Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN0756

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
09-07-2010
Datum publicatie
09-07-2010
Zaaknummer
289543 / KG ZA 10-592
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Vordering tot promotie naar de eerste klasse is afgewezen.

Club als derde in competitie geëindigd en niet via nacompetitie promotie afgedwongen. Na het seizoen wordt bekend dat een club zich terugtrekt uit de competitie van volgend seizoen. Deze plaats dient opgevuld te worden. Op grond van Promotie- Degradatieregeling komt de verliezend periodekampioen eerder in aanmerking voor promotie dan de hoogst geëindigde in de eindrangschikking van de competitie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 289543 / KG ZA 10-592

Vonnis in kort geding van 9 juli 2010

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

PUTTENSE FOOTBALL CLUB "PFC",

gevestigd te Geervliet,

eiseres,

advocaat mr. L. Bosch,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. M.B. Kerkhof.

Partijen zullen hierna PFC en KNVB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 28 juni 2010, met 4 producties;

- 2 producties aan de zijde van KNVB;

- de mondelinge behandeling d.d. 29 juni 2010;

- de pleitnota van PFC;

- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. PFC is een amateurvoetbalclub en lid van de KNVB. In het afgelopen seizoen 2009/2010 heeft zij deelgenomen aan de amateurvoetbalcompetitie in de tweede klasse van de zondagcompetitie in het district West II.

2.2. PFC is in het afgelopen voetbalseizoen op de derde plaats geëindigd.

2.3. In de Promotie- / Degradatieregeling District West II 2009/’10 is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

“8.2. Promotie / degradatieregelingen

(…)

8.2.2. Zondagvoetbal

(…)

2e klasse A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L

In de 2e klasse A-B (West I), G-H (Zuid II) en I-J (Oost) promoveren de nummer 1-2 en 3 naar de 1e klassen. In de 2e klasse C-D (West II), E-F (Zuid I) en K-L (noord) promoveren de nummer 1 en 2 naar de 1e klassen. De nummers 3 van 2C-2D, 2E-2F en 2K-2L spelen een beslissingswedstrijd, waarvan de winnaar naar de 1e klasse promoveert. De periodekampioenen van de 2e klasse spelen een nacompetitie met de nummer 11 van de 1e klassen. De nummers 11 van de 2e klassen speken een nacompetitie met de periodekampioenen van de 3e klassen. De winnaars van de halve finales van de nacompetitie plaatsen zich voor de 2e klasse. De nummer 12 degradeert naar de 3e klassen.” […]

2.4. Op 9 mei 2010 heeft PFC een beslissingswedstrijd gespeeld tegen voetbalvereniging rksv GDA uit Loosduinen (hierna: GDA). GDA heeft de beslissingswedstrijd gewonnen en is hierdoor rechtstreeks gepromoveerd naar de eerste klasse West II, B van het zondagamateurvoetbal.

2.5. PFC heeft vervolgens nacompetitie gespeeld met de periodekampioenen van de 2e klasse en de nummer 11 van de 1e klasse. PFC heeft de finale niet bereikt.

2.6. Op 7 juni 2010 is de finale van de nacompetitie gespeeld tussen de voetbalverenigingen SCO’63 te Spijkenisse (hierna: SCO’63) en TOGB te Berkel en Rodenrijs (hierna: TOGB). TOGB heeft de finale gewonnen en zal hierdoor in het seizoen 2010/2011 in de eerste klasse van het zondagamateurvoetbal spelen.

2.7. Het districtsbestuur West II heeft van voetbalvereniging Tonegido (hierna: Tonegido) vernomen dat zij opgeheven zou worden. Tonegido zou in het seizoen 2010/2011 uitkomen in de eerste klasse, West II, B.

