Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC9277

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
31-03-2008
Datum publicatie
11-04-2008
Zaaknummer
246239 / KG ZA 08-303
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Budget zorgaanbieder AWBZ. Zorgkantoor Agis heeft voor 2008 aan zorgaanbieder PrivaZorg voor AWBZ-zorgverlening een productieafspraak aangeboden voor een budget van 21,5 miljoen Euro. PrivaZorg heeft in 2007 zorgverlening geleverd voor 33 miljoen Euro en maakt nu aanspraak op een productieafspraak voor datzelfde bedrag.

Wetsverwijzingen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RZA 2008, 73
GJ 2008/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 246239 / KG ZA 08-303

Vonnis in kort geding van 31 maart 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIVAZORG AWBZ B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

eiseres,

procureur mr. J.H. van der Velden,

tegen

de naamloze vennootschap

AGIS ZORGKANTOOR/AGIS ZORGVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Amersfoort,

gedaagde,

procureur mr. C.J.A. Sleurink,

advocaat mr. A.J.H.W.M. Versteeg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Privazorg en Agis genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Privazorg

- de pleitnota van Agis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 31 maart 2008 vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking.

1.4. Ter aanvulling op het verkorte vonnis dat op 31 maart 2008 is verstrekt, wordt hier vermeld dat PrivaZorg naast haar pleitnota ook producties heeft overgelegd en dat Agis naast haar pleitnota ook een Memorie en producties heeft overgelegd.

2. De feiten

2.1. PrivaZorg is een zorgaanbieder, die in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorg verleent aan zorgvragers die daarvoor een indicatie hebben verkregen.

2.2. Voor de organisatie en financiering van de zorg in het kader van de AWBZ geldt een omvangrijk samenstel van wet- en regelgeving.

2.3. Agis is een verbindingskantoor, in de praktijk aangeduid als zorgkantoor, aan wie in het kader van de genoemde wet- en regelgeving onder meer de taak is toebedeeld om met de zorgaanbieders in haar zorgregio productieafspraken te maken betreffende het verlenen van zorg in het kader van de AWBZ. De productieafspraken moeten bij de Nederlandse Zorgautoriteit, hierna de NZa, ter verkrijging van een budget worden ingediend.

2.4. In 2006 zijn problemen ontstaan in de financiering van de AWBZ-zorg. In dat kader is in het najaar van 2006 een zogeheten knelpuntenprocedure ingesteld. In die procedure heeft PrivaZorg met steun van Agis een extra budget van 6,9 miljoen Euro aangevraagd ter dekking van haar overproductie in 2006.

2.5. Eind 2006, ten tijde van het bepalen van de productieafspraak tussen partijen voor 2007 en het daarvoor benodigde (garantie)budget, was in de onder 2.4 genoemde knelpuntenprocedure nog niet beslist over het door PrivaZorg aangevraagde extra budget. Bij brief van 13 december 2006 heeft Agis aan PrivaZorg onder meer het volgende meegedeeld:

“Het zorgkantoor is van mening dat uw bezwaar ongegrond is. Het zorgkantoor handhaaft vooralsnog dan ook het garantiebudget zoals dat was vastgesteld.

Echter zoals u weet moet de NZA nog een beslissing nemen inzake de knelpuntenprocedure. Zodra