Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD3528

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
04-06-2008
Datum publicatie
12-06-2008
Zaaknummer
220487/ HA ZA 06-2406.
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bestuursdwang, dwangbevel, redelijke kosten

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 5:25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 220487 / HA ZA 06-2406

Vonnis van 4 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KING'S HOME B.V.,

gevestigd te Soest,

eiseres in conventie in het verzet,

verweerster in reconventie,

procureur mr. D. van de Lockant-Geschiere,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE SOEST,

zetelend te Soest,

gedaagde in conventie in het verzet,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J.M. van Noort.

Partijen zullen hierna King's Home en de Gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 juli 2007,

- de akte met producties door de Gemeente,

- de antwoordakte met producties door King's Home.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

In conventie

2.1. Zoals in het tussenvonnis van 18 juli 2007 reeds is overwogen is bij de beantwoording van de vraag of de kosten van bestuursdwang in redelijkheid voor rekening van de aangeschrevene moeten komen, de hoogte van die kosten een aspect dat in de beoordeling moet worden betrokken. In dit verband is bij het tussenvonnis van 18 juli 2007 de Gemeente in de gelegenheid gesteld nog stukken in het geding te brengen en zich nader uit te laten over bepaalde kostenposten die zij in verband met de uitoefening van bestuursdwang (ter verwijdering van vijf stacaravans) aan King's Home in rekening heeft gebracht en die door King's Home zijn betwist. De rechtbank zal de verschillende posten nalopen en beoordelen of deze kosten redelijkerwijs ten laste van King's Home dienen te komen. Het gaat hierbij om een marginale beoordeling.

De kraan

2.2. De Gemeente stelt dat zij kosten voor het gebruik van een kraan heeft gemaakt en zij heeft ter onderbouwing daarvan verschillende producties in het geding gebracht die de rechtbank hieronder zal bespreken.

2.3. In het proces-verbaal van 13 juli 2004 dat door de betrokken deurwaarder is opgemaakt met betrekking tot de verwijdering van de vijf stacaravans staat niets vermeld over het gebruik van een kraan.

2.4. In zijn brief van 24 juli 2007 aan de Gemeente, schrijft de hiervoor genoemde deurwaarder het volgende over de aanwezigheid en het gebruik van de kraan:

“Naar mijn herinnering is er geen gebruik gemaakt van een kraan om de stacaravans te verwijderen. Naar ik meen was er wel een kraan paraat, echter liet de constructie van de caravans naar zeggen van de medewerkers van Klomp Transport niet toe dat de stacaravans met de kraan zouden worden opgetild.

(…)

Het afslepen is gebeurd met de tractor (…).

Op de foto met bestandsnaam pict0015.jpg ziet u wel een op de tractor gemonteerde kraanconstructie. Deze is naar mijn weten dus niet gebruikt om de caravans af te slepen.

Het staat mij bij dat doorgang met de relatief omvangrijke caravans de nodige stuurmanskunst vergde nu er weinig ruimte was (…).”

2.5. Op de factuur van 27 juli 2004 die aan Transport bedrijf Klomp B.V. is verstuurd staat vermeld dat een bedrag in rekening wordt gebracht voor “100 ton weg/terrein kraan gedurende vier uur” op 13 juli 2004.

2.6. King's Home betwist dat op de door de Gemeente overgelegde foto’s die door de hiervoor genoemde deurwaarder zijn gemaakt, een zogenoemde 100 ton weg-terrein kraan te zien is.

2.7. In haar aanvullende, schriftelijke, verklaring van 1 november 2007 heeft mevrouw [medewerkerster] die namens King's Home aanwezig was bij de ontruiming, het volgende vermeld:

“De stacaravans die door de firma Klomp zijn verwijderd, stonden allen aan het hoofdpad van de camping gesitueerd. Twee stacaravans waren voorzien van een tuin en drie anderen stonden achter op het park ook aan het hoofdpad en bij de uitgang, waardoor ze binnen enkele minuten met de tractor van het terrein konden worden verwijderd.”

