Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP6659

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-02-2011
Datum publicatie
03-03-2011
Zaaknummer
278380 / HA ZA 09-2750
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Financiële leaseovereenkomst, waarbij de vordering tot betaling van leasetermijnen wordt toegewezen en de vordering tot betaling van de waarde van de machine wordt afgewezen. De vordering tegen de bestuurder wordt afgewezen, omdat de bestuurder niet een zodanig ernstig verwijt kan worden gemaakt dat hij persoonlijk aansprakelijk is jegens Amstel Lease.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector civiel, handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 278380 / HA ZA 09-2750

Vonnis van 16 februari 2011

in de zaak van

de naamloze vennootschap

AMSTEL LEASE MAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaat mr. D.J. Bos te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TREMAS B.V.,

gevestigd te Meppel,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. L.G.C.M. de Wit te Oosterhout.

Partijen zullen hierna Amstel Lease, Tremas en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 juni 2010

- het proces-verbaal van comparitie van 8 oktober 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 30 juli 2003 heeft Amstel Lease met Tremas een financiële leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een krimpvolautomaat voor 72 maanden met een koopoptie aan het eind van de looptijd voor een bedrag van EUR 119,-- (hierna: de leaseovereenkomst).

2.2. [gedaagde sub 2] was en is enig aandeelhouder tevens directeur van Tremas.

2.3. Op de leaseovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Financiële Lease versie 10-01-FL van Amstel Lease van toepassing (hierna: de algemene voorwaarden). In deze algemene voorwaarden is in artikel 12 lid 1 en onder a bepaald:

“Artikel 12 Vervroegde opeisbaarheid

1. In de navolgende gevallen zal Amstel Lease het recht hebben de lease overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd haar recht juiste nakoming van de cliënt [Tremas, toevoeging rechtbank] te vorderen

a. indien de cliënt, na in gebreke te zijn gesteld, in gebreke blijft ter zake van de betaling van enig door hem aan Amstel Lease verschuldigd bedrag,

b. (…)

(…)

2. Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal de cliënt niet langer gerechtigd zijn het object [de krimpvolautomaat, toevoeging rechtbank] te gebruiken. Amstel Lease heeft in zo’n geval het recht het object tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de cliënt.”

2.4. De krimpvolautomaat (hierna: de machine) was in gebruik bij een 100% dochter van Tremas, genaamd Tremas Wiring Systems B.V. (hierna: TWS). Tremas was naast enig aandeelhouder tevens een van de bestuurders van TWS.

2.5. TWS was begin 2009 vanwege de economische omstandigheden in zwaar weer terecht gekomen, waardoor factoringmaatschappij De Lage Landen, onderdeel van de Rabobank, het factoringcontract met TWS had opgezegd. Als gevolg van deze opzegging is steeds meer druk komen te staan op de liquiditeitspositie van TWS. Dit heeft ertoe geleid dat TWS op zoek is gegaan naar een koper voor de (bij haar in gebruik zijnde) machines en voorraden van TWS.

2.6. Op enig moment dacht TWS een koper gevonden te hebben. Op verzoek van Tremas heeft Amstel Lease een afkoopvoorstel voor de onderhavige machine gedaan, waarbij zoals gebruikelijk Amstel Lease de resterende leasetermijnen contant had gemaakt en had vermeerderd met een opslag. Tremas is niet ingegaan op dit afkoopvoorstel, omdat de verkoop niet doorging.

2.7. Uiteindelijk heeft TWS overeenstemming bereikt met een andere partij, te weten M&K Systems B.V (hierna: M&K). Laatstgenoemde zou de machines en voorraden van TWS overnemen (kennelijk nadat TWS de onderhavige machine van Tremas zou hebben overgenomen), waarmee schulden, onder meer aan de Rabobank, zouden worden afgelost.

2.8. In een e-mail van 12 mei 2009 aan de heer Kor Klooster van de Rabobank Meppel-Steenwijkerland schrijft [gedaagde sub 2] hierover:

“Hallo Kor,

M&K wil alvast een deel van de machines overnemen, met name de twee grote automaten van het merk Mafkil welke in Slowakije staan. Eén machines is volledig afbetaald en de andere moet nog een deel afgelost worden van € 14615.43 (voor zes termijnen).

Zodra de betaling van M&K binnen is moet ik dit bedrag aan Amstel Lease overmaken.”

