Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0110

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
25-01-2010
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
636361 UE VERZ 09-926 SdL
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Schotelantenne op balkon eigenaar VvE. Strijd met EVRM?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2010/68
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 636361 UE VERZ 09-926 SdL

beschikking d.d. 25 januari 2010

inzake

1. [verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verzoeker],

verzoekende partij

gemachtigde: mr. R.L. Griep,

tegen:

de vereniging

Vereniging van Eigenaars Fortuna,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen VvE Fortuna of VvE,

verwerende partij,

gemachtigde: mr. M.J.R. Elbers.

en

[belanghebbende 1],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende partij,

[belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende

[belanghebbende 3],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende

[belanghebbende 4],

wonende te [woonplaats],

belanghebbende

Verloop van de procedure

Verzoekende partij heeft op 8 juni 2009 een verzoekschrift ingediend.

Verwerende partij heeft een verweerschrift ingediend.

Verzoeker, verweerder en alle andere stemgerechtigden (88) zijn opgeroepen.

Het verzoek is ter zitting behandeld, de eerste maal op 4 september 2009 en de tweede maal op 18 december 2009.

Hierna is uitspraak bepaald.

Motivering

1.1.

[verzoeker] is eigenaresse van het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woning, gelegen op de tweede verdieping, met een afzonderlijke plaats voor de fiets in de gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond, plaatselijk bekend [adres] [woonplaats], kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie [nummer], uitmakende het [nummer] onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woningen met toebehoren op de begane grond, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, alsmede de fietsenberging en entreeruimten met toebehoren op de begane grond gelegen aan de [adres] te [woonplaats], ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie [nummer], uitmakende het zeven/tiende (7/10) onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Deze gemeenschap bestaat uit een winkelcentrum en woningen aan de [adres] te [woonplaats], ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie [nummer], groot vier are vijf en zestig centiare, [nummer], groot een are zeventig centiare, [nummer], groot vijf en dertig centiare, [nummer], groot are acht en zestig centiare, [nummer], groot vijf are negen en zeventig centiare, [nummer], groot vier are twintig centiare, [nummer], groot twee en dertig are zes en zeventig centiare en voorts de rechten van opstal, inhoudende het gebruiken of te doen gebruiken voor het hebben, onderhouden en weer wegnemen van balkons, van kolommen (inclusief aanrijdbeveiliging), van funderingen (waaronder begrepen heipalen, poeren en funderingsbalken) en van overstekende bouwwerken op een niveau boven de begane grond, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie [nummers] respectievelijk groot zes en zeventig centiare, zes en zestig centiare en twintig centiare.

Het complex in kwestie omvat twee appartementsrechten. Deze rechten zijn vervolgens op de volgende wijze ondergesplitst: (I) het appartementsrecht, recht gevend op het uitsluitend gebruik van de winkelruimten met aanbehoren op de begane grond en een gedeelte van het dak gelegen boven de winkelruimten, uitmakende het drie/tiende (3/10) onverdeeld aandeel in de gemeenschap alsmede (II) het appartementsrecht, recht gevend op het uitsluitend gebruik van de woningen met toebehoren op de begane grond, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, alsmede de fietsenstallingen en entreeruimten met toebehoren op de begane grond, uitmakende het zeven/tiende (7/10) onverdeeld aandeel in de gemeenschap. De twee eigenaars van de appartementsrechten als bedoeld onder sub 1 zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars Winkelruimten in het gebouw Overkapel. Het onder 2 genoemde appartementsrecht is ondergesplitst in 84 appartementsrechten. De eigenaars van de betreffende appartementsrechten zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars Fortuna. De genoemde Verenigingen van Eigenaars vallen beide onder de Hoofdvereniging van eigenaars.

Dit verzoekschrift richt zich tegen de Vereniging van Eigenaars Fortuna, hierna te noemen de VvE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuur.

Verzoekster is sedert 28 november 2008 eigenares van het hierboven genoemde (sub II) ondergesplitste appartementsrecht, gelegen aan de [adres] te [woonplaats] .

