Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ7403

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
17-07-2009
Datum publicatie
10-09-2009
Zaaknummer
630700 UE VERZ 09-762 JS
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst vrij kort na aanvang van die overeenkomst. Verwijten over het functioneren zijn niet komen vast te staan. Dubieuze tenderprocedure bij het Ministerie van Justitie, waar werknemer buiten werd gehouden, kan niet gelden als gebrek aan initiatief.

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie. Gezien korte duur dienstverband geen toepassing ktr-formule, maar vergoeding naar billijkheid bepaald. Periode van non-activiteit blijft voor rekening werkgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 179
AR-Updates.nl 2009-0681
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 630700 UE VERZ 09-762 JS

beschikking d.d. 17 juli 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Xerox (Nederland) B.V.,

gevestigd te Breukelen,

verder ook te noemen Xerox,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. G. van Wankum-Bakker,

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verweerder],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. T. Spronk.

Het verloop van de procedure

Xerox heeft een verzoekschrift ingediend.

[verweerder] heeft verweer gevoerd.

Het verzoek is behandeld op de zitting van 9 juli 2009. Partijen hebben hun standpunten nader uiteengezet. De griffier heeft van het verhandelde aantekening gehouden.

De uitspraak is bepaald op heden.

Het verzoek en de gronden waarop het berust

Xerox verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst die bestaat tussen haar en [verweerder]. Xerox legt aan haar verzoek ten grondslag dat [verweerder], die op 1 juni 2008 bij haar als Account Manager Large Accounts in dienst is getreden, niet aan de functie-eisen voldoet en in feite disfunctioneert. Hierin is volgens Xerox geen verandering te brengen. Het ontbreekt [verweerder] aan een zelfstandige actieve opstelling in de richting van de hem toebedeelde klanten. Hij kan zich bovendien niet profileren als de persoon die (informeel) leiding kan geven. Volgens Xerox kwam dit sterk tot uiting bij een tenderprocedure voor de levering van apparatuur aan het Ministerie van Justitie. Op het einde van die procedure heeft de heer [X], lid van de directie, de leiding van het project overgenomen.

[verweerder] is door Xerox op 9 maart 2009 op non actief gesteld. Xerox heeft geen enkel vertrouwen meer in een verdere vruchtbare samenwerking met [verweerder].

Het verweer

[verweerder] heeft verweer gevoerd. Hij stelt samengevat dat de door hem uitgeoefende functie nieuw was en dat het grotendeels pionieren was. Het heeft bovendien een paar maanden geduurd voor duidelijkheid kwam over de klanten die [verweerder] moest gaan beheren. Daar is later ook nog wijziging in gekomen. Gezien het feit dat zijn klanten voornamelijk instanties in de publieke sector zijn, is niet op korte termijn resultaat te verwachten. Het gaat daarbij om diepte-investeringen. [verweerder] ontkent dat hij in het Justitie-project tekort is geschoten. De bieding op de tender is tijdig gedaan, maar volgens [verweerder] is daarna informatie van een concurrent die ook heeft geboden aan Xerox doorgespeeld, zodat laatstgenoemde haar bieding kon aanpassen. [verweerder] is in dat traject niet betrokken geweest. Dat kwam voor rekening van de heer [X].

Op het overige verweer wordt bij de beoordeling nader ingegaan.

De beoordeling van het verzoek

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met een opzegverbod.

Allereerst moet worden vastgesteld dat het verzoek weinig specifieke verwijten bevat, maar zich in betrekkelijk algemene, negatieve bewoordingen uitlaat over het functioneren van [verweerder]. Niet gebleken is dat [verweerder] op concreet te benoemen onderdelen in zijn functioneren is tekortgeschoten en dat dit dan ook nog in die mate is dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

De gang van zaken rond de tenderprocedure voor de opdracht bij het Ministerie van Justitie is op z’n minst genomen dubieus en dat [verweerder], nadat hij de formele bieding had afgerond, niet betrokken was bij een aanpassing daarvan, kan hem niet zonder meer worden tegengeworpen. Het door Xerox gemaakte verwijt dat [verweerder] in de bieding zelf niet als leidende figuur optrad is met name onderbouwd door een schets van de gang van zaken rond de gewijzigde bieding, zodat onder het bod van een concurrent werd geboden. Dat gezien de kennelijke gevoeligheid van een dergelijk traject, niet [verweerder], maar een lid van de directie dit ter hand heeft genomen, is niet verwonderlijk.

Het ter zitting nog toegelichte verwijt rond de betrekkelijk weinig initiatiefrijke rol van [verweerder] bij zijn klanten is door [verweerder] gepareerd door de mededeling dat het in de publieke sector bij het verwerven van opdrachten een kwestie van lange adem is en niet van successen op de korte termijn. Dat is door Xerox onvoldoende weersproken en verder is ook dit verwijt betrekkelijk algemeen gebleven.

Dit zou er in beginsel toe leiden dat er geen grond bestaat om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daar staat echter het volgende tegenover. Dat een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst al na zo korte tijd na aanvang van het dienstverband wordt ingediend, geeft in ieder geval aan dat Xerox kennelijk geen enkel vertrouwen meer heeft in het functioneren van [verweerder]. Het heeft dan ook geen zin om die arbeidsovereenkomst nog te laten voortbestaan. De kantonrechter zal die dan ook ontbinden wegens het bestaan van een gewichtige reden, bestaande in een wijziging van omstandigheden. Hiervan kan [verweerder] echter geen verwijt worden gemaakt. Er is dan ook voldoende reden om aan hem een vergoeding toe te kennen.

Het loon van [verweerder], die thans 42 jaar oud is, bedroeg € 3.915,- bruto, vermeerderd met 8% vakantiebijslag en een 13e maand. Daarnaast had [verweerder] recht op een omzetafhankelijke bonus, maar niet is komen vast te staan dat die bonus reeds zo vast staat, dat die bij de berekening moet worden betrokken.

Ten aanzien van de hoogte van de toe te kennen vergoeding overweegt de kantonrechter voorts, dat strikte toepassing van de kantonrechtersformule tot een onbevredigend resultaat zou leiden, tenzij de C-factor onevenredig zou worden verhoogd. De kantonrechter zal dan ook een vergoeding naar billijkheid vaststellen. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd van [verweerder] en diens positie op de arbeidsmarkt - waarbij mag worden verwacht dat [verweerder] een zekere periode van werkloosheid tegemoet gaat. De omstandigheid dat [verweerder] al sedert 9 maart 2009 op non actief staat, dient voor rekening van Xerox te blijven.

Alles overwegende acht de kantonrechter een vergoeding van € 25.000,- bruto billijk.

Aan Xerox wordt een termijn gelaten om het verzoekschrift in te trekken.

Beslissing

De kantonrechter:

stelt Xerox in de gelegenheid uiterlijk 1 augustus 2009 het verzoek in te trekken;

en voor het geval het verzoek niet tijdig wordt ingetrokken:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 15 augustus 2009;

kent aan [verweerder] ten laste van Xerox een vergoeding toe van € 25.000,- bruto en veroordeelt Xerox tot betaling van deze vergoeding aan [verweerder];

compenseert de proceskosten in die zin, dat partijen de eigen kosten dragen;

en voor het geval het verzoek tijdig wordt ingetrokken:

veroordeelt Xerox in de proceskosten aan de zijde van [verweerder], tot de uitspraak van deze beschikking begroot op € 500,- aan salaris gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2009.