Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6871

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
03-09-2009
Zaaknummer
270746 / KG ZA 09-729
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

,,De rechter veroordeelt gedaagden een gekraakt pand in Driebergen te ontruimen.De rechtbank acht het aannemelijk dat de aanwezigheid van de krakers potentiële kopers zal afschrikken''

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RVR 2009, 113
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 270746 / KG ZA 09-729

Vonnis in kort geding van 2 september 2009

in de zaak van

1. [eiser 1],

wonende te [woonplaats],

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats],

3. [eiser 3],

wonende te [woonplaats],

4. [eiser 4],

wonende te [woonplaats],

5. [eiser 5],

wonende te [woonplaats],

6. [eiser 6 ],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat mr. L.M. Schelstraete,

tegen

1. [gedaagde],

verblijvende te Driebergen-Rijsenburg,

gedaagde,

advocaat mr. I. Appel,

2. DE OVERIGE PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK STAANDE EN GELEGEN TE (3971 KJ) DRIEBERGEN-RIJSENBURG AAN DE HOOFDSTRAAT 161,

gedaagden,

niet verschenen,

Eisers zullen hierna [eisers] genoemd worden. Gedaagde sub 1 zal [gedaagde] genoemd worden en gedaagden sub 2 zullen de overige krakers genoemd worden. Gedaagden sub 1 en sub 2 zullen gezamenlijk de krakers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden

- de pleitnota van [eisers]

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eisers] is eigenaar van het pand staande en gelegen aan de Dorpsstraat 161 te Driebergen (hierna: het pand).

2.2. Het pand werd verhuurd en was in gebruik tot juni 2008.

2.3. Het pand staat nu publiekelijk te koop.

2.4. Op 15 juni 2009 is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen tussen [eisers] en Anti-Kraak B.V. Deze overeenkomst strekt ertoe een “bruikleennemer” te zoeken voor het pand.

2.5. Op zaterdagavond 20 juni 2009 hebben de krakers zich door verbreking van de sloten of deuren de toegang verschaft tot het pand.

2.6. Op de avond van 20 juni 2009 heeft [eisers] de krakers mondeling gesommeerd het pand te verlaten. Aan de sommatie is geen gehoor gegeven.

2.7. De krakers zijn op 21 juni 2009 schriftelijk en op 26 juni 2009 bij deurwaardersexploot nogmaals gesommeerd het pand te verlaten. Aan deze sommaties is geen gehoor gegeven.

2.8. Op 1 juli 2009 heeft Claudia Beekhuis van Makelaardij Van der Linden, die het pand in opdracht van [eisers] tracht te verkopen, per e-mail aan de advocaat van [eisers] geschreven, voor zover van belang:

“(…) dat wij op 22 juni jl. het verzoek (…) hebben ontvangen om het pand aan de Hoofdstraat te bezichtigen i.v.m. interesse voor aankoop daarvan. Wij hebben aangegeven dat bezichtigen op dit moment wegens omstandigheden even niet mogelijk is. Wij zijn nl. van mening dat een gekraakt pand onverkoopbaar is danwel dermate ernstig in waarde zal dalen dat het als onverkoopbaar moet worden gezien. Ondanks evt. medewerking van krakers zal geen enkele verkoper bereid zijn de marktwaarde te betalen voor een gekraakt pand waarvan onzeker is hoe lang het pand door krakers bewoond zal blijven.”

3. Het geschil

3.1. [eisers] vordert samengevat - ontruiming van het pand op straffe van een dwangsom en vordert voorts dat het ontruimingsvonnis gedurende een half jaar ten uitvoer kan worden gelegd, met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

3.2. [eisers] voert hiertoe aan dat het pand publiekelijk te koop staat. De aanwezigheid van krakers komt de verkoopbaarheid en de verkoopprijs niet ten goede. [eisers] heeft een overeenkomst gesloten met Anti-Kraak B.V. om een bruiklener voor het pand te vinden, maar de uitvoering van die overeenkomst wordt nu belemmerd. Voorts heeft het pand de bestemming kantoor, althans is het voorafgaand aan de verkoop gebruikt als kantoor en is het pand met het oog op die bestemming verbouwd en ingedeeld. Ook klagen omwonenden over geluidsoverlast. Tot slot is sprake van een vermogensaantasting nu [eisers] geen vergoeding ontvangt voor het gebruik van het pand van de krakers en doordat de kosten voor energie, gas en de telefoon oplopen.

3.3. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

verstek

4.1. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek ten aanzien van de overige krakers zal worden verleend.

spoedeisend belang

4.2. Vast staat dat [gedaagde] het pand zonder recht of titel in gebruik heeft en daarmee inbreuk maakt op het eigendomsrecht van [eisers]. Voor toewijzing van een vordering tot ontruiming in kort geding is echter vereist dat [eisers] een voldoende spoedeisend belang heeft bij zijn ontruimingsvordering en dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van [gedaagde] bij een afwijzing van de vordering.