1.2.

De VvE heeft in artikel 4.5 lid 1 van het huishoudelijk reglement onder meer nadere regels gesteld ten aanzien van (schotel)antennes: “Het is de VvE, dan wel elke afzonderlijke eigenaar of gebruiker verboden op de balkons of aan de gevel een (schotel)antenne te hebben, die niet behoort tot de centrale antenne-inrichting waarop de appartementen zijn aangesloten. Bovendien mogen eigenaars en gebruikers slechts gebruik maken van geschikte kabels en aansluitingen ter voorkoming van storingen in dit centrale antennesysteem.”

Art. 22 lid 2 van het ondersplitsingsreglement bepaalt dat het aanbrengen in of aan het gebouw van schotelantennes slechts geschieden mag met toestemming van de vergadering of volgens de regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.

Art. 23 lid 1 van het (ondersplitsings)reglement bepaalt dat de eigenaars en gebruikers zonder toestemming van de vergadering geen veranderingen mogen aanbrengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie van het gebouw gewijzigd zou worden.

1.3.

In week 10 van 2009 (2 tot 8 maart) heeft verzoekster een schotelantenne aangebracht op haar balkon. Bij brief van 8 maart 2009 heeft de VvE aan verzoekster verzocht om de schotelantenne verwijderen en wel binnen 14 dagen. Op verzoek van de gemachtigde van verzoekster is de onderhavige kwestie op de agenda van de algemene vergadering van de VvE gezet. Omdat niet het vereiste aantal stemmen kon worden uitgebracht, heeft op de vergadering van 14 april 2009 geen stemming kunnen plaatsvinden. De VvE is namens verzoekster bij brief van 17 april 2009 verzocht een nieuwe vergadering bijeen te roepen en deze kwestie nogmaals op de agenda te plaatsen. Op 11 mei 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering, waarom door verzoekster was verzocht, plaatsgevonden. De uitkomst van de gehouden stemming was dat van de 39 uitgebrachte stemmen 33 stemmen tegen plaatsing van een schotelantenne waren.

2.1.

Verzoekster heeft zeer grote moeite met het verzoek van de VvE om de antenne van haar balkon te verwijderen en betreurt het door de VvE ingenomen standpunt in hoge mate. Het verwijderen van de schotelantenne heeft tot gevolg dat zij niet meer de (Bosnische) zenders kan ontvangen, die voor haar van essentieel belang zijn. Ontvangst van deze zenders via de centrale antenne-inrichting in het complex is namelijk niet mogelijk. Verzoekster is van mening dat het standpunt c.q. het verzoek van de VvE om de schotelantenne te verwijderen in strijd is met artikel 10 EVRM. Verzoekster is van mening dat het door de vergadering genomen besluit, wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW, moet resulteren in vernietigbaarheid op basis artikel 2:15 lid 1 BW en door de kantonrechter vernietigd dient te worden en wel op de volgende gronden. [verzoeker] maakt bezwaar tegen de mening van de VvE die, kort samengevat, luidt dat voor verzoekster redelijke alternatieven voorhanden zijn, dat de VvE een zwaarwegend belang heeft bij verwijdering van de schotelantenne, alsmede dat van strijdig handelen met artikel 10 EVRM geen sprake is. Verzoekster kan, volgens de VvE, gebruik maken van de centrale antenne-inrichting waarop de appartementen zijn aangesloten.

