Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM4473

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
12-05-2010
Datum publicatie
18-05-2010
Zaaknummer
283147 / KG ZA 10-183
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

m.b.t. verbeuren van dwangsommen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 283147 / KG ZA 10-183

Vonnis in kort geding van 12 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

advocaat mr. K. Dirlik,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. Club Wear

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. M.A.M. Euverman.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

• de dagvaarding;

• de producties van de zijde van [eiseres] (8);

• de producties van de zijde van [gedaagde] (8);

• de mondelinge behandeling van 31 maart 2010, waarvan proces-verbaal is opgemaakt;

• de pleitnota van [eiseres];

• de pleitnota van [gedaagde];

• de aanhouding tot en met 28 april 2010 ten behoeve van het beproeven van een minnelijke regeling;

• de brieven van [eiseres] d.d. 24 en 26 april 2010, waarbij de voorzieningenrechter gevraagd wordt vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] heeft zich op 13 september 2005 als eenmanszaak gevestigd onder de naam “Club Wear”. Sindsdien voert zij de naam “Club Wear” als handelsnaam. Zij drijft onder deze handelsnaam een onderneming die zich richt op de verkoop van sexy uitgaanskleding en lingerie via internet, showroom en evenementen. Op 31 september 2005 heeft [gedaagde] de domeinnaam www.club-wear.nl geregistreerd bij de Stichting Internetdomeinregistratie Nederland (hierna te noemen: SIDN). In mei 2007 heeft [gedaagde] de domeinnaam www.clubwear.nl geregistreerd bij SIDN.

2.2. [eiseres] heeft op 10 maart 2008 de domeinnaam www.clubswear.nl bij SIDN geregistreerd. Volgens de gegevens die destijds op deze internetsite stonden, dreef [eiseres] een onderneming die zich bezighield met “sexy outfits, van top tot teen, voor elke gelegenheid”. Zowel [eiseres] als [gedaagde] verkochten hun zaken voornamelijk via internet.

2.3. [gedaagde] heeft [eiseres] bij brieven van 6 juni 2008, 9 juli 2008 en 27 november 2008 gesommeerd om het gebruik van de domeinnaam www.clubswear.nl te staken. [eiseres] heeft aan deze sommaties geen gevolg gegeven.

2.4. Bij vonnis van 13 mei 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden het volgende beslist.

“De voorzieningenrechter:

gebiedt [eiseres] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de website met de domeinnaam www.clubswear.nl te staken en daarna gestaakt te houden;

bepaalt dat [eiseres] voor iedere dag dat zij niet aan dit gebod voldoet een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,-;

verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 20.000,-;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] tot dusver vastgesteld op een bedrag van € 1.201,25;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.”

2.5. De voorzieningenrechter heeft daartoe in het vonnis van 13 mei 2009 onder meer het volgende overwogen.

“4.2. Het enkele gebruik van de domeinnaam www.clubswear.nl door [eiseres] is naar voorlopig oordeel niet voldoende om onrechtmatigheid jegens [gedaagde] te kunnen aannemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Het is aan [gedaagde] om dergelijke omstandigheden te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [gedaagde] in dat verband terecht gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. De door [eiseres] gebruikte domeinnaam www.clubswear.nl wijkt slechts in geringe mate af van de door [gedaagde] gebruikte domeinnaam www.clubwear.nl, terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] en [eiseres] zich via de door hen gebruikte websites in hoofdzaak richten op de verkoop van soortgelijke waren, te weten de verkoop van sexy uitgaanskleding en aanverwante artikelen. Hiermee kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor de gemiddelde internetgebruiker die op zoek is naar de website van [gedaagde] verwarring ontstaan, in die zin dat men - aangekomen op de website van [eiseres] - veronderstelt met de website van [gedaagde] van doen te hebben, terwijl het een website van [eiseres] betreft.

4.3. Nu voorts vast staat dat [gedaagde] de domeinnaam www.clubwear.nl heeft laten registreren vóór de registratie door [eiseres] van de domeinnaam www.clubswear.nl, is het gebruik door [eiseres] van de domeinnaam www.clubswear.nl onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens [gedaagde], zodat [eiseres] dit gebruik dient te staken. Het in het petitum van de dagvaarding onder I. gevorderde gebod om de website www.clubswear.nl aan [gedaagde] over te dragen, is evenwel een te ver strekkende voorziening. [eiseres] heeft het recht om een webshop te runnen voor sexy uitgaanskleding en aanverwante artikelen. Het is hem in de gegeven omstandigheden alleen niet toegestaan om dit te doen met gebruikmaking van de domeinnaam www.clubswear.nl. De voorzieningenrechter zal [eiseres] dan ook veroordelen om het gebruik van deze domeinnaam te staken en gestaakt te houden. [gedaagde] heeft een spoedeisend belang bij deze voorziening, nu zij door het hiervoor geschetste verwarringsgevaar klandizie zou kunnen mislopen.”

