Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD2694

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
28-05-2008
Datum publicatie
28-05-2008
Zaaknummer
224886/ HA ZA 07-175
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Slaafse nabootsing, niet weersproken. Wel verweer tegen (neven) vorderingen + schade, alle verweren falen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 224886 / HA ZA 07-175

Vonnis van 28 mei 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

KWANG YANG MOTOR CO. LTD,

gevestigd te Kaohsiung City, Taiwan,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KYBE B.V.,

gevestigd te Purmerend,

eiseressen,

procureur mr. P.J. Soede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ASIAN IMPORTS B.V.,

mede handelende onder de naam LUUKO,

gevestigd te Vianen,

gedaagde,

procureur mr. F.G. Kuiper.

Partijen zullen hierna Kymco, Kybe en Luuko worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 april 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 7 juni 2007 en het proces-verbaal van voortzetting van comparitie van 31 oktober 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Kymco is een in Taiwan gevestigde internationale producent van diverse gemotoriseerde voertuigen, waaronder scooters.

2.2. Kybe is sinds 1990 de exclusieve licentiehouder en distributeur in Nederland van de producten van Kymco. Het door Kybe aangeboden Kymco-assortiment omvat diverse scooters, waaronder de scooters Filly, Top Boy/Cobra en ZX Fever.

2.3. Luuko importeert scooters uit Azië en distribueert deze of verkoopt deze zelf rechtstreeks aan de eindgebruikers, met name in Nederland. Haar activiteiten bestaan verder uit het onderhouden, herstellen en repareren van tweewielers.

2.4. Vanaf eind 2005 heeft Luuko scooters op de markt gebracht die imitaties waren van door Kymco ontwikkelde en op de Nederlandse markt gebrachte scooters. De imitatie van de Kymco scooter Filly is door Luuko op de markt gebracht onder de naam Good, de Kymco scooters Top Boy en Cobra onder de namen Rally 50 en Sport en de Kymco scooter ZX Fever onder de naam Rizki. De door Luuko op de markt gebrachte scooters worden hierna ook aangeduid als: de scooters.

2.5. Bij vonnis van 10 oktober 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Luuko onder meer veroordeeld om op haar website de volgende mededeling te plaatsen:

“Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht d.d. 19 oktober 2006 is geoordeeld, dat het door ons verhandelen van de tot juni 2006 aangeboden modellen van de “GOOD” en “RALLY 50” scooters, alsmede het door ons verhandelen van de modellen “SPORT” en de “RIZKI” scooters onrechtmatig is (geweest) jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kymco) en Kybe B.V.”

Luuko heeft aan deze veroordeling voldaan. Het eveneens door Kymco en Kybe bij de voorzieningenrechter gevorderde verbod tot verdere verhandeling van de betreffende scooters, alsmede de gevorderde betaling van een voorschot op geleden schade en overige nevenvorderingen zijn door de voorzieningenrechter afgewezen.

3. Het geschil

3.1. Kymco en Kybe vorderen – sterk samengevat en zakelijk weergegeven – dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. voor recht zal verklaren dat het verhandelen van producten die het resultaat zijn van slaafse nabootsing van scooters van Kymco, zoals de scooters Good, Rally 50, Sport en Rizki, onrechtmatig is jegens Kymco en Kybe;

B. zal bevelen dat Luuko de verdere verhandeling van deze scooters zal staken en gestaakt zal houden;

C. zal bevelen dat Luuko alle bescheiden ter beschikking zal stellen aan Kymco en Kybe die betrekking hebben op de inkoop of productie van de scooters;

D. zal bevelen dat Luuko een met deugdelijke bescheiden gestaafde en door een onafhankele registeraccount gecertificeerde opgave zal doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst van de scooters;

E. zal bevelen dat Luuko een met deugdelijke bescheiden gestaafde en door een onafhankele registeraccount gecertificeerde opgave zal doen van alle promotionele activiteiten gericht op de verkoop van de scooters;

