Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH2449

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-01-2009
Datum publicatie
19-02-2009
Zaaknummer
250869 / HAZA 08-1236
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

KMD mocht de overeenkomst ontbinden omdat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen wegens schending van de conformiteitseis als neergelegd in art.7:17 BW.

De afgeleverde zaak bezit niet de eigenschappen die KMD mocht verwachten.

De gesignaleerde problemen staan aan een normaal gebruik van de gekochte touchspeakers in de weg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

250869 / HA ZA 08-123628 januari 2009

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 250869 / HA ZA 08-1236

Vonnis van 28 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KLEIN & MELGERT DEVELOPMENT B.V.,

gevestigd te Duiven,

eiseres,

advocaat mr. J.M. van Noort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTAAL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

advocaat mr. J. Ran.

Partijen zullen hierna KMD en Intaal genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 20 augustus 2008,

de bij brief van 19 november 2008 toegezonden productie in de vorm van een verklaring

van een bestuurder van KMD van de zijde van KMD,

het proces-verbaal van comparitie van 3 december 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. KMD verkoopt (onder meer) communicatiemiddelen voor mensen met een spraakgebrek en een motorische beperking (lichamelijke en geestelijke gehandicapten). KMD is betrokken bij het gehele traject van advies tot en met nazorg.

2.2. Intaal is een bedrijf op het gebied van taal- en spraaktechnologie en is (onder andere) leverancier van de TouchSpeak.

2.3. Door mobiele communicatieapparaten, zoals PDA's en Smart Phones, uit te rusten met de TouchSpeaksoftware, worden deze communicatieapparaten omgebouwd tot ondersteunende communicatiemiddelen ten behoeve van de (gehandicapte) klanten van KMD.

2.4. In de periode december 2006 tot en met oktober 2007 heeft Intaal, na daartoe

mondelinge koopovereenkomsten met KMD te hebben gesloten, onder meer zes mobiele communicatieapparaten uitgerust met de TouchSpeaksoftware (hierna de TouchSpeaks) en geleverd aan KMD. KMD heeft in totaal € 16.899,49 voor deze TouchSpeaks betaald aan Intaal. KMD heeft deze TouchSpeaks op haar beurt verkocht aan haar klanten.

2.5. KMD heeft in februari 2008 over de werking van de TouchSpeaks bij Intaal geklaagd. In maart 2008 heeft KMD deze klachten op schrift gesteld en de TouchSpeaks ter reparatie naar Intaal gestuurd. Op 4 april 2008 heeft KMD de TouchSpeaks retour ontvangen. Bij brief van 10 april 2008 heeft KMD Intaal te kennen gegeven dat de problemen met de TouchSpeaks nog niet waren opgelost.

2.6. Bij brieven van 29 april 2008 en 6 mei 2008 heeft KMD Intaal gesommeerd te bevestigen dat zij voor de in de brieven gestelde termijnen de problemen met de TouchSpeaks zou herstellen, bij gebreke waarvan de koopovereenkomsten zouden worden ontbonden.

2.7. Intaal heeft bij brief van 7 mei 2008 laten weten de door KMD gestelde problemen niet te (kunnen) verhelpen. KMD heeft vervolgens op diezelfde dag de koopovereenkomsten ontbonden.

3. Het geschil

3.1. KMD vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. een verklaring voor recht dat Intaal toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen KMD en Intaal in de periode december 2006 tot en met oktober 2007 gesloten koopovereenkomsten betreffende de zes TouchSpeaks en dat KMD op 7 mei 2008 de voornoemde koopovereenkomsten rechtsgeldig heeft ontbonden;

2. veroordeling van Intaal om binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan KMD te betalen een bedrag van

€ 16.899,49 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf datum van verzuim, zijnde 7 mei 2008, tot aan de dag der algehele voldoening;

3. veroordeling van Intaal om binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan KMD te betalen een bedrag van

€ 15.850,-, althans een in goede justitie door uw rechtbank te bepalen schadebedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf datum van verzuim, zijnde 7 mei 2008, tot aan de dag der algehele voldoening;

4. veroordeling van Intaal om binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan KMD te betalen een bedrag van € 1.788,- aan buitengerechtelijke kosten, en indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente;

5. veroordeling van Intaal in de kosten van het geding, te voldoen binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis, alsmede voor nakosten met een bedrag van € 131,- danwel, indien betekening van dit vonnis plaatsvindt, van € 199,-.