2.6. [gedaagde] heeft het vonnis van 13 mei 2009 bij exploot van 25 mei 2009 aan [eiseres] betekend.

2.7. Bij exploot van 8 juli 2009 heeft [gedaagde] [eiseres] aangezegd dat niet aan het vonnis van 13 mei 2009 is voldaan en dat er dwangsommen tot een bedrag van EUR 20.000,-- zijn verbeurd. [gedaagde] heeft daarbij bevel gedaan om binnen twee dagen een bedrag van in totaal EUR 21.781,13 (verbeurde dwangsommen: EUR 20.000,--; proceskosten: EUR 1.201,25; betekeningskosten: EUR 82,75; executiekosten: EUR 497,13) te voldoen. [eiseres] heeft aan dit bevel niet voldaan.

2.8. [gedaagde] heeft op 3 juli 2009, 8 juli 2009 en 13 november 2009 executoriaal beslag gelegd op de inboedel van het bedrijfspand van [eiseres]. De deurwaarder heeft verschillende malen de openbare verkoop van de inboedel aangezegd, maar is hiertoe nog niet overgegaan.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. het in opdracht van [gedaagde] gelegde executoriale beslag d.d. 3 juli 2009, 8 juli 2008 (de voorzieningenrechter leest: 2009) en 13 november 2009 op te heffen, althans de opheffing te bevelen binnen vijf dagen na het in dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan [gedaagde] een dwangsom van EUR 1.000,-- (met een maximum van EUR 20.000,--) verschuldigd zal zijn voor elke dag dat [gedaagde] in gebreke blijft om aan het in dezen te wijzen vonnis te voldoen;

2. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van dit geding, de nakosten daaronder begrepen, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente binnen veertien dagen na het in dezen te wijzen vonnis.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ter beoordeling staat of [eiseres] aan het vonnis van 13 mei 2009 heeft voldaan en of zij dwangsommen heeft verbeurd.

4.2. [eiseres] stelt zich op het standpunt dat zij reeds voor de betekening van het vonnis het gebruik van de domeinnaam www.clubswear.nl heeft gestaakt door op 18 mei 2009 de webwinkel van deze domeinnaam te verwijderen en de domeinnaam over te dragen aan de onderneming Jobtactics. Een afschrift van de koopovereenkomst is die dag naar [gedaagde] verzonden. Als al geoordeeld zou moeten worden dat de domeinnaam nog in gebruik is en [eiseres] daarvoor verantwoordelijk zou zijn, dan is er volgens [eiseres] nog steeds aan het vonnis voldaan, omdat er via deze domeinnaam geen webwinkel wordt gevoerd waar sexy lingerie wordt aangeboden. Het enkele bestaan van de domeinnaam www.clubswear.nl is niet onrechtmatig jegens [gedaagde]. Gezien het voorgaande stelt [eiseres] zich op het standpunt dat zij geen dwangsommen is verschuldigd en dat de op 8 juli 2009 en 13 november 2009 gelegde beslagen opgeheven dienen te worden.

Met betrekking tot het op 3 juli 2009 gelegde beslag stelt [eiseres] zich op het standpunt dat de grondslag voor dit beslag is komen te vervallen, omdat dit alleen zag op de proceskostenveroordeling en niet op dwangsommen. [eiseres] stelt dat zij de proceskosten afbetaalt door middel van een met [gedaagde] overeengekomen betalingsregeling. Dit rechtvaardigt volgens [eiseres] de opheffing van genoemd beslag.

[eiseres] stelt ten slotte dat de beslagen inboedel niet aan haar toebehoort, maar aan de eenmanszaak van haar statutair directeur [A]. [eiseres] maakt alleen gebruik van de door de eenmanszaak aangeschafte inboedel, maar heeft deze niet in eigendom verkregen. Het beslag is ook om deze reden onrechtmatig, aldus [eiseres].

