Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2010:BL0016

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
20-01-2010
Datum publicatie
21-01-2010
Zaaknummer
251583 / HA ZA 08-1397
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen verjaring naar Duits recht nu gedaagde door middel van een brief de verschuldigdheid heeft erkend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 251583 / HA ZA 08-1397

Vonnis van 20 januari 2010

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

SALZBRENNER STAGETEC VERTRIEB PROFESSIONELLER AUDIOTECHNIK GMBH,

gevestigd te Buttenheim, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. R.L. Hoffmann,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TM AUDIO HOLLAND B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. E.H. de Jonge-Wiemans.

Partijen zullen hierna Salzbrenner en TM Audio genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 juni 2009;

- de akte na tussenvonnis van Salzbrenner van 22 juli 2009;

- de antwoordakte van TM Audio van 2 september 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

Wijziging partijnaam Salzbrenner

2.1. Salzbrenner heeft de onderhavige procedure aanhangig gemaakt onder de naam Salzbrenner Stagetec GmbH. In haar akte na tussenvonnis van 18 maart 2009 heeft Salzbrenner betoogd dat haar volledige naam Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH luidt. In verband daarmee heeft zij een uittreksel uit een Duits handelsregister (“Amtsgericht” Bamberg) overgelegd. Daaruit blijkt dat in het desbetreffende handelsregister ingeschreven staat een bedrijf met de naam Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH, gevestigd te Buttenheim. Niet blijkt dat in dit register een bedrijf ingeschreven staat met de naam Salzbrenner Stagetec GmbH. Salzbrenner betoogt voorts dat er slechts één rechtspersoon bestaat onder de naam Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH. TM Audio heeft dit niet weersproken.

2.2. Bij antwoordakte van 15 april 2009 heeft TM Audio een uittreksel overgelegd uit het handelsregister van het Amtsgericht Berlin. Daaruit blijkt dat als zoekopdracht is gegeven “Salzbrenner Stagetec”. Ook in dit register is Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH te Buttenheim vermeld en komt geen inschrijving voor van een bedrijf met de naam Salzbrenner Stagetec GmbH. Beide uittreksels ondersteunen de stelling van Salzbrenner dat Salzbrenner Stagetec GmbH een van de door haar gebruikte handelsnamen is en dat haar volledige naam Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH is. Naar het oordeel van de rechtbank is het onder deze omstandigheden duidelijk geworden dat de procedure in werkelijkheid vanaf het begin door Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH wordt gevoerd en staat het haar vrij de partijnaam aan haar zijde in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Waar de rechtbank in dit vonnis over Salzbrenner spreekt bedoelt zij derhalve Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik GmbH.

Koopovereenkomst Salzbrenner-TM Audio

2.3. Bij dagvaarding heeft Salzbrenner als productie 1 overgelegd:

- een factuur van Salzbrenner aan TM Audio van 16 november 2004 voor de levering op 1 oktober 2004 van een True Match RMC, type TMM-24-AES, onder vermelding van de opdracht van 29 september 2004 met nummer 0407220534;

- een document van Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH, Tabbertstrasse 10 te Berlijn aan TM Audio van 1 oktober 2004 voor de levering van een True Match TMM-24AES, met vermelding van het bestellingsnummer 0407220534;

- een vrachtbrief van FedEx van 1 oktober 2004 ter zake van het vervoer van een doos, in opdracht van Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH, Tabbertstrasse 10 te Berlijn, met vermelding van Media Connection te Hilversum als geadresseerde.

2.4. TM Audio heeft in haar antwoordakte van 15 april 2009 betoogd dat Salzbrenner niet-ontvankelijk in haar vordering moet worden verklaard omdat uit de twee laatstgenoemde stukken zou volgen dat TM Audio geheel buiten de order staat waarvoor Salzbrenner betaling vordert. Volgens TM Audio heeft Media Connection de opdracht geplaatst bij Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH. In het tussenvonnis van 10 juni 2009 heeft de rechtbank beslist dat Salzbrenner in de gelegenheid zou worden gesteld om op dit verweer te reageren.