3.2. Intaal voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. KMD stelt dat Intaal toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van genoemde koopovereenkomsten waardoor KMD gerechtigd was deze overeenkomsten te ontbinden. Zij stelt daartoe dat de TouchSpeaks gebreken vertonen die van dien aard zijn dat de TouchSpeaks niet voldoen aan hetgeen KMD en haar (gehandicapte) klanten daarvan mochten verwachten. Daarbij doelt zij op de op 4 april 2008 na reparatie retour ontvangen TouchSpeaks die, na te zijn getest, nog steeds (nieuw ontdekte) gebreken vertoonden. Het voornaamste probleem was dat de TouchSpeaks bij het leeg raken van de accu de spraaksynthesizersoftware verloren en die dan opnieuw moest worden geprogrammeerd. Ook de ingesproken spraak verdween als de accu leeg raakte of verdween spontaan. Daarnaast werd de spraak nog steeds in meerdere toestellen vervormd en was die niet verstaanbaar. De genoemde gebreken staan volgens KMD aan een normaal gebruik van de TouchSpeak door een gehandicapte gebruiker in de weg. Van een (lichamelijk en geestelijk) gehandicapte kan en mag niet worden verwacht dat hij in staat is om de TouchSpeak opnieuw te programmeren. Omdat Intaal heeft aangegeven deze gebreken niet te (kunnen) verhelpen, heeft KMD de koopovereenkomsten ten aanzien van deze TouchSpeaks ontbonden. Hierdoor zijn er verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties ontstaan en is Intaal derhalve verplicht het door KMD betaalde bedrag van € 16.899,49 aan KMD terug te betalen, aldus KMD. Ook stelt KMD schade te hebben geleden vanwege het moeten oplossen van de problemen met hun klanten. De schade heeft KMD begroot op een bedrag van € 15.850,-.

4.2. Volgens Intaal bezitten de TouchSpeaks wel degelijk de eigenschappen die men van een dergelijk apparaat mag verwachten zodat er geen sprake is van een tekortkoming. Zij heeft weliswaar erkend dat de software in het geheugen van de TouchSpeak wegvalt op het moment dat de accu en de back-up batterij leeg raken en de software vervolgens opnieuw geïnstalleerd moet worden, maar zij acht zich niet verantwoordelijk voor problemen op het gebied van het besturingssysteem en de hardware omdat zij daarvoor van anderen afhankelijk is. De software kan volgens haar op eenvoudige wijze met behulp van een computer opnieuw op de TouchSpeak worden geïnstalleerd. Dit kan wellicht moeilijk zijn voor een gehandicapte gebruiker maar dan is deze persoon volgens Intaal niet geschikt voor het gebruik van de TouchSpeak. Als de gebruiker goed wordt geïnstrueerd, kan dit probleem overigens eenvoudig worden voorkomen. Voorts heeft Intaal zich op het standpunt gesteld dat de ingesproken spraak niet verdwijnt. Deze is opgeslagen op een geheugenkaartje en kan na herinstallatie van de software weer worden opgeroepen. Ten aanzien van de kwaliteit van de spraaksynthese voert Intaal aan dat de spraak per definitie vervormd wordt en de beoordeling van kwaliteit subjectief is. Als KMD de kwaliteit onvoldoende had gevonden, had zij dit al bij het gebruik van de testmodellen kunnen constateren en niet tot de aanschaf van de TouchSpeaks over hoeven gaan. Bovendien heeft Intaal diverse malen aangeboden de klanten van KMD direct te ondersteunen bij het oplossen van de problemen maar dat is steeds afgewezen door KMD.