2.9. Op of omstreeks 18 mei 2009 is de machine voor een bedrag van EUR 25.681,00 door TWS verkocht aan Gropeco B.V., bestuurder van M&K, die de machine aan M&K heeft doorverkocht. Eerder (op 15 april 2009) had de leverancier van de machine, die van TWS opdracht had gekregen de machine te taxeren, de waarde van de machine op dit bedrag bepaald.

Naast de onderhavige machine heeft Gropeco B.V. van TWS gekocht de al wél (aan Amstel Lease) afbetaalde Makfil machine voor een bedrag van EUR 29.38,00 en 100 stuks applicators voor een bedrag van EUR 25.000. Vermeerderd met BTW bedroeg de totale verkoopprijs van de twee machines en de 11 stuks applicators EUR 95.283,90. Dit bedrag is middels factuur met nummer 20090004 gedateerd 18 mei 2009 door TWS aan Gropeco B.V. gefactureerd.

2.10. Bij brief van 19 mei 2009 schrijft de heer Hans de Jong van Rabobank Meppel-Steenwijkerland aan TWS:

“Geachte heer [gedaagde sub 2]

Hierbij delen wij u mede dat de bank haar pandrecht op de goederen en machines zoals gespecificeerd in uw factuur 20090004 d.d. 18 mei 2009 vrij zal geven onder de volgende voorwaarden:

- verpanding van de rechten uit de verkoopovereenkomst (hiervoor is nog een separate akte te tekenen);

- wij ontvangen een kopie van de getekende verkoopovereenkomst;

- de volledige opbrengst € 95.283,90 zoals vermeld in de factuur d.d. 18 mei 2009 dient te zijn binnen gekomen op de tussenrekening 1390.11.234 van onze bank;

- wij ontvangen een kopie van de aflosnota van het leasecontract van Amstellease.

Wellicht ten overvloede, de vrijgave pandrecht betreft uitsluitend de in uw factuur 20090004 genoemde goederen en machines.

Onze bank behoudt zich tegenover u alle rechten voor.

(…)

2.11. Bij brief van 20 mei 2009 heeft Amstel Lease, aan wie Tremas in verband met de (op handen zijnde) verkoop aan Gropeco B.V. wederom had gevraagd een afkoopvoorstel te doen, opnieuw een afkoopvoorstel gedaan. Voorzover van belang luidt dat als volgt:

“Naar aanleiding van het verzoek om lease-overeenkomst met nummer 352121 (“de Lease-overeenkomst”) tussentijds te beëindigen, zijn wij bereid om het leaseobject, zoals gespecificeerd in de Lease-overeenkomst (“het Lease-object”), aan u te verkopen voor een koopsom van:

Contract: Bedrag: Uiterste betaaldatum

352121.1000 EUR 7.911,00 (“De Koopsom”) 8 juni 2009

Wij dienen de Koopsom uiterlijk op de uiterste betaaldatum op onze bankrekening 42.46.77.733 ten name van Amstel Lease Maatschappij N.V. te hebben ontvangen.

Onder de voorwaarde van een tijdige en volledige betaling van de Koopsom alsmede van de tot genoemde datum vervallen leasetermijnen is de juridische eigendom van het Leaseobject aan u overgedragen op grond van artikel 3:115 letter b. BW en is de Lease-overeenkomst met ingang van voornoemde datum ontbonden. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan wordt de Lease-overeenkomst gecontinueerd en is deze koopovereenkomst van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling ontbonden.

(…)

Dit aanbod is geldig tot 3 juni 2009. Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken, verzoeken wij u de door u rechtsgeldig ondertekende kopie van deze brief uiterlijk op laatstgenoemde datum aan ons te retourneren.

(…)

2.12. Bij vonnis van de rechtbank Assen d.d. 28 juli 2009 is TWS in staat van faillissement verklaard.

2.13. Bij brief van 30 juli 2009 heeft Amstel Lease de leaseovereenkomst met Tremas beëindigd en betaling gevorderd van de achterstallige termijnen (EUR 9.960,43) en de op dat moment opeisbare resterende termijnen (EUR 3.896,--), in totaal EUR 13.556,43, alsmede van incassokosten van EUR 2.419,75. Daarnaast is Tremas verzocht de machine af te leveren op het door Amstel Lease in de brief aangegeven afleveradres.

