Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BD0542

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-04-2008
Datum publicatie
25-04-2008
Zaaknummer
246978 / KG ZA 08-357
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

MVV heeft vanwege wanordelijkheden door haar aanhang bij de op 18 januari 2008 gespeelde wedstrijd MVV – RKC Waalwijk een straf opgelegd gekregen, te weten een geldboete van € 10.000,= en het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek. De MVV Supporters zijn een procedure gestart tegen de KNVB gestart. Zij vorderen dat de wedstrijd tussen MVV en Cambuur Leeuwarden op 18 april 2008 met publiek wordt gespeeld. Zij stellen dat de KNVB tekortschiet in de nakoming van een op haar richting de MVV Supporters bestaande opeisbare verbintenis dan wel onrechtmatig jegens de MVV Supporters handelt. De MVV Supporters zijn ontvankelijk in hun vordering. De vordering wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de Tuchtcommissie in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 246978 / KG ZA 08-357

Vonnis in kort geding van 16 april 2008

in de zaak van

[547 MVV supporters]

wonende te Maastricht,

eisers,

procureur mr. E.J.A.A. van Dal,

advocaat mr. H.E.P. van Geelkerken te Heerlen,

tegen

de vereniging

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

procureur mr. J.M. van Noort,

advocaat mr. H.J.A. Knijff te ‘s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna MVV Supporters en KNVB genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 7 april 2008;

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnota van MVV Supporters;

- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op woensdag 16 april 2008

vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking.

2. De feiten

2.1. Eisers zijn allen voetbalsupporters van MVV.

2.2. Op 18 januari 2008 heeft de wedstrijd in de Jupiler League tussen MVV en RKC Waalwijk plaatsgevonden in De Geusselt te Maastricht.

2.3. In het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal seizoen 2007/2008 (hierna: RTBV) is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

“Artikel 10 – Bevoegdheden aanklager

De aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel strafbaar handelen of nalaten, als genoemd artikel 8 lid 1 van de Statuten en artikel 19 van dit reglement:

a. een zaak te seponeren;

b. een lid in staat van beschuldiging te stellen door:

i. het desbetreffende lid een schikkingsvoorstel, houdende een straf als genoemd in artikel 22 van dit reglement, aan te bieden;

ii. een zaak die zich, naar het oordeel van de aanklager niet voor een schikking leent, bij brief of aanzegging ter behandeling aan de tuchtcommissie voor te leggen. Tegen deze brief of aanzegging is géén verweer of beroep mogelijk.

Artikel 19

1. Met inachtneming van de bepalingen in artikel 27 en 29 van dit reglement zal in het algemeen strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten, dat:

a. in strijd is met de Statuten, reglementen, spelregels en/of (bestuurs)-besluiten van de KNVB, UEFA of de FIFA;

b. de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen schaadt.

2. Voor het strafbaar zijn van overtredingen is opzet, schuld en nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.

Artikel 20

1. De tuchtrechtelijke organen kunnen de in artikel 22 van dit reglement genoemde straffen opleggen aan betaaldvoetbalorganisaties indien de desbetreffende betaaldvoetbalorganisaties:

(…)

c. (mede) verantwoordelijk wordt gehouden voor de hierna in lid 2 te noemen wanordelijkheden;

(…)

2. a. Een betaaldvoetbalorganisatie is (mede) verantwoordelijk voor wanordelijkheden indien een wedstrijd, ongeacht of het een thuis- of een uitwedstrijd betreft,

- niet is gespeeld;

- niet kan worden gespeeld;

- zodanig wordt beïnvloed dat sprake is van een onregelmatig verloop van de wedstrijd;

- als gevolg van wanordelijkheden binnen enig stadion (mede) veroorzaakt door de aanhang van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie, tenzij de desbetreffende betaaldvoetbalorganisaties aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verlozen is.

b.In aanvulling op de hiervoor onder a. bepaalde, zijn de bij een wedstrijd betrokken betaaldvoetbalorganisatie (mede) verantwoordelijk voor wanordelijkheden veroorzaakt door de aanhang van de bij de wedstrijd betrokken betaaldvoetbalorganisaties:

- binnen enig stadion;

- buiten enig stadion;

tenzij de desbetreffende betaaldvoetbalorganisaties aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verlozen is.”

