Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM1873

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
21-04-2010
Datum publicatie
22-04-2010
Zaaknummer
273155 / HA ZA 09-2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres vordert schadevergoeding van gedaagde omdat gedaagde tekort zou zijn geschoten in de op haar rustende contractuele en buitencontractuele verbintenissen. Uitleg van de overeenkomst.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 74
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JHV 2010/97 met annotatie van Mr. Cor Goudriaan/mr. Anne Maren Langeloo
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 273155 / HA ZA 09-2017

Vonnis van 21 april 2010

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats], Verenigd Koninkrijk,

domicilie kiezende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat: mr. J.W.C. Bruins,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALTIJD WONEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat: mr. H.C. Sauer.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Altijd Wonen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 28 oktober 2009;

- het proces-verbaal van comparitie van 4 maart 2010.

1.2. De tekst in het proces-verbaal van de comparitie op pagina 3 onder 8, is abusievelijk in de verklaring van [eiseres] opgenomen terwijl de tekst in de verklaring namens Altijd Wonen hoort.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Altijd Wonen bemiddelt tussen personen die hun woning willen verhuren en kandidaat-huurders.

2.2. [eiseres] is eigenaresse van de woning aan het [adres] te [woonplaats] en zij wilde deze woning verhuren.

2.3. [eiseres] heeft Altijd Wonen benaderd om als bemiddelaar op te treden tussen haar en kandidaat-huurders.

2.4. [eiseres] heeft een toestemmingsverklaring ondertekend waarin – voorzover van belang – het volgende is opgenomen:

“(…) Onlangs is Altijd Wonen bij u langs geweest om uw woning op te nemen voor de verhuur Via deze brief vragen wij om toestemming te verlenen om uw object te verhuren.(…)

(…) De woning kan verhuurd worden per 1/09/2008. Altijd Wonen gaat het object aanbieden via onze eigen website aan verschillende ingeschreven potentiële huurders die aan uw voorwaarden moeten voldoen.

Dit document verplicht u tot niets, dit betekent dat u de overeenkomst tussen Altijd Wonen en uzelf te allen tijde kunt opzeggen met een telefoontje.(…)

(…) Zoals besproken is de volledige dienstverlening van Altijd Wonen gratis. Dit betekend dat Altijd Wonen de volgende diensten voor u uitvoert:

­ Opnemen object

­ Aanbieden object

­ Reclame maken rond object

­ Selectie van potentiële huurders

­ Bezichtigingen

­ Antecendenten onderzoek

­ Contract opstellen en laten tekenen

­ Overdracht woning (…)”

2.5. Altijd Wonen heeft aan [eiseres] gemeld dat zij een kandidaat-huurder had gevonden die [X] heette en bij IBM werkzaam was.

2.6. Op of omstreeks 13 november 2008 is door de politie in de woning van [eiseres] een hennepplantage aangetroffen.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – samengevat – veroordeling van Altijd Wonen tot betaling van EUR 9.377,73 aan schadevergoeding, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. Altijd Wonen voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In deze procedure vordert [eiseres] van Altijd Wonen vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van de inrichting van de hennepplantage in haar woning.

Aan haar vordering legt [eiseres] ten grondslag dat Altijd Wonen tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verbintenissen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4.2. De tekortkoming is volgens [eiseres] enerzijds gelegen in het feit dat Altijd Wonen de overeenkomst ondeugdelijk is nagekomen door de overgelegde papieren niet voldoende te controleren, althans deze te makkelijk te accepteren. Anderzijds stelt zij dat de tekortkoming erin gelegen is dat Altijd Wonen het overeengekomen antecedentenonderzoek te laat, dat wil zeggen pas na totstandkoming van de huurovereenkomst, heeft verricht. [eiseres] betwist dat op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst een werkgeversverklaring, loonstroken en een kopie van het paspoort (hierna te noemen: de Papieren) voorhanden waren.