2.14. Op 7 oktober 2009 heeft Amstel Lease Tremas een sommatiebrief gezonden, waarin Amstel Lease aangaf te hebben geconstateerd dat de machine was verkocht, waardoor Tremas niet meer kon voldoen aan haar verplichting tot teruggave van de machine. Tremas is in de brief aansprakelijk gesteld voor de dientengevolge door Amstel Lease geleden schade. Deze schade werd door Amstel Lease vastgesteld op EUR 25.681,--, zijnde de waarde van de machine volgens de taxatie van de leverancier van de machine d.d. 15 april 2009 en tevens de koopprijs die door TWS in rekening was gebracht aan Gropeco B.V.

2.15. Amstel Lease heeft diverse conservatoire beslagen gelegd ten laste van Tremas en [gedaagde sub 2].

3. Het geschil

3.1. Amstel Lease vordert, na ter zitting te hebben aangegeven dat zij per vergissing twee keer incassokosten had gevorderd, waaruit kan worden afgeleid dat de vordering met eenmaal dat bedrag wordt verminderd, samengevat:

1. Tremas te veroordelen tot betaling van EUR 13.556,43 uit hoofde van de leaseovereenkomst, vermeerderd met rente;

2. Tremas en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van EUR 25.681,-- als (vervangende) schadevergoeding, vermeerderd met rente;

3. Tremas te veroordelen tot betaling van incassokosten primair op grond van de algemene voorwaarden ad EUR 2.033,46, dan wel subsidiair de buitengerechtelijke kosten op grond van Rapport Voorwerk II ad EUR 1.788,--;

4. Tremas te veroordelen tot betaling van de kosten van beslaglegging ad EUR 765,72, vermeerderd met rente;

5. [gedaagde sub 2] te veroordelen tot betaling van buitengerechtelijke kosten op grond van Rapport Voorwerk II ad EUR 1.788,--;

6. [gedaagde sub 2] te veroordelen tot betaling van de kosten van beslaglegging ad EUR 780,79, vermeerderd met rente;

7. Tremas en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, vermeerderd met rente;

8. het vonnis, met inbegrip van de kostenveroordeling te waarmerken als Europese executoriale titel.

3.2. Tremas voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Vordering jegens Tremas tot betaling leasetermijnen ad EUR 13.556,43

4.1. Ter comparitie heeft Tremas erkend het bedrag van EUR 13.556,43 verschuldigd te zijn aan Amstel Lease, zodat de vordering op dit punt zal worden toegewezen vermeerderd met rente. De primair gevorderde handelsrente zal worden afgewezen, aangezien een leaseovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. Bij een handelsovereenkomst gaat het immers, anders dan bij een leaseovereenkomst, om een overeenkomst tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling waarvoor een factuur moet worden uitgereikt. De subsidiair gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 4 augustus 2009, nu niet is betwist dat Tremas op dat moment in verzuim is geraakt.

Vordering jegens Tremas en [gedaagde sub 2] tot betaling waarde van de machine ad EUR 25.681,--

4.2. Amstel Lease legt aan dit deel van haar vordering ten grondslag dat Tremas als gevolg van de tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst de machine aan Amstel Lease terug had moeten geven. Door dit niet te doen, is Tremas tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst, zodat zij gehouden is de dientengevolge door Amstel Lease geleden schade te vergoeden, aldus Amstel Lease. Voorts stelt Amstel Lease zich op het standpunt dat Tremas door medewerking te verlenen aan de verkoop van de machine door een aan haar gelieerde vennootschap die dezelfde bestuurder heeft als Tremas, althans deze verkoop niet te verhinderen, onrechtmatig jegens Amstel Lease heeft gehandeld.

Ten aanzien van de vordering tegen [gedaagde sub 2] stelt Amstel Lease dat [gedaagde sub 2] als bestuurder van Tremas persoonlijk aansprakelijk is voor deze schade omdat [gedaagde sub 2] medewerking heeft verleend, althans niet heeft verhinderd dat TWS de niet aan haar in eigendom behorende machine heeft verkocht. Ter comparitie heeft Amstel Lease voorts aangevoerd dat [gedaagde sub 2] persoonlijk aansprakelijk is omdat hij ermee heeft ingestemd dat de door M&K (bedoeld zal zijn: Gropeco B.V., toevoeging rechtbank) te betalen koopsom in zijn geheel op een rekening van de Rabobank werd voldaan, waardoor dit bedrag als gevolg van het debetsaldo en de kennelijk bestaande blokkering buiten de macht van Tremas geraakte. Hiermee heeft [gedaagde sub 2] in de optiek van Amstel Lease bewust het risico genomen dat Amstel Lease niet voldaan zal worden.