2.5. In haar akte na tussenvonnis van 20 juli 2009 heeft Salzbrenner de volgende toelichting gegeven. Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH maakt deel uit van dezelfde groep vennootschappen als Salzbrenner, welke groep opereert onder de naam Salzbrenner Audio Video Media Group. TM Audio moest een converter leveren aan haar klant Media Connection in Hilversum en in verband daarmee heeft TM Audio de converter van Salzbrenner van het type “True Match TMM-24AES” gekocht. De levering aan Media Connection bleek voor TM Audio uiterst dringend en daarom kwamen Salzbrenner en TM Audio overeen dat TM Audio het apparaat direct bij de ontwikkelaar en producent, Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH zou ophalen. Ter onderbouwing hiervan heeft Salzbrenner een faxbrief van TM Audio van 29 september 2004 overgelegd, verzonden aan Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH. In deze brief is het volgende vermeld:

To: Salzbrenner Stagetec

(…)

Subject: Purchase Order for Truematch TTM 24AES

(…)

Following our conversation earlier this afternoon attached please find a copy of our purchase order for the Truematch TTM 24 AES. As discussed the unit will be ready for dispatch at your premises by Friday evening at 18:00. We have made arrangements with Fed-Ex to collect the parcel on Friday evening. (…) Thank you for helping us out at the very last moment. The fast delivery is highly appreciated! (…)

2.6. Salzbrenner betoogt voorts dat conform de afspraak TM Audio vervolgens opdracht gaf aan FedEx om de converter in Berlijn op te halen, zoals blijkt uit de vrachtbrief. Het in 2.3 vermelde document van Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH is een door laatstgenoemde afgegeven afleverbon.

2.7. TM Audio heeft op deze toelichting gereageerd in haar antwoordakte van 2 september 2009. Daarin heeft zij niet weersproken dat Salzbrenner en Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH deel uitmaken van dezelfde groep. Voorts erkent TM Audio dat zij de faxbrief van 29 september 2004 heeft verzonden. Zij heeft niet weersproken dat zij met spoed een converter aan Media Connection moest leveren en dat zij met Salzbrenner heeft afgesproken dat FedEx de converter in Berlijn kon ophalen bij Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik GmbH. Dat TM Audio haast had met de levering blijkt voorts duidelijk uit de faxbrief van 29 september 2004. In deze faxbrief wordt bovendien, anders dan TM Audio betoogt, wel gesproken over Salzbrenner; de fax is immers gericht aan Salzbrenner Stagetec.

Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat vaststaat dat TM Audio op 29 september 2004 voor een bedrag van EUR 18.750,-- een converter (True Match TMM-24AES) van Salzbrenner heeft gekocht. Gelet op het verjaringsverweer van TM Audio (zie hierna) staat ook vast dat TM Audio de door Salzbrenner aan haar verstrekte faktuur terzake van deze koop niet heeft voldaan.

Beroep op verjaring door TM Audio

2.8. Tussen partijen is niet in geschil dat op de koopovereenkomst Duits recht van toepassing is. Gelet op hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd zal ook de rechtbank daarvan uitgaan.

2.9. TM Audio betoogt dat de rechtsvordering van Salzbrenner is verjaard. Naar Duits recht geldt een verjaringstermijn van drie jaren (artikel 195 BGB). Deze termijn begint te lopen bij het einde van het kalenderjaar waarin het gestelde vorderingsrecht is ontstaan (artikel 199 BGB). Dit houdt in dat de verjaringstermijn is gaan lopen op 1 januari 2005 en is geëindigd op 31 december 2007, terwijl de dagvaarding pas op 25 juni 2008 is uitgebracht.

