Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ7046

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
04-09-2009
Datum publicatie
07-09-2009
Zaaknummer
272744 / KG ZA 09-879
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering voetbalvereniging strekkende tot vernietiging van de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de KNVB. Ontvankelijkheid aangiftes wegens spelen niet speelgerechtigde speler. In de voor de leden van de KNVB geldende regelingen is geen grondslag aanwezig voor het buiten behandeling laten van deze aangiftes. Afwijzing vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 272744 / KG ZA 09-879

Vonnis in kort geding van 4 september 2009

in de zaak van

de vereniging

VOETBALVERENIGING 'T VLIEGDORP,

gevestigd te Soesterberg,

eiseres,

advocaat mr. M. Vetkamp,

tegen

de vereniging

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. H.J.A. Knijff.

Partijen zullen hierna 't Vliegdorp en de KNVB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van 't Vliegdorp

- de pleitnota van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ‘t Vliegdorp is een amateurvoetbalclub en lid van de KNVB. In het afgelopen seizoen heeft zij deelgenomen aan de amateurvoetbalcompetitie in de vierde klasse van de zaterdagcompetitie in het district West I.

2.2. Op 11 april 2009 heeft ‘t Vliegdorp een thuiswedstrijd gespeeld tegen een andere voetbalclub uit die competitie genaamd Hercules.

2.3. Op 2 mei 2009 heeft ‘t Vliegdorp een thuiswedstrijd gespeeld tegen de voetbalclub VOP.

2.4. Op 12 mei 2009 heeft de districtsbestuurder van de KNVB district West I op basis van meldingen van de voetbalclubs Hercules en VOP aangifte gedaan bij de Tuchtcommissie van de KNVB van het overtreden van het bepaalde in artikel 25 lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (het laten meespelen van een niet speelgerechtigde speler).

2.5. De Tuchtcommissie van de KNVB heeft op 24 juni 2009 uitspraak gedaan over deze aangiftes, en ‘t Vliegdorp een boete opgelegd, alsmede de uitslagen van voormelde wedstrijden bepaalt op een 0-3 eindstand.

Zij heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:

“(…)

De termijn [van aangifte; toevoeging rechtbank] is niet verstreken, er zijn namelijk twee procedures:

A. In het geval men bij de aangifte van een ongerechtigde speler het expliciete verzoek tot overspelen heeft, moet deze aangifte binnen 6 werkdagen gedaan worden. Na 15 maart geldt de verkorte procedure en dient de aangifte binnen 48 uur na de wedstrijd binnen te zijn (art. 27 RWAV [Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal; toevoeging rechtbank]

B. Aangifte van een ongerechtigde speler zonder verzoek tot overspelen is niet termijn gebonden en kan dus in een (veel) later stadium worden gedaan (art. 45 RTAV [Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal; toevoeging rechtbank] (…)”

2.6. In het door ‘t Vliegdorp tegen deze uitspraak ingestelde beroep heeft de Commissie van Beroep van de KNVB bij uitspraak van 30 juli 2009 de uitspraak van de Tuchtcommissie bevestigd. Zij heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:

“(…)

De Commissie van Beroep merkt op dat aangiftes wegens overtredingen van reglementen e.d. volgens artikel 43 van het Reglement [Tuchtrechtspraak; toevoeging rechtbank] Amateurvoetbal op elk moment kunnen worden gedaan. Artikel 43 lid 1 sub d van het Reglement [Tuchtrechtspraak; toevoeging rechtbank] Amateurvoetbal maakt het mogelijk dat een overtreding aanhangig wordt gemaakt door een schriftelijke aangifte van o.m. een lid van de KNVB (in dit geval twee verenigingen). Artikel 45 van het Reglement [Tuchtrechtspraak; toevoeging rechtbank] Amateurvoetbal schrijft voor wat die schriftelijke aangifte moet inhouden. Voor het doen van deze aangifte geldt geen termijn. (…)

De Commissie van Beroep oordeelt dan ook dat beide aangiftes voldoen aan de daarvoor geldende vereisten en derhalve, anders dan in uw beroepschrift wordt gesteld, wel ontvankelijk zijn. (…)”

2.7. 't Vliegdorp is aan het eind van het seizoen 2008/2009 gedegradeerd naar de vijfde klasse van de zaterdagcompetitie in het district West I.