Volgens de VvE kan verzoekster de informatie, waaraan zij behoefte heeft, via andere kanalen krijgen en wel via internet. Zulks is volgens [verzoeker] niet juist. Verzoekster is geboren in Bosnië. Negentig procent van haar familie is daar nog woonachtig, met name in het Servische deel van Bosnië, en heeft tot op de dag van vandaag te maken met levensbedreigende situaties. Zo was er een paar maanden geleden bijna weer oorlog uitgebroken in verband met het onafhankelijk worden van Kosovo. Het spreekt voor zich dat verzoekster zich dagelijks op de hoogte wenst te stellen van de actuele situatie via nieuwsuitzendingen, actualiteitenrubrieken en (politieke) documentaires. Voorts is het van belang dat verzoekster kennis kan nemen van de actuele situatie, omdat zij zeer regelmatig naar haar familieleden reist. Via de zenders, die zij door middel van de schotelantenne ontvangt, verkrijgt verzoekster betrouwbare informatie over de vraag welke gebieden al dan niet veilig zijn. Zo weet verzoekster welke gebieden zij op dat moment moet mijden. Verzoekster is werkzaam als fiscaal juriste bij PricewaterhouseCoopers en streeft ernaar binnen enkele jaren uitgezonden te worden naar Bosnië. Het is dan van groot belang dat zij als werkneemster van een professionele en wereldwijde onderneming van de politieke en economische situatie ter plaatse goed op de hoogte is en de taal vloeiend spreekt. Dit laatste is thans nog niet het geval, als gevolg van het feit dat verzoekster slechts twee jaar in Bosnië op school heeft gezeten en inmiddels al 16 jaar buiten Bosnië woonachtig is. Helaas kan verzoekster met de in het complex aanwezig centrale antenne-inrichting niet de actuele informatie ontvangen, die zij met de schotelantenne ontvangt en waaraan zij dus om meerdere redenen dringend behoefte heeft. De volgende zenders worden door verzoekster veelvuldig bekeken: BHRT (Radio televizija Bosne i Hercegovine), FTV (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovina), RTRS (Radio televizija Republike Srbske), HRT (Hrvatska radio televzija). RTS (Radio televizija Srbije) en TCG (Radio televizija Cme Gore). Deze publieke Bosnische (Servische) zenders zenden lokaal uit via de schotel, zijn niet via de kabel (via de exploitanten Ziggo, KPN, Tele 2, UPC en Caiway) of via internet te ontvangen. De betreffende exploitanten hebben zelfs in het geheel geen Bosnische zenders in hun pakket. De ter zake door verzoekster geraadpleegde bronnen betreffen http://www.ziggo.nl/producten/televisie/zenderoverzicht, http://www.kpn.com/tv/interactieve-tv/zenderaanbod/themapakketten.html http://se.tele2.nl/tv/zenderoverzicht.html ; http://www.upc.nl/televisie/tvzenders en http://www.caiway.nl/site/particulier/televisie;

2.2.

Anders dan de VvE suggereert is internet geen redelijk alternatief voor verzoekster. Zo kan verzoekster de programma’s, die zij via de schotelantenne ontvangt, niet op internet bekijken. Voorts is het verkrijgen van informatie via internet niet gelijkwaardig aan de informatieverschaffing, die een schotel biedt. Ook zijn filmpjes op websites van korte duur en worden deze meerdere dagen niet vernieuwd. Daarnaast is informatie op internet niet altijd betrouwbaar, omdat iedereen daar informatie op kan zetten. Een andere reden dat internet voor verzoekster geen redelijk en reëel alternatief is, is gelegen in het feit dat [verzoeker] hinder ondervindt van RSI, veroorzaakt door het gebruik van de computer. In het kader van redelijke alternatieven is zij bereid een transparante schotel te plaatsen. Deze is (nog) minder zichtbaar dan de huidige schotel. Verzoekster kan er voorts mee akkoord kan gaan dat haar schotel op het dak wordt geplaatst, waar (op het dak van het complex) een schotel aanwezig is. Deze is van één van de winkeliers.

2.3.

Ook merkt [verzoeker] nog het volgende op met betrekking tot het belang van de VvE dat er geen wildgroei aan schotels plaatsvindt en dat de VvE precedentwerking wil voorkomen. Het uitzicht moet immers volgens de VvE worden beschermd.