4.3. Tremas erkent dat sprake is van een tekortkoming aan haar zijde jegens Amstel Lease, maar bestrijdt dat deze haar toe te rekenen is. [gedaagde sub 2] voert als verweer dat hem geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt zodanig dat hij jegens Amstel Lease aansprakelijk is. Ter ondersteuning van hun beider standpunten voeren Tremas en [gedaagde sub 2] het volgende aan. Tremas heeft op basis van een toezegging van Amstel Lease dat Tremas de machine mocht kopen van Amstel Lease, de machine (via TWS) aan Gropeco B.V. verkocht. Met de Rabobank in de persoon van de heer Maat was voorts afgesproken dat Amstel Lease uit het te ontvangen bedrag afgelost zou worden. Dat deze afspraak met de Rabobank is gemaakt, blijkt ook uit het feit dat de Rabobank in haar brief vraagt om een kopie van de aflosnota van de leaseovereenkomst met Amstel Lease. Tremas heeft, met het oog op vrijgave van de pandrechten van de Rabobank op de aan Gropeco B.V. verkochte goederen en machines, voldaan aan de in de door de Rabobank in haar brief van 19 mei 2009 (r.o. 2.10.) genoemde voorwaarden. Na ontvangst van de betaling heeft Rabobank echter geweigerd Amstel Lease te betalen. Ter comparitie heeft [gedaagde sub 2] verklaard dat hij de Rabobank herhaaldelijk hierover heeft benaderd en dat de heer De Jong, crisismanager bij de Rabobank, hem toen heeft gezegd dat hij bij het bedrag moest kunnen. Dit was echter niet het geval, de rekening bleef geblokkeerd. De Rabobank zwijgt tot nu toe over de redenen waarom er niet betaald is aan Amstel Lease, aldus [gedaagde sub 2].

4.4. Voorzover Tremas heeft beoogd te stellen dat zij gerechtigd was de machine aan een derde te verkopen, wordt deze stelling verworpen. Uit het afkoopvoorstel van Amstel Lease van 20 mei 2009 volgt immers dat Tremas pas eigenaar wordt van de machine op het moment dat zij de koopsom en de achterstallige leasetermijnen aan Amstel Lease heeft voldaan. Dit is niet gebeurd. Nu Tremas geen eigenaar is geworden van de machine, was zij niet gerechtigd zonder instemming van Amstel Lease de machine (via TWS) aan Gropeco B.V. te verkopen.

Nu voorts niet is betwist dat Tremas, na in gebreke te zijn gesteld, in gebreke is gebleven met betaling van achterstallige termijnen, was Amstel Lease op grond van haar algemene voorwaarden (zie 2.3.) gerechtigd de leaseovereenkomst met Tremas te beëindigen en was Tremas verplicht de machine aan Amstel Lease te retourneren. Door deze verplichting niet na te komen, is Tremas tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst. Het verweer van Tremas, dat deze tekortkoming haar niet kan worden toegerekend, faalt. Weliswaar staat als door Amstel Lease niet weersproken vast dat [gedaagde sub 2] met de Rabobank had afgesproken dat Amstel Lease uit de van Gropeco B.V. te ontvangen verkoopprijs afgelost zou worden, maar het feit dat de Rabobank deze toezegging niet is nagekomen, komt krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Tremas.

4.5. Amstel Lease stelt dat de door haar geleden schade als gevolg van de wanprestatie van Tremas EUR 25.681,-- bedraagt, zijnde de waarde van de machine volgens de taxatie van de leverancier van de machine d.d. 15 april 2009 en tevens de koopprijs die door TWS in rekening is gebracht aan Gropeco B.V.