2.4. De Aanklager Betaald Voetbal heeft bij fax van 12 februari 2008 MVV het volgende, voor zover van belang, bericht:

“Uw club wordt in staat van beschuldiging gesteld op grond van artikel 19 juncto artikel 20 lid 2 sub b van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal voor wanordelijkheden door aanhang van uw club bij gelegenheid van de op 18 januari 2008 gespeelde wedstrijd MVV – RKC Waalwijk, te weten het uiten van kwetsende spreekkoren richting arbitrage en/of spelers van RKC Waalwijk en/of het afsteken van vuurwerk en/of gooien van vuurwerk en/of gooien van voorwerpen richting het speelveld en/of richting de arbitrage. (…)

Schikkingsvoorstel (Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 Reglement Tuchtrechtspraak BV)

NR.07.026

MVV wordt, mede gelet op de aard en ernst van het strafbare feit, met ingang van 19 februari 2008, veroordeeld tot de navolgende straf.

- Een geldboete van € 10.000,=, welke in rekening courant met uw club zal worden verrekend en

- het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal van MVV drie weken na 19 februari 2008 zonder publiek in de competitie of bekercompetitie of play-offs van de KNVB.

Bij acceptatie wordt deze straf geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie betaald voetbal, hetgeen impliceert dat tegen deze straf geen beroep openstaat. […]”

2.5. MVV heeft het schikkingsvoorstel niet aanvaard en heeft tegen de tenlastelegging schriftelijk verweer gevoerd. De Tuchtcommissie heeft een mondelinge behandeling gelast op 4 maart 2008. Tijdens deze behandeling zijn gehoord: de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de vierde-official en de veiligheidscoördinator van MVV. Van deze behandeling is een verslag gemaakt.

2.6. Op 18 maart 2008 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan. De uitspraak luidt als volgt:

“6. De beslissing

Het bewezenverklaarde levert op overtreding van artikel 19 juncto artikel 20 lid 2 sub b Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.

Beschuldigde is terzake van evenvermelde overtreding strafbaar.

Gelet op vermelde feiten en omstandigheden, alsmede op de aard en ernst van het onderhavige strafbaar en bewezenverklaarde feit en de strafkaart van beschuldigde, komt de tuchtcommissie in casu een straf als na te noemen gepast voor.

De beslissing luidt:

Verklaart beschuldigde strafbaar en veroordeelt haar per heden tot:

- Een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000,-, te verrekenen in rekening-courant.

- Het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal van haar club, drie weken na uitspraak van de tuchtcommissie, zonder publiek in de competitie of bekercompetitie of play-offs van de KNVB.”

2.7. MVV is niet tegen de beslissing van de Tuchtcommissie van

18 maart 2008 in beroep gekomen bij de Commissie van Beroep.

3. Het geschil

3.1. De primaire en subsidiaire vordering van de MVV Supporters strekken er – samengevat – onder meer toe dat de wedstrijd MVV- Cambuur Leeuwarden van vrijdag 18 april 2008 om 20.00 uur met publiek dient te worden gespeeld, met veroordeling van de KNVB in de proceskosten.

3.2. De MVV Supporters leggen aan hun vordering ten grondslag dat de KNVB tekortschiet in de nakoming van een op haar richting de MVV Supporters bestaande opeisbare verbintenis dan wel onrechtmatig jegens de MVV Supporters handelt nu deze de wedstrijd MVV – Cambuur Leeuwarden niet kunnen bijwonen. Zij stellen daartoe het volgende. De Aanklager en de Tuchtcommissie van de KNVB zijn uitgegaan van onjuiste feiten. Op basis van deze onjuiste feiten heeft de Tuchtcommissie een straf die als zwaar moet worden gekwalificeerd opgelegd, zijnde het spelen van een voetbalwedstrijd zonder publiek. Indien de KNVB een zware straf wil opleggen, die direct derden zoals supporters nadelig treft, moet zij een zorgvuldig feitenonderzoek verrichten. Dit zorgvuldig feitenonderzoek heeft niet plaatsgevonden. De MVV Supporters zijn niet bij het feitenonderzoek betrokken en zijn niet door de Tuchtcommissie gehoord teneinde hun argumenten en verweren kenbaar te maken.