4.3. Het belang van de eigenaar van een gebouw om daarover de vrije beschikking te hebben, weegt zwaar. Slechts onder zeer bijzondere, door [gedaagde] te stellen en aannemelijk te maken omstandigheden kan de vordering van de eigenaar tot ontruiming worden afgewezen.

4.4. De rechtbank acht het aannemelijk dat de aanwezigheid van de krakers potentiële kopers zal afschrikken. Een potentiële koper zal niet de marktwaarde willen betalen voor een pand waarvan het onzeker is hoe lang het door krakers als [gedaagde] gebruikt zal worden. Ook de verklaring van de makelaar heeft die strekking. Daar komt bij dat het voor [eisers] als eigenaar van belang is dat hij kan bepalen aan wie hij toestemming geeft in het pand te verblijven. [eisers] heeft ervoor gekozen het pand door een bruiklener te laten bewonen door bemiddeling van Anti-Kraak B.V. [eisers] is vrij in zijn keuze met wie hij een overeenkomst sluit. Het aanbod van [gedaagde] om met hem een gebruiksovereenkomst aan te gaan mag [eisers] afslaan. [gedaagde] stelt dat hij op deze ruimte is aangewezen om te wonen. Dat hij op het pand is aangewezen heeft [gedaagde] bovendien niet aannemelijk gemaakt. De enkele, niet onderbouwde, stelling dat hij al meerdere jaren staat ingeschreven voor een sociale huurwoning is daartoe onvoldoende. Dit belang weegt aldus niet op tegen het belang van de eigenaar.

In het licht van wat [eisers] heeft gesteld ter zake de kosten voor energie, telefoon en gas, is aannemelijk dat [gedaagde] de energiekosten zelf draagt en dat hij geen kosten maakt voor telefoon en gas. Dat het pand inderdaad de bestemming kantoor heeft en dat omwonenden geluidsoverlast ervaren zoals [eisers] stelt, is gelet op het verweer daartegen niet komen vast te staan. De reeds genoemde belangen van [eisers] wegen echter zo zwaar dat de afweging toch in het voordeel van [eisers] uitvalt.

4.5. Concluderend handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens [eisers] en is heeft [eisers] voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening, zodat deze wordt toegewezen. Ook de vordering tegen de niet verschenen overige krakers is toewijsbaar.

sterke arm

4.6. De gevorderde machtiging om de ontruiming zo nodig zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van justitie op kosten van de krakers zal op de in de beslissing te melden manier worden toegewezen.

periode tenuitvoerlegging

4.7. [gedaagde] betwist dat [eisers] belang heeft bij de vordering dat het ontruimingsvonnis binnen een in 557a Rv. bedoelde termijn van een half jaar ook ten uitvoer gelegd kan worden tegen een ieder die zich in het pand bevindt.

4.8. [gedaagde] noemt geen specifieke reden voor dit gestelde gebrek aan belang. Gelet op hetgeen is reeds geoordeeld over het zwaarder wegende belang van [eisers] dan dat van [gedaagde], is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook deze vordering toewijsbaar is.

dwangsom

4.9. [gedaagde] maakt bezwaar tegen de gevorderde dwangsom. Er is volgens hem geen reden om aan te nemen dat hij het pand niet zal verlaten binnen de te noemen termijn.

4.10. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door [gedaagde] aangevoerde geen reden is om geen dwangsom op te leggen. Indien [gedaagde] inderdaad het pand tijdig verlaat, worden geen dwangsommen verbeurd. Wel zal de gevorderde dwangsom op de in de beslissing te melden manier worden beperkt.

proceskosten

4.11. De krakers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- vast recht 262,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.163,98

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de krakers om binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis met al het hunne en al de hunnen het pand aan de Hoofdstraat 161 (3971 KJ) te Driebergen-Rijsenburg te ontruimen en ontruimd te houden en onder afgifte van de sleutels en deze ter vrije en algehele beschikking aan te stellen aan [eisers],

5.2. bepaalt dat de door [eisers] in te schakelen deurwaarder gemachtigd is om de ontruiming, zo nodig met behulp van justitie en politie ten uitvoer te leggen indien de krakers in gebreke blijven aan het onder 5.1 bepaalde van dit vonnis te voldoen en veroordeelt de krakers om de daarmee gepaard gaande kosten aan [eisers] te voldoen,

5.3. bepaalt dat de krakers voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelen met het onder 5.1 bepaalde, aan [eisers] een dwangsom verbeuren van EUR 500,00 tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.4. bepaalt dat deze veroordeling binnen de termijn van een half jaar, als bedoeld in art. 557a lid 3 Rv., ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet,

5.5. veroordeelt de krakers in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op EUR 1.163,98, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2009.?

w.g. griffier w.g. rechter