden gegeven;

? de terbeschikkinggestelde draagt er zelf zorg voor, indien hij met een geldige reden een afspraak moet verzuimen, dat de verzuimde afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog kan worden nagekomen;

? in verband met de LMOA (Landelijk Meldingspunt Ongeoorloofde Afwezigheid) zal de terbeschikkinggestelde meewerken aan het digitale fotobeheer;

? de terbeschikkinggestelde zal zich ten opzichte van GGZ Palier Reclassering voldoende begeleidbaar of controleerbaar opstellen. Indien hij dit niet doet en hierdoor het uitoefenen van het toezicht niet langer mogelijk is, treedt de reclasseringswerker in overleg met de Officier van Justitie. Dit is ook het geval, indien er naar inschatting van de verslavingsreclassering sprake is van een verhoogd risico op recidive;

? de terbeschikkinggestelde zal geen strafbare feiten plegen;

? de terbeschikkinggestelde zal zich niet buiten de Nederlandse landsgrenzen begeven. De terbeschikkinggestelde houdt de verslavingsreclassering op de hoogte van zijn verblijfplaats indien deze al dan niet tijdelijk anders is dan het bij de reclassering bekende adres. Verandering van verblijfplaats kan alleen plaatsvinden in overleg en met goedkeuring van de verslavingsreclassering. Het eventueel niet beschikken over een vaste verblijfplaats maakt het de reclassering onmogelijk toezicht te houden op de terbeschikkinggestelde;

? de terbeschikkinggestelde geeft de reclassering toestemming om trajectrelevante informatie die in relatie staan tot het delict, zoals bijvoorbeeld het delictscenario en informatie betreffende de risicofactoren die hierin zijn vastgelegd, op te vragen bij de behandelaar. Daarnaast geeft de terbeschikkinggestelde toestemming om alle overige gerelateerde behandelinformatie op te vragen bij de behandelende instelling;

? de terbeschikkinggestelde zorgt dat hij mobiel bereikbaar is, indien hij de Forensisch Psychiatrische Afdeling verlaat, zodat hij gecontroleerd kan worden;

Aanwijzingen met betrekking tot het accepteren van hulp en steun door derden:

? de terbeschikkinggestelde zal alle hulp- en of zorgverlening accepteren die door de behandelende instelling en/of de reclassering geïndiceerd wordt. Dit betekent dat hij zich zal houden aan afspraken en aanwijzingen van de desbetreffende zorg- of hulpverleners en of zorg- of hulpverlenende instelling;

Aanwijzingen met betrekking tot de behandeling:

? de terbeschikkinggestelde werkt mee aan de behandeling en aan alle in deze samenhang noodzakelijk geachte interventies;

? de terbeschikkinggestelde laat in de behandeling zien de verantwoordelijkheid te nemen voor het indexdelict. Hij stelt zich begeleidbaar op en houdt zich aan alle aanwijzingen en afspraken;

Aanwijzingen met betrekking tot middelengebruik:

? de terbeschikkinggestelde zal, indien geïndiceerd, begeleiding en behandeling in verband met de middelenproblematiek door de Forensisch Psychiatrische Afdeling of een vervolgvoorziening accepteren. Ten aanzien van een begeleiding of behandeling door de verslavingszorg zal de terbeschikkinggestelde zich coöperatief opstellen;

? er zullen ter ondersteuning van het abstinent blijven en ter controle van geen gebruik, regelmatig alcoholtesten en urinecontroles worden afgenomen. Deze controles kunnen zowel door de behandelende instelling als ook de reclassering worden afgenomen. Afname van de controles vindt plaats op een door de geïndiceerde behandelinstelling of de reclassering aangewezen locatie. Van alle afgenomen testen en controles kunnen de uitslagen door de reclasseringswerker worden opgevraagd. De terbeschikkinggestelde zal hieraan zijn medewerking verlenen;

? de terbeschikkinggestelde is open over optredende trekmomenten. Bij het optreden van zucht naar middelen c.q. wanneer de terbeschikkinggestelde merkt dat hij een toenemende behoefte ontwikkelt naar het gebruik van alcohol of drugs, meldt hij dit op eigen initiatief aan de behandelaars van de desbetreffende instelling en de reclasseringswerker van de verslavingsreclassering;

Aanwijzingen met betrekking tot sociale contacten:

? de terbeschikkinggestelde gaat akkoord met de afspraak dat de verslavingsreclassering referenteninformatie kan inwinnen bij zijn familie. Ook gaat de terbeschikkinggestelde ermee akkoord dat de verslavingsreclassering contact heeft met andere belangrijke sleutelfiguren uit zijn netwerk, zoals werkgever, vrienden en of kennissen of contactpersonen van eventueel verenigingsleven;

? de terbeschikkinggestelde toont een coöperatieve opstelling bij eventueel contact met de plaatselijke politie;

? zorgwekkende signalen uit het netwerk van terbeschikkinggestelde (bijvoorbeeld wat betreft gebruik van middelen) worden serieus genomen, nauwgezet nagegaan en besproken met de terbeschikkinggestelde. De terbeschikkinggestelde zal hieraan zijn medewerking verlenen;

? de terbeschikkinggestelde zal actief meewerken en initiatief tonen bij het opbouwen van sociale contacten in de nieuwe woonomgeving;

? de terbeschikkinggestelde is open over zijn contacten met vrouwen. Bij eventuele relatievorming informeert hij onmiddellijk de reclassering. Hij gaat ermee akkoord dat een eventuele partner als referent wordt geraadpleegd. Bij zorgwekkende signalen werkt hij mee aan noodzakelijk geachte maatregelen in dit kader;

? terbeschikkinggestelde zal geen contacten aangaan die voor hem risicoverhogend zijn, zoals contacten met gebruikers en/of dealers of contact met het slachtoffer en/of haar familie;

Aanwijzingen met betrekking tot dagbesteding:

? de terbeschikkinggestelde dient te beschikken over een aantoonbare, zinvolle en gestructureerde dagbesteding. Tevens houdt hij zich aan de afspraken die hierover worden gemaakt met de behandelaar, zoals het tijdig bespreken van absentie;

? de terbeschikkinggestelde gaat akkoord met het raadplegen van betrokken referenten;

Aanwijzingen met betrekking tot de financiën:

? de terbeschikkinggestelde geeft inzicht in zijn financiën indien dit nodig wordt geacht door de reclassering. Terbeschikkinggestelde geeft de reclasseringswerker maandelijks inzage in zijn inkomsten en uitgaven middels het overleggen van zijn bank- en giroafschriften;

Overige aanwijzingen:

? de terbeschikkinggestelde geeft inzage in zijn telefoon(gegevens), indien daar om wordt gevraagd;

? de terbeschikkinggestelde laat zijn gespecificeerde telefoonrekening inzien, indien de terbeschikkinggestelde is open over zijn computergebruik en verschaft de reclassering inzage in zijn computergedrag, indien de reclassering dit nodig acht.

Bij overtreding van de voorwaarden of aanwijzingen kan, indien noodzakelijk geacht, een time-out volgen in het FPC De Oostvaarderskliniek.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.W.G. de Beer, voorzitter, mr. D.A.C. Koster en mr. A.G. van Doorn, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Z. Berkouwer, griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 12 juli 2011.

Mrs. P.W.G. de Beer en D.A.C. Koster zijn niet in de gelegenheid deze beslissing mede te ondertekenen.

PROCES-VERBAAL

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer 16/072209-94

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer in strafzaken, van 12 juli 2011,

in de zaak tegen de veroordeelde

[terbeschikkinggestelde]

geboren te [1968] te [geboorteplaats]

thans verblijvende te FPC de Oostvaarderskliniek, [woonplaats] Buiten-Oost,

[adres].

Raadsman mr. P.C.M. Ouwens, advocaat te Rotterdam.

mrs. P.W.G. de Beer, D.A.C. Koster en mr. A.G. van Doorn, rechters, als leden van de meervoudige kamer,

mr. E.M. Mijnarends, officier van justitie,

en mr. Z. Berkouwer, als griffier.

De voorzitter doet de zaak tegen de veroordeelde uitroepen.

In de zaal van de terechtzitting zijn verder aanwezig:

* de veroordeelde;

* de raadsman van veroordeelde mr. P.C.M. Ouwens, advocaat te Rotterdam;

* De voorzitter spreekt het vonnis uit.

* De voorzitter spreekt het vonnis uit en geeft veroordeelde kennis, dat hij/zij daartegen binnen 14 dagen hoger beroep kan instellen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de mr. A.G. van Doorn, rechter, en mr. Z. Berkouwer, griffier, is vastgesteld en ondertekend.

Mrs. P.W.G. de Beer en D.A.C. Koster zijn niet in de gelegenheid dit proces-verbaal mede te ondertekenen.