2.8. Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat de betreffende kraan wellicht paraat heeft gestaan maar dat deze uiteindelijk niet is gebruikt. De rechtbank is het met King's Home eens dat de Gemeente op de hoogte was van de feitelijke situatie ter plaatse ten aanzien van de ligging van de stacaravans, hun constructie en omvang zodat het de Gemeente op voorhand duidelijk had kunnen zijn dat de chalets per tractor en niet per kraan verwijderd zouden moeten worden. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat de kosten voor het gebruik van de kraan, begroot op EUR 811,58 (4 uur x EUR 170,50 verhoogd met 19% BTW blijkens de in het geding gebrachte nota van Klomp B.V. van 27 juli 2004) niet in redelijkheid aan King's Home in rekening gebracht kunnen worden.

Opslagkosten dubbel in rekening gebracht?

2.9. Uit de door King's Home toegestuurde producties en de door haar daarop gegeven toelichting blijkt dat de Gemeente door middel van haar nota’s van 26 november 2004 en 12 augustus 2005 de opslagkosten over de periode van 13 september tot en met 12 oktober 2004 dubbel in rekening heeft gebracht. Volgens de Gemeente is dit hersteld door middel van de sommatie van 19 juni 2006 waarin de juiste bedragen zouden zijn opgenomen en waarop de berekening van de te verhalen kosten op King's Home is gebaseerd. De rechtbank kan de Gemeente daarin niet volgen. Uit de sommatie van 19 juni 2006 op grond waarvan het dwangbevel is uitgegaan, blijkt dat het totaal in rekening gebrachte bedrag niet correspondeert met het aantal maanden vermenigvuldigd met het maandelijkse bedrag van EUR 5.652,50. Over de periode van 13 mei 2005 tot en met 12 juli 2005 heeft de Gemeente een bedrag van EUR 16.957,50 in rekening is gebracht terwijl dat voor deze periode van twee maanden EUR 11.305,- had behoren te zijn. Hieruit volgt dat de Gemeente EUR 5.652,50 teveel in rekening heeft gebracht, welk bedrag niet door King's Home vergoed hoeft te worden.

Ambtelijke kosten

2.10. Bij het tussenvonnis is de Gemeente in de gelegenheid gesteld om de gevorderde ambtelijke uren ten bedrage van EUR 7.668,- nader te onderbouwen. Bij haar akte heeft de Gemeente laten weten dat er tussen het verstrijken van de begunstigingstermijn en het uitoefenen van de bestuurdwang geen (noemenswaardige) ambtelijke kosten zijn gemaakt, zodat de Gemeente de door haar berekende vergoeding van EUR 7.668,- niet toekomt.

De hoogte van de huurprijs

2.11. In het eerder genoemde tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat in het algemeen op een bestuursorgaan niet de verplichting rust om offertes aan te vragen en te vergelijken alvorens de derde die de bestuursdwang uitoefent de opdracht te verstrekken. In dit geval kon dit bezwaarlijk van de Gemeente gevergd worden aangezien de periode tussen de aanzegging en het uitoefenen van de bestuursdwang zeer kort was. Aan de andere kant betreft het hier een situatie waarin de Gemeente niet voor verrassende feiten en omstandigheden werd geplaatst, in die zin dat zij wist dat zij opdracht tot verwijdering en opslag van de vijf stacaravans zou moeten geven wanneer King's Home niet tijdig gehoor zou geven aan de sommatie om zelf tot verwijdering over te gaan. Evenmin was sprake van een gevaarlijke situatie of een omstandigheid op grond waarvan direct ingrijpen noodzakelijk was en waarbij van de Gemeente op grond van de vereiste spoed niet meer gevergd kon worden zich voldoende rekenschap te geven van de kosten die haar opdrachtgever, Klomp B.V., zou berekenen. In dit verband heeft de rechtbank in het tussenvonnis aan de Gemeente verzocht om inzage te geven in de totstandkoming van de hoogte van de opslagkosten en in de wijze waarop deze door de Gemeente zijn getoetst, zodat de rechtbank kan beoordelen of de Gemeente op dit punt zorgvuldig met de belangen van King's Home is omgegaan.

2.12. De Gemeente heeft hierop de oorspronkelijke offerte van Klomp B.V. in het geding gebracht op basis waarvan de opdracht tot verwijdering en opslag van de stacaravans is gebaseerd alsmede een factuur waaruit blijkt wat de verzekeringskosten bedragen. Hiermee heeft de Gemeente zichtbaar gemaakt dat de verzekeringskosten (omgerekend) EUR 1.487,50 per maand inclusief BTW bedragen en dat voor een periode van drie maanden een huur werd berekend van EUR 105.000,- exclusief BTW.

