Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ0362

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
26-06-2009
Datum publicatie
26-06-2009
Zaaknummer
267380 / KG ZA 09-495
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde maakt inbreuk op het recht van eiseres door aanbieding van een illegale kopie van de Bollywoodfilm "Jai Veeru".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 267380 / KG ZA 09-495

Vonnis in kort geding van 26 juni 2009

in de zaak van

de stichting

STICHTING INDIAN FILM AND MUSIC,

gevestigd te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. A.K. Ramdas,

tegen

[Naam],

handelend onder de naam SURINAM BROADCASTING STATION,

wonende te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. M. van Gool.

Partijen zullen hierna Sifam en Radio SBS genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 3 juni 2009;

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnota van Sifam;

- de pleitnota van Radio SBS.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Sifam heeft ten doel het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van

informatiedragers en informatie, alsmede het behartigen van zowel de materiële

als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden, uitgevers

en uitgeversbedrijven en het verkrijgen van een afdoende juridische bescherming

van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten, alles

in de ruimste zin.

2.2. Ter verwezenlijking van haar doel handhaaft Sifam in eigen naam de

auteursrechten van haar aangeslotenen en ook de auteursrechten van oorspronkelijk

rechthebbenden op filmwerken, de producenten. Dit doet Sifam op

basis van rechtstreekse handhavingsverklaringen dan wel procesvolmachten van

de producenten van de betreffende filmwerken.

2.3. De producent van de film Jai Veeru is [X] Movies.

[X] Movies heeft aan Sifam bevoegdheid verleend om in eigen naam de auteursrechten te handhaven.

2.4. Bij Sifam is onder andere aangesloten: KMI Movies B.V., ([Y] Music

India Music Bank) vertegenwoordigd door de heer Om Prakash Singh [Y] (hierna: KMI).

KMI heeft Sifam gevolmachtigd haar rechten in eigen naam te handhaven.

2.5. Radio SBS exploiteert de eenmanszaak Surinam Broadcasting Station, dat een radiostation (Radio SBS) is te ontvangen in Utrecht en omgeving. Daarnaast exploiteert Radio SBS een winkel waarin onder andere Bollywood dvd’s worden verkocht.

2.6. KMI brengt een Bollywoodfilm uit onder de titel “Jai Veeru”.

Daartoe is aan haar door V One Entertainment te Mumbai, India, een exclusieve licentie verleend. Dit is neergelegd in een overeenkomst van 12 maart 2009 tussen V One Entertainment en KMI. In de overeenkomst is bepaald dat KMI productie en distributie rechten worden verleend voor Europa met uitzondering van Verenigd Koninkrijk, van de film “Jai Veeru”.

2.7. Op de (originele) exemplaren van “Jai Veeru” is een Source Identificatie Code (hierna: SID–code) aangebracht.

Voor de film “Jai Veeru” zijn de volgende specifieke codes afgegeven:

- IFPI ZM05 (SID MOULD code)

- IFPI LV51 (SID Mastering code)

- KMI-D-1314 (Catalogus nummer)

- ODR (replicator)

2.8. In opdracht van Sifam heeft gerechtsdeurwaarder G. Ganesh, werkzaam bij Bazuin & Partners te Rotterdam, op 18 maart 2009 bij Radio SBS vijf dvd’s aangekocht, waaronder een dvd van “Jai Veeru”.

De gerechtsdeurwaarder heeft voor de vijf films samen het bedrag van EUR 10,00 betaald.

2.9. Het proces-verbaal van constatering dat op 18 maart 2009 door gerechtsdeurwaarder G. Ganesh is opgemaakt, vermeldt voor zover van belang het volgende:

“waarvan ik

EX OFFICIO HEB GECONSTATEERD:

Dat op de onderkant van de door mij bij RadioSBSFM aangekochte DVD-schijven de volgende serienummers c.q. gegevens zijn aangetroffen:

(…)

“Jai Veeru (Friends Forever)”:

- dvd: DVD A 132

Welke DVD-film bestaat uit één DVD-schijf die is ingepakt in een plastic DVD-doos, op de voorzijde waarvan een cover (drukwerk) is ingeschoven en door mij bij RadioSBSFM is aangekocht voor de koopprijs van €2,- (5 stuks voor € 10,-);

Dat bijgaande fotokopie een exacte weergave is van de aangekochte film (DVD-omslag en onderkant DVD) […]

