Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI7075

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
19-05-2009
Datum publicatie
10-06-2009
Zaaknummer
267474 / KG ZA 09-504
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. De KNVB heeft F.C. Marléne 2 uitgesloten van verdere deelname aan de bekercompetitie omdat zij met een niet speelgerechtigde deelnemer de halve finale zou hebben gespeeld doordat één speler al vijftien competitiewedstrijden voor het eerste team van F.C. Marléne is uitgekomen. Geconcludeerd wordt dat het niet aannemelijk is dat zij in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. De vorderingen van F.C. Marléne strekkende tot het toelaten tot de bekercompetitie, het laten deelnemen aan de finale en rectificatie door de KNVB worden toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 267474 / KG ZA 09-504

Vonnis in kort geding van 19 mei 2009

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

FUTSAL CLUB MET ALS RESULTAAT LEDEN EN NIEUW ELAN

(F.C. M.A.R.L.E.N.E.),

statutair gevestigd te Heerhugowaard,

eiseres,

advocaat mr. K. Meijer,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,

statutair gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. R.J.A. Knijff.

Partijen zullen hierna FC Marlène en de KNVB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 mei 2009,

- de producties 1 tot en met 18 van FC Marlène,

- de producties 1 en 2 van de KNVB,

- de mondelinge behandeling van 18 mei 2009,

- de pleitnota’s van FC Marlène,

- de pleitnota van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 19 mei 2009 vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking.

2. De feiten

2.1. FC Marlène is een futsalvereniging en is lid van de KNVB.

2.2. Het eerste team van FC Marlène (hierna te noemen: “FC Marlène 1”) komt uit in de allerhoogste klasse van de door de KNVB georganiseerde futsallcompetitie, zijnde de landelijke topdivisie A.

2.3. Het tweede team van FC Marlène (hierna te noemen: “FC Marlène 2”) komt uit in de op een na hoogste klasse van de door de KNVB georganiseerde futsallcompetitie, zijnde de landelijke eredivisie A.

2.4. Daarnaast komen FC Marlène 1 en FC Marlène 2 uit in de door de KNVB jaarlijks georganiseerde bekercompetitie, dit op grond van artikel 1 van het in het bewaarnummer van District West I opgenomen Bekerreglement.

2.5. Bij e-mailbericht van 7 april 2009 heeft de trainer/coach van FC Marlène 1, de heer [X] (hierna te noemen: “[X]”) het volgende aan de competitieleider van de KNVB, de heer [Y] (hierna te noemen: “[Y]”), geschreven:

“Beste Ron,

Ik heb 2 vragen (…).

Allereerst over de regel dat als je 15 wedstrijden of meer voor een of meer hogere teams hebt gespeeld, dat je niet meer in een lager team mag uitkomen in competitie- en/of bekerwedstrijden.

Duidelijke regel, echter hebben wij dit seizoen 1x tegen BLOK/Carillon Boys gespeeld en nu wil ik even weten of die wedstrijd mbt deze regel is weggevallen of dat ik deze wedstrijd voor de spelers die deze wedstrijd hebben gespeeld wel mee moet tellen.

Ik ga er vanuit dat deze wedstrijd weg valt, aangezien ook de wedstrijden van BLOK/Carillon Boys uit de stand zijn verwijderd, maar is dat dus ook zo?

Ik stel deze vraag mbt de bekerwedstrijd van FC Marlene 2 tegen KW, maar dat had je waarschijnlijk als begrepen.

Daarmee gelijk mijn 2de vraag, mag een speler in dezelfde ronde van een bekertoernooi zowel in het eerste als tweede team uitkomen?

(…)”

2.6. Naar aanleiding van dit e-mailbericht is er op 10 april 2009 telefonisch contact geweest tussen [X] en [Y]. Partijen verschillen van mening over de inhoud van dit gesprek.

2.7. Op 22 april 2009 heeft de halve finale plaatsgevonden tussen FC Marlène 2 en

KW J & M te Veldhoven. FC Marlène 2 heeft deze halve finale gewonnen.

Op 27 april 2009 heeft de halve finale plaatsgevonden tussen FC Marlène 1 en TPP/SSD te Rotterdam. FC Marlène 1 heeft deze halve finale gewonnen.