2.13. Op basis van informatie van Ossewoud makelaardij, door King's Home ingebracht, stelt King's Home zich op het standpunt dat een redelijke huurprijs niet meer dan EUR 45,- (exclusief BTW) per m2 per jaar bedraagt. De door de Gemeente aan King's Home doorberekende huur voor de opslagruimte, uitgaande van een oppervlakte van 900 m2, bedraagt EUR 47,- exclusief BTW per m2 per jaar zodat de door de Gemeente doorberekende prijs per m2 aldus niet aanmerkelijk verschilt van de door als King's Home genoemde aanvaardbare maximumprijs. Dat de omvang van de kosten zo is opgelopen wordt naast de berekende huurprijs per m2 veroorzaakt door de hoeveelheid vierkante meters die via Klomp B.V. zijn gehuurd, de (onverwacht) lange duur (van tweeënhalfjaar) van de huur van de ruimte en de verzekeringspremies.

2.14. De noodzaak en de omvang van de verzekeringspremies zijn niet door King's Home bestreden zodat de rechtbank ervan uitgaat dat de Gemeente deze in redelijkheid in rekening heeft kunnen brengen.

2.15. Ten aanzien van de duur van de opslag is de rechtbank van oordeel dat het vooral aan King's Home is toe te rekenen dat de periode zo lang heeft geduurd. Het had op de weg van King's Home gelegen om aan de Gemeente duidelijk te maken dat zij in een patstelling verkeerde, namelijk dat zij niet in staat was om de opslagkosten te voldoen zodat de stacaravans niet konden worden vrijgegeven (en de opslag niet kon worden beëindigd) en voorts dat de stacaravans niet haar eigendom waren zodat zij niet gerechtigd was ze te verkopen zodat evenmin langs die weg de opslag kon worden betaald en opgeheven. De lange duur van de huurperiode komt aldus voor rekening van King's Home.

2.16. Met betrekking tot de omvang van de oppervlakte die door de Gemeente is gehuurd overweegt de rechtbank het volgende. Hoewel de Gemeente na het tussenvonnis van de rechtbank in de gelegenheid is gesteld (alsnog) te laten zien dat zij zorgvuldig met de belangen van King's Home is omgesprongen op het punt van de opslagkosten, heeft de Gemeente niet (gemotiveerd) bestreden dat zij een te ruime loods heeft gehuurd. Zo ontbreekt iedere informatie over de oppervlakte in de offerte die door de kostentoetser van de Gemeente als basis is gebruikt voor zijn beoordeling en heeft de Gemeente in haar akte vermeld zelfs niet op de hoogte te zijn van de oppervlakte van de gehuurde ruimte, zodat het ervoor gehouden dient te worden dat de Gemeente in het geheel niet heeft gekeken naar de omvang van de namens haar gehuurde loods. Evenmin heeft zij beoordeeld hoeveel ruimte er nodig was voor de stalling van de vijf stacaravans. Ossewoud makelaardij heeft berekend dat voor de stalling van de vijf stacaravans een ruimte van 250 m2 zou volstaan, hetgeen niet door de Gemeente is betwist. Op grond hiervan oordeelt de rechtbank dat de Gemeente niet zorgvuldig met de belangen van King's Home is omgegaan door bij de afweging om aan Klomp B.V. de opdracht te geven niet te betrekken of niet nodeloos kosten werden gemaakt vanwege de huur van een te grote ruimte. Dat de Gemeente niet heeft hoeven voorzien dat de stacaravans gedurende zo’n lange periode zouden worden opgeslagen, doet hieraan niet af omdat de door de Gemeente in acht te nemen zorgvuldigheid meebrengt dat ook voor een kortere huurperiode beoordeeld dient te worden of niet onnodig kosten worden gemaakt. Dat er geen andere ruimte beschikbaar was zoals de Gemeente stelt, is niet aannemelijk geworden nu nergens uit is gebleken dat gepoogd is door Klomp B.V. of de Gemeente om elders een ruimte te huren. Dit betekent dat de Gemeente niet in redelijkheid de volledige opslagkosten aan King's Home in rekening kan brengen en het verzet tegen het dwangbevel op dit punt doel treft. De rechtbank zal het dwangbevel ten aanzien van de hoogte van de opslagkosten buiten werking stellen en ambtshalve de kosten vaststellen die de Gemeente in redelijkheid aan King's Home in rekening kan brengen.