4.3. [gedaagde] stelt dat zij op 21 mei 2009 heeft geconstateerd dat [eiseres] de website nog steeds in gebruik had en dat na het intoetsen van de domeinnaam www.clubswear.nl de volgende tekst in beeld kwam: “Deze site heeft voortaan www.staplingerie.nl. U wordt binnen 20 seconden doorgeschakeld naar de nieuwe site. U kunt ook rechtstreeks naar de nieuwe site, Klik dan hier --> www.staplingerie.nl”. Dit is door de deurwaarder ook op 24 juni 2009 vastgesteld. Op 18 november 2009 heeft de deurwaarder geconstateerd dat de website nog steeds in gebruik is en dat bij het intoetsen van de domeinnaam www.clubswear.nl in beeld komt: “Deze site is gestopt”. Na 20 seconden wordt alsnog doorgelinkt naar de website www.staplingerie.nl, welke domeinnaam [eiseres] blijkens de door haar overgelegde koopovereenkomst van 18 mei 2009 tegelijkertijd met de domeinnaam www.clubswear.nl heeft verkocht aan Jobtactics. [gedaagde] stelt dat de verkoop van de domeinnaam - als dat al is gebeurd - een handeling in strijd met het vonnis is. Door de domeinnaam te verkopen, heeft [eiseres] er geen zorg voor gedragen dat het gebruik van de domeinnaam conform het vonnis gestaakt is gehouden. Door de gestelde verkoop kan de koper het gebruik van de website voortzetten, hetgeen ook is gebeurd.

Met betrekking tot het beslag van 3 juli 2009 stelt [gedaagde] dat [eiseres] weliswaar de proceskosten van EUR 1.201,25 heeft voldaan, maar niet de executiekosten van EUR 939,65 en de betekeningskosten van EUR 82,75. De grondslag van dit beslag is daarom niet komen te vervallen. Ten slotte betwist [gedaagde] dat de beslagen inboedel aan de eenmanszaak en niet aan [eiseres] in eigendom toebehoort.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt dat het gebruik van de domeinnaam www.clubswear.nl op de wijze als hierboven vermeld is aan te merken als een gebruik, zoals bedoeld in het dictum van het vonnis van 13 mei 2009. Voorts wordt overwogen dat de zinsnede “te staken en gestaakt te houden” in het dictum van het vonnis van 13 mei 2009 inhoudt dat [eiseres] ervoor dient zorg te dragen dat de website met de domeinnaam www.clubswear.nl niet meer zou worden gebruikt, niet alleen niet door haar zelf, maar ook niet door iemand anders. Als rechthebbende op de domeinnaam had [eiseres] dit laatste ook volstrekt in de hand. Aangezien vonnissen in beginsel van rechtswege werken (Hoge Raad 27 april 1979, NJ 1980, 169), gold deze verplichting voor [eiseres] reeds op 13 mei 2009 en niet pas na de betekening van het vonnis. [eiseres] heeft op 18 mei 2009 echter de domeinnaam in combinatie met de domeinnaam www.staplingerie.nl verkocht aan Jobtactics, een onderneming van mevrouw [B] (hierna: [B]). Blijkens een door [gedaagde] in het geding gebrachte brief d.d. 16 september 2008 van [eiseres], die is ondertekend door z[eiseres] als [B], was de onderneming [eiseres] en de eenmanszaak destijds van hen beiden. Door de overdracht van de twee domeinnamen heeft [eiseres] [B] in staat gesteld om hiermee dezelfde soort onderneming te drijven als [eiseres] voorheen deed. De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiseres] hiermee in strijd met het vonnis van 13 mei 2009 heeft gehandeld. Niet gebleken is dat het [eiseres] na betekening van het vonnis onmogelijk was om aan de overtreding van het vonnis een eind te maken. Gelet hierop is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter het maximale bedrag aan dwangsommen verbeurd.

4.5. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat [eiseres] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de beslagen inboedel niet haar eigendom is, maar aan de eenmanszaak in eigendom toebehoort, nu deze stelling door [gedaagde] is betwist en vervolgens door [eiseres] niet nader is onderbouwd. Voor nader bewijslevering, zoals door [eiseres] ter zitting is aangeboden, is in deze kort geding procedure geen ruimte. Gezien het voorgaande zal de vordering tot opheffing van de op 8 juli 2009 en 13 november 2009 gelegde beslagen worden afgewezen.

4.6. Met betrekking tot de geldvordering waarvoor [gedaagde] op 3 juli 2009 beslag heeft gelegd, overweegt de voorzieningenrechter dat [eiseres] de stelling van [gedaagde] dat [eiseres] alleen de proceskosten heeft voldaan, maar niet de executiekosten en de betekeningskosten, niet gemotiveerd heeft betwist. De vordering tot opheffing van het op 3 juli 2009 gelegde beslag zal gelet hierop eveneens worden afgewezen.

4.7. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 263,--

- salaris advocaat 816,--

Totaal EUR 1.079,--

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.079,--;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.