2.8. In de Landelijke Promotie- / Degradatieregeling 2009/’10 is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

“1.23 Promotie- / degradatieregeling

(…)

Terugtrekken uit de competitie

Indien een elftal/team – om welke reden dan ook – zich uit de competitie terugtrekt, of uit de competitie wordt verwijderd, wordt dit elftal/team geacht in de eindrangschikking de laatste plaats in zijn klasse/divisie te bezetten en degradeert het naar een lagere klasse/divisie (…)

Als vanwege de terugtrekking of verwijdering uit de competitie meer elftallen/teams degraderen dan het op grond van de promotie- /degradatieregeling vastgestelde aantal, dan is ter zake van de opvulling van die competitieklasse de hierna onder “Fusie c.q. ontbinding van verenigingen” opgenomen regeling van overeenkomstige toepassing. (…)

Opvullen open plaatsen

De in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld op 1 mei 2008 vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen etc. worden zo mogelijk op een door het districtbestuur te bepalen wijze opgevuld. Voor deze eventueel vrijgekomen plaatsen in een naast hogere klasse/divisie komen in eerste instantie in aanmerking de hoogste geëindigde elftallen in de poules van de klassenperiodekampioenen, de periodekampioenen en de elftallen die in aanmerking komen voor een herkansing, die promotie c.q. herkansing niet hebben kunnen realiseren. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van de onderhavige extra competities. Indien dat ook gelijk is, beslist het onderlinge resultaat. Mocht dat ook gelijk zijn, dan beslist het aantal doelpunten vóór. Indien meerder elftallen in aanmerking komen voor deze opengevallen plaats(en), beslist het districtsbestuur op welke wijze deze extra wedstrijden worden afgewerkt.

Mochten hiermee niet alle opengevallen plaatsen kunnen worden bezet, dan komen na de eerder genoemde kandidaten in aanmerking die elftallen/teams, die in de eindrangschikking van hun klasse/divisie de meeste punten hebben behaald en niet in aanmerking komen voor rechtstreekse promotie.” […]

2.9. Bij brief van 23 juni 2010 heeft de heer [A], hoofd wedstrijdzaken van de KNVB, aan het bestuur van PFC, het volgende meegedeeld:

“Als gevolg van het feit dat de v.v. Tonegido tijdens het seizoen 2010/’11 niet meer zal uitkomen in een competitie in de categorie A is er een open plaats ontstaan in de eerste klasse van de standaard competitie zondag.

Op pagina 48 van het landelijk deel van het bewaarnummer 2009/’10 is bepaald dat bij het ontstaan van open plaatsen deze plek op een door het districtsbestuur te bepalen wijze wordt opgevuld.

Daarbij is eveneens bepaald dat in eerste instantie de verenigingen die zich via de nacompetitie niet hebben weten te plaatsen voor een klasse in aanmerking komen voor deze extra plaatsen.

Als gevolg hiervan is het besluit genomen SCO’63 als verliezer van de nacompetitie om promotie naar de eerste klassen te laten promoveren naar deze eerste klasse in de zondagcompetitie.”

2.10. PFC kan zich niet verenigen met voornoemd besluit van de KNVB.

3. Het geschil

3.1. PFC vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. te gebieden dat de KNVB PFC binnen 24 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis toestemming verleent tot deelname aan de eerste klasse West II, B van het amateurvoetbal op zondag gedurende het voetbalseizoen 2010/2011, dan wel de KNVB te gebieden PFC komend voetbalseizoen te plaatsen in de eerste klasse West II, B van het amateurvoetbal op zondag, zulks onder verbeurte van een dwangsom aan PFC van EUR 500,00 per dag dat de KNVB, na 24 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, tot een maximum van EUR 50.000,00, dan wel tot een in goede justitie te bepalen veroordeling;

II. te bepalen dat PFC, indien de KNVB niet verricht waartoe zij ingevolge de door de voorzieningenrechter te wijzen beslissing gehouden is, gemachtigd is om datgene te bewerken waartoe nakoming van de door de voorzieningenrechter te wijzen beslissing zou hebben geleid, conform artikel 3: 299 BW;

III. te bepalen dat het in deze te wijzen vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van de KNVB, of een deel van de akte van de KNVB en PFCm conform artikel 3: 300 BW;

IV. met veroordeling van de KNVB in de kosten van de onderhavige procedure.

3.2. De KNVB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vordering van PFC strekt ertoe dat PFC in het voetbalseizoen 2010/2011, als vijftiende club, mag deelnamen aan de eerste klasse West II, B van het amateurvoetbal op zondag.