4.3. Altijd Wonen heeft de stellingen van [eiseres] gemotiveerd betwist en heeft daarbij het volgende gesteld. Altijd Wonen heeft het onderzoek naar de antecedenten van [X] deugdelijk verricht. Zij heeft de Papieren opgevraagd en gekregen. Zij heeft telefonisch en per e-mail contact gehad met IBM. IBM heeft tijdens die contacten bevestigd dat de heer [X] bij haar werkzaam zou zijn. Ter betwisting van de stelling van [eiseres] dat het antecedentenonderzoek te laat is verricht voert Altijd Wonen aan dat [X] op 10 oktober 2008, voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst, de Papieren heeft overhandigd aan [eiseres] en dat [Y], directeur van Altijd Wonen, de Papieren toen samen met [eiseres] heeft gecontroleerd. [eiseres] is vervolgens akkoord gegaan met de papieren zoals die door [X] zijn overgelegd en vervolgens is de huurovereenkomst door [X] ondertekend, aldus Altijd Wonen.

4.4. De rechtbank overweegt dat Altijd Wonen haar bij conclusie van antwoord gevoerde verweer, dat tussen [eiseres] en Altijd Wonen geen sprake was van een overeenkomst, tijdens de comparitie heeft laten varen. In deze procedure kan daarom van een overeenkomst worden uitgegaan. Daargelaten de precieze aard en omvang van de overeenkomst, is tussen partijen niet in geschil dat Altijd Wonen de verplichting op zich had genomen ten aanzien van kandidaat-huurders een antecedentenonderzoek te verrichten.

4.5. Om vast te kunnen stellen of sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Altijd Wonen moet eerst de reikwijdte van het door Altijd Wonen te verrichten antecedentenonderzoek worden bepaald. Voor de beantwoording van de vraag wat de reikwijdte van het antecedentenonderzoek zou zijn, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling in de toestemmingsverklaring mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.6. [eiseres] en Altijd Wonen zijn het erover eens dat in het kader van het antecedentenonderzoek een werkgeversverklaring, loonstroken en een kopie van het paspoort (hierna te noemen: de Papieren) van de kandidaat-huurder aan [eiseres] zouden worden overgelegd, zodat dit is komen vast te staan. Ook staat vast dat Altijd Wonen navraag zou doen bij de opgegeven werkgever om te controleren of de kandidaat-huurder daar werkt.

4.7. [eiseres] heeft tijdens de comparitie aangegeven dat zij er verder vanuit ging dat er bij het antecedentenonderzoek een dubbele controle bij de werkgever zou plaatsvinden. Altijd Wonen stelt dat zij heeft uitgelegd dat het antecedentenonderzoek beperkt was en dat zij bij het onderzoek afhankelijk is van de medewerking van een werkgever om te achterhalen of een kandidaat-huurder daar werkzaam is en dat privacywetgeving een meer uitgebreide controle niet mogelijk maakt.

4.8. Nu [eiseres] niet heeft betwist dat Altijd Wonen haar, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Altijd Wonen, uitleg heeft gegeven over deze beperkingen is de rechtbank van oordeel dat zij niet meer mocht verwachten dan dat Altijd Wonen probeert bij de opgegeven werkgever bevestiging te krijgen dat de kandidaat-huurder daar werkt. Tussen partijen lijkt niet in geschil dat het antecedentenonderzoek voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (kandidaat-)huurder diende plaats te vinden.

4.9. De rechtbank overweegt dat Altijd Wonen, nu zij navraag bij de werkgever heeft gedaan en de Papieren van [X] heeft verkregen het antecedentenonderzoek in beginsel conform de overeenkomst heeft uitgevoerd. De vraag is of er desondanks sprake is van een ondeugdelijk onderzoek. Bij de beantwoording van deze vraag overweegt de rechtbank, nu niet is komen vast te staan of, en zo ja wanneer, de Papieren zijn overgelegd aan [eiseres], het volgende.