4.3. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van KMD dat zij de koopovereenkomsten buitengerechtelijk heeft ontbonden omdat er sprake zou zijn van een tekortkoming in de nakoming van deze verbintenissen door Intaal wegens schending van de conformiteitseis als neergelegd in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (hierna BW). Gelet op het bepaalde in dit artikel dient de afgeleverde zaak aan de koopovereenkomst te beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de koopovereenkomst als deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de geleverde zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. De vraag die derhalve beantwoord dient te worden is of de door KMD gesignaleerde problemen aan een normaal gebruik van de TouchSpeak in de weg staan. 

4.4. KMD heeft gesteld dat de spraak in meerdere TouchSpeaks is vervormd en niet

verstaanbaar is. Daar heeft Intaal tegen ingebracht dat als KMD de kwaliteit niet voldoende vindt, zij dit ook al ten tijde van het gebruik van de testmodellen had kunnen constateren. Gesteld noch gebleken is dat de kwaliteit van de TouchSpeaks slechter is danwel slechter is geworden dan die van de testmodellen zodat de rechtbank het er voor houdt dat de spraak van de TouchSpeaks van dezelfde kwaliteit is als die van de testmodellen. Dit betekent dat KMD bij aanschaf van deze TouchSpeaks op de hoogte was van de kwaliteit van de spraak zodat een naderhand ingestelde klacht over de slechte kwaliteit van de spraak niet met succes aan haar vordering ten grondslag kan worden gelegd. 

4.5. De rechtbank is voorts van oordeel dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van Intaal, niet is komen vast te staan dat de ingesproken spraak spontaan verdwijnt. Tussen partijen is daarentegen niet in geschil dat in het geval de accu leeg raakt, de ingesproken spraak en de spraaksynthesizersoftware verloren gaan en opnieuw geïnstalleerd dienen te worden. De vraag die thans beantwoording behoeft is of het herinstalleren aan een normaal gebruik van de TouchSpeak in de weg staat. 

4.6. Onder normaal gebruik dient in het onderhavige geval, mede gelet op de speciale doelgroep van gebruikers, te worden verstaan het op eenvoudige en constante wijze kunnen gebruiken van de TouchSpeak. De rechtbank is van oordeel dat het steeds moeten herprogrammeren van software en ingesproken spraak, hetgeen volgens beide partijen voor gehandicapten moeilijk kan zijn, buiten het normale gebruik van TouchSpeaks valt. Aan de bewering van Intaal dat KMD uit de documentatie en tijdens het gebruik van de testmodellen had kunnen constateren dat gehandicapten het herinstalleren moeilijk zouden vinden, gaat de rechtbank voorbij nu voornoemde problemen ten tijde van het gebruik van de testmodellen nog niet bekend waren en pas na geruime tijd aan het licht zijn gekomen. De documentatie is bovendien niet in deze procedure overgelegd zodat ook niet is gebleken dat KMD via de documentatie op deze problemen bedacht hoefde te zijn. Uit het voorgaande volgt dat de TouchSpeaks niet de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en KMD deze problemen ook niet hoefde te verwachten. Nu de TouchSpeaks niet de eigenschappen bezitten die KMD op grond van de overeenkomsten mocht verwachten, beantwoorden ze niet aan de koopovereenkomsten. Er is derhalve sprake van een tekortkoming in de nakoming van voornoemde verbintenissen wegens schending van de conformiteitseis.

