Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ4496

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
04-08-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
636509 UE VERZ 09-930 IV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkgeefster , actief in de ICT-branche verzoekt ontbinding ex artikel 7:685 BW op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

Het verzoek wordt afgewezen omdat werkgeefster de noodzaak van deze maatregel onvoldoende heeft aangetoond. Zij heeft geen prognose voor de resterende maanden van 2009 overgelegd, noch inzicht gegeven in de orderportefeuille en evenmin heeft zij aangetoond dat, naast de reeds getroffen maatregelen, waaronder het laten afvloeien van 7 werknemers, ook nog de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van betrokken werknemer noodzakelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0612
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 636509 UE VERZ 09-930 IV

beschikking d.d. 4 augustus 2009

inzake

de besloten vennootschap

Netlink B.V.,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen Netlink,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. E.J. Molemans,

tegen:

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen [verweerder],

verwerende partij,

gemachtigde: mr. F.A.A.C. Traa.

1. Het verloop van de procedure

Netlink heeft een verzoekschrift ingediend.

[verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is ter zitting van 28 juli 2009 behandeld.

Daarvan is aantekening gehouden.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. [verweerder], geboren op [1966], is op 14 juli 2008 in dienst van Netlink getreden als Portfolio Manager. In december 2008 is deze functie komen te vervallen en sindsdien is [verweerder] werkzaam in de functie Account Manager. Het laatstgenoten brutoloon bedraagt € 3.840,00 per maand excl. 8% vakantietoeslag.

2.2. Netlink is sinds 1993 als ICT-bedrijf actief op de Nederlandse markt.

Netlink is gespecialiseerd in advisering, levering, implementatie, onderhoud en beheer van hoogwaardige en betrouwbare netwerk-, storage-, beveiliging- en IP-telefonie infrastructuren. In 2004 heeft Netlink aansluiting gezocht bij Axians. Axians is een overkoepelende merknaam, waaronder alle activiteiten van Vinci Energies op het gebied van voice-, data-, en beeldintegratie zijn ondergebracht. De merknaam Axians wordt gevoerd door 58 bedrijven in Europa waar ruim 1000 medewerkers werken.

2.3. Netlink is een werkmaatschappij van Vinci Energie Netherlands B.V.

De resultaten van Netlink worden verwerkt in een geconsolideerde jaarrekening.

3. Het verzoek

3.1. Netlink verzoekt de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op grond van gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden te ontbinden.

3.2. Aan dit verzoek legt Netlink - samengevat - het volgende ten grondslag.

De afgelopen maanden is Netlink geconfronteerd met een sterke terugval in vraag naar ICT-projecten. Deze terugval is het gevolg van de (mondiale) economische recessie. De order intake van Netlink blijft ongeveer 15% achter op het budget over 2009. Ter toelichting heeft Netlink de geconsolideerde jaarstukken 2006-2008 overgelegd alsmede de bedrijfsresultaten over de eerste twee maanden van 2009. Netlink verwacht dat zij 2009 met een zwaar verlies zal afsluiten. Deze ontwikkelingen nopen tot een herstructurering. In dit kader heeft Netlink al een aantal kostenbesparende maatregelen genomen, zoals een vacaturestop, het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het niet vervangen van vertrekkende werknemers etc. Voorts heeft Netlink besloten tot een reductie van het personeelsbestand over de gehele breedte van de organisatie. Netlink telt per 1 juni 2009 nog 63 werknemers, inclusief [verweerder], terwijl zij op 1 januari 2009 nog 78 werknemers telde. De afdeling waar [verweerder] werkzaam is, moet worden teruggebracht van 9 naar 7 werknemers. Inmiddels is met een collega account manager een regeling getroffen. [verweerder] is deze regeling ook aangeboden, maar [verweerder] is niet akkoord gegaan. Netlink is nog immer bereid om een vergoeding van € 4.147,20 bruto te betalen.

4. Het verweer

4.1. [verweerder] voert samengevat het volgende verweer.

[verweerder] verzoekt primair om afwijzing van het verzoek en subsidiair, indien het verzoek wordt toegewezen, de arbeidsovereenkomst te ontbinden na de fictieve opzegtermijn en met toekenning van een vergoeding. [verweerder] stelt dat Netlink de noodzaak van het onderhavige verzoek niet heeft aangetoond. De geconsolideerde jaarrekeningen hebben betrekking op zes verschillende vennootschappen, maar zeggen niets over de financiële situatie van Netlink. Ook uit het jaarbericht 2008 van de moederorganisatie Vinci Energies Netherlands B.V. blijkt niet van een noodzaak om in de organisatie van Netlink te gaan snijden.