De VvE stelt in haar brief van 14 april 2009 dat de Gemeente Utrecht het plaatsen van schotelantennes op balkons en aan gevels daarvan heeft verboden. Blijkens de welstandsnota van de Gemeente Utrecht wordt conform de daarin opgenomen aanbevelingen ernaar gestreefd dat antennes achter het hoofdgebouw worden geplaatst, en dat, indien zij toch aan de voorzijde worden geplaatst, plaatsing dan achter de gevellijn dient te geschieden en bij monumenten en beeldbepalende panden zoveel mogelijk uit het zicht. Voorts is het streven om bij gestapelde woningbouw plaatsing op of binnen het balkon te doen plaatsvinden en dat het mag gaan om maximaal één (schotel)antenne. Ten slotte is de bedoeling dat de antenne en bijbehorende voorzieningen zoveel mogelijk onzichtbaar zijn vanaf de weg, dat geen tuidraden aan de gevel worden bevestigd en dat de schotelantenne qua materiaal en kleur onopvallend en aanvaardbaar is in relatie tot de omgeving en dat geen felle, contrasterende kleuren, maar antraciet of donker grijs wordt benut. Uit de door verzoekster ingebrachte foto’s (productie 12) blijkt, zo stelt zij, dat het handelt om één schotel, welke binnen het balkon en binnen de gevellijn is geplaatst, die onopvallend is qua kleur, grootte (1.40 bij 70 cm) en materiaal en welke niet of nauwelijks opvalt. Aan de gevel zijn geen draden bevestigd. De schotelantenne is dan ook door verzoekster conform de aanbevelingen van de gemeente Utrecht geplaatst.

Het binnen plaatsen van de antenne is geen optie, omdat dan van de kwaliteit van de te ontvangen zenders helemaal niets meer overblijft. Daarnaast is het niet mogelijk om na gebruik de schotelantenne naar binnen te brengen. De schotel is met het oog op de frequenties van de te ontvangen zenders door een deskundige geplaatst en verplaatsing van de antenne leidt er toe dat zenders niet meer ontvangen kunnen worden. Het balkon, waarop de schotelantenne staat, is gelegen aan de zijde, waar de ingang van het complex is gesitueerd en niet aan de zijde waar de winkels zijn gesitueerd. De bezoekers van de winkels kunnen de schotelantenne dan ook niet zien. De schotelantenne valt vanaf de openbare weg niet of nauwelijks op. De schotel valt voorts niet waar te nemen vanuit de andere appartementen van hetzelfde complex, ook niet door de buren van verzoekster. Het onderhavige complex is gelegen in de wijk Overvecht, waarin veel flats staan, die vol hangen met schotels, die van veel forsere afmetingen zijn.

3.

Verweerder voert verweer.

Op het moment dat [verzoeker] het appartementsrecht heeft gekocht en op 28 november 2008 geleverd heeft gekregen, waren voornoemde onder r.o. 1.2. vermelde bepalingen allemaal reeds van kracht. [verzoeker] wist dan wel had kunnen/moeten weten dat het binnen deze VvE niet is toegestaan om een schotelantenne te plaatsen. Door ondertekening van de koopovereenkomst heeft [verzoeker] ingestemd met de regels, die zijn opgenomen in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Indien het plaatsen van een schotelantenne een noodzakelijk vereiste was voor [verzoeker], dan had [verzoeker] dienen af te zien van de aankoop van het desbetreffende appartementsrecht.

Indien de VvE nu niet zou optreden tegen de handelingen van [verzoeker] zou voor haar in de toekomst onmogelijk worden om in vergelijkbare gevallen tegen andere appartementseigenaren op te treden. Door niet op te treden zou de VvE immers een precedent scheppen, als gevolg waarvan binnen afzienbare tijd meerdere appartementseigenaren zouden kunnen overgaan tot het zonder toestemming van de vergadering aanbrengen van veranderingen die het aanzien van het gebouw veranderen, zonder dat de VvE hiertegen nog iets zou kunnen ondernemen.