4.7. Ingevolge artikel 7:23 lid 1 BW dient de koper binnen bekwame tijd nadat hij

heeft ontdekt of had behoren te ontdekken dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt de verkoper daarvan kennis te geven. KMD heeft gesteld dat de problemen met de accu pas na een tijd van intensief gebruik aan het licht kwamen en zij dit na ontdekking daarvan tijdig bij Intaal heeft gemeld. Intaal heeft betwist dat zij tijdig is geïnformeerd omdat KMD lange tijd na levering het probleem met de accu heeft gemeld. Daarmee betwist Intaal echter niet dat de problemen pas na intensief gebruik aan het licht zijn gekomen en KMD daarvan vervolgens melding heeft gemaakt. Dat de ontdekking van de problemen en het melden daarvan lange tijd na levering is geweest, maakt niet dat de problemen niet tijdig zijn gemeld in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW zodat de rechtbank aan het standpunt van Intaal voorbij gaat. Hieruit volgt dat als onvoldoende gemotiveerd betwist is komen vast te staan dat KMD het probleem met de accu na ontdekking daarvan binnen bekwame tijd heeft gemeld aan Intaal.

4.8. Nu de rechtbank voorts van oordeel is dat deze tekortkoming van Intaal de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 BW), zal de onder 3.1. onder 1 omschreven vordering worden toegewezen. Daarmee staat vast dat KMD de verbintenissen rechtsgeldig heeft ontbonden waardoor verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties zijn ontstaan zodat ook de onder 3.1. onder 2 omschreven vordering zal worden toegewezen. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat KMD, voor zover dit nog niet is gebeurd, op haar beurt de TouchSpeaks aan Intaal zal retourneren. Voorts is Intaal ingevolge artikel 6:277 lid 1 BW verplicht aan KMD de schade te vergoeden die KMD lijdt doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de overeenkomsten heeft plaatsgevonden. Intaal heeft ten aanzien van het door KMD gevorderde bedrag aan schadevergoeding geen verweer gevoerd anders dan dat zij betwist dat er schade is geleden waarbij zij verwijst naar haar aanbod tot gratis ondersteuning. Naar het oordeel van de rechtbank heeft zij dit verweer daarmee onvoldoende onderbouwd, zodat als onvoldoende weersproken is komen vast te staan dat KMD schade heeft geleden ter hoogte van een bedrag van € 15.850,-. Hieruit volgt dat ook de onder 3.1. onder 3 omschreven vordering zal worden toegewezen.

4.9. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten zal - mede gelet op de door deze rechtbank gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voor-werk II - worden afgewezen. KMD heeft immers nagelaten een omschrijving te geven van de voor haar rekening verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden. De kosten waarvan KMD vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

4.10. Intaal zal als de grotendeels grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van KMD worden begroot op:

- dagvaarding EUR  71,90

- vast recht 765,00

- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR  1.994,90

4.11. KMD vordert vergoeding van nakosten. Deze vordering moet worden afgewezen, nu in artikel 237 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Intaal toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de tussen KMD en Intaal in de periode december 2006 tot en met oktober 2007 gesloten koopovereenkomsten betreffende de zes TouchSpeaks en dat KMD op 7 mei 2008 de voornoemde koopovereenkomsten rechtsgeldig heeft ontbonden,

5.2. veroordeelt Intaal om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan KMD te betalen een bedrag van EUR 16.899,49 (zestienduizendachthonderdennegenennegentig euro en negenenveertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van verzuim, zijnde 7 mei 2008, tot aan de dag der algehele voldoening,

5.3. veroordeelt Intaal om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan KMD te betalen een bedrag van EUR 15.850,- (vijftienduizendachthonderdenvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van verzuim, zijnde 7 mei 2008, tot aan de dag der algehele voldoening,

5.4. veroordeelt Intaal in de proceskosten, aan de zijde van KMD tot op heden begroot op EUR 1.994,90 (duizendnegenhonderdvierennegentig euro en negentig eurocent), te voldoen binnen vijf dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, en, indien voldoening niet binnen deze termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2. tot en met 5.4. genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2009.

w.g. griffier w.g. rechterMG