4.10. Indien, zoals door Altijd Wonen gesteld, de Papieren voorafgaand aan het ondertekenen van de huurovereenkomst wel voorhanden waren, dan was het naar het oordeel van de rechtbank de eigen verantwoordelijkheid van [eiseres] om de Papieren te controleren omdat niet Altijd Wonen, maar [eiseres] de huurovereenkomst met [X] aanging. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens in de overgelegde Papieren had [eiseres] de huurder niet moeten accepteren. Indien het ervoor gehouden moet worden dat [eiseres] heeft nagelaten de papieren van [X] (afdoende) te controleren alvorens de huurovereenkomst door hem te laten ondertekenen blijft het risico dat de gegevens van [X] achteraf niet juist blijken voor haar rekening.

4.11. Wat betreft het te laat uitvoeren van het antecedentenonderzoek overweegt de rechtbank het volgende. Anders dan in de dagvaarding is vermeld, heeft [eiseres] tijdens de comparitie aangevoerd dat de huurovereenkomst op 1 oktober 2008, de ingangsdatum van de huurovereenkomst, tot stand is gekomen. De rechtbank is echter van oordeel dat de huurovereenkomst tussen [eiseres] en [X] tot stand is gekomen op het moment dat [eiseres] [X] als huurder accepteerde en hij de schriftelijke huurovereenkomst - die door [eiseres] al op een eerder moment was ondertekend – ondertekende op 10 oktober 2008. Dat in die huurovereenkomst een eerdere ingangsdatum zou staan maakt dit niet anders. Overigens is volgens Altijd Wonen de ingangsdatum in overleg juist verschoven naar 10 oktober 2008. De stelling dat het antecedentenonderzoek te laat is verricht dient dan ook in dit licht beoordeeld te worden.

4.12. Indien, zoals door [eiseres] gesteld, het ervoor moet worden gehouden dat de Papieren niet voorafgaand aan de totstandkoming van de huurovereenkomst door [X] zijn overgelegd had het, te meer gezien het feit dat de Papieren van essentieel belang waren voor [eiseres], op de weg van [eiseres] gelegen op 10 oktober 2008 de Papieren van [X] te verlangen alvorens de huurovereenkomst door hem te laten ondertekenen.

Als de Papieren niet voorhanden waren en [eiseres] desondanks [X] als huurder heeft geaccepteerd, kan zij niet succesvol aan Altijd Wonen tegenwerpen dat Altijd Wonen het antecedentenonderzoek te laat zou hebben verricht.

4.13. Gezien voorgaande overwegingen gaan de stellingen van [eiseres], dat Altijd Wonen het antecedentenonderzoek te laat en ondeugdelijk heeft uitgevoerd, niet op.

4.14. [eiseres] stelt zich verder op het standpunt dat Altijd Wonen, nadat zij een vermoeden kreeg dat [X] niet bij IBM werkzaam was, heeft nagelaten actie te ondernemen. De schade had volgens haar voorkomen kunnen worden indien Altijd Wonen was opgetreden na ontdekking dat [X] niet bestond. Volgens [eiseres] had Altijd Wonen na het ontstaan van het vermoeden bij de woning langs moeten gaan, de huurovereenkomst moeten beëindigen en het verhuurde moeten ontruimen.

4.15. Altijd Wonen heeft gemotiveerd betwist dat zij heeft nagelaten actie te ondernemen nadat het vermoeden was ontstaan dat er iets mis was met de huurder. Als onderbouwing voert zij aan dat zij haar uiterste best heeft gedaan de zaak uit te zoeken en dat het aan [eiseres] zelf is te wijten dat schade is ontstaan. Altijd Wonen geeft aan er bij herhaling bij [eiseres] op te hebben aangedrongen aangifte te doen bij de politie. Altijd Wonen stelt [eiseres] uitdrukkelijk te hebben gemeld dat niet Altijd Wonen maar [eiseres] zelf diende op te treden omdat Altijd Wonen niet de eigenaar van de woning was. Volgens Altijd Wonen zou [eiseres] niet of nauwelijks schade hebben geleden indien zij aangifte bij de politie had gedaan.

