Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BF8825

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-07-2008
Datum publicatie
14-10-2008
Zaaknummer
566338 UC 08-3908
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Telecomprovider vordert onder meer kosten van een sms-dienst waarvoor de consument zich zou hebben aangemeld. Consument betwist dat het hem bekend was dat hij na aanmelding € 1,50 moest betalen voor ieder ontvangen sms-bericht. De provider had hem moeten waarschuwen. Kantonrechter: de consument beroept zich kennelijk op de Gedragscode Operators en Service providers voor SMS-diensten. De consument heeft in een eerder stadium geprotesteerd tegen de in rekening gebrachte kosten. De provider heeft daarop bij de sms-dienst geïnformeerd, maar geen reactie ontvangen. Op grond van art. 2c van de gedragscode dient er derhalve van worden uitgegaan dat de consument geen toestemming heeft gegeven. Vordering afgewezen voor zover deze betrekking heeft op de kosten van sms-diensten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 566338 UC 08-3908 PK

vonnis d.d. 16 juli 2008

inzake

Vodafone Libertel N.V., gevestigd te Maastricht, verder ook te noemen Vodafone,

eisende partij,

gemachtigde: Flanderijn & Van Eck, gerechtsdeurwaarders,

tegen:

[gedaagde], wonende te [woonplaats], verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1. Verloop van de procedure

De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 9 april 2008. De comparitie is gehouden op 22 mei 2008. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt. Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

[gedaagde] heeft een telefoonabonnement afgesloten bij Vodafone. De op deze overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden luiden onder meer:

“Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd (…):

(…)

6 Content: (digitale) informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden, geluidsopnames en informatie in elke andere vorm, zoals spelletjes, reclame en/of gelijksoortige diensten.

7 Content Dienst: de Aanvullende Dienst van Vodafone of een dienst van een derde die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.

(…)

Artikel 8 Content Diensten

(…)

4 Contractant erkent dat Vodafone niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor Content die ter beschikking wordt gesteld door een derde of voor Content Diensten die geleverd worden door derden. Contractant erkent verder dat de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van een Content Dienst, door Contractant zullen worden betaald via zijn Abonnement of het bij Vodafone Prepaid behorende Prepaid Tegoed”.

2.2. Vodafone heeft [gedaagde] onder meer de volgende facturen gezonden:

- factuur 69546750, bestaande (excl. BTW) uit:

- € 13,86 aan abonnementskosten,

- € 18,21 aan 100 uitgaande sms-berichten (waarvan 99 aan gericht aan nummer 4477 van Telefuture) ad € 0,184 per stuk,

- € 240,66 aan “Content”, te weten 195 inkomende sms-berichten, alle afkomstig van nummer 4477 van Telefuture, ad € 1,26 per stuk;

- factuur 71068320 eveneens bestaande uit abonnementskosten en uit kosten van aan Telefuture gerichte en van Telefuture ontvangen sms-berichten, deze laatste voor een bedrag van € 32,76;

- factuur 72485414 bestaande enkel uit abonnementskosten;

- factuur 73731466 bestaande uit de kosten van 3 maanden opzegtermijn ad € 34,96.

Uit de specificatie blijkt voorts dat ieder sms-berichtje van [gedaagde] aan Telefuture in de regel door Telefuture is beantwoord met twee sms-berichten met een paar seconden tussentijd.

2.3. Tussen onder andere Vodafone en Telefuture is op 1 mei 2003 overeengekomen de “Gedragscode Operators en Service providers voor SMS-diensten” (hierna: de gedragscode) (op het internet te vinden op http://www.opta.nl/download/gedragscode+operators+en+serviceproviders%2Epdf).

De gedragscode bevat onder meer de volgende bepalingen:

Partijen

Operators

(…)

Vodafone Libertel N.V.