2.8. Bij brief van 6 mei 2009 heeft de KNVB aan FC Marlène bericht dat zij een melding van KW J & M heeft ontvangen dat bij FC Marlène 2 een niet speelgerechtigde speler, namelijk de heer [Z] (hierna te noemen: “[Z]”) heeft meegedaan aan de halve finale, dat zij deze melding heeft onderzocht en dat zij naar aanleiding van dit onderzoek heeft besloten om FC Marlène 2 uit de bekercompetitie seizoen 2008-2009 te halen.

Ter toelichting op dit besluit heeft de KNVB aan FC Marlène bericht dat het haar na controle van de wedstrijdformulieren van de bekerwedstrijden van FC Marlène 1 was gebleken dat [Z] ten tijde van het spelen van de halve finale tegen KW J & M al vijftien competitiewedstrijden in het eerste team (FC Marlène 1) had meegedaan, hetgeen op grond van artikel 17 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal niet is toegestaan en op grond van artikel 14 van het Bekerreglement, zoals opgenomen in het bewaarnummer District West I 2008/2009, (hierna te noemen: “het Bekerreglement) tot uitsluiting van verdere deelname aan de bekercompetitie leidt.

2.8.1. Artikel 14 van het Bekerreglement luidt als volgt:

“Artikel 14

Een team dat een niet gerechtigde speler opstelt, wordt ongeacht de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen van verder deelname uitgesloten. De tegenstander is dan automatisch geplaatst voor de volgende ronde.”

2.8.2. Artikel 17 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal luidt als volgt:

“Artikel 17 - Speelgerechtigdheid

1. a. Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere teams heeft

gespeeld in enig seizoen, mag niet meer voor een lager team in competitie- en/of

bekerwedstrijden spelen, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur. (…).”

2.9. De KNVB heeft op vrijdag 8 mei 2009 aangekondigd dat de futsal bekerfinale niet zal worden gespeeld tussen FC Marlène 1 en FC Marlène 2 omdat FC Marlène 2 van verdere deelname aan de bekercompetitie is uitgesloten en dat de plaats van FC Marlène 2 in de finale zal worden ingenomen door KW J & M.

2.10. Bij e-mailbericht van 8 mei 2009 heeft FC Marlène aan de KNVB bericht dat zij het niet eens is met de beslissing van de KNVB om FC Marlène 2 uit de bekercompetitie seizoen 2008-2009 te halen en dat zij daarop nog zal terugkomen.

2.11. FC Marlène heeft nadien betwist dat [Z] ten tijde van het spelen van de halve finale tegen KW J & M niet speelgerechtigd was. Zij heeft daartoe – kort gezegd – aangevoerd dat [Z] weliswaar op alle vijftien wedstrijdformulieren van de door KNVB genoemde wedstrijden staat vermeld, maar één van deze vijftien wedstrijden, namelijk de op 20 december 2008 gespeelde wedstrijd tussen FC Blok Carillion en FC Marlène 1, als niet gespeeld dient te worden beschouwd.

2.12. FC Blok Carillion is op grond van artikel 29 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal 2008/2009 door de KNVB uit de competitie genomen omdat zij twee keer niet was komen opdagen.

2.12.1. Artikel 29 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal luidt, voor zover relevant, als volgt:

“Artikel 29 - Het uit de competitie nemen van een team

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 5 en artikel 25 lid 4 heeft het desbetreffende

bestuur de volgende bevoegdheden:

a. het uit de competitie nemen van een team vanwege het enkele feit dat dit team in een

seizoen twee keer niet is opgekomen.

(…)”

2.13. Bij brief van 15 mei 2009 heeft de advocaat van de KNVB aan de voorzieningen-rechter en de advocaat van FC Marlène een productie gezonden houdende een besluit van het Bestuur Amateurvoetbal, welk besluit als volgt luidt:

“Besluit bestuur amateurvoetbal

Onderwerp

Terugtrekken uit de competitie

Besluit

Indien een elftal/team zich terugtrekt uit de competitie, dan wel door het desbetreffende bestuur, de tuchtcommissie of de commissie van beroep uit de competitie wordt genomen, tellen de reeds gespeelde wedstrijden wel mee in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal.