F. zal bevelen dat Luuko aan alle rechtspersonen en natuurlijke personen die medewerking hebben verleend aan promotionele activiteiten ten aanzien van de scooters een brief zal zenden, waarvan de inhoud in de vordering is weergegeven en die er op neerkomt dat wordt bericht dat de verhandeling van de scooters onrechtmatig is en dat de promotionele activiteiten moeten worden gestaakt onder retournering van het ter beschikking gestelde promotiomateriaal;

G. zal bevelen dat Luuko een rectificatie op haar website zal plaatsen;

H. zal bevelen dat Luuko aan al haar afnemers een brief zal zenden, waarvan de inhoud is weergegeven in de vordering en die er op neerkomt dat de verhandeling van de scooters onrechtmatig is en dat nog in bezit zijnde scooters moeten worden geretourneerd;

I. zal bevelen dat Luuko de ter retournering aangeboden scooters van de afnemers in kwestie terugkoopt en daarvan aan Kymco en Kybe opgave zal doen;

J. za bepalen dat Luuko een dwangsom zal verbeuren van telkens EUR 10.000,-- voor iedere dag of keer dat zij in strijd handelt met de onder B tot en met I gevorderde verboden en geboden;

K. Luuko zal veroordelen tot betaling van een voorschot op de vergoeding van de door Kymco of Kybe geleden en nog te lijden schade van EUR 15.000,--;

L. Luuko zal veroordelen om, naar keuze van Kymco en Kybe, ófwel de door Kymco en Kybe geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, ófwel de volledige winst af te dragen die zij met de verhandeling van de scooters heeft genoten te vermeerderen met de wettelijke rente, dan wel subsidiair Luuko zal veroordelen tot het betalen van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, dan wel meer subsidiair zal veroordelen tot afdracht van de volledige winst die zij met de verhandeling van de scooters heeft genoten,

M. Luuko zal veroordelen in de proceskosten en, voor zover mogelijk, in de nakosten zonder betekening.

3.2. Luuko voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Luuko heeft erkend dat de door haar op de markt gebrachte scooters Good, Rally 50, Sport en Rizki nagebootste producten waren van de scooters van Kymco. De slaafse nabootsing – hetgeen kwalificeert als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW – die Kymco en Kybe aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd kan derhalve als onbetwist worden aangenomen. Een inhoudelijke beoordeling daarvan kan dus achterwege blijven.

4.2. Luuko heeft echter betwist dat Kymco en Kybe schade hebben geleden door haar toedoen en dat Luuko voor dergelijke schade aansprakelijk is. Ook heeft zij de noodzaak van en het belang bij toewijzing van de overige vorderingen betwist. In dat laatste verband heeft zij er met name op gewezen dat zij sinds medio 2006 de in geding zijnde scooters niet meer verhandeld heeft en uit haar collectie heeft genomen, dat zij ook de promotionele activiteiten heeft gestaakt, aan Kymco en Kybe schriftelijk heeft bericht dat alle gewraakte modellen uit de handel zijn genomen en zullen blijven en dat zij geen promotionele acties meer heeft lopen of zal starten.

De rechtbank zal de toewijsbaarheid van de vorderingen hieronder bespreken.

4.3. A: de verklaring voor recht

Luuko heeft tegen deze vordering geen verweer gevoerd. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 4.1. is overwogen, is de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar als na te melden.

4.4. B: het bevel tot staking van verdere verhandeling

Kymco en Kybe hebben zich ter onderbouwing van deze vordering op het standpunt gesteld dat zij schade lijden door de handelwijze van Luuko en dat zij er belang bij hebben dat blijvend een halt wordt toegeroepen aan het verhandelen en promoten van de nagebootste scooters. Luuko heeft weliswaar de verkoop van de scooters kennelijk gestaakt, maar dat alleen onder de druk van een kort geding. De toegezonden onthoudingsverklaring heeft Luuko nooit ondertekend. Dat sinds het kort geding geen verdere inbreuken hebben plaatsgevonden kan niet worden uitgesloten, aldus Kymco en Kybe, te minder nu op internet nog altijd op de scooters gerichte advertenties te vinden zijn en nu Luuko ter zitting heeft erkend nog altijd zeven scooters te hebben staan die in strijd met de in de conclusie van antwoord ingenomen stelling nog altijd niet zijn teruggestuurd naar de leverancier in China.

