Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BK1527

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-10-2009
Datum publicatie
29-10-2009
Zaaknummer
SBR 08-1540
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bodemzaak; Bouwplan La Sabbia; beroepen niet-ontvankelijk.

Zie ook SBR 09/448 VV en SBR 09/139.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector bestuursrecht

zaaknummer: SBR 08/1540

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 oktober 2009

inzake

1. Vereniging Ouders Forum ’t Zand, te Utrecht,

2. Oudercommissie Saartje ’t Zand, te Utrecht,

3. Medezeggenschapsraad OBS ’t Zand, te Utrecht,

4. Medezeggenschapsraad van Montessorischool Arcade, te Utrecht,

5. Oudervereniging van Montessorischool Arcade, te Utrecht,

eisers,

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

verweerder.

Inleiding

1.1 Het beroep heeft betrekking op het besluit van verweerder van 17 april 2008.

Bij dit besluit is het bezwaar tegen het besluit van 9 januari 2008 niet-ontvankelijk verklaard. Bij besluit van 9 januari 2008 is aan HSB Ontwikkeling B.V. (hierna: vergunninghouder) binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een fitnesscentrum, een horecagelegenheid, twaalf appartementen en een parkeergarage (plan ‘La Sabbia’) op het perceel Leidsche Rijn, Het Zand, Scherf 7.6.

1.2 Het beroep is behandeld ter zitting van 1 april 2009, waar eiseres sub 1 is verschenen bij [A] en [B]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H.P. de Keijzer en ing. C. Mesman, beiden werkzaam bij de gemeente Utrecht. Als getuige-deskundige voor verweerder was voorts aanwezig R. Linschoten, hoofd afdeling ruimte en mobiliteit van de Grontmij. Namens vergunninghouder zijn verschenen [C] en [D], bijgestaan door mr. E.M. Vos, advocaat te Nijmegen.

1.3 Met toepassing van artikel 8:64 van de Awb is het onderzoek ter zitting geschorst.

1.4 Het beroep is op 30 september 2009 opnieuw ter zitting behandeld. Aanwezig waren [A], [B], mr. H.P. de Keijzer, ing. C. Mesman, R. Linschoten, [C], [D] en mr. E.M. de Vos, als voornoemd.

Overwegingen

2.1 Op 10 april 2007 heeft vergunninghouder een aanvraag bouwvergunning ingediend voor het onderhavige bouwplan, waarna bij besluit van 9 januari 2008 door verweerder binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning is verleend.

Bij brief van 15 februari 2008 is bezwaar aangetekend tegen dat besluit. De betreffende brief is afkomstig van:

-[E], namens de oudercommissie van Saartje ’t Zand,

-[F], namens de medezeggenschapsraad van OBS ’t Zand,

-[G], namens de medezeggenschapsraad van Montessorischool Arcade,

-[H], namens de oudervereniging van Montessorischool Arcade,

-Ouders en leerkrachten van Saartje ’t Zand, OBS Het Zand en Montessorischool Arcade (volgens de bij de brief van 15 februari 2008 gevoegde handtekeningenlijsten).

Bij uitspraak van 14 april 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank het besluit van 9 januari 2008 geschorst.

Bij besluit van 17 april 2008 heeft verweerder de ouders van kinderen van de scholen en het kinderdagverblijf in het cluster ‘t Zand, als vermeld op voornoemde handtekeningenlijsten, niet-ontvankelijk verklaard omdat zij geen rechtstreeks belang hebben bij het bestreden besluit.

Vervolgens hebben [B] en [A], beiden ouder van ter plaatse schoolgaande kinderen, het initiatief genomen de Vereniging Ouders Forum ’t Zand op te richten om administratieve lasten te sparen en de krachten te bundelen. De Vereniging is op 24 mei 2008 opgericht.

Bij besluit van 27 juni 2008, gericht aan [E], is het besluit van 9 januari 2008 herroepen. Verweerder heeft, zo heeft hij in het verweerschrift van 6 januari 2009 laten weten, het bezwaarschrift van 15 februari 2008 beschouwd als één bezwaarschrift, ingediend door [E], namens de oudercommissie van Saartje ‘t Zand, met daarbij een steunbetuiging van een drietal anderen ([F], [G] en [H] namens respectievelijk de medezeggenschapsraad van OBS ’t Zand, de medezeggenschapsraad van Montessorischool Arcade en de oudervereniging van Montessorischool Arcade). Tegen het besluit van 27 juni 2008 is door [E] geen beroep ingesteld.

2.2 De rechtbank ziet zich eerst voor de vraag geplaatst of eisers kunnen worden ontvangen in hun beroep tegen het bestreden besluit, en overweegt daartoe het volgende.

2.3 Ingevolge het bepaalde in artikel 8:1 van de Awb kan een belanghebbende beroep instellen tegen een besluit.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge artikel 6:13 van de Awb kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

2.4 Het bestreden besluit van 17 april 2008 is gericht aan [A], in de hoedanigheid van ouder van ter plaatse schoolgaande kinderen. [A] heeft aanvankelijk beroep ingesteld namens ouders van Forum ’t Zand. Gelet op de brief van

29 augustus 2008 wordt dit beroep aangemerkt als beroep van eiseres sub 1.

De rechtbank stelt vast dat eiseres sub 1 geen bezwaar heeft gemaakt tegen het primaire besluit van 9 januari 2008, om reden dat eiseres toen nog niet was opgericht.

De oprichting van eiseres heeft plaatsgevonden na ommekomst van de bezwarentermijn.

Voor de beoordeling van de vraag of eiseres kan worden ontvangen in haar beroep is onder meer van belang of zij (tijdig) bezwaar heeft gemaakt tegen de bij besluit van 9 januari 2008 verleende bouwvergunning.

Nu eiseres tegen het primaire besluit niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, en de in artikel 6:13 van de Awb voorziene uitzonderingssituatie zich niet voordoet, moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

2.5 Het beroep van eisers sub 2 tot en met 5 richt zich tegen een aan [A], in de hoedanigheid van ouder van ter plaatse schoolgaande kinderen, gericht besluit.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de belangen van eisers niet rechtstreeks betrokken bij het aan een individuele ouder gericht besluit. Om die reden dient het beroep van eisers sub 2 tot en met 5 eveneens niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.6 Aan een inhoudelijke beoordeling van de gronden van het beroep wordt gelet op het vorenstaande niet toegekomen.

2.7 Onder deze omstandigheden ziet de rechtbank geen aanleiding om verweerder in de proceskosten te veroordelen.

Beslissing

De rechtbank Utrecht,

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven en in het openbaar uitgesproken op

28 oktober 2009.

De griffier: De rechter:

A. Heijboer mr. B.J. van Ettekoven

Afschrift verzonden op:

Tegen deze uitspraak staat, binnen zes weken na de dag van verzending hiervan, voor belanghebbenden hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.