(…)

Service providers

(…)

SMS dienstverleners

(…)

TELEFUTURE

(…)

Artikel 6 Klachtenafhandeling

1. Uitgangspunten

(…)

c) Klachten over de factuur worden ook door Operators en Service providers afgehandeld.

d) Met inachtneming van deze uitgangspunten staat het de Eindgebruiker vrij zelf de partij te kiezen waar hij/zij vragen, opmerkingen en klachten indient.

2. Klachtenafhandeling door Operator/Service provider

a) Meldt de Eindgebruiker zich bij de Operator of Service provider, dan handelt deze vragen, opmerkingen en klachten van klant af met betrekking tot de door de Operator of Service provider gestuurde factuur cq. de in rekening gebrachte

kosten, en informeert de klant op verzoek over de kosten en frequentie van afgenomen SMS diensten van SMS dienstverleners.

b) (…)

c) Indien de klacht betrekking heeft op het beweerdelijk onterecht ontvangen van betaalde SMS-berichten, dan zijn SMS dienstverleners gehouden desgevraagd binnen drie werkdagen aan Operators of aan de Service providers via de

desbetreffende Operator een registratie (shortcode + dienst, tijdstip van het bericht, mobiel nummer en de inhoud) te overleggen van de aanmelding of afmelding van de klant voor een Abonnementsdienst ten behoeve van oplossing

van klachten en geschillen. Tevens zijn SMS dienstverleners hiertoe gehouden in het kader van informatie op verzoek van de Eindgebruiker en oplossing of voorkoming van fraude.

d) Operators en Service providers zijn gerechtigd de verkregen registratie van hetaanmeld- of afmeldbericht aan de Eindgebruiker door te geven.

e) Indien de registratie niet of niet tijdig kan worden overlegd door de SMS dienstverlener, dan wordt de Eindgebruiker geacht geen toestemming te hebben gegeven voor de Abonnementsdienst. In dat geval dient de Eindgebruiker schadeloos gesteld te worden door de SMS dienstverlener. De SMS dienstverlener is verantwoordelijk voor restitutie. De Operator of Service provider zal de SMS dienstverlener op diens verzoek hierin assisteren. Dit laat onverlet dat de Operator of Service provider zelfstandig kan besluiten tot restitutie van de ten onrechte ontvangen berichten indien de registratie niet of niet tijdig kan worden overlegd.

2.4. Bij e mail van 27 april 2007 heeft [gedaagde] aan Vodafone geschreven:

“Het bedrag 324,55 euro, dat is een bedrag berekend door telefuture??? Ik heb contact met deze oplichters, ik heb gevraag(d) de rekening terug te trekken, (c)ontact met u op te nemen, en mijn opheffing 06 ongedaan te maken. (G)oede afspr(a)ken te maken voor de serv(ice) nummers die zij verstrekken, vooral als het gaat om betalingen, ongewild iemand voor de kosten laten opdraaien!!! 1(,)50 euro per inkomend gesprek, was het niet 24-03 07 39 sms p/d. Ook u (v)odafone, zo snel u oordeel(t), niet betalen of is dit terecht, is dit in de hand gewerkt, ik heb hier mijn gedachten over.!!! deze zaak is nog niet afgedaan (…)”.

2.5. Bij e mail van 27 april 2007 heeft Vodafone geantwoord:

“Geachte heer [gedaagde],

Zoals al eerder met u besproken hebben wij niets vernomen van Telefuture en kunnen wij derhalve ook niet crediteren. Zodra u de openstaande factuur heeft voldaan, zullen wij uw mobiele telefoon deblokkeren. Wanneer u niet betaalt, zullen wij ons genoodzaakt zien de overeenkomst met u te ontbinden en het dossier uit handen te geven aan een extern incassobureau. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en zien derhalve gaarne uw tijdige betaling tegemoet”.

3. De vordering en de grondslag daarvan

3.1. Vodafone vordert veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 547,60 met wettelijke rente vanaf 20 februari 2008 en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

Het bedrag van € 547,60 is samengesteld uit € 441,18 aan hoofdsom, € 20,11 aan rente tot en met 3 september 2007, € 75, aan buitengerechtelijke incassokosten en € 11,31 aan rente tot van 3 september 2007 tot 20 februari 2008.