Internet biedt gelijkwaardige alternatieven voor de schotel, nu dit informatie van derden betreft en beeld heeft. De VvE is van mening dat [verzoeker] betrouwbare informatie over de actuele situatie in een specifiek gebied/regio en over bevolkingsgroep ook kan raadplegen via internet. Daarnaast bestrijdt de VvE dat er sprake zou zijn van een oorlogssituatie in Bosnië. De VvE gaat er van uit dat een professionele en wereldwijde onderneming als PWC haar medewerkers een taalcursus kan aanbieden of kan vergoeden, waardoor zij eveneens een taal kan leren. Bovendien wenst de VvE op te merken dat er geen Bosnische taal bestaat, maar dat het Bosnisch een dialect is naast het Servo-Kroatisch, dat de voertaal is in geheel voormalig Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Macedonië en Kosovo. De VvE heeft via internet al deze kanalen opgezocht en kan niet anders concluderen dan dat elke genoemde zender gewoon via internet te raadplegen is: www.bhrl.ba; www.rtvfbih.ba/loc/; http://rtrs.tv; http://www.hrt.hr/; http://www.rts.rs/; http://www.rtcg.me/;

Raadpleging van bovengenoemde websites laat zien dat de aangeboden informatie zeer recent is en dat er programma’s van de dag en zelfs live-beelden worden getoond.

Uit verschillende uitspraken van rechters blijkt dat een schotelantenne op zich een ontsierend effect heeft. De VvE is dan ook bang dat het plaatsen m schotelantennes zal resulteren in een mogelijke waardevermindering in de appartementen als gevolg van het ontsierende effect. Daarnaast is de wijk Overvecht, speciaal de locatie Overkapel uitgeroepen tot “prachtwijk”. Momenteel wordt overwogen om de flats van het zogenoemde ACA-complex (waar schotelantennes staan en hangen) te slopen. De schotelantenne van de winkelier, waar in het verzoekschrift melding van wordt gemaakt, staat op het dak van de ondersplitsing van de winkelruimten. De VvE heeft uiteraard geen zeggenschap over de gang van zaken in de andere ondersplitsing. Het plaatsen van een schotelantenne op het dak is naar de mening van de VvE ook geen oplossing. VvE wil namelijk voorkomen dat bewoners het dak betreden. De VvE is dan ook van mening dat zij niet in strijd handelt met artikel 10 EVRM. Zij verwijst daarvoor ondermeer naar het arrest van het Gerechtsbof Amsterdam d.d. 9 december 2008 (LJN: BHS886), het arrest van het Gerechtshof’s-Gravenhage d.d. 22 augustus 2007 (LJN: BB2640) en de uitspraak van Pres. Rb Amsterdam 1 juli 1996, WR 1997, 34.

4.

De kantonrechter komt tot het volgende oordeel.

4.1.

De kantonrechter stelt het volgende voorop.

Uit artikel 5:108 BW blijkt dat de appartementseigenaars jegens elkander verplicht zijn onder andere de inrichting van het gebouw tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daarom in de akte van splitsing bepaalde en met het in de akte van splitsing opgenomen reglement als bedoeld in artikel 5:111 aanhef en sub d jo 112 (m.n. lid 4) BW. Artikel 5:112 lid 4 bepaalt dat het reglement een regeling kan inhouden omtrent het gebruik, het beheer en onderhoud van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een zodanig rekening kan inhouden dat de vergadering van eigenaars bevoegd is een appartementseigenaar of degenen die zijn rechten uitoefent om naar een reglement aangegeven gewichtige redenen het gebruik van deze gedeelten te ontzeggen. Ingevolge het bepaalde in art. 5:126 lid 3 ziet de VvE toe op de nakoming van verplichtingen uit wet of reglement. Het gaat in casu om art. 22 lid 2 en 23 lid 1 van het (ondersplitsings)reglement en het daarop geënte (art. 4.5. lid 1 van het) huishoudelijk reglement.

4.2.

Tegenover de handhaving van bovenstaande regels staat echter aard en strekking van artikel 10 EVRM. Daarin is onder meer bepaald dat een ieder recht heeft op de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen. De kantonrechter zal dienen te beoordelen of een verbod op het plaatsen van schotelantennes aan het afzonderlijke gedeelte van [verzoeker] met het oog op het grondrecht van artikel 10 EVRM tegenover verzoekster stand kan houden.