2.10. Salzbrenner betoogt dat de verjaringstermijn is gestuit. In verband daarmee beroept zij zich op emailverkeer tussen partijen en op een briefwisseling in december 2007. Tussen partijen zijn de volgende emails gewisseld:

5 november 2004; email van TM Audio aan Salzbrenner:

Could you please send us the invoice of po 0407220534, STAGETEC TrueMatch TMM-24AES. Total amount 18.750,00 euro. We have to book the invoice asap. (…)

17 maart 2005, 12.08 uur; email van Salzbrenner aan TM Audio:

With reference to our correspondence more as one month ago, we still look forward to receive payment for our open invoices:

D91675/008118 dated November the 16th, 2004 (…)

17 maart 2005,16.36 uur; email van TM Audio aan Salzbrenner:

I have tried to call Sam several times over the last weeks but have had not respons. I like to propose a trade for an old Nexus system will still have on stock and which is Sam’s old demo system. Are you willing to discuss a deal including the return of the old system. (…)

18 maart 2005; email van TM Audio aan Salzbrenner:

My intention is to have some kind of settlement with the old demo system. It is my opinion that the business generated by Ampco/TM Audio in the past and the projects that are in development should make this an easy thing to discuss. Therefore I like to aks you to reconsider. The old system still represent a value of EUR 7500,00 in our books. Awaiting your reply, (…)

Reactie van Salzbrenner aan TM Audio op laatstgenoemde email (datum onbekend):

The demo-system we are talking about was invoiced in April 98. Six years old! All board have several revisions since this time. There is no way for us to take it back. Hope for your inderstanding. (…)

2.11. In een brief van 7 december 2007 aan TM Audio schreef de advocaat van Salzbrenner het volgende:

Tot mij wendde zich Salzbrenner Stagetec GmbH, met het verzoek haar belangen te behartigen in bovengenoemde zaak. Cliënte heeft mij het betreffende dossier ter hand gesteld. Op 29 september 2004 heeft u een bestelling geplaatst met nummer 0407220534. Naar aanleiding van deze bestelling heeft er op 1 oktober 2004 een levering plaatsgevonden. Op 16 november 2004 heeft u een factuur ontvangen voor voornoemde levering ad EUR 18.750,00. Het betreffende factuurnummer is 008118. Een afschrift van de betreffende factuur met pakbon treft u hierbij als bijlage aan. Inmiddels is de betalingstermijn van deze factuur overschreden, waardoor de vordering opeisbaar is geworden. Namens cliënt, Salzbrenner Stagetec Mediagroep, verzoek ik, en zonodig sommeer ik u, bovengenoemde factuur ad EUR 18.750,00 binnen tien dagen na heden te voldoen op de derdengeldenrekening van (…). Voorts verzoek ik, en voor zover nodig sommeer ik u, om gelijktijdig de buitengerechtelijke incassokosten ad EUR 1.190,00 en de opgelopen handelsrente ex artikel 6:119a BW, welke is opgelopen tot EUR 6.002,64 te voldoen. Het totaal door u te betalen bedrag bedraagt derhalve EUR 25.942,64. (…)

2.12. TM Audio heeft op deze brief gereageerd in een brief van 14 december 2007, waarin het volgende is vermeld:

Betreffend uw schrijven van dd 07 december j.l. volgende:

1. Reeds in een zeer vroeg stadium, nadat uw cliënte eenzijdig haar distributie- overeenkomst met TM Audio had opgezegd, heeft TM Audio meermaals aangedrongen op een definitieve regeling waarbij alle zakelijke aspecten zouden worden afgewikkeld. Hetgeen bij het beëindigen van een distributie- overeenkomst niet ongebruikelijk is. TM Audio verzocht uw cliënte de terugname van demo materiaal ad EUR 28.037,09 (zie bijlage), dat door het beëindigen van de distributie- overeenkomst door uw cliënte voor TM Audio geen enkele waarde meer had. Ondanks herhaald verzoek heeft uw cliënte hier nooit constructief op gereageerd. Wij verwijzen hierbij naar de correspondentie met de heer S. Salzbrenner.

2. TM Audio staat nog altijd open voor een constructief voorstel van uw cliënte waarin de belangen van beide partijen tot uitdrukking komt.

