Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD7558

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
05-03-2008
Datum publicatie
18-07-2008
Zaaknummer
552595 UC EXPL 07-17221
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 24, 2e lid, en artikel 25 van de Colportagewet. Reflexwerking aan deze wet toegekend, in die zin dat kleine ondernemers (zelfstandige zonder personeel) dezelfde bescherming genieten als consumenten. Vergelijkbare positie. Aangeboden diensten liggen buiten kernactiviteit en deskundigheid van kleine ondernemer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 552595 UC EXPL 07-17221

vonnis d.d. 5 maart 2008

inzake

[eiseres,], h.o.d.n. We for You [eiseres],

wonende te Apeldoorn,

verder te noemen [eiseres],

eisende partij,

gemachtigde: mr. W.L.J. van Winden,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROXIMEDIA

NEDERLAND B.V.,

gevestigd te De Meern,

verder te noemen Proximedia,

gedaagde partij,

gemachtigde: J.M. Gubbels.

1. Verloop van de procedure

[eiseres] heeft een vordering ingesteld.

Proximedia heeft geantwoord op de vordering.

[eiseres] heeft voor repliek en Proximedia heeft voor dupliek geconcludeerd.

Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

a. [eiseres] drijft een zonnestudio, genaamd We for You [eiseres].

b. Op enig moment heeft een vertegenwoordiger van Proximedia [eiseres] telefonisch benaderd met de vraag of zij interesse had in de diensten van Proximedia. Naar aanleiding hiervan is een afspraak tussen partijen gemaakt. Deze afspraak heeft erin geresulteerd dat partijen op 16 augustus 2007 een overeenkomst hebben gesloten in het kader waarvan Proximedia tegen betaling van € 201,11 per maand aan [eiseres] informaticaprestaties zou leveren. Deze prestaties bestaan onder meer uit het zorgdragen voor een website, onderhoud, een domeinnaam en een internetverbinding.

3. Het geschil

3.1

[eiseres] vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van Proximedia tot betaling van € 349,49, vermeerderd met de wettelijke rente tot de voldoening, met veroordeling van Proximedia in de kosten van de procedure.

[eiseres] legt aan de vordering ten grondslag dat de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is dan wel rechtsgeldig is ontbonden met terugwerkende kracht. Proximedia heeft in het kader van deze overeenkomst bedragen van de rekening van [eiseres] geïncasseerd, welke bedragen [eiseres] thans als onverschuldigd betaald terugvordert.

3.2

Proximedia voert verweer. Op dit verweer wordt hierna, voor zover nodig, teruggekomen.

4. De beoordeling

4.1

Tussen partijen is in geschil of [eiseres] het bedrag van € 349,49 onverschuldigd aan Proximedia heeft betaald en of zij dit bedrag derhalve van haar kan terugvorderen.

[eiseres] beantwoordt deze vraag bevestigend. Zij stelt zich op het standpunt dat op de tussen partijen gesloten overeenkomst de Colportagewet van toepassing is als gevolg van reflexwerking en dat de overeenkomst op grond van artikel 24 lid 2 van deze wet nietig is, dan wel op grond van artikel 25 van de wet met terugwerkende kracht is ontbonden. Proximedia betwist dit standpunt.

De kantonrechter deelt het standpunt van [eiseres]. Hoewel de Colportagewet strikt genomen niet van toepassing is op overeenkomsten tussen ondernemers, kent de kantonrechter aan deze wet reflexwerking toe in die zin dat kleine ondernemers dezelfde bescherming genieten ten aanzien van door colportage tot stand gekomen overeenkomsten met als consumenten. [eiseres] heeft gesteld en Proximedia heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden dat zij een kleine zelfstandige zonder personeel is en dat zij met betrekking tot het aangaan van de tussen partijen gesloten overeenkomst een met een consument vergelijkbare positie inneemt ten opzichte van Proximedia. Van belang hierbij is dat de door Proximedia aangeboden diensten gelegen zijn buiten de kernactiviteit en de deskundigheid van [eiseres]. [eiseres] drijft immers een zonnestudio, terwijl de diensten van Proximedia gelegen zijn op het terrein van informaticaprestaties. De door Proximedia gestelde omstandigheid dat haar diensten een meerwaarde voor [eiseres] opleveren, doet hieraan niet af. Voorts is niet bestreden dat de overeenkomst tussen partijen geheel of in overwegende mate tot stand is gekomen als gevolg van een initiatief van de zijde van Proximedia. Proximedia heeft [eiseres] telefonisch benaderd om haar diensten aan te bieden, hetgeen heeft geresulteerd in een afspraak tussen partijen en de onderhavige overeenkomst.

4.2

Artikel 24 lid 2 van de Colportagewet bepaalt - voor zover relevant - dat de akte, die bij een overeenkomst in de zin van deze wet door beide partijen dient te zijn ondertekend en ontvangen, de bij artikel 25 van de wet gegeven mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst dient te vermelden, op straffe van nietigheid van de overeenkomst.

Ingevolge artikel 25 van de Colportagewet is een overeenkomst in de zin van deze wet ontbonden zodra de partij, die door de colporteur tot het sluiten van de overeenkomst is bewogen, aan de wederpartij heeft medegedeeld dat hij ontbinding van de overeenkomst wenst, waarbij een termijn van acht dagen in acht dient te worden genomen na de dag, waarop voor de eerste maal een exemplaar van de akte is gewaarmerkt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Uit de door partijen overgelegde correspondentie blijkt en door Proximedia is niet gemotiveerd bestreden dat [eiseres] in ieder geval in oktober 2007 aan haar een mededeling heeft gedaan als bedoeld in voormeld artikel 25, terwijl gesteld noch gebleken is dat op dat moment waarmerking van de akte van de overeenkomst had plaatsgevonden. Gelet hierop, is de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk ontbonden, welke ontbinding op grond van artikel 25 lid 5 van de Colportagewet terugwerkende kracht heeft.

Het voorgaande daargelaten, heeft Proximedia niet weersproken dat de overeenkomst noch de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden melding maakt van de in artikel 25 geboden mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst. De tussen partijen gesloten overeenkomst is derhalve nietig op grond van het bepaalde in artikel 24 lid 2 van de Colportagewet.

4.3

In het licht van het voorgaande heeft [eiseres] terecht aangevoerd dat zij het bedrag van

€ 349,49 onverschuldigd aan Proximedia heeft betaald. De vordering tot betaling van dit bedrag is dan ook toewijsbaar.

4.4

Nu Proximedia geen verweer heeft gevoerd tegen de nevenvordering inzake rente, is ook deze vordering toewijsbaar.

4.5

Proximedia wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van [eiseres].

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Proximedia om aan [eiseres] tegen bewijs van kwijting te betalen € 349,49 met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf het moment van opeisbaarheid tot de voldoening;

veroordeelt Proximedia tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiseres], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 280,85, waarin begrepen € 120,- aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.F. van Vugt, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2008.