Voor de beoordeling van deze vraag zal een belangenafweging dienen te worden gemaakt, waarbij enerzijds rekening dient te worden gehouden met de belangen van de VvE, namelijk het voorkomen van een ontsierend effect op de woonomgeving, schade aan de gezamenlijke gedeelten/ (eigendommen van) derden en het voorkomen van precedentwerking. Aan de andere kant dient te worden gekeken naar de belangen van iedere individuele appartements(recht)eigenaar afzonderlijk bij artikel 10 EVRM, en of zij voldoende alternatieven hebben om een inbreuk op dit recht te voorkomen.

In het raam van de voor verzoeker en verweerder plaats te vinden belangenafweging moet onderzocht worden of er voldoende passende alternatieven beschikbaar zijn en of daarmee verzoekers recht op vrije nieuwsgaring voldoende is gewaarborgd. Zo zal van belang zijn te bezien of de schotelantenne op een andere manier geplaatst kan worden of juist kan blijven staan of hangen, waarbij ontvangst van de gewenste zenders behouden wordt, bijvoorbeeld door plaatsing van de schotel in de tuin of door plaatsing achter het raam of op een balkon.

Daarnaast dienen eventueel de andere genoemde alternatieven zoals gebruik van internet of digitale televisie onderzocht te worden. Met name dient duidelijk te worden welke specifieke zenders men kan ontvangen en dient onderbouwd te worden of deze of soortgelijke zenders ook op een andere manier te ontvangen zijn, bijvoorbeeld via internet of digitale televisie. Voor zover hier van belang dient voorts in acht te worden genomen dat artikel 10 EVRM ook wordt geacht het recht op vrijheid van het ontvangen van culturele en amusementsprogramma's te omvatten en dat krant en radio niet als volwaardig alternatief van televisie worden beschouwd (EHRM 16 december 2008, zaaknummer 23883/06). Bovendien dient rekening te worden gehouden met de kosten van een alternatief en hoe en door wie de kosten daarvan in redelijkheid gedragen moeten worden.

4.2.

De kantonrechter is met betrekking tot het door de VvE gebezigde argument dat rekening moet worden gehouden met de ongewenste aspecten van precedentwerking van oordeel dat van geval tot geval door de vereniging een beslissing moet worden genomen en dat het daarbij aan de VvE is om te beoordelen of het ene geval ten opzichte van andere geval vergelijkbaar is of niet (zie gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2007, Prg 2008, 31 en 18 november 2008, WR 2009, 88). Het voorkomen van precedentwerking is derhalve onvoldoende belang op zich.

4.3.

De kantonrechter is met betrekking tot het ontsierende aspect van een schotelantenne allereerst van oordeel dat het met die ontsierende werking feitelijk wel meevalt. Voldoende is door [verzoeker] aannemelijk gemaakt dat zij haar niet-opzichtige grijze schotelantenne achter een schot plaatst dat alle appartementen op hun balkons kennen en dat bestaat uit een grijs soort plastic scherm. [verzoeker]’s opmerking dat sommige bewoners het afgeschermde deel van hun balkon als opslagplaats gebruiken voor bijvoorbeeld kratjes bier, wasrekken en trapjes is niet weersproken. Uit de foto’s valt ook op te maken dat de balkons voor allerlei ontsierende voorwerpen zoals handdoeken, kleedjes, fietsje(s), stoelen en planten wordt gebruikt zonder dat deze voorwerpen achter voormeld scherm staan.

Ook het argument dat Overvecht uitgeroepen is tot prachtwijk overtuigt onvoldoende omdat ook de delen van Overvecht waar wel flats met (veel) schotelantennes aanwezig zijn kennelijk tot het Overvecht behoren dat tot prachtwijk is uitgeroepen. Van algemene bekendheid is dat ook Mitros schotelantennes toestaat.

4.4.