3. De door u genoemde extra kosten worden door TM Audio als onterecht beschouwd daar uw cliënte door haar weinig flexibele opstelling al geruime tijd een billijke oplossing bemoeilijkt.

2.13. Salzbrenner betoogt dat de verjaring, mede gezien de inhoud van het emailverkeer, door de brief van TM Audio van 14 december 2007 is gestuit.

2.14. TM Audio voert aan dat in artikel 212 BGB is bepaald dat de verjaring van een vordering gestuit wordt indien de schuldenaar kenbaar maakt dat hij de aanspraak van de schuldenaar erkent. Dit kan volgens genoemd artikel plaatsvinden door het betalen van een termijn, door het betalen van rente, door het stellen van zekerheid, of op andere wijze. Kern van de regeling is volgens TM Audio dat van stuiting sprake is indien de schuldenaar kenbaar maakt dat hij het gevorderde bedrag nog steeds verschuldigd is. TM Audio betoogt dat in haar brief van 14 december 2007 geen erkenning van de vordering van Salzbrenner is opgenomen. Daarnaast heeft zij een brief overgelegd van een Duitse advocaat, waarin laatstgenoemde heeft vermeld dat een poging om tot een compromis te komen, zoals in de brief van 14 december 2007, niet kan worden aangemerkt als een erkenning van een vordering. Volgens TM Audio is de verjaring dan ook niet gestuit.

2.15. De rechtbank overweegt als volgt. Uit de eerste zin in de brief van 14 december 2007 blijkt dat TM Audio de brief van 7 december 2007 heeft ontvangen. In laatstgenoemde brief is de vordering van Salzbrenner duidelijk vermeld, onder verwijzing naar de datum van opdracht, het daarbij behorende nummer en de datum van levering. De desbetreffende factuur was in kopie bijgesloten. Gezien de inhoud van het emailverkeer was het TM Audio op 14 december 2007 duidelijk waarop de vordering van Salzbrenner betrekking had. De levering, de factuur en de hoogte van het factuurbedrag zijn door TM Audio in haar brief van 14 december 2007 niet betwist. Slechts met betrekking tot de in de brief van 7 december 2007 gespecificeerde extra kosten (onderstreping rechtbank) heeft TM Audio aangegeven dat zij deze als onterecht beschouwde. Voorts blijkt uit deze brief dat TM Audio haar schuld aan Salzbrenner nog steeds wilde verrekenen door middel van teruggave van demo-materiaal, net zoals zij dit had voorgesteld in 2005. Op grond van deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat TM Audio door middel van haar brief aan Salzbrenner van 14 december 2007 kenbaar heeft gemaakt dat zij het gevorderde bedrag nog steeds verschuldigd is. De rechtbank concludeert dat TM Audio de vordering van Salzbrenner door middel van die brief heeft erkend, met als gevolg dat de verjaring toen is gestuit. Op dat moment is een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen. Gesteld noch gebleken is dat die verjaringstermijn ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding reeds was verstreken. De vordering van Salzbrenner tot betaling van EUR 18.750,-- zal dan ook worden toegewezen. Dit geldt ook voor de wettelijke handelsrente, waarvan de ingangsdatum (16 december 2004) niet door TM Audio is weersproken.

Buitengerechtelijke kosten

2.16. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voor-werk II - worden afgewezen. Uit de door Salzbrenner gegeven omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt niet dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan Salzbrenner vergoeding vordert moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

Proceskosten

2.17. TM Audio zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Salzbrenner worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- vast recht 510,00

- salaris advocaat 1.356,00 (3,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.937,80

2.18. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt TM Audio om aan Salzbrenner te betalen een bedrag van EUR 18.750,00 (achttienduizendzevenhonderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente over het toegewezen bedrag met ingang van 16 december 2004 tot de dag van volledige betaling,

3.2. veroordeelt TM Audio in de proceskosten, aan de zijde van Salzbrenner tot op heden begroot op EUR 1.937,80,

3.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.K.J. van den Boom en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2010.

JB/MaR