Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD6624

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
09-07-2008
Datum publicatie
09-07-2008
Zaaknummer
250074 / KG ZA 08-576
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Artikel 585 Rv. Het in een eerder vonnis opgelegde contact- en straatverbod wordt herhaaldelijk door gedaagde overtreden. De vordering van de woningcorporatie tot toepassing van het dwangmiddel lijfsdwang wordt toegewezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 585
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 133
JHV 2008/193 met annotatie van DB
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 250074 / KG ZA 08-576

Vonnis in kort geding van 9 juli 2008

in de zaak van

de stichting

STICHTING MITROS,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. B.E.J.M. Tomlow,

tegen

[X]

zonder bekende woon- of verblijfplaats zowel in als buiten Nederland,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat: mr. B.M.E. Drykoningen te Utrecht.

Partijen zullen hierna Mitros en [X]noemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de producties (10) van de zijde van Mitros;

- de mondelinge behandeling op 25 juni 2008;

- de pleitnota van Mitros;

- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op vordering van Mitros heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij vonnis van 14 maart 2008 [X] verboden zich gedurende een periode van zes maanden te bevinden in het gebied dat gevormd wordt door de P.A. de Genestetstraat, de J. Kinkerstraat en de J.J.A. Goeverneurstraat (het zogenaamde “Verdomhoekje”) en/of contact op te nemen met de bewoners van dit gebied, een en ander op straffe van verbeurte een dwangsom van € 1.000,-- per overtreding tot een maximum van € 15.000,--. [X] heeft in deze procedure verstek laten gaan.

2.2. [X] is nadien bij herhaling in het verboden gebied gesignaleerd.

2.3. Op 1 april 2008 en 11 juni 2008 is aan [X] de betaling van de verbeurde dwangsommen aangezegd in verband met door hem op 17 en 23 maart 2008 respectievelijk 3, 4, 8 (tweemaal) en 10 april 2008, 4 en 5 mei 2008 en 5 juni 2008 gepleegde overtredingen van het contact- en straatverbod tot een bedrag van in totaal € 10.000,-- exclusief kosten. [X] heeft aan deze aanzeggingen geen gehoor gegeven.

2.4. Op 15 april 2008 is [X] uitgeschreven op het adres P.A. de Genestetstraat 26 te Utrecht, welke woning zijn vader van Mitros huurt.

2.5. [X] heeft (ex artikel 140 Rv) tegen het kort gedingvonnis van 14 maart 2008 hoger beroep ingesteld.

3. Het geschil in conventie

3.1. Mitros heeft gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. haar zal machtigen om [X] in gijzeling te nemen indien hij het contact- en straatverbod overtreedt voor de duur van vijf dagen voor iedere overtreding tot een maximum van 90 dagen, althans een zodanige beslissing als de rechtbank in goede justitie meent te behoren;

II. met veroordeling van [X] in de kosten van deze procedure.

3.2. [X] heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [X] heeft gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de dwangsommen opgelegd in het vonnis van 14 maart 2008 met onmiddellijke ingang zal opheffen, dan wel zal verminderen tot nihil, dan wel de looptijd ervan op te schorten tot dat in hoger beroep zal zijn beslist op het door [X] ingestelde hoger beroep tegen voormeld vonnis, met veroordeling van Mitros in de kosten van deze procedure.

4.2. Mitros heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. De spoedeisendheid van de zaak is uit het gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden.

5.2. In het vonnis van 14 maart 2008 is op basis van de door Mitros overgelegde stukken en het ter zitting verhandelde in hoge mate aannemelijk geacht dat [X] ernstige overlast veroorzaakt in het Verdomhoekje en de omgeving daarvan. Op die grond heeft de voorzieningenrechter het door Mitros gevorderde contact- en straatverbod toegewezen, versterkt met een dwangsom.

5.3. Mitros heeft gevorderd dat aan het in het vonnis van 14 maart 2008 aan [X] opgelegde contact- en straatverbod het dwangmiddel van lijfsdwang wordt verbonden.

5.4. [X] heeft weliswaar tijdens de mondelinge behandeling betoogd (en onderbouwd met achttien verklaringen) dat hij geen overlast veroorzaakt en dat het vonnis van 14 maart 2008 onterecht is, maar daar zal de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding niet op ingaan. De stellingen van [X] terzake het vermeende ontbreken van overlast zullen immers in het door hem ingestelde hoger beroep worden behandeld. Thans staat voorop dat in het vonnis van 14 maart 2008, dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, is vastgesteld dat [X] overlast veroorzaakt. Het onderhavige kort geding ziet uitsluitend op de executie van dat vonnis.

5.5. Vaststaat dat [X] het straatverbod herhaaldelijk heeft overtreden. Uit de overgelegde stukken blijkt dat [X] op sommaties van de politie en wijkagenten om zich niet langer in het Verdomhoekje en omgeving op te houden, geen gehoor heeft gegeven. Ten slotte is van belang dat [X] door de dwangsommen die zijn aangezegd niet ertoe werd gebracht om af te zien van de verboden handelingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter rechtvaardigen deze omstandigheden dat het dwangmiddel van lijfsdwang wordt toegestaan, zulks als het uiterste middel om [X] ertoe aan te zetten zijn gedragspatroon te wijzigen en het vonnis van 14 maart 2008 na te leven.

5.6. Het vorenstaande brengt met zich dat de vordering van Mitros zal worden toegewezen, met dien verstande dat de machtiging zal worden verleend gedurende de looptijd van het vonnis van 14 maart 2008, ofwel tot 14 september 2008. Daarnaast zal de duur van elke afzonderlijke gijzeling in redelijkheid worden beperkt tot maximaal drie dagen per overtreding.

5.7. [X] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mitros worden begroot op:

- dagvaarding € 85,44

- vast recht 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal € 1.155,44

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Ingevolge artikel 611d Rv kan een opgelegde dwangsom worden opgeheven, geschorst of verminderd in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [X] geen omstandigheden aangevoerd die toewijzing van zijn vordering rechtvaardigen. De enkele stelling dat hij soms genoodzaakt is bij zijn vader te verblijven bij gebrek aan een andere slaapplek is, wat er verder ook van zij, daarvoor onvoldoende. Dit betekent dat de vordering van [X] zal worden afgewezen.

6.2. [X] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mitros worden begroot op:

- salaris procureur € 527,00

- overige kosten 0,00

Totaal € 527,00

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. verleent Mitros tot 14 september 2008 machtiging om jegens [X], indien hij het in het vonnis van 14 maart 2008 opgelegde contact- en straatverbod overtreedt, lijfsdwang toe te passen voor de duur van maximaal drie dagen per overtreding;

7.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Mitros tot op heden begroot op € 1.070,00;

7.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

7.5. wijst de vorderingen af;

7.6. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Mitros tot op heden begroot op € 527,00;

7.7. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Delft-Baas en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2008.?

w.g. griffier w.g. rechter