3. Het geschil

3.1. 't Vliegdorp vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep vernietigt althans schorst, en de KNVB beveelt om ‘t Vliegdorp voor het komende seizoen toe te laten tot de vierde klasse van het amateurvoetbal, een ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2. De KNVB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft ‘t Vliegdorp aangevoerd dat in de tegen haar ingestelde tuchtprocedure zowel de Tuchtcommissie als de Commissie van Beroep ten onrechte de aan deze procedure ten grondslag liggende aangiftes in behandeling heeft genomen, aangezien deze aangiftes niet zijn gedaan binnen de voorgeschreven termijn van één werkdag na de betreffende wedstrijd.

Voorts maakt de KNVB zich schuldig aan willekeur door deze aangiftes wel in behandeling te nemen, maar ten aanzien van andere aangiftes, waaronder die van 't Vliegdorp zelf, mee te delen dat deze wegens het overschrijden van de voorgeschreven termijn niet in behandeling kunnen worden genomen.

4.2. In het kader van dit kort geding moet beoordeeld worden of (de bodemrechter zal oordelen dat) gebondenheid van 't Vliegdorp aan de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, in verband met hetgeen 't Vliegdorp over de inhoud en wijze van totstandkoming daarvan heeft gesteld, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.3. Partijen zijn het erover eens dat in de reglementen van de KNVB geen termijn is opgenomen waarbinnen aangiftes als de onderhavige (die betrekking hebben op het deelnemen door een niet speelgerechtigde speler aan een wedstrijd, zonder dat bij deze aangifte tevens het verzoek wordt gedaan om de wedstrijd te mogen overspelen) dienen te worden ingediend. Zowel de Tuchtcommissie als de Commissie van Beroep van de KNVB heeft op basis van het ontbreken van een dergelijke termijn in de reglementen geoordeeld dat de onderhavige aangiftes in behandeling konden worden genomen en derhalve ontvankelijk waren.

4.4. ‘t Vliegdorp baseert zich - ter onderbouwing van haar standpunt dat deze uitspraken op dit punt onjuist zijn - op een passage over de verkorte procedure in het zogenaamde “Bewaarnummer District West I”, en een - vrijwel gelijkluidende - passage op de website van de KNVB. In het Bewaarnummer is het volgende opgenomen:

“4.13 Verkorte procedure

Om met name in de eindfase van de competitie een eerlijker verloop te waarborgen, is de zogenaamde verkorte procedure voor afwikkeling van tuchtzaken van toepassing. Met ingang van 15 maart is de verkorte procedure van toepassing indien:

- een wedstrijd niet is gespeeld of niet is uitgespeeld;

- er gemotiveerd aangifte is gedaan van een niet gerechtigde speler;

- sprake is van ernstige ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd, waarbij het districtsbestuur van de KNVB verzoekt om toepassing van de verkorte procedure.

Dit houdt in dat alle rapporten en verklaringen, in situaties zoals hierboven beschreven, binnen een werkdag na de wedstrijd op het districtskantoor aanwezig moeten zijn. De verklaringen kunnen per fax of per e-mail worden verstuurd, met nazending van het origineel of van een print met handtekening per gewone post. Hierdoor is het mogelijk dat de Tuchtcommissie sneller uitspraak doet.

De regeling van de verkorte procedure is opgenomen in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, titel 6, artikelen 81 t/m 88.

Op welke wedstrijden is de verkorte procedure van toepassing?

Veldvoetbal

Alle wedstrijden die behoren tot competities van de categorie A veldvoetbal.

Futsal

Alle wedstrijden die behoren tot competities van de categorie A futsal.”