3. Het geschil

3.1. Sifam vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) Radio SBS, waaronder begrepen alle overige (toekomstige) aan Radio SBS direct of indirect gelieerde (rechts)personen, ieder voor zich te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. in Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde auteursrechten van eiseres, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de in deze dagvaarding beschreven illegale beelddragers van “Jai Veeru”;

b. althans, iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens Sifam, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de in deze dagvaarding beschreven inbreukmakende beelddragers van “Jai Veeru”;

(II) Radio SBS te gebieden om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, alle bij haar afnemers en bij haar bekende derden waarvan zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende beelddragers voorhanden zijn, te verzoeken om de inbreukmakende beelddragers af te geven, alsmede alle binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de door deze afnemers/derden geretourneerde of afgegeven illegale beelddragers, voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Sifam te bepalen plaats in Nederland, alsmede Sifam te machtigen deze beelddragers te (doen) vernietigen, al het voorgaande op kosten van gedaagde;

(III) Radio SBS te gebieden om binnen zeven (7) dagen na het in dezen te wijzen vonnis, alle (reclame) materialen waarin de beelddragers worden aangeboden of getoond voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Sifam te bepalen plaats in Nederland, alsmede Sifam te machtigen deze (reclame) materialen voor rekening van Radio SBS te (doen) vernietigen, dan wel voor zover de beelddragers (door derden) worden aangeboden of getoond via Internet deze aanbiedingen en afbeeldingen te (laten) verwijderen en verwijderd te houden;

(IV) Radio SBS te gebieden om binnen zeven (7) werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, aan de raadsman van Sifam, mr. A.K. Ramdas, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave met gedetailleerde en goed leesbare schriftelijke bewijsstukken te verstrekken met daarin de volgende informatie:

a. de op de dag van betekening van dit vonnis aanwezige voorraad van de beelddragers, waaronder in ieder geval de voorraad aanwezig bij gedaagde zelf, haar nevenvestigingen en gelieerde bedrijven, als ook bij distributiecentra;

b. het totale aantal op de dag van betekening van dit vonnis door gedaagde in behandeling zijnde orders voor beelddragers, alsmede de titel waarop zulks is geschied; zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

c. het totale aantal door of namens gedaagde gefabriceerde, ingekochte, bestelde, in bestelling genomen, verkochte en geleverde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte beelddragers, alsmede de titel waarop zulks is geschied; zulks gerangschikt per bedrijf, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

d. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de afnemers van de beelddragers, niet zijnde particulieren, zulks gerangschikt per bedrijf;

e. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), distributeur(s), importeur(s), tussenperso(o)n(en), producent(en) en leverancier(s) van de beelddragers, zulks gerangschikt per bedrijf;

f. de kostprijs en/of de inkoopprijs, verkoopprijs van de verhandelde beelddragers en de met de beelddragers door gedaagde behaalde omzet en winst, alsmede een duidelijke uiteenzetting over de wijze waarop de winst is berekend, zodanig dat er niet meer dan 5 % aan vaste kosten op de bruto winst in mindering wordt gebracht, zulks vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijsmateriaal;

(V) Radio SBS te gebieden binnen zeven (7) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis om een duidelijk leesbare brief op briefpapier van Radio SBS te sturen aan alle afnemers, aan wie Radio SBS de beelddragers heeft aangeboden of geleverd, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Sifam, mr. A.K. Ramdas met uitsluitend de volgende tekst:

“BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon invullen],

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht heeft onlangs vastgesteld dat de beelddragers Jai Veeru die u recentelijk bij ons heeft besteld (en afgenomen) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van KMI Movies B.V..

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde beelddrager(s) zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij ze voor u kunnen omruilen voor beelddragers die geen inbreuk maken op de rechten van KMI Movies B.V.. Uiteraard zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet door ons geleverde inbreukmakende beelddragers zullen wij de betaalde inkoopbedragen aan u retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

[naam betreffende gedaagde].”

(VI) Radio SBS te bevelen om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van 2 maanden een rectificatie op de introductiepagina (homepage) van de website van Radio SBS (http://www.radiosbsfm.nI) te plaatsen, welke rectificatie tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven, in een rood kader, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met in de aanhef het woord ‘Rectificatie’ in lettergrootte 36 en de overige tekst van de rectificatie in lettergroots 18, een en ander goed zicht- en leesbaar, met uitsluitend de navolgende inhoud:

“BELANGRIJK BERICHT

Recentelijk hebben wij beelddragers, namelijk “Jai Veeru” aangeboden ten aanzien waarvan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht geoordeeld dat deze beelddragers inbreuk maken op de exclusieve rechten van KMI Movies B.V.. De verkoop en verhuur van deze beelddragers hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt”