Vodafone legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] deze bedragen verschuldigd is geworden op grond van het door hem bij Vodafone afgesloten telefoonabonnement. De gevorderde hoofdsom betreft de volgende facturen: 69546750 van 4 april 2007, 71068320 van 4 mei 2007, 72485414 van 5 juni 2007 en 73731466 van 2 juli 2007.

4. Het verweer en de beoordeling

4.1. [gedaagde] voert verweer. Hij stelt dat de door Vodafone gevorderde kosten betrekking hebben op de sms-dienst 4477 van Telefuture, aan welke dienst hij sms-berichtjes stuurde, niet wetende dat hij € 1,50 moest betalen voor ieder van Telefuture ontvangen berichtje. [gedaagde] vraagt zich af of dit “wettelijk verantwoord” is, of dat dit als oplichting is te omschrijven. Volgens hem komen deze praktijken veelvuldig voor en had Vodafone hem voor deze kosten dienen te behoeden, zeker nu zij daaraan ook verdient.

4.2. De kantonrechter overweegt het volgende.

Ter comparitie heeft Vodafone desgevraagd niet betwist dat zij inderdaad partij is bij de gedragscode.

Naar de kantonrechter begrijpt beroept [gedaagde] zich op de bepalingen van de gedragscode en betwist Vodafone op zichzelf niet dat [gedaagde] zich (als derde) op deze bepalingen kan beroepen (vergelijk Kantonrechter Arnhem, 26 maart 2008, LJN: BC8904).

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [gedaagde] bij zijn in het voorgaande geciteerde e mail van 27 april 2007 te kennen gegeven dat hij er niet mee heeft ingestemd dat hij voor ieder van Telefuture ontvangen sms-bericht € 1,26 verschuldigd zou zijn. Uit het antwoord van Vodafone van dezelfde datum blijkt ook dat Vodafone dit zo begrepen heeft.

Op grond van art. 2c van de gedragcode had Vodafone bij Telefuture opgave moeten vragen van de registratiegegevens van [gedaagde] voor de betreffende sms-dienst. Kennelijk heeft Vodafone geen gegevens van Telefuture ontvangen. Op grond van art. 2c van de gedragscode dient er derhalve van te worden uitgegaan dat [gedaagde] geen toestemming heeft gegeven voor deze abonnementsdienst en had Vodafone [gedaagde] ter zake schadeloos dienen te stellen. Dit heeft zij niet gedaan, integendeel: zij heeft het abonnement beëindigd en de resterende abonnementskosten, kennelijk als aan háár toekomende schadevergoeding, aan [gedaagde] in rekening gebracht en van hem in deze procedure gevorderd.

4.3. Het voorgaande brengt mee dat [gedaagde] niet gehouden is de kosten van de van Telefuture ontvangen sms-berichten te betalen. Ook de abonnementskosten over de resterende duur van het abonnement zullen worden afgewezen, nu Vodafone het abonnement blijkens het voorgaande ten onrechte heeft beëindigd.

Niet toewijsbaar is derhalve € 240,66 + € 32,76 + € 34,96 = € 308,38 + 19% BTW = € 366,97.

Wel toewijsbaar is derhalve € 441,18 - € 366,97 = € 74,21 met wettelijke rente vanaf de opeisbaarheid van de laatst verschuldigde factuur, te weten vanaf 14 juni 2007.

Uit hetgeen in het voorgaande met betrekking tot de opstelling van Vodafone is overwogen volgt dat zij geen aanspraak kan maken op toewijzing van buitengerechtelijke incassokosten.

4.4. Vodafone zal in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Vodafone tegen bewijs van kwijting te betalen € 74,21 met de wettelijke rente vanaf 14 juni 2007 tot de voldoening;

veroordeelt Vodafone tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op

€ 15,- ;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2008.