Luuko heeft aangevoerd dat Kymco en Kybe bij toewijzing van deze vordering geen enkel belang meer hebben, omdat Luuko al in 2006 schriftelijk en onomwonden heeft verklaard de verhandeling van de scooters te staken en gestaakt te houden en dat zij zich hieraan heeft gehouden. Zij stelt dat zij de scooters niet invoert of verhuurt en daartoe ook geen promotionele activiteiten uitvoert of zal uitvoeren. De zeven scooters die nog in voorraad zijn, heeft zij nog niet terug kunnen sturen omdat zij nog geen zeecontainer naar China heeft kunnen vullen. Zij wil de scooters nu gaan gebruiken voor de onderdelen, zo stelt Luuko.

Luuko heeft weliswaar gesteld de handel in de scooters sinds medio 2006 te hebben gestaakt en Kymco en Kybe hebben geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel kunnen aanvoeren, niettemin voert de conclusie dat Kymco en Kybe geen belang meer hebben bij het gevorderde bevel te ver. Van Kymco en Kybe behoeft niet te worden verlangd dat zij genoegen nemen met de enkele toezeggingen van Luuko op dit punt, gelet op de aard van de verweten handelwijze van Luuko en de schade die daarvan voor Kymco en Kybe het gevolg kan zijn. Daarbij komt dat deze toezeggingen niet uit eigener beweging zijn gedaan, doch door Kymco en Kybe moesten worden afgedwongen. Ook wordt acht geslagen op het gegeven dat de bestuurder van Luuko er ter zitting in de ogen van de rechtbank blijk van heeft gegeven onvoldoende de onrechtmatigheid van het in het verkeer brengen van onrechtmatig nagebootste scooters in te zien, door op dit punt ten onrechte relativerende opmerkingen te maken. Tot slot heeft Luuko nog altijd nagebootste scooters voorhanden. Daarover heeft zij eerder – abusievelijk of niet – dus onjuiste mededelingen gedaan. Dit maakt, dat er niet zonder meer van kan worden uitgegaan dat Kymco en Kybe er geen belang bij hebben, dat de vaststelling van de onrechtmatigheid van de handel in deze scooters kracht wordt bijgezet door toewijzing van het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van de handel daarin. Nu Luuko voorts geen onderbouwde stellingen heeft ingenomen over de aard van haar commerciële activiteiten rondom de scooters, zal dit bevel zich ook uitstrekken over de invoer, uitvoer en verhuur, zoals gevorderd. Het bevel zal worden beperkt tot Nederland.

4.5. C en D: het ter beschikking stellen van bescheiden over de inkoop en productie en het doen van opgave van wetenschap omtrent de herkomst van de scooters

Kymco en Kybe hebben deze vorderingen onderbouwd door aan te voeren dat zij er belang bij hebben te achterhalen wie de (rechts)persoon is die de scooters van Kymco reproduceert alsmede om vast te kunnen stellen wat het traject is dat de scooters hebben afgelegd. Daarbij achten zij het ook van belang te kunnen vaststellen of Luuko de scooters, zoals zij beweert, alleen aan consumenten heeft geleverd of ook aan tussenhandelaren.

Teneinde verzekerd te zijn van de juistheid van de gevraagde informatie is een daartoe strekkende verklaring van een onafhankelijke registeraccountant noodzakelijk, zo stellen zij.

Luuko heeft ten verwere aangevoerd dat zij niet inziet waarom zij de gevraagde gegevens zou moeten verschaffen. Zij stelt dat zij al eerder schriftelijk opgave heeft gedaan van het aantal door haar verkochte scooters en dat het om uiterst beperkte aantallen gaat. Zij acht het openleggen van haar administratie in geen verhouding tot de door Kymco en Kybe door haar toedoen geleden schade.

