Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1810

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
21-07-2010
Datum publicatie
21-07-2010
Zaaknummer
289537 / KG ZA 10-591
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Elftal gepromoveerd naar de eerste klasse. De trainer beschikt niet over het benodigde TC I diploma. Trainer heeft dispensatie gekregen van de KNVB voor twee seizoenen onder de voorwaarde dat de trainer wordt toegelaten tot de cursus TC I in het tweede seizoen volgend op het promotiejaar. Trainer wordt niet toegelaten tot de cursus TC I, omdat hij een onvoldoende voor de toelatingstest heeft gescoord. De dispensatie voor het seizoen 2010/2011 komt daarmee te vervallen. Vordering tot dispensatie is afgewezen. Artikel 17 lid 6 sub a in samenhang met sub c van het Reglement Bondsvergadering 2009/'10 bepaalt dat inschrijving en deelname aan scholing in het tweede dispensatiejaar een vereiste is. Dit artikel betreft een discretionaire bevoegdheid van de KNVB. Besluit tot verval van de dispensatie is in redelijkheid genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 289537 / KG ZA 10-591

Vonnis in kort geding van 21 juli 2010

in de zaak van

1. de vereniging met rechtspersoonlijkheid

G.V.A.V.-RAPIDITAS VOETBAL,

gevestigd te Groningen,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat mr. E.T. van Dalen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. M.B. Kerkhof.

Eisers zullen hierna gezamenlijk – in enkelvoud - GVAV c.s. genoemd worden en ieder afzonderlijk GVAV en [eiser sub 2]. Gedaagde zal hierna de KNVB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 29 juni 2010, met 9 producties;

- de brief d.d. 1 juli 2010 aan de zijde van de KNVB, met 13 producties;

- de mondelinge behandeling d.d. 5 juli 2010;

- de pleitnota van GVAV;

- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. GVAV is een voetbalvereniging en lid van de KNVB.

In het afgelopen seizoen 2009/2010 heeft het eerste elftal van GVAV deelgenomen aan de amateurvoetbalcompetitie in de eerste klasse van de zondagcompetitie.

2.2. [eiser sub 2] is de trainer/coach van het eerste elftal van GVAV.

2.3. In de zomer van 2008 heeft het bestuur van GVAV met [eiser sub 2] een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van drie jaar, welke is begonnen op 1 juli 2008. Deze arbeidsovereenkomst eindigt op 30 juni 2011. GVAV en [eiser sub 2] hadden in 2005 ook al een arbeidsovereenkomst voor drie jaar gesloten.

2.4. Ten tijde van het sluiten van de laatste arbeidsovereenkomst speelde het eerste elftal van GVAV in de tweede klasse van het amateurvoetbal op zondag.

Op 31 mei 2009 is het eerste elftal van GVAV via de nacompetitie naar de eerste klasse van het amateurvoetbal op zondag gepromoveerd.

2.5. Op het moment van voornoemde promotie beschikte de trainer/coach [eiser sub 2] niet over een diploma van de cursus TC I, hetgeen de trainer/coach dient te bezitten om een elftal in de eerste klasse te mogen trainen. De cursus TC I duurt ongeveer een jaar.

2.6. Begin juni 2009 heeft de secretaris van GVAV telefonisch contact opgenomen met de KNVB en [eiser sub 2] opgegeven voor de cursus TC I. Opgave was echter niet meer mogelijk aangezien de cursus TC I 2009/2010 al was aangevangen.

2.7. GVAV heeft de KNVB verzocht om [eiser sub 2] dispensatie te verlenen om trainer/coach te zijn van het eerste elftal van GVAV in de eerste klasse.

2.8. Bij brief van 25 juni 2009 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV het volgende meegedeeld:

“Naar aanleiding van uw verzoek om dispensatie te verlenen, voor uw trainer/coach voor de eerste selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij u het volgende mee.

Op grond van artikel 17, lid 6 a, Reglementen Bondsvergadering 2008/2009, hebben wij besloten aan de heer [eiser sub 2] (BGLQ25M) dispensatie te verlenen voor het trainen, coachen en begeleiden van de spelers van het hierboven genoemde elftal. Deze dispensatie is geldig tot seizoen 2010-2011.

Deze dispensatie komt te vervallen als:

• niet wordt voldaan aan artikel 17, lid 6 c, Reglementen Bondsvergadering 2008/2009

• als de heer [eiser sub 2] in genoemde periode vertrekt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u een goede samenwerking met uw trainer toe.”

2.9. In de Reglementen Bondsvergadering seizoen 2009/’10 is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

“Artikel 17 – Trainer-coach

(…)

6. a. Indien;

- het eerste elftal van een vereniging promoveert, en

- de in dienst zijnde trainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt,

kan het bondsbestuur de trainer-coach dispensatie verlenen van het in lid 4 bepaalde met betrekking tot het gepromoveerde elftal voor de duur van ten hoogste twee seizoenen aansluitend aan het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

b. De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

c. Dispensatie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde van inschrijving en deelname aan scholing die nodig is om alsnog de voor de hogere competitieklasse vereiste licentie te kunnen aanvragen. Inschrijving voor de scholing dient te geschieden tijdig voor aanvang van het tweede seizoen na het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.” […]

2.10. Bij brief van 7 januari 2010 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV en aan [eiser sub 2] het volgende bericht:

“Naar aanleiding van uw verzoek om de verleende dispensatie te verlengen, voor uw trainer/coach voor de eerste selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij u het volgende mee.