(VII) Radio SBS te veroordelen om aan Sifam ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000,- per – gehele of gedeeltelijke – overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van Sifam, dat Radio SBS met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder I tot en met VII in gebreke blijft;

(VIII) Radio SBS te veroordelen tot betaling aan Sifam van de door Radio SBS genoten winst, welk bedrag nog zal worden begroot aan de hand van de door de registeraccountant opgemaakte gecertificeerde verklaring genoemd onder (IV) dan wel een zodanig bedrag dat U, de Voorzieningenrechter, in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele voldoening;

(IX) Radio SBS te veroordelen tot betaling aan Sifam binnen zeven (7) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van een voorschot op de schadevergoeding dan wel winstafdracht, begroot op € 25.000 dan wel een zodanig bedrag als de Voorzieningenrechter, in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag tot de dag der algehele voldoening;

(X) Radio SBS te veroordelen tot vergoeding aan Sifam van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door Sifam, zulks op grond van artikel 1019h Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door Sifam waarvan bij nadere akte voorafgaand aan de zitting, een overzicht in het geding zal worden gebracht;

(XI) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op 6 maanden nadat het, voor zover gebaseerd op auteursrechtelijke grondslag, in dezen te wijzen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. Radio SBS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Sifam stelt zich op het standpunt dat Radio SBS inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van KMI. Sifam stelt dat de deurwaarder op 18 maart 2009 heeft geconstateerd dat Radio SBS een inbreuk makende kopie van de filmtitel Jai Veeru aanbiedt. Volgens Sifam duurt de inbreuk voort omdat voornoemde filmtitel door Radio SBS nog steeds in haar winkel wordt aangeboden. Op de achterzijde van de dvd van Jai Veeru die op 18 maart 2009 bij Radio SBS is aangetroffen staat de code dvd A 132 vermeld welke code afwijkt van de SID-code van de film Jai Veeru (zie rechtsoverweging 2.7.).

Radio SBS handelt jegens de rechthebbenden en Sifam onrechtmatig nu zij bewust illegale kopieën van de film Jai Veeru vervaardigt, openbaar maakt en verveelvoudigt, aldus Sifam.

4.2. Radio SBS betwist dat zij illegale dvd’s in haar winkel aanbiedt. Zij stelt dat de betreffende dvd’s afkomstig zijn van Susha Trading, gevestigd te Oegstgeest, zijnde een distributeur van KMI. Radio SBS heeft een tweetal facturen in het geding gebracht, waaruit blijkt dat Radio SBS bij Susha Trading 1000 lege dvd dozen heeft besteld (factuur 29 april 2009, productie 2 aan de zijde van Radio SBS) en bij Susha Trading 200 dvd’s heeft besteld, waarvan 20 stuks Jai Veeru (factuur 6 mei 2009, productie 2 aan de zijde van Radio SBS).

Daarnaast voert Radio SBS aan dat Sifam enkel een proces-verbaal van constatering van de gerechtsdeurwaarder heeft overgelegd waaruit zou blijken dat Radio SBS een illegale kopie van de dvd Jai Veeru heeft verkocht. Het proces-verbaal bevat cruciale fouten waardoor niet is vast komen te staan of en waar de gerechtsdeurwaarder illegale versies van de filmtitel Jai Veeru heeft aangekocht. Een aankoopbon ontbreekt, aldus Radio SBS.

4.3. Vooropgesteld wordt dat KMI is aan te merken als de rechthebbende van de dvd-rechten van de filmtitel Jai Veeru. KMI kan haar rechten handhaven en heeft haar handhavingsrechten aan Sifam overgedragen.

Aan de orde is de vraag of Radio SBS inbreuk maakt op voornoemd auteursrecht van KMI.

Er is al sprake van een inbreuk indien Radio SBS in het bezit is van één enkele dvd (waarop het auteursrecht van toepassing is) waarvoor noch de auteursrechthebbende noch Sifam toestemming heeft verleend.

4.4. Uit het proces-verbaal van constatering van 18 maart 2009 (punt 2.10) blijkt dat Radio SBS op 18 maart 2009 in het bezit was van een vijftal illegale dvd’s, waaronder de dvd met de filmtitel Jai Veeru. Uit de omstandigheid dat Radio SBS volgens de factuur van 6 mei 2009 naast illegale dvd’s ook legale dvd’s, zoals zij stelt, in haar bezit zou hebben, doet aan voorgaande constatering niet af. Het feit dat de gerechtsdeurwaarder kennelijk niet in het bezit is van een aankoopbon evenmin, temeer nu door Sifam ter zitting is toegelicht dat Radio SBS niet uit eigener beweging een aankoopbon verstrekte.