2.17. Bij de bepaling van wat als redelijk kosten kan worden aangemerkt, sluit de rechtbank aan bij de kosten die door de Gemeente in reconventie worden gevorderd voor de opslagkosten over de periode vanaf medio juli 2006 tot en met medio januari 2007, een periode van zes maanden. De kosten over deze periode bedragen niet meer dan EUR 17.157,25 (naar de rechtbank begrijpt zijn dit de volledige opslagkosten, inclusief verzekeringspremie en BTW), hetgeen omgerekend per maand een bedrag is van EUR 2.860,00 (afgerond). Over de periode van 13 juli 2004 tot en met 12 juli 2006 is dit een bedrag van EUR 68.629,00 (24 x EUR 2.860,00) in plaats van de door de Gemeente berekende EUR 135.660,00 (24 x EUR 5.652,50). Het verschil daartussen is EUR 67.031,00.

Resumé

2.18. Uit het voorgaande en uit het tussenvonnis van 18 juli 2007 volgt dat de volgende kosten niet in redelijkheid door King's Home vergoed hoeven te worden:

- de huur van de kraan ten bedrage van EUR 811,58;

- het teveel in rekening brengen in verband met een dubbeltelling ten bedrage van EUR 5.652,50;

- het teveel in rekening brengen aan opslagkosten over de periode van 13 juli 2004 tot en met 12 juli 2006 ten bedrage van EUR 67.031,00;

- ambtelijke kosten voorafgaande aan de uitoefening van de bestuursdwang ten bedrage van EUR 7.668,00;

- de sommatiekosten in de vorm van een forfaitair tarief van EUR 8.504,90.

Deze kosten vormen een totaalbedrag van EUR 89.668,00 (afgerond) ten aanzien van welk bedrag de rechtbank het verzet gegrond zal verklaren en het dwangbevel buiten effect zal stellen.

2.19. Nu beide partijen op enkele punten over en weer in het gelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank daarin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder der partijen de eigen proceskosten zal dragen.

In reconventie

2.20. Zoals onder 2.18 is genoemd, heeft de Gemeente in reconventie de betaling van de de opslagkosten over de periode vanaf medio juli 2006 tot en met medio januari 2007 gevorderd en betreft dit een bedrag van EUR 17.157,25. Dat de opslagkosten in de periode gemaakt moesten worden is niet in geschil en zoals onder 2.17 is overwogen beschouwt de rechtbank dit als redelijke kosten, zodat de vordering op dit punt voor toewijzing gereed ligt. Ook de rente daarover zal worden toegewezen zoals gevorderd nu door King's Home op dit punt geen verweer is gevoerd.

2.21. De kosten van EUR 496,23 vermeerderd met rente die de Gemeente vordert voor het verwijderen van de stacaravans uit de loods medio januari 2006 zijn door King's Home niet betwist, zodat deze zullen worden toegewezen.

2.22. Nu de vordering volledig wordt toegewezen (voor een totaalbedrag van EUR 17.653,48) zal King's Home als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden begroot op 25% van 2,5 x tarief EUR 452,00, te weten EUR 282,50.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie

3.1. verklaart het verzet tegen het dwangbevel van de Gemeente van 25 augustus 2006 gegrond voor zover daarin aan King's Home het bevel wordt gegeven tot betaling van het bedrag van EUR 89.668,00 (negenentachtigduizend zeshonderdachtenenzestig euro) en stelt het dwangbevel in zoverre buiten effect,

3.2. verklaart het verzet voor het overige ongegrond,

3.3. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt,

in reconventie

3.4. veroordeelt King's Home tot betaling van het bedrag van EUR 17.653,48 (zeventienduizend zeshonderdrieënvijftig euroe en achtenveertig cent) aan de Gemeente,

3.5. veroordeelt King's Home aan de Gemeente de proceskosten te betalen, begroot op EUR 282,50 (tweehonderdentweeëntachtig euro en vijftig cent),

3.6. verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Phaff en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2008.?

w.g. griffier w.g. rechter