4.2. Het districtsbestuur West II heeft op 23 juni 2010 besloten om voetbalvereniging SCO’63 naar de eerste klasse te laten promoveren. PFC kan zich niet verenigen met voornoemd besluit en stelt zich op het volgende standpunt. In de reguliere competitie is PFC als derde geëindigd en heeft gelet hierop recht op de opengevallen plaats in de eerste klasse. Gezien de extra opengevallen plaats had de beslissingswedstrijd van 9 mei 2010 tussen PFC en GDA niet gespeeld hoeven worden. SCO’63 is in de reguliere competitie als vierde geëindigd en heeft een lagere eindklassering dan PFC. Daarnaast stelt PFC dat de reglementen met betrekking tot ‘opvullen open plaatsen’ verouderd zijn, gezien de vorming van de Topklasse in het komend voetbalseizoen 2010/2011.

Voorts stelt PFC dat het besluit van de KNVB van 23 juni 2010 nauwelijks is gemotiveerd en PFC niet in de besluitvorming is betrokken, zodat hoor en wederhoor niet heeft plaatsgevonden. Het besluit is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot voornoemd, door de KNVB betwiste, standpunt het volgende. Als toetsingskader geldt, onder meer, dat aan de hand van de Promotie- / Degradatieregeling District West II 2009/’10 en de Landelijke Promotie- / Degradatieregeling 2009/’10 zal moeten worden beoordeeld of de door PFC gestelde verwijten aan het districtsbestuur West II kunnen worden gemaakt. Daar waar in de Promotie- / Degradatieregeling District West II 2009/’10 en de Landelijke Promotie- / Degradatieregeling 2009/’10 aan het districtsbestuur een discretionaire bevoegdheid wordt toegekend dan wel beleidsruimte wordt gegeven, geldt dat de voorzieningenrechter slechts kan toetsen of het districtsbestuur West II in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Het betreft hier derhalve een marginale toetsing.

4.4. De Landelijke Promotie- / Degradatieregeling 2009/’10, welke regeling - juist met het oog op de Topklasse die komend seizoen van start gaat – op 6 juni 2009 in de Algemene Vergadering Amateurvoetbal is vastgesteld, bepaalt op welke wijze open plaatsen dienen te worden opgevuld. Volgens het reglement komen eerst de hoogst geëindigde elftallen in de poules van de klassenperiodekampioenen, de periodekampioenen en de elftallen die in aanmerking komen voor een herkansing in aanmerking voor het opvullen van de opengevallen plaats. Ter zitting is gebleken dat in de tweede klasse West II, B geen sprake is van poules van klassenperiodekampioenen. Uit het reglement volgt dat de opengevallen plaats dan eerst wordt aangevuld met de periodekampioenen, zijnde de deelnemers van de nacompetitie. Indien de opengevallen plaats daarmee niet opgevuld kan worden, dan komt het elftal dat in de eindrangschikking de meeste punten heeft behaald –zijnde PFC die als derde is geëindigd – in aanmerking voor promotie.

SCO’63 en PFC hebben beiden nacompetitie gespeeld. Het reglement bepaalt dat het districtsbestuur op een door hen te bepalen wijze de open plaats opvult. Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van het districtsbestuur. Het districtsbestuur heeft een keuzevrijheid met betrekking tot welk elftal in aanmerking komt voor het opvullen van de opengevallen plaats. Dit betekent dat het feit dat zowel SCO’63 als PFC periodekampioen zijn geworden, geen gegeven is voor opvulling door één van deze elftallen van de opengevallen plaats.

In de nacompetitie van de periodekampioenen was SCO’63 de verliezend finalist en is op grond van voornoemd reglement gepromoveerd naar de eerste klasse West II, B. Het standpunt van PFC dat zij tot de eerste klasse West II, B moet worden toegelaten omdat zij als derde in de reguliere competitie is geëindigd, wordt op grond van voornoemd reglement verworpen. Indien PFC het niet met het reglement eens is dan dient zij dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering Amateurvoetbal.

Aan de stelling van PFC inhoudende dat de beslissingswedstrijd van 9 mei 2010 achterwege had kunnen blijven wordt op grond van het vorenoverwogene voorbij gegaan. Het districtsbestuur West II heeft pas nà voornoemde beslissingswedstrijd van Tonegido vernomen dat zij zich zou terugtrekken uit de eerste klasse West II, B voor het komend voetbalseizoen.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het districtsbestuur West II in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Van een tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen jegens PFC is derhalve geen sprake.

4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van PFC zullen worden afgewezen.

4.6. PFC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:

- vast recht EUR 263,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen van PFC af,

5.2. veroordeelt PFC in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR 1.079,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken door

mr. A.M. Verhoef op 9 juli 2010.