Het door VvE naar voren gebrachte argument dat het Bosnisch niet een eigen taal is die behoeft te worden bijgehouden is naar de oordeel van de kantonrechter ontkracht door de stellingen die zijn ingenomen bij de akte die genomen is ter gelegenheid van de tweede mondelinge behandeling en waaruit blijkt dat er wel degelijk verschillende Bosnische zenders zijn naast de Servische, Kroatische en Montenegrijnse zenders.

4.5.

In de akte die ter gelegenheid van de tweede mondelinge behandeling werd genomen heeft de vereniging zich op het standpunt gesteld dat aanbod via internet tenminste gelijkwaardig is aan en, naar het oordeel van de VvE, zelfs beter is dan informatie die via de schotelantenne beschikbaar is. En meer in het bijzonder wordt aangevoerd dat alle informatie via Internet vollediger en meer genuanceerd is dan informatie die kan worden ontvangen met de schotelantenne, aangezien via de schotelantenne slechts een beperkt aantal zenders kan worden ontvangen. Bovendien wijst de vereniging erop dat op Internet veel informatie verkregen kan worden over de huidige situatie in Bosnië zowel op nationaal als op regionaal gebied.

De kantonrechter is evenwel, meer dan door deze stellingen van de VvE, overtuigd door het logboek dat [verzoeker] gedurende de periode van 4 september 2009 tot en met 6 december 2009 heeft bijgehouden, in welke periode zij op relevante tijden., te weten vóór en na de werktijd, zenders via Internet heeft bekeken als FTV, BHRT, NTV Hayat, RTRS, RTS en HRT en daarvan nauwkeurig melding heeft gemaakt. Opmerkelijk vaak is of geen nieuwsuitzending aanwezig dan wel geen live tv aanwezig dan wel geen autorisatie gegeven dan wel overbelasting van de server aanwezig. De kantonrechter acht het naar aanleiding van de minutieuze neerslag van de bevindingen van [verzoeker] aannemelijk dat Internet geen reëel en echt werkbaar alternatief is. Daarvoor zijn de belemmeringen, zoals door [verzoeker] per dag weergegeven, te structureel.

4.6.

Bovenstaande rechtsoverwegingen leiden per saldo tot het oordeel dat het besluit van de algemene vergadering van de VvE d.d. 11 mei 2009 dient te worden vernietigd.

[verzoeker] heeft daarnaast verzocht dat de kantonrechter een vervangende machtiging verleent om de schotel te plaatsen op haar balkon, dan wel op een door de kantonrechter te bepalen locatie in het complex. Voldoende is aannemelijk geworden dat plaatsing op het dak tot voor de VvE ongewenste situaties leidt zoals een toeloop op het dak van bewoners. De kantonrechter acht een wel geschikte locatie het balkon van [verzoeker] zelf, maar dan dient de schotelantenne van 1.40 cm hoogte bij 70 cm diameter wel op een bepaalde plek op het balkon te worden neergezet, te weten achter het scherm dat andere bewoners het zicht op het balkon al enigszins ontneemt. De kantonrechter verleent de machtiging bovendien op de voorwaarde dat [verzoeker] een transparante antenne aanschaft in de plaats van de grijze zodat, naar alle waarschijnlijkheid, de schotel bijna niet meer te zien is. Er mogen ook geen tuidraden zichtbaar zijn.

4.7.

De kantonrechter ziet termen om de VvE in de kosten van de procedure waaronder het salaris van de gemachtigde te veroordelen.

Beslissing

de kantonrechter:

vernietigt het besluit van de algemene vergadering van de Vereniging van Eigenaars Fortuna d.d. 11 mei 2009 voor wat betreft het verbod aan [verzoeker] een schotelantenne op haar balkon te plaatsen;

verleent een vervangende machtiging om een transparante en tuidradenloze schotelantenne van maximaal 140 cm hoogte bij 70 cm diameter op het balkon van [verzoeker] appartement achter het aldaar aanwezige scherm te plaatsen;

veroordeelt de Vereniging van eigenaars Fortuna in de proceskosten, begroot op € 910,- waarvan € 800,- aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J.M. de Laat, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 januari 2010.