4.16. In de stellingen van [eiseres] ligt haar kennelijke standpunt besloten dat op Altijd Wonen een verplichting rustte om op te treden toen haar duidelijk werd dat de gegevens van [X] niet klopten. Of [eiseres] hiermee doelt op een verplichting om te handelen die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel uit hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, is de rechtbank niet duidelijk noch wat het standpunt van Altijd Wonen is over het bestaan van een dergelijke verplichting. Voorzover er een verplichting op dit punt bestaat voor Altijd Wonen overweegt de rechtbank het volgende.

4.17. Uit de stellingen van beide partijen en hun verklaringen tijdens de comparitie kan als vaststaand worden aangenomen dat:

­ Altijd Wonen op 13 oktober 2008 contact met IBM heeft opgenomen over [X];

­ [eiseres] op 14 oktober 2008 is gebeld door Altijd Wonen met de mededeling dat het paspoort van [X] vals was en dat er wellicht een hennepkwekerij in haar woning was ingericht;

­ [eiseres] in antwoord hierop heeft gezegd dat Altijd Wonen bij de woning diende langs te gaan en de huurder uit de woning moest zetten;

­ Altijd Wonen [eiseres] heeft geantwoord dat niet Altijd Wonen maar [eiseres] zelf contact met de politie diende op te nemen omdat Altijd Wonen niet de eigenaar van de woning was;

­ Altijd Wonen door [eiseres] is opgedragen de huurovereenkomst per 31 oktober 2008 te beëindigen en Altijd Wonen hierop de huurder heeft aangeschreven en de huurovereenkomst per die datum heeft opgezegd;

­ [eiseres] verder tegen Altijd Wonen heeft gezegd dat zij naar de politie moest gaan;

­ Altijd Wonen [eiseres] hierop heeft geantwoord dat niet Altijd Wonen maar [eiseres] zelf contact met de politie diende op te nemen omdat Altijd Wonen niet de eigenaar van de woning was;

­ [eiseres] wachtte op papieren van [X] om daarmee naar de politie te gaan;

­ [eiseres] eerst op of omstreeks 13 november 2008, vergezeld door de politie, naar de woning is gegaan.

4.18. Altijd Wonen heeft contact opgenomen met IBM om meer zekerheid omtrent [X] te verkrijgen, op 14 oktober 2008 [eiseres] op de hoogte gesteld van haar twijfels en op aandringen van [eiseres] de huur van [X] opgezegd per e-mail. Het had op de weg gelegen van [eiseres] om, op herhaald dringend verzoek van Altijd Wonen, contact op te nemen met de politie. De rechtbank is van oordeel dat het [eiseres] duidelijk had moeten zijn dat Altijd Wonen niet de mogelijkheid had om aangifte te doen bij de politie, de huur te beëindigen of de woning te ontruimen en dat deze mogelijkheden wel voor [eiseres] als eigenaar bestonden. Voorzover op Altijd Wonen een verplichting rustte om te handelen, heeft zij aan deze verplichting voldaan, meer mocht [eiseres] ook niet verwachten van Altijd Wonen.

4.19. Nu Altijd Wonen niet is tekortgeschoten in haar verplichtingen ten opzichte van [eiseres] hoeft zij de schade die [eiseres] heeft geleden, als gevolg van de hennepkwekerij in haar woning, niet te vergoeden. De vordering zal daarom worden afgewezen.

4.20. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Altijd Wonen worden begroot op:

- vast recht EUR 313,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.081,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Altijd Wonen tot op heden begroot op EUR 1.081,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr J.M. Eelkema en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2010.