Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2011:4152

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
14-12-2011
Datum publicatie
31-07-2013
Zaaknummer
197441 / HA ZA 05-1392
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Faillisementszaak 843a RV. Rechtmatig belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 197441 / HA ZA 05-1392

Vonnis in incident van 14 december 2011

in de zaak van

[eiser],

in hoedanigheid van curator in het faillissement van [bedrijf].,

wonende te [woonplaats 1], [gemeente],

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. C. de Jong,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te[woonplaats 2],

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. J.A. Tiesing.

Partijen zullen hierna de curator en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 19 november 2008

 • -

  de akte overlegging producties van [gedaagde] van 3 juni 2009

 • -

  het proces-verbaal van getuigenverhoor van processtukken van 5 juni 2009

 • -

  het proces-verbaal van getuigenverhoor van 3 september 2010

 • -

  het proces-verbaal van getuigenverhoor van 14 februari 2011

 • -

  de incidentele conclusie tot afschrift van, of inzage in, bescheiden

 • -

  de incidentele conclusie van antwoord.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling in het incident

2.1.

[gedaagde] is bij tussenvonnis van 19 november 2008 in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren van het vermoeden dat zijn onbehoorlijke bestuur ook een belangrijke oorzaak was van het faillissement van [bedrijf]. (hierna [bedrijf]) en te bewijzen dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen in het verlies van [bedrijf] over 2002 en de eerste helft van 2003 en de instorting van de IT markt vanaf 2000. [gedaagde] heeft daartoe een rapport van [A] in het geding gebracht, tevens heeft hij[getuige 1] als getuige doen horen. Nadat het getuigenverhoor aan de zijde van [gedaagde] is beëindigd, zijn in tegenverhoor de heer[getuige 2] en mevrouw [getuige 3] gehoord. Beide getuigen hebben onder meer verklaard over een door [getuige 1] aan de ondernemingsraad van [bedrijf] voorgelegd reddingsplan.

2.2.

[gedaagde] vordert bij incident dat de curator, op grond van artikel 843a Rv, afschriften in het geding brengt of inzage verleent in (onder andere) notulen, aantekeningen en/of (email)correspondentie van en met leden van de ondernemingsraad van [bedrijf] (uit 2002/2003) die op het door [getuige 1] en[getuige 3] beweerde reddingsplan betrekking hebben.

2.3.

Artikel 843a Rv voorziet erin dat degene die daarbij rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. De bepaling voorziet daarmee niet in een onbeperkt recht op inzage. Door een aantal (cumulatieve) voorwaarden te stellen aan dit inzagerecht heeft de wetgever beoogd zogenaamde ‘fishing expeditions’ naar mogelijk bewijs te voorkomen. De incidentele vordering van [gedaagde] kan derhalve alleen worden toegewezen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • -

  er is sprake van een rechtmatig belang

 • -

  het betreft bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij [gedaagde] of zijn rechtsvoorgangers partij zijn,

 • -

  het betreft bepaalde bescheiden,

Daarnaast dient de rechtbank te wegen of de eventuele redenen die zijn aangevoerd tegen de verplichting tot verstrekking van bepaalde stukken, opwegen tegen de eisen van een behoorlijke rechtsbedeling.

2.4.

Ter onderbouwing van het vereiste rechtmatige belang bij de vordering tot afschrift of inzage, heeft [gedaagde] het volgende gesteld. In de getuigenverklaringen van [getuige 1] en[getuige 3] speelt een aan de ondernemingsraad voorgelegd reddingsplan een grote rol. [gedaagde] heeft er belang bij de verklaring van [getuige 1] en[getuige 3] te kunnen verifiëren en zich een beeld van het aan de ondernemingsraad voorgelegde reddingsplan te vormen. [gedaagde] voert voorts aan dat, indien over de feiten die relevant zijn voor eis of verweer verschil van inzicht bestaat, rechtmatig belang op inzage in de stukken aanwezig moet worden geacht. De curator heeft betwist dat [gedaagde] een rechtmatig belang op afschrift van de stukken heeft.

2.5.

De rechtbank overweegt dat van een rechtmatig belang sprake is indien de gevorderde bescheiden van belang zijn voor het onderbouwen van een niet op voorhand kansloze vordering of kansloos verweer. Niet uit te sluiten valt dat een partij een dergelijk belang zou kunnen hebben bij het verifiëren van getuigenverklaringen van de wederpartij. Het moet daarbij dan echter wel gaan om de verificatie van feiten waarover partijen twisten, en welke betrekking hebben op een punt van eis of verweer. Anders zou men op deze wijze immers, zonder voldoende bepaaldheid van de vordering, kunnen vissen naar informatie. Uit de incidentele vordering van [gedaagde] blijkt niet dat er verschil van inzicht bestaat over de feiten met betrekking tot het aan de ondernemingsraad voorgelegde reddingsplan. Bovendien heeft [gedaagde] nagelaten te onderbouwen op welke wijze de communicatie in en met de ondernemingsraad over dit reddingsplan van belang zou kunnen zijn voor het door hem gevoerde verweer. [gedaagde] heeft derhalve onvoldoende onderbouwd welk belang hij heeft bij de gevorderde inzage/kopieën van de correspondentie in en met de ondernemingsraad over het reddingsplan. Het voor toepassing van artikel 843a Rv vereiste rechtmatig belang is daarom niet vast komen te staan.

2.6.

De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen.

2.7.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

3 De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1.

wijst het gevorderde af,

3.2.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het incident, aan de zijde van de curator tot op heden begroot op € 452,00,

in de hoofdzaak

3.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 11 januari 2012 voor conclusie na enquête en contra-enquête aan de zijde van [gedaagde].

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.T. van Rens en in het openbaar uitgesproken op 14 december 2011.