Voorts heeft Netlink niet aangetoond dat het in 2009 slecht gaat. Inmiddels is het personeelsbestand met 19% gereduceerd en onduidelijk is waarom ook nog de arbeidsplaats van [verweerder] verloren moet gaan. Voorts stelt [verweerder] dat Netlink hem de functie van Senior Account Manager moet aanbieden, waarvoor op dit moment een vacature is. Deze functie is identiek aan zijn eigen functie en Netlink acht zich zelf hiervoor geschikt.

5. De beoordeling

5.1. De kern van de onderhavige zaak heeft betrekking op de vraag of Netlink voldoende heeft aangetoond dat er een noodzaak bestaat om het dienstverband met [verweerder] te beëindigen. Met [verweerder] is de kantonrechter van oordeel dat dit niet het geval is. Hiertoe strekt het volgende.

5.2. Hoewel het aannemelijk is dat (ook) Netlink nadelige gevolgen ondervindt van de wereldwijde kredietcrisis, kan op grond van de door haar overgelegde stukken niet zonder meer geconcludeerd worden dat er thans een noodzaak bestaat om (ook nog) de arbeidsovereenkomst van [verweerder] dadelijk of op korte termijn te ontbinden.

5.3. Op de eerste plaats volgt uit het overgelegde jaarrapport 2008 dat de Managing Director op 18 maart 2009 gematigd optimistisch is over 2009. Hij verklaart immers dat, hoewel er een terugval wordt geconstateerd, de orderportefeuille tot aan het einde van 2009 nog goed op niveau is. Netlink verklaarde ter zitting dat zij van hoger hand opdracht heeft gekregen om te reorganiseren, maar deze stelling is ter zitting verder niet onderbouwd noch voorzien van schriftelijke stukken waaruit dit volgt. Naar het oordeel van de kantonrechter kan deze conclusie in ieder geval niet getrokken worden op grond van de bijdrage van de Managing Director aan het jaarrapport 2008 van 18 maart 2009.

5.4. Op de tweede plaats heeft Netlink geen actueel financieel overzicht overgelegd. De overgelegde geconsolideerde jaarrekeningen 2006-2008 geven geen inzicht in de financiële situatie van Netlink. Evenmin kan op basis van de overige overgelegde omzetoverzichten enige conclusie getrokken worden, nu Netlink geen inzicht heeft gegeven in de vaste en variabele kosten. Ook ontbreekt een prognose van de omzet en de kosten voor de resterende maanden van 2009 en heeft Netlink geen inzicht verschaft in de omvang van de orderportefeuille in relatie tot de omvang van het personeelsbestand.

5.5. Op de derde plaats is gesteld noch gebleken dat de reeds getroffen kostenbesparende maatregelen (vooralsnog) niet al voldoende zijn. Hoewel aangenomen kan worden dat Netlink nog de, met de afgevloeide werknemers overeengekomen, vergoedingen dient te betalen, laat dit onverlet dat de effecten van de reeds getroffen kostenbesparende maatregelen op korte termijn merkbaar zullen zijn. [verweerder] heeft dan ook terecht de vraag gesteld of zijn ontslag op dit moment nodig is. Netlink heeft deze vraag ter zitting weliswaar bevestigend beantwoord, doch een deugdelijke toelichting ontbreekt. Voorts speelt een rol dat Netlink, in strijd met haar wettelijke verplichting, geen OR heeft ingesteld en niet kan worden vastgesteld dat Netlink bij het maken van haar reorganisatieplan voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de werknemers.

5.6. Uitgangspunt bij een beoordeling van een verzoek zoals het onderhavige, is de vrijheid van een onderneming om zijn organisatie naar eigen goed dunken in te richten. De aan het verzoekschrift ten grondslag gelegde bedrijfseconomische omstandigheden dienen in dit kader marginaal getoetst te worden. In de onderhavige zaak dient echter geconcludeerd te worden dat deze marginale toets niet dan wel onvoldoende mogelijk is. Dit heeft tot gevolg dat het verzoek wordt afgewezen.

5.7. Netlink wordt, nu zij in het ongelijk is gesteld, in de kosten veroordeeld.

6. De beslissing

De kantonrechter

wijst het verzoek af;

veroordeelt Netlink in de kosten van de procedure, aan de zijde van [verweerder] begroot op

€ 400,00 voor salaris gemachtigde.

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.M. Vanwersch, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2009.