Tremas bestrijdt dat Amstel Lease schade heeft geleden tot een bedrag van EUR 25.681,--. Zij heeft daartoe bij conclusie van antwoord aangevoerd dat Amstel Lease de machine te koop had aangeboden voor een bedrag van EUR 7.911,--, zodat eventuele schade tot dat bedrag beperkt dient te blijven. Hieraan doet volgens Tremas niet af dat zij erin is geslaagd de machine voor een hoger bedrag te verkopen, nu dat bedrag een door Tremas behaald onderhandelingsresultaat betreft. In de hoogte van de leasetermijnen is door Amstel Lease reeds rekening gehouden met een restwaarde. In de leasetermijnen is de waarde van de machine gecompenseerd, aldus Tremas. Ter comparitie heeft Tremas er op gewezen dat het leasecontract in oktober 2009 zou aflopen en dat zij dan sowieso tegen betaling van

EUR 119,00 eigenaar zou kunnen zijn geworden van de machine. Voorts heeft Tremas erop gewezen dat het in het afkoopvoorstel genoemde bedrag van EUR 7.911,00 de openstaande termijnen betreft (waarmee kennelijk werd bedoeld de resterende (contant gemaakte) termijnen, toevoeging rechtbank). Vervolgens heeft Tremas tijdens de comparitie, zoals hiervoor overwogen, erkend het bedrag van EUR 13.556,43 verschuldigd te zijn, maar heeft zij de gevorderde waarde van de machine (en de incassokosten) betwist. Kennelijk heeft Tremas zich pas na indiening van de conclusie van antwoord gerealiseerd dat bij het bedrag van EUR 13.556,43 de afkoopsom is inbegrepen.

4.6. Naar het oordeel van de rechtbank dient de schade te worden vastgesteld door met elkaar te vergelijken enerzijds, de hypothetische situatie waarin Amstel Lease zou hebben verkeerd bij een in alle opzichten onberispelijke wederzijdse nakoming en, anderzijds, de feitelijke situatie waarin de wederpartij na ontbinding van de leaseovereenkomst verkeert. In de hypothetische situatie zou Amstel Lease uit hoofde van de leaseovereenkomst nog een bedrag van EUR 13.556,43 aan leasetermijnen hebben ontvangen, almede een bedrag van EUR 119,-- (nu sprake is van een koopoptie tegen een vergeleken met de waarde van de machine symbolisch bedrag, moet aangenomen worden dat Tremas deze koopoptie zou hebben uitgeoefend). De feitelijke situatie is dat Amstel Lease de voornoemde bedragen niet heeft ontvangen. Tremas heeft, zoals hiervoor overwogen, echter erkend het bedrag van EUR 13.556,43 verschuldigd te zijn, welk bedrag zal worden toegewezen. Resteert een schade van EUR 119,00. Analoge toepassing van artikel 7A:1576 BW, waartoe aanleiding bestaat gelet op het feit dat sprake is van een koopoptie tegen een vergeleken met de waarde van de machine symbolisch bedrag, leidt tot dezelfde uitkomst. Artikel 7A:1576 BW bepaalt immers dat bij ontbinding van de huurkoop wegens niet nakoming door de koper volledige verrekening dient plaats te vinden indien de verkoper door de ontbinding in een betere vermogenspositie zou geraken dan bij in stand blijven van de overeenkomst.

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat, indien de door Amstel Lease voorgestane uitleg van de leaseovereenkomst al zou moeten worden gevolgd en Amstel Lease in beginsel recht zou hebben op vergoeding van de waarde van de machine, het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is indien Amstel Lease haar aanspraak geldend zou mogen maken. Het ligt gelet op het symbolische bedrag van de koopoptie voor de hand dat in de leasetermijnen een betaling van de koopsom is begrepen. Onder deze omstandigheden valt niet in te zien dat de waarde van de machine ten goede zou komen aan Amstel Lease.

4.7. De slotsom van het bovenstaande is dat tegen Tremas naast het bedrag van

EUR 13.556,43 een bedrag van EUR 119,00 zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke handelsrente over dit bedrag zal worden afgewezen op de hiervoor genoemde gronden (zie r.o. 4.1.). De subsidiair gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 15 oktober 2009, nu niet is betwist dat Tremas op dat moment in verzuim is geraakt.

4.8. Ten aanzien van de tegen [gedaagde sub 2] ingestelde vordering overweegt de rechtbank als volgt. Een bestuurder kan onrechtmatig handelen als deze heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de door hem bestuurde vennootschap een eerder door de vennootschap aangegane overeenkomst niet nakomt en daardoor aan de wederpartij van de vennootschap schade berokkent. Of er dan sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, hangt af van de vraag of deze bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt en dit hangt weer af van de concrete omstandigheden van het geval.