De beide vorderingen zullen worden toegewezen. Luuko stelt wel dat het om uiterst beperkte aantallen scooters gaat – zij heeft het aantal van 46 genoemd – doch zij heeft dit met geen enkel stuk of anderszins gestaafd. Hetzelfde geldt voor haar stelling dat zij alleen aan consumenten heeft geleverd en niet ook aan tussenhandelaren. Omtrent de herkomst en het afgelegde traject van de scooters heeft zij tot op heden helemaal geen mededelingen gedaan, terwijl zij het belang dat Kymco en Kybe hebben gesteld om dit te achterhalen onweersproken heeft gelaten. Haar verweer dat een bevel tot het verschaffen van de gevorderde informatie in geen verhouding staat tot de last die zij met de handel in nagebootste scooters heeft veroorzaakt, wordt dus als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.

De vorderingen C en D van Kymco en Kybe overlappen elkaar. Ook zijn deze vorderingen zonder toereikende toelichting erg ruim van strekking. De rechtbank ziet daarom aanleiding de toewijzing beperkter te formuleren als na te melden.

4.6. E en F: de vorderingen gericht op de promotionele activiteiten

Kymco en Kybe hebben deze vorderingen onderbouwd door te stellen dat zij inzicht willen verkrijgen in de vraag bij welke doelgroepen de schade door promotionele activiteiten van Luuko is toegebracht, zodat zij daarop hun eigen promotionele activiteiten kunnen afstemmen.

Luuko heeft aangevoerd dat zij sinds haar toezeggingen daaromtrent in september 2006 geen promotionele activiteiten meer heeft ondernomen en – naar de rechtbank begrijpt – dat de vorderingen gelet op de verstreken tijd geen redelijk doel meer dienen.

Dat Kymco en Kybe schade hebben geleden door promotionele activiteiten van Luuko hebben zij niet, althans niet met feiten en omstandigheden onderbouwd, gesteld. Dat daarvan sprake is in een zodanige omvang dat de gevorderde, voor Luuko belastende, bevelen gerechtvaardigd zijn, mede in het licht van de daarmee gemoeide zakelijke belangen van Luuko, ligt zonder nadere onderbouwing niet zonder meer in de rede. Voor toewijzing van deze vorderingen hadden Kymco en Kybe van de onderbouwing daarvan meer werk moeten maken. Het feit dat ook het verweer van Luuko mager valt te noemen, laat zulks onverlet. De vorderingen E en F worden derhalve afgewezen.

4.7. G: de rectificatie op de website

Kymco en Kybe hebben de verzochte rectificatie op de website van Luuko onderbouwd door er op te wijzen dat Luuko bij haar verkoop- en reclame inspanningen veel nadruk legt op internet, zodat het belang bij de gevorderde rectificatie evident is.

Luuko heeft er op gewezen dat zij reeds bij vonnis van de voorzieningenrechter van 19 oktober 2006 tot de nu weer gevorderde rectificatie is veroordeeld en dat zij aan die veroordeling heeft voldaan. Zij stelt dat het niet aangaat haar daartoe thans weer te veroordelen. Ook acht zij de gevorderde duur van de plaatsing – een jaar – in geen verhouding tot de omvang van het probleem.

Kymco en Kybe hebben niet weersproken dat Luuko aan de veroordeling tot plaatsing van de rectificatie op haar website heeft voldaan zoals bevolen door de voorzieningenrechter. Zij hebben desgevraagd ter zitting aangegeven dat er voor deze vordering geen nieuw belang is gerezen ten opzichte van het belang dat reeds bij de voorzieningenrechter voorlag. Nu Kymco en Kybe evenmin nader hebben onderbouwd waarom Luuko thans opnieuw, en nu voor een langere periode, tot plaatsing van de rectificatie gehouden zou zijn, wordt deze vordering afgewezen. Zij is onvoldoende onderbouwd.