3.3. KNVB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De KNVB voert als meest verstrekkende verweer aan dat de MVV Supporters niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vordering. Zij stelt daartoe dat geen grondslag in het RTBV of in het civiele recht bestaat op basis waarvan supporters gerechtigd zijn een tuchtrechtelijke beslissing aan te vechten. De voetbalwedstrijden worden gespeeld onder statuten, reglementen van de KNVB. Het RTBV is van toepassing en supporters hebben aanvaard dat de ingevolge het RTBV de mogelijkheid bestaat dat wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

4.2. Dit verweer gaat niet op. Met de aankoop van een seizoenskaart hebben de MVV Supporters een overeenkomst met de betaaldvoetbalorganisatie gesloten. Op de seizoenskaart zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB van toepassing verklaard. Dit betekent dat er tussen de MVV Supporters en de KNVB eveneens een contractuele relatie is komen te bestaan. Een supporter is gehouden aan de door de KNVB gehanteerde tuchtrechtspraak (RTBV) en de daarmee samenhangende sancties waartoe de KNVB bevoegd is deze op te leggen. Dit laat echter onverlet dat bij geschillen een supporter een zaak aanhangig kan maken bij de burgerlijke rechter. De MVV Supporters zijn dan ook ontvankelijk in hun vordering.

Daarmee wordt toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de vordering van de MVV Supporters.

4.3. De MVV Supporters stellen zich op het standpunt dat de door de Tuchtcommissie van de KNVB opgelegde straf disproportioneel is. De MVV Supporters stellen dat het waarschijnlijk is dat de Tuchtcommissie van de KNVB tot een lagere straf zou zijn gekomen indien zij een deugdelijk onderzoek had verricht naar de objectieve feiten rond de wedstrijd MVV – RKC Waalwijk. Een lagere straf zou volgens hen rechtvaardiger zijn geweest en de MVV Supporters verwijzen voorts naar een aantal andere incidenten in het voetbalseizoen 2007 / 2008.

4.4. De wanordelijkheden waarover MVV zelf in het kader van de Tuchtprocedure heeft gerapporteerd en de Tuchtcommissie als vaststaande feiten heeft aangenomen, kunnen ingevolge de Richtlijn Wanordelijkheden worden gesanctioneerd met een geldboete van EUR 10.000,00 alsmede één wedstrijd zonder publiek. De Tuchtcommissie behoefde dan ook geen nader feitenonderzoek te verrichten, en evenmin is gebleken dat dat nadere onderzoek tot een lagere straf zou hebben geleid.

Voorts kan de voorzieningenrechter niet beoordelen of de door de MVV Supporters aangehaalde andere incidenten exact identieke situaties betroffen.

Uit artikel 20 lid 2 sub b TRBV blijkt dat er voor een betaaldvoetbalorganisatie, die verantwoordelijk is voor de wanordelijkheden veroorzaakt door de aanhang, een disculpatiemogelijkheid aanwezig is. De betaaldvoetbalorganisatie is niet verantwoordelijk voor wanordelijkheden veroorzaakt door de aanhang indien de betaaldvoetbalorganisatie aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verlozen is. In de onderhavige zaak heeft MVV naar het oordeel van de Tuchtcommissie niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen om wanordelijkheden te voorkomen. In de door de MVV Supporters aangehaalde (vergelijkbare) incidenten is niet gesteld of gebleken dat de betaaldvoetbalorganisatie in die situaties eveneens op dit punt tekort is geschoten en daardoor de disculpatiemogelijkheid niet opgaat.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de Tuchtcommissie in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Van een tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen jegens de MVV Supporters is derhalve geen sprake.

4.5. Uit het vorenoverwogene volgt dat de vordering van de MVV Supporters zal worden afgewezen. De MVV Supporters zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op:

- vast recht 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt de MVV Supporters in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden begroot op EUR 1.070,00;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.M.M. Steenberghe en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2008.?

w.g. griffier w.g. rechter