Toelichting

In de praktijk wordt altijd volgens bovengenoemd besluit namens de arbeidsorganisatie gehandeld. Aangezien de reglementen op dit punt niet helemaal duidelijk zijn, was het noodzakelijk dit nemen. Vanaf het seizoen 2009/2010 wordt dit besluit gepubliceerd in het Bewaarnummer.”

Dit besluit is niet gedateerd maar is volgens de advocaat van de KNVB op 14 mei 2009 genomen.

2.14. Met betrekking tot het terugtrekken uit de competitie is in het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal, voor zover van belang, de volgende bepaling opgenomen:

“Artikel 13 - Terugtrekken uit de competitie

(…)

2. a. Een vereniging kan een team uit de competitie terugtrekken, mits:

- het districtsbestuur daartoe toestemming heeft verleend;

- aan de geldelijke verplichtingen jegens de sectie amateurvoetbal is voldaan;

- aan andere door dit districtsbestuur gestelde voorwaarden is voldaan.

b. In afwijking van het onder a bepaalde kan een team dat uitkomt in de categorie A niet

uit de competitie worden teruggetrokken.

3. Het terugtrekken uit de competitie heeft tot gevolg dat:

a. alle door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd;

b. de krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal in mindering gebrachte

winstpunten naar aanleiding van wedstrijden tegen het teruggetrokken team

gehandhaafd blijven;

c. het desbetreffende team als gedegradeerd zal worden beschouwd.

d. het weer deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met

toestemming van het desbetreffende bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan

verbinden.”

2.15. Op 21 mei 2009 zal de bekerfinale om 20.30 uur worden gespeeld in de Sporthallen Zuid te Amsterdam.

3. Het geschil

3.1. FC Marlène vordert, na wijziging van eis, dat de KNVB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld:

a) om de verwijdering van het tweede futsalteam van FC Marlène uit de futsal

bekercompetitie seizoen 2008-2009 ongedaan te maken en het tweede voetbalteam van

FC Marlène met onmiddellijke ingang weer deel te laten nemen aan de landelijke futsal

bekercompetitie seizoen 2008-2009, en om het tweede futsalteam van FC Marlène toe te

laten en in staat te stellen tot deelname aan de finale van de landelijke futsal beker-

competitie seizoen 2008-2009, welke finale zal worden gespeeld op 21 mei 2009 te 20.30

uur in de Sporthallen Zuid te Amsterdam, dit alles op straffe van verbeurte van een

dwangsom,

b) om binnen vier uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan het

aanvangstijdstip van de bekerfinale futsal op 21 mei 2009 om 20.30 uur een rectificatie

op haar website http://www.knvb.nl te plaatsen met de in de dagvaarding omschreven

tekst, dit op straffe van een dwangsom,

d) in de proceskosten te vermeerderen met de wettelijke rente over vanaf de veertiende dag

na de datum van het in deze zaak te wijzen vonnis.

3.2. De KNVB voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan de orde is de beantwoording van de vraag of het aannemelijk is dat de KNVB in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen om FC Marlène 2 van deelname aan de op 21 mei 2009 in Amsterdam te spelen bekerfinale uit te sluiten. In dit verband wordt het volgende overwogen.

4.2. De KNVB heeft FC Marlène 2 van deelname aan deze bekerfinale uitgesloten omdat FC Marlène 2 in de halve finale tegen KW J & M een niet speelgerechtigde speler, namelijk [Z], zou hebben opgesteld. [Z] zou ten tijde van deze halve finale vijftien competitiewedstrijden met het eerste team van FC Marlène hebben meegespeeld, hetgeen op grond van artikel 17 het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal niet is toegestaan en op grond van artikel 14 van het Bekerreglement tot uitsluiting van verdere deelname aan de bekercompetitie leidt.

FC Marlène betwist dit standpunt van de KNVB.

4.3. Ingevolge artikel 14 van het Bekerreglement wordt een team dat een niet gerechtigde speler opstelt van verdere deelname uitgesloten.

4.4. Op grond van artikel 17 het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal geldt dat een speler, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur, niet meer voor een lager team in competitie- en/of bekerwedstrijden mag spelen indien hij in enig seizoen vijftien of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere teams heeft gespeeld.