4.8. H en I: de op retournering en terugkoop van de scooters gerichte vorderingen

Kymco en Kybe hebben ter onderbouwing van deze vorderingen aangevoerd dat de gewraakte imitatiescooters niet op de markt thuis horen, mede nu die aanwezigheid op de markt de belangen van Kymco en Kybe en de wederverkopers voortdurende schade toebrengt. Door middel van het laten terug halen van de reeds verkochte scooters kan worden voorkomen dat zij hun weg op de markt vervolgen. Teneinde te voorkomen dat zij via een omweg alsnog weer in het verkeer worden gebracht hebben Kymco en Kybe er voorts belang bij de beschikking te krijgen over de teruggehaalde scooters, zo stellen zij.

Ter zitting hebben zij hun vordering nader toegelicht, in die zin dat deze vorderingen alleen betrekking hebben op verkochte of geleverde scooters waarvan de afnemers geen consumenten zijn.

Luuko heeft gesteld dat zij de scooters alleen aan consumenten heeft geleverd, zodat terugkoop of terughalen van de scooters niet aan de orde is.

Luuko heeft haar stelling dat zij de gewraakte scooters alleen aan consumenten heeft verkocht en geleverd op geen enkele wijze met stukken of anderszins gestaafd. Van de juistheid daarvan kan dus thans niet worden uitgegaan. Dat dit haar moet worden tegengeworpen volgt ook uit het gegeven dat Luuko ter zitting heeft aangegeven, dat uit inkooplijsten en kopieën van facturen in haar administratie blijkt hoeveel scooters zij heeft verkocht en aan wie. Zij beschikt dus wel over de informatie die haar stellingen zouden kunnen staven, maar heeft die niet in het geding gebracht. Dit moet voor haar rekening blijven. De rechtbank acht het verweer van Luuko tegen de onderhavige vorderingen dan ook onvoldoende onderbouwd en passeert het om die reden.

De vorderingen zullen worden toegewezen, met in acht neming van de toespitsing daarvan op afnemers niet zijnde consumenten, als na te melden. Ook scooters die door zakelijke afnemers vervolgens aan consumenten zijn doorverkocht blijven buiten de toewijzing.

4.9. J: de dwangsom

Kymco en Kybe hebben een dwangsom gevorderd ter versterking van de uit te spreken bevelen.

Deze vordering is door Luuko niet zelfstandig weersproken. De rechtbank zal dan ook overgaan tot het opleggen van de gevorderde dwangsom, zij het dat zij het per overtreding te verbeuren bedrag zal matigen en vaststellen op EUR 5.000,-- in plaats van EUR 10.000,-- en dat aanleiding bestaat daaraan een maximum te verbinden van in totaal EUR 100.000,--.

4.10. K en L: de schade en het voorschot daarop

Kymco en Kybe hebben ter zitting bij monde van hun raadsman desgevraagd de vordering onder L aldus toegelicht dat zij (inmiddels) beogen dat de door hen ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Luuko geleden schade zal worden begroot op de door Luuko daarmee genoten winst, zulks op de voet van artikel 6:104 BW.

Luuko heeft bestreden dat Kymco en Kybe door haar toedoen schade hebben geleden, althans zij stelt dat deze schade verwaarloosbaar is. Daartoe heeft zij – kort gezegd – aangevoerd dat:

- het uitgangspunt van directe substitutie niet opgaat, omdat de scooters van Luuko in een ander prijs- en marktsegment vallen, zodat van omzetderving bij Kymco en Kybe geen sprake is;

- scooters bij Luuko op afbetaling konden worden verkocht hetgeen een zelfstandige reden kon zijn om een model van Luuko aan te schaffen;

- onduidelijk is welk aandeel Luuko heeft in de last die Kymco en Kybe ondervinden van de import en verhandeling in Nederland van imitatiescooters uit China;

- de gewraakte modellen ook buiten Nederland worden verhandeld, zodat ook om deze reden onduidelijk is welk deel van de beweerdelijke schade van Kymco en Kybe door toedoen van Luuko is veroorzaakt;

- Luuko in totaal slechts 46 nagebootste scooters heeft verkocht.