4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter brengt het rechtszekerheidsbeginsel mee dat de tuchtrechtelijke organen van de KNVB alleen kunnen overgaan tot het nemen van de verregaande beslissing van het buiten behandeling laten van een aangifte van tuchtrechtelijk laakbaar handelen, indien daartoe een grondslag bestaat in de voor de leden van de KNVB geldende regelingen. De voorzieningenrechter moet constateren dat een dergelijke grondslag niet aanwezig is. Tussen partijen staat, zoals gezegd, vast dat in de reglementen van de KNVB geen termijn is gesteld voor indiening van aangiftes als de onderhavige.

Voor zover 't Vliegdorp zich beroept op de hierboven weergegeven passage uit het “Bewaarnummer” en op de website van de KNVB, kan de vraag gesteld worden of de hierin gegeven regeling de leden van de KNVB wel kan binden. Niet gesteld of gebleken is immers dat deze regeling op de daartoe vereiste wijze (in een algemene ledenvergadering) is vastgesteld. Afgezien daarvan geldt dat ook in de hierboven weergegeven passage van het Bewaarnummer geen grondslag te ontwaren valt voor het buiten behandeling laten van een aangifte. In deze passage wordt niet voorgeschreven dat aangiftes binnen een werkdag na de wedstrijd op het districtskantoor aanwezig moeten zijn, maar alleen “alle rapporten en verklaringen”. Hoewel deze eis in zekere mate impliceert dat de (onderliggende) aangifte ook binnen dezelfde termijn wordt gedaan, is deze enkele ‘implicatie’ onvoldoende om als grondslag te dienen voor het buiten behandeling laten van een aangifte.

Voor zover 't Vliegdorp stelt dat de wel in voormelde passage gestelde eis dat de rapporten en verklaringen binnen een werkdag moeten worden ingediend, evenmin is nageleefd, geldt dat gesteld noch gebleken is dat 't Vliegdorp deze stelling ook ten grondslag heeft gelegd aan haar verzoek om niet-ontvankelijkverklaring van de aangiftes in de tuchtprocedure. Het is in beginsel aan de tuchtrechtelijke organen van de KNVB welke sanctie zij aan het niet naleven van die verplichting wil verbinden. Een grondslag voor het buiten behandeling laten van een aangifte kan daaraan echter - in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel - niet worden ontleend.

4.6. Voor zover medewerkers van de KNVB aan ‘t Vliegdorp of aan andere voetbalverenigingen mededelingen zouden hebben gedaan die inhouden dat aangiftes als de onderhavige die buiten de termijn van één werkdag na de wedstrijd zijn gedaan, buiten behandeling zullen blijven, kunnen deze mededelingen niet worden gebaseerd op de hiervoor weergegeven passage. Voor zover deze medewerkers dat wel hebben gedaan, is dat onjuist. Indien ‘t Vliegdorp zich door deze mededelingen heeft laten afbrengen van het indienen van een aangifte tegen een andere voetbalvereniging, is dat weliswaar begrijpelijk, maar dit betekent niet dat aan de tuchtrechtelijke organen van de KNVB willekeur kan worden verweten. De medewerkers van de KNVB gaan niet over de ontvankelijkheid van aangiftes, maar alleen de tuchtrechtelijke organen van de KNVB zelf. 't Vliegdorp had haar aangifte dan ook kunnen doorzetten.

4.7. Het voorgaande betekent dat de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep de aangiftes tegen ‘t Vliegdorp terecht ontvankelijk hebben verklaard op de grond dat regels ontbreken met betrekking tot de uiterste termijn van indiening van aangiftes als de onderhavige.

De voorzieningenrechter acht op grond van het voorgaande niet aannemelijk dat de bodemrechter op de door ‘t Vliegdorp aangevoerde grond zal oordelen dat gebondenheid aan de uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, en deze uitspraken zal vernietigen. De vordering tot vernietiging en schorsing van deze uitspraken, en de daarmee samenhangende vordering tot toelating tot de vierde klasse, zullen dan ook worden afgewezen.

4.8. 't Vliegdorp zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt 't Vliegdorp in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden begroot op EUR 1.078,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2009.?

w.g. griffier w.g. rechter

WV