Wij hebben besloten aan de heer [eiser sub 2] (BGLQ25M) dispensatie te verlenen voor het trainen, coachen en begeleiden van de spelers van het hierboven genoemde elftal. Deze verlengde dispensatie is geldig tot eind seizoen 2010/2011.

Deze dispensatie komt te vervallen als:

• de heer [eiser sub 2] niet wordt toegelaten voor de cursus TC I.

• de heer [eiser sub 2] in genoemde periode vertrekt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht.”

2.11. Op 15 maart 2010 heeft GVAV het aanmeldingsformulier voor de cursus TC1 ten behoeve van [eiser sub 2] ontvangen.

2.12. Op 25 mei 2010 heeft er een intakegesprek plaatsgevonden tussen de KNVB en [eiser sub 2].

2.13. Bij brief van 1 juni 2010 heeft de KNVB aan [eiser sub 2] het volgende meegedeeld:

“Het aantal kandidaten dat ingeschreven heeft voor de opleiding Trainer-Coach 2010/2011 is groter dan het aantal beschikbare plaatsen.

U heeft deelgenomen aan een test voor toelating.

Het door u behaalde resultaat is:

- gesprek : 4.5

Op grond van dit resultaat spijt het ons u te moeten mededelen dat u niet geselecteerd bent voor de opleiding Trainer-Coach I.

Uiteraard zijn wij bereid u nadere informatie te verstrekken over de toelatingsprocedure.”

2.14. Bij brief van 10 juni 2010 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV het volgende bericht:

“Naar aanleiding van uw verzoek om de verleende dispensatie te verlengen, voor uw trainer/coach voor de eerste selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij het volgende mee.

Zoals aangegeven in onze brief van 25 juni 2009 en 7 januari 2010 moet de heer [eiser sub 2] (BGLQ25M) voldoen aan Artikel 17, lid 6 c, Reglementen Bondsvergadering. De heer [eiser sub 2] is niet toegelaten tot de cursus TC I. Op grond hiervan komt de verleende dispensatie te vervallen.” […]

2.15. Bij faxbericht van 23 juni 2010 heeft de raadsman van GVAV de KNVB verzocht om haar beslissing, inhoudende dat de dispensatie voor het tweede jaar is komen te vervallen, te heroverwegen.

2.16. Bij brief van 25 juni 2010 heeft de KNVB aan de raadsman van GVAV meegedeeld dat er geen feiten of omstandigheden bekend zijn geworden op basis waarvan de KNVB gehouden zou zijn haar beslissing betreffende de dispensatie te heroverwegen.

3. Het geschil

3.1. GVAV c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, KNVB te veroordelen om binnen één week na het wijzen van dit vonnis een besluit te nemen, inhoudende dat aan [eiser sub 2] dispensatie wordt verleend tot 30 juni 2011 voor het kunnen coachen van het eerste elftal van GVAV, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.500,00 voor iedere dag dat de KNVB nalatig zal zijn, om na het verstrijken van voornoemde termijn het onderhavige besluit te nemen, met veroordeling van de KNVB in de kosten van het onderhavige geding.

3.2. KNVB voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan de orde is de beoordeling van de vordering van GVAV c.s. die ertoe strekt dat aan [eiser sub 2] dispensatie wordt verleend voor het komend voetbalseizoen 2010/2011, zodat [eiser sub 2] het eerste elftal van GVAV, uitkomende in de eerste klasse district Noord van de zondagafdeling, kan trainen, coachen en begeleiden.

4.2. De KNVB heeft op 7 januari 2010 besloten om [eiser sub 2] dispensatie te verlenen tot eind seizoen 2010/2011. De dispensatie komt te vervallen indien [eiser sub 2] niet wordt toegelaten voor de cursus TC I en/of [eiser sub 2] in de genoemde periode bij GVAV vertrekt als trainer/coach. Op 10 juni 2010 heeft de KNVB aan GVAV meegedeeld dat de dispensatie is komen te vervallen, omdat [eiser sub 2] niet is toegelaten tot de cursus TC I.

4.3. GVAV en [eiser sub 2] kunnen zich niet verenigen met voornoemde beslissing van de KNVB inhoudende dat de dispensatie is komen te vervallen en stellen zich op het volgende standpunt. Tussen GVAV een [eiser sub 2] bestaat een doorlopende arbeidsovereenkomst, ook voor het komend voetbalseizoen 2010/2011. Op basis van de weigering van de KNVB om [eiser sub 2] nog een extra jaar dispensatie te verlenen, is GVAV niet in staat om [eiser sub 2] feitelijk aan het werk te zetten. Tevens is het voor GVAV niet meer mogelijk om op korte termijn een ervaren en gelijkwaardige trainer aan te trekken die [eiser sub 2] kan vervangen.