Wat er van de door Luuko naar voren gebrachte verweren thans ook zij, dat zij winst heeft genoten met de verkoop van de gewraakte scooters heeft zij niet weersproken. Derhalve bestaat aanleiding voor begroting van de schade die Kymco en Kybe hebben geleden op de voet van artikel 6:104 BW, zoals zij beogen. Concreet nadeel hoeft in dat kader niet te worden aangetoond. Dat in het geheel geen schade is geleden door het onrechtmatig handelen van Luuko is, alleen al gelet op de aard van het onrechtmatig handelen, niet op voorhand aannemelijk en volgt niet zonder meer uit de daartoe door Luuko ingenomen stellingen. Zonder inzicht in de door Kymco en Kybe in deze procedure gevorderde gegevens kan dit ook niet worden aangenomen of uitgesloten.

Daarom zal de rechtbank bepalen dat de schade van Kymco en Kybe nader moet worden opgemaakt bij staat en moet worden vereffend volgens de wet.

Ten aanzien van het gevorderde voorschot hebben Kymco en Kybe aangevoerd dat de kosten die gemoeid zijn met de bestrijding van namaak-kymco’s beslag leggen op haar liquiditeitspositie en dat zij het zich niet gemakkelijk kan veroorloven om een onherroepelijk oordeel van de bodemrechter in de schadestaat procedure af te wachten.

Zij heeft het voorschot berekend op basis van een schatting van tenminste 30 verkochte namaak-scooters, vermenigvuldigd met een winstmarge van EUR 500,-- per scooter. Zij vordert dus een voorschot van EUR 15.000,-.

Luuko heeft tegen betaling van een voorschot geen gemotiveerd, zelfstandig verweer gericht. Wel heeft zij betwist dat haar winstmarge per scooter neerkomt op een bedrag van EUR 500,--. Ter zitting heeft zij bij monde van haar directeur aangegeven dat de brutowinstmarge per scooter ongeveer EUR 200,-- tot EUR 250,-- bedraagt en dat daarvan alle bedrijfskosten nog afmoeten, zodat niet veel netto winst per scooter resteert.

Bij gebrek aan een voldoende gemotiveerde betwisting ziet de rechtbank geen aanleiding af te zien van het opleggen van een voorschot als gevorderd. Geen der partijen heeft echter ter onderbouwing van de daarbij in acht te nemen uitgangspunten – de netto winst per scooter ligt voor de hand, gegeven de beoogde schadebegroting in de schadestaat procedure op de voet van artikel 6:104 BW – concreet toegelichte stukken ter staving van de juistheid van de op dat punt ingenomen stellingen overgelegd. Daarom zal de rechtbank het voorschot bepalen op EUR 150,-- maal 46 (het aantal scooters dat Luuko erkent te hebben verkocht), derhalve op EUR 6.900,--.

Conclusie

4.11. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen A tot en met D en H tot en met L toewijsbaar zijn, overeenkomstig hetgeen hiervoor is overwogen. De vorderingen E, F en G zullen worden afgewezen.

De vordering van Kymco en Kybe tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. Kymco en Kybe hebben immers niet gesteld dat dergelijke kosten zijn gemaakt. De kosten waarvan zij vergoeding vorderen moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten.

4.12. Luuko zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Kymco en Kybe worden begroot op:

- dagvaarding EUR 70,85

- overige explootkosten 0,00

- vast recht 248,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 1.356,00 (3,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.674,85

De tevens gevorderde veroordeling in de nakosten wordt afgewezen. Dergelijke kosten dienen na afloop van de procedure te worden begroot volgens de bijzondere procedure die is voorgeschreven in artikel 237, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Asian Imports B.V., met het invoeren, de promotie, de verhandeling en de levering van slaafs nagebootste scooters van Kymco, waaronder de als zodanig te beschouwen scooters Good, Rally 50, Sport en Rizki, onrechtmatig handelt c.q. heeft gehandeld jegens Kymco en Kybe,

5.2. beveelt Asian Imports B.V. onmiddellijk na de betekening van dit vonnis het (doen) vervaardigen, de invoer, de uitvoer, de verhuur, de promotie, de verhandeling en de levering van de scooters Good, Rally 50, Sport en Rizki in Nederland te staken en gestaakt te houden,