4.5. Niet in geschil is dat [Z] in de halve finale tussen FC Marlène 2 en KW J & M met FC Marlène 2 heeft meegespeeld. FC Marlène erkent dat [Z] ten tijde van het spelen van deze halve finale op vijftien wedstrijdformulieren van FC Marlène 1 als speler stond vermeld. Zij stelt zich echter op het standpunt dat één van deze vijftien competitie-wedstrijden, namelijk de op 20 december 2008 gespeelde wedstrijd tussen FC Blok Carillion en FC Marlène 1, als niet gespeeld dient te worden aangemerkt en dat deze wedstrijd niet meetelt in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal. Dit brengt mee dat [Z] ten tijde van het spelen van de halve bekerfinale tegen KW J & M niet reeds vijftien maar veertien competitiewedstrijden met FC Marlène 1 had meegespeeld en derhalve gerechtigd was om in de halve bekerfinale voor FC Marlène 2 uit te komen, aldus FC Marlène.

4.6. Tijdens de zitting is gebleken dat FC Blok Carillion in januari 2009 op grond van artikel 29 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal door de KNVB uit de landelijke competitie topdivisie A futsalcompetitie is genomen omdat zij twee keer niet was komen opdagen.

4.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat in artikel 29 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal niet wordt vermeld wat de gevolgen zijn van het uit de competitie nemen van een team door de KNVB.

In artikel 13 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal wordt wel vermeld wat de gevolgen zijn van het terugtrekken van een team uit de competitie. Het is aannemelijk dat – zoals FC Marlène aanvoert – deze gevolgen ook gelden voor het in artikel 29 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal geval van het terugnemen van een team uit de competitie. Het betreft hier immers een gelijksoortige situatie, namelijk het niet meer deelnemen van een team aan de competitie. Uit hetgeen de KNVB ter zitting en onder punt 8 van de pleitnota heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat ook de KNVB deze mening is toegedaan.

4.8. Artikel 13 lid 3 onder a en b van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal wijzen erop dat het gevolg van het terugtrekken van team uit de competitie is dat de tegen het teruggetrokken team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld moet worden beschouwd, met dien verstande dat de krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal in mindering gebrachte winstpunten naar aanleiding van wedstrijden tegen het teruggetrokken team gehandhaafd blijven.

Partijen zijn het erover eens dat het beleid van de KNVB is dat ook rode en gele kaarten en schorsingen die naar aanleiding van de tegen het teruggetrokken team gespeelde wedstrijd zijn opgelopen van kracht blijven.

Dat het daarnaast – zoals de KNVB aanvoert – ook beleid is dat de tegen het teruggetrokken team gespeelde wedstrijden meetellen in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal is niet aannemelijk geworden. FC Marlène heeft dit gemotiveerd betwist en feiten en omstandigheden die erop wijzen dat sprake is van een dergelijk beleid zijn niet gebleken. Uit de in 2.5 geciteerde

e-mail van FC Marlène van 7 april 2009 volgt dat dit beleid in ieder geval niet aan

FC Marlène kenbaar was. Immers, FC Marlène heeft in deze e-mail nog aan de KNVB verzocht om duidelijk te maken of de tegen het teruggetrokken team gespeelde wedstrijden meetellen in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal.

4.9. Voor zover de KNVB nog heeft betoogd dat [Y] tijdens het telefoongesprek van 10 april 2009 aan [X] heeft meegedeeld dat FC Marlène 2 [Z] niet moest opstellen in de halve finale tegen KW J & M, geldt dat dit betoog niet aannemelijk is geworden. FC Marlène heeft dit betwist en heeft zich zelfs op het standpunt gesteld dat [Y] haar te kennen had gegeven dat er geen enkel bezwaar zou zijn om [Z] op te stellen in de halve finale. Het is dan ook onduidelijk wie in deze gelijk heeft. Daarvoor zou een nader onderzoek naar de feiten nodig zijn waarvoor dit kort geding zich niet leent.

4.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de op 20 december 2008 gespeelde wedstrijd tussen FC Blok Carillion en FC Marlène 1, in beginsel, als niet gespeeld dient te worden aangemerkt en dat deze wedstrijd niet meetelt in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal.

4.11. Voorts is nog aan de orde of – zoals de KNVB aanvoert en FC Marlène betwist – het in 2.13 geciteerde besluit van het Bestuur Amateurvoetbal een uitzondering op deze tussenconclusie rechtvaardigt. In dit besluit is immers duidelijk bepaald dat indien een team zich uit de competitie terugtrekt of uit de competitie wordt genomen de reeds gespeelde wedstrijden mee tellen in het aantal te spelen wedstrijden zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal.

Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Daartoe is het volgende redengevend.

Voor zover al kan worden aangenomen dat sprake is van een rechtsgeldig genomen besluit geldt dat dit besluit, dat volgens de advocaat van de KNVB op 14 mei 2009 is genomen, te laat is genomen om in het onderhavige geval effect te hebben. Het besluit is immers pas na het spelen van de halve bekerfinale op 22 april 2009 genomen en aan FC Marlène kenbaar gemaakt. Voorts is van belang dat het zoals hiervoor is overwogen in 4.8 niet aannemelijk is dat het besluit – zoals de KNVB aanvoert – enkel het vastleggen van reeds bestaand beleid betreft.

4.12. De slotsom is dan ook dat het niet aannemelijk is dat de KNVB in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen om FC Marlène 2 van deelname aan de op 21 mei 2009 in Amsterdam te spelen bekerfinale uit te sluiten.

De vordering zoals weergegeven in 3.1 onder a strekkende tot het weer toelaten tot de bekercompetitie 2008/2009 en het laten spelen van de bekerfinale op 21 mei 2009 zal dan ook worden toegewezen. Ook de vordering zoals weergegeven in 3.1 onder b strekkende tot publiceren van een rectificatie op de website van de KNVB zal worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet om zelf de tekst van deze rectificatie vast te stellen.

Ook de in verband met bovengenoemde vorderingen gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen, met dien verstande dat deze op de in de beslissing te vermelden manier zullen worden beperkt. Het verweer van de KNVB dat het opleggen van dwangsommen niet nodig is omdat de KNVB de beslissing van de voorzieningenrechter zal respecteren, wordt gepasseerd. Als uitgangspunt geldt dat FC Marlène belang heeft bij een prikkel tot nakoming van de veroordelingen. Het is onvoldoende gebleken dat de KNVB haar toezegging om de veroordelingen na te komen, gestand zal doen. Voorts geldt dat zij

indien zij dit wel doet geen dwangsommen zal verbeuren.

4.13. De KNVB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van FC Marlène worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,98

- vast recht 262,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.163,98

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de KNVB om de verwijdering van het tweede futsalteam van

FC Marlène uit de futsal bekercompetitie seizoen 2008-2009 ongedaan te maken en het tweede voetbalteam van FC Marlène met onmiddellijke ingang weer deel te laten nemen aan de landelijke futsal bekercompetitie seizoen 2008-2009, en veroordeelt de KNVB om het tweede futsalteam van FC Marlène toe te laten en in staat te stellen tot deelname aan de finale van de landelijke futsal bekercompetitie seizoen 2008-2009, welke finale zal worden gespeeld op 21 mei 2009 te 20.30 uur in de Sporthallen Zuid te Amsterdam,

5.2. bepaalt dat de KNVB indien zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde aan FC Marlène een dwangsom verbeurt van EUR 100.000,--,

5.3. veroordeelt de KNVB om binnen vier uur na betekening van dit vonnis tot aan het aanvangstijdstip van de bekerfinale futsal op 21 mei 2009 om 20.30 uur een rectificatie op haar website http://www.knvb.nl te plaatsen met de volgende tekst:

“Rectificatie

Ondanks eerdere berichtgeving op deze site zal de finale van de bekercompetitie futsal op donderdag 21 mei 2009 om 20.30 in de Sporthallen Zuid te Amsterdam toch worden gespeeld tussen FC Marlène 1 en FC Marlène 2 en niet tussen FC Marlène 1 en KW/J&M.

Door de KNVB was eerder besloten om FC Marlène 2 uit deze bekercompetitie te halen maar de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft bij vonnis van 19 mei 2009 bepaald dat FC Marlène 2 alsnog dient te worden toegelaten tot deelname aan de finale van deze competitie.”

5.4. bepaalt dat de KNVB voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.3 bepaalde een dwangsom verbeurt van EUR 25.000,--,

5.5. veroordeelt KNVB in de proceskosten, aan de zijde van FC Marlène tot op heden begroot op EUR 1.163,98, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Maanen en in het openbaar uitgesproken op 19 mei 2009.