Voorts stellen GVAV en [eiser sub 2] dat de selectiecriteria om te kunnen deelnemen aan de cursus TC I ondoorzichtig en niet objectief zijn. [eiser sub 2] heeft volgens hen geen serieuze kans gekregen om deel te kunnen nemen aan de cursus TC I.

Daarnaast stellen GVAV en [eiser sub 2] dat artikel 17 lid 6 sub c van de Reglementen Bondsvergadering seizoen 2010/’11 bepaalt dat een trainer/coach dispensatie verkrijgt indien hij voldoet aan de voorwaarde van inschrijving en deelname aan de cursus TC I. Deze mogelijkheid heeft [eiser sub 2] nog steeds. Indien [eiser sub 2] zich inschrijft voor de cursus TC I in juni 2011 en vervolgens in het derde seizoen na de promotie daaraan deel neemt, voldoet hij volgens GVAV c.s. toch aan artikel 17 lid 6 sub c.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot voornoemd, door de KNVB betwist, standpunt het volgende. Aan de hand van het Reglement Bondsvergadering seizoen 2009/’10 zal moeten worden beoordeeld of de door GVAV en [eiser sub 2] gestelde verwijten aan de KNVB kunnen worden gemaakt. Daar waar in het Reglement Bondsvergadering 2009/’10 aan de KNVB een discretionaire bevoegdheid wordt toegekend dan wel beleidsruimte wordt gegeven, geldt dat de voorzieningenrechter slechts kan toetsen of de KNVB in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.

4.5. De Reglementen Bondsvergadering 2009/’10 bepalen op welke wijze dispensatie kan worden verleend. Artikel 17 lid 6 sub a bepaalt dat het bondsbestuur dispensatie kan verlenen. Het betreft hier dus een discretionaire bevoegdheid van het bondsbestuur.

Volgens artikel 17 lid 6 sub c van voornoemd reglement wordt dispensatie verleend onder de voorwaarde van inschrijving en deelname aan scholing. De inschrijving voor de scholing dient tijdig te geschieden voor aanvang van het tweede seizoen.

Vaststaat dat [eiser sub 2] vanwege een onvoldoende voor de toelatingstest niet is toegelaten tot de cursus TC I. Dit betekent dat voornoemde voorwaarde voor dispensatie voor het tweede seizoen niet is vervuld. Uit de tekst van artikel 17 lid 6 sub c gelezen in combinatie met artikel 17 lid 6 sub a blijkt dat met deelname aan scholing wordt bedoeld: deelname tijdens het tweede dispensatiejaar. De voorzieningenrechter verwerpt dan ook de stelling van GVAV en [eiser sub 2] dat [eiser sub 2] nog kan deelnemen aan de cursus TC I in juni 2011 en daarmee alsnog voldoet aan de voorwaarde voor dispensatie.

4.6. De stelling van GVAV en [eiser sub 2] dat [eiser sub 2] nimmer een serieuze kans van de KNVB heeft gekregen om te worden toegelaten tot de cursus TC I, is onvoldoende aannemelijk geworden. Gelet op de door [eiser sub 2] gevolgde opleidingen, die uit het inschrijfformulier blijken, in samenhang met de criteria voor toelating tot de opleiding Trainer Coach I Senioren 2010-2011, heeft [eiser sub 2] 78 punten gescoord met als gevolg dat hij een toelatingstest diende te ondergaan in de vorm van een gesprek. Dit toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier (productie 4 aan de zijde van GVAV en [eiser sub 2]). Voor het gesprek heeft [eiser sub 2] een onvoldoende gescoord. Niet is komen vast te staan dat [eiser sub 2] tijdens het toelatingsgesprek geen serieuze kans heeft gehad.

4.7. De voorzieningenrechter realiseert zich dat de gevolgen van het vervallen van de dispensatie voor [eiser sub 2] en GVAV ernstig zullen zijn. [eiser sub 2] kan zijn werk als trainer bij GVAV niet meer uitoefenen en GVAV heeft onweersproken aangevoerd dat het voor haar onmogelijk wordt om nog een nieuwe trainer voor het komend seizoen 2010/2011 te vinden. De voorwaarden waaronder de dispensatie is verleend staan echter duidelijk in artikel 17 lid 6 sub c van de Reglementen Bondsvergadering 2009/’10 en zijn door de KNVB tijdig met GVAV gecommuniceerd. GVAV c.s. hadden hiermee dus rekening kunnen houden.

4.8. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de KNVB in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Van een tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen jegens GVAV dan wel [eiser sub 2] is derhalve geen sprake.

4.9. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van GVAV en [eiser sub 2] zullen worden afgewezen. Het oordeel over de ontvankelijkheid van GVAV in haar vordering kan dan ook in het midden blijven.

4.10. GVAV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:

- vast recht EUR 263,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt GVAV in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR 1.079,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A.M. Pinckaers en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2010.