5.3. beveelt Asian Imports B.V. binnen 20 werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Kymco en Kybe een schriftelijke en volledige, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de verhandeling van de scooters Good, Rally 50, Sport en Rizki, waaronder in ieder geval de gegevens betreffende:

i. het totale aantal van de hiervoor genoemde scooters, dat door Asian Imports B.V. dan wel aan haar verbonden (rechts)personen is ingekocht, reeds is besteld en/of nog zal worden geleverd, in voorraad is, dan wel is verkocht, dit alles gespecificeerd per scooter en onderdeel, onder vermelding van de betreffende leverancier;

ii. opgave van toelatingsnummers, handelsaanduidingen, kentekenregistraties van elk van de bedoelde scooters;

iii. het totale bedrag van de door Asian Imports B.V. als gevolg van de verhandeling van de bedoelde scooters behaalde omzet, bruto-winst en netto-winst, alsmede van de verschillende op de omzet in mindering gebrachte kostenposten en de daarbij gehanteerde grondslagen, voorzien van een duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, alsmede de exacte wijze waarop de winst is berekend;

iv. de namen en adres-/contactgegevens van de (rechtspersonen) die de bedoelde scooters aan Luuko hebben geleverd en van de afnemers niet zijnde consumenten aan wie zij de bedoelde scooters heeft geleverd,

5.4. beveelt Asian Imports B.V. binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers en/of de afnemers van de aan haar verbonden vennootschappen – voor zover geen consumenten – een brief te zenden, zonder toevoeging of commentaar, met de volgende inhoud, onder gelijke toezending van een afschrift van de verzonden brieven aan de raadsman van Kymco en Kybe:

“Bij vonnis van de rechtbank te Utrecht d.d. … is bepaald dat het door ons verhandelen van de “GOOD”, de “Rally 50”, de “SPORT” en de “RIZKI” scooters onrechtmatig is gehandeld jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kymco) en Kybe B.V. Op …[dd/mm/jj] zijn door ons .. (stuks) aan de “GOOD”, de “Rally 50”, de “SPORT” en/of de “RIZKI” scooters aan u geleverd. Aangezien deze scooters niet meer mogen worden verkocht, verzoeken wij u om de nog in uw bezit zijnde scooters, binnen 100 dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij nemen contact met u op teneinde voor een passende financiële afhandeling zorg te dragen. Volledigheidshalve berichten wij u, dat de raadsman van Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kymco) en Kybe B.V. een kopie van deze brief aan u ontvangt. Van uw reactie zullen wij de raadsman op de hoogte stellen.

Directie Asian Imports B.V.”

5.5. beveelt Asian Imports B.V. de door de afnemers – niet zijnde consumenten – ter retournering aangeboden Good, Rally 50, Sport en Rizki scooters terug te kopen van deze afnemers en aan de raadsman van Kymco en Kybe binnen 120 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke en door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van de bij deze afnemers, niet zijnde consumenten, teruggehaalde Good, Rally 50, Sport en Rizki scooters,

5.6. bepaalt dat Luuko voor iedere dag of keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. en/of 5.6. bepaalde, aan Kymco een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,--, tot een maximum van EUR 100.000,-,

5.7. veroordeelt Asian Imports B.V. om aan Kymco en Kybe de door hen geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de dag dezer dagvaarding tot die der algehele voldoening en met dien verstande dat indien zij betaalt aan de een zij voor de ander zal zijn gekweten,

5.8. veroordeelt Asian Imports B.V om aan Kymco en Kybe bij wijze van voorschot op de onder 5.8. bedoelde schadevergoeding te betalen een bedrag van EUR 6.900,-- (zesduizend negenhonderd euro), met dien verstande dat indien zij betaalt aan de een zij voor de ander zal zijn gekweten,

5.9. veroordeelt Asian Imports B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Kymco en Kybe tot op heden begroot op EUR 1.674,85,

5.10. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2. tot en met 5.10 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Willems en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2008.

w.g. griffier w.g. rechter