Voorzover Amstel Lease heeft beoogd te stellen dat [gedaagde sub 2] hoe dan ook geen medewerking had mogen verlenen aan de verkoop van machine, omdat als gevolg van de gekozen constructie (betaling aan Amstel Lease van de koopprijs zou plaatsvinden uit de opbrengst van de machine) Tremas/TWS (nog) geen eigenaar was van de machine ten tijde van de verkoop aan Gropeco B.V., is deze stelling onjuist. Indien de Rabobank haar toezegging (zie 4.4.) gestand zou hebben gedaan, zou Amstel Lease immers binnen de door haar gestelde termijn zijn betaald waardoor Tremas (en in navolging daarvan TWS) alsnog bevoegd zou zijn geworden de machine aan een derde te verkopen.

Naar het oordeel van de rechtbank treft [gedaagde sub 2] uitsluitend een voldoende ernstig verwijt voor persoonlijke aansprakelijkheid, indien voor [gedaagde sub 2] voorzienbaar was dat de Rabobank het aan Amstel Lease verschuldigde bedrag (de openstaande termijnen en de contant gemaakte resterende termijnen) niet zou doorbetalen aan Amstel Lease na ontvangst van de opbrengst van de verkoop van eerdergenoemde goederen waaronder de machine. Mocht hiervan sprake zijn, dan had [gedaagde sub 2] moeten afzien van de verkoop van de machine aan Gropeco B.V. Gesteld noch gebleken is dat het niet nakomen door de Rabobank van haar toezegging voor [gedaagde sub 2] voorzienbaar was. Integendeel, [gedaagde sub 2] heeft aangevoerd, hetgeen door Amstel Lease niet is weersproken, dat hij met de Rabobank had afgesproken dat Amstel Lease uit het te ontvangen bedrag afgelost zou worden. Amstel Lease heeft niet duidelijk gemaakt waarom [gedaagde sub 2] ondanks deze toezegging van de Rabobank toch een zodanig ernstig verwijt kan worden gemaakt dat hij persoonlijk aansprakelijk is jegens Amstel Lease. Nu geen andere conclusie mogelijk dat voor [gedaagde sub 2] niet voorzienbaar was dat Rabobank heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan, treft [gedaagde sub 2] geen ernstig verwijt in vorenbedoelde zin. De vorderingen tegen [gedaagde sub 2] zullen derhalve worden afgewezen.

Buitengerechtelijke kosten

4.9. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voor-werk II - worden afgewezen. Blijkens de in dit verband door Amstel Lease aangehaalde bepaling in de algemene voorwaarden dient Amstel Lease immers wel buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt alvorens ter zake een vergoeding te kunnen vorderen. Amstel Lease heeft niet gesteld dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan Amstel Lease vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

Proceskosten inclusief beslagkosten

In de zaak tegen [gedaagde sub 2]

4.10. Amstel Lease zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde sub 2] worden begroot op EUR 1.653,00

(EUR 495,00, zijnde de helft van het aan gedaagden in rekening gebrachte vast recht vermeerderd met EUR 1.158,00 voor salaris procureur (2,0 punten × tarief EUR 579,00)).

4.11. In de conclusie van antwoord is onder het kopje “met conclusie” opgenomen “(…) met opheffing van de gelegde beslagen (…)”. Nu op dit punt geen vordering in reconventie is ingesteld, gaat de rechtbank aan deze stelling/conclusie voorbij.

In de zaak tegen Tremas

4.12. Amstel Lease vordert Tremas te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op EUR 838,51 voor verschotten en EUR 894,00 voor salaris advocaat (1 rekest x EUR 894,00; aan het verlengingsverzoek wordt geen punt toegekend).

4.13. Tremas zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Amstel Lease worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- vast recht 786,00

- salaris advocaat 1.788,00 (2,0 punten × tarief EUR 894,00)

Totaal EUR 2.659,98

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen tegen [gedaagde sub 2] af,

5.2. veroordeelt Amstel Lease in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde sub 2] tot op heden begroot op EUR 1.653,00,

5.3. veroordeelt Tremas om aan Amstel Lease te betalen een bedrag van EUR 13.675,43, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het bedrag van EUR 13.556,43 vanaf 4 augustus 2009 tot de dag van volledige betaling, alsmede vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het bedrag van

EUR 119,-- vanaf 15 oktober 2009 tot de dag van volledige betaling,

5.4. veroordeelt Tremas in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 1.732,51, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. veroordeelt Tremas in de proceskosten, aan de zijde van Amstel Lease tot op heden begroot op EUR 2.659,98, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6. verklaart dit vonnis wat betreft de veroordelingen onder 5.3., 5.4. en 5.5. uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A. Bos en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2011.?