Uitgangspunt is dat van de juistheid van constatering in het proces-verbaal dient te worden uitgegaan. De enkele omstandigheid dat er sprake is van een kennelijke (schrijf)fout is onvoldoende om aan de juistheid van het opgemaakte proces-verbaal van constatering te twijfelen.

Bovendien heeft de heer [Y], voorzitter van Sifam, ter zitting verklaard dat de vijf dvd’s die staan genoemd in het proces-verbaal van constatering daadwerkelijk op 18 maart 2009 bij Radio SBS zijn aangekocht, nu hij daarbij aanwezig was.

4.5. Het is voorts onvoldoende aannemelijk dat, zoals Radio SBS stelt, de door de deurwaarder op 18 maart 2009 aangekochte dvd’s zijn betrokken bij een erkende distributeur van KMI, te weten Susha Trading. De factuur van 6 mei 2009, waarop Radio SBS ter onderbouwing hiervan beroept, biedt geen aanwijzing van de juistheid van deze stelling. Uit de factuur van 6 mei 2009 valt niet op te maken dat de levering van de daarop vermelde dvd’s voor of omstreeks 18 maart 2009 heeft plaatsgevonden en bovendien geldt dat alleen de dvd met de filmtitel Jai Veeru ook voorkomt bij de op 18 maart 2009 illegaal aangetroffen dvd’s. Het feit blijft dat er op 18 maart 2009 in ieder geval 5 dvd’s, waarvan 4 bollywoodfilms, zijn aangetroffen die niet afkomstig zijn van KMI of een erkende distributeur van KMI.

4.6. Al het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Radio SBS inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van KMI door een illegale kopie van de filmtitel Jai Veeru in haar winkel aan te bieden. Sifam heeft recht op een verbod. De door Sifam ingestelde vordering onder sub I zal dan ook op de in het dictum aan te geven wijze worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom onder sub VII zal worden beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,00 per dag.

4.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat in het onderhavige geval een éénmalige inbreuk is aangetoond, zodat de overige vorderingen, met uitzondering van sub X en sub XI, de strekking van een kort geding te buiten gaan en zullen worden afgewezen.

4.8. De termijn ingevolge artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na betekening van dit vonnis.

4.9. Radio SBS zal als de in het ongelijk gestelde partij de in de proceskosten worden veroordeeld. Sifam heeft op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv gevorderd dat Radio SBS wordt veroordeeld tot betaling van de volledige door Sifam gemaakte kosten, zijnde een bedrag van EUR 13.665,16 (inclusief BTW). Ter onderbouwing van deze vordering heeft de Sifam een kostenspecificatie overgelegd van in totaal EUR 10.833,33 (exclusief BTW.) Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, te weten handhaving van het auteursrecht, zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding van maximaal EUR 6.000,00 redelijk en evenredig geacht. Van belang hierbij is dat de in deze zaak uitgebrachte dagvaarding kennelijk een kopie is van de dagvaarding die is uitgebracht in de zaak die heeft gediend voor de voorzieningenrechter in Den Haag op 23 augustus 2008. Daarnaast is niet gebleken dat de raadsman van Sifam extra of bijzondere werkzaamheden heeft verricht.

De voorzieningenrechter zal de vordering dan ook afwijzen voor zover deze het toepasselijke indicatietarief van EUR 6.000,00 te boven gaat.

De kosten aan de zijde van Sifam worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- dagvaarding EUR 72,25

- vast recht EUR 262,00

- salaris advocaat EUR 6.000,00

EUR 6.334,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Radio SBS, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in Nederland op de rechten van Sifam,

meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden

(waaronder begrepen aanbieden via internet), en het daartoe in voorraad

(doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren,

exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren,

(doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van illegale beelddragers

van “Jai Veeru”;

5.2. bepaalt dat Radio SBS voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zij in gebreke blijft met het hiervoor onder 5.1. bepaalde, aan Sifam een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,00 per dag, dan wel, voor elke overtreding van het hiervoor gegeven gebod, naar keuze van Sifam;

5.3. veroordeelt Radio SBS in de proceskosten, aan de zijde van Sifam tot op heden begroot op EUR 6.334,25;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt dat Sifam binnen zes maanden na heden de eis in de hoofdzaak dient in te stellen;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2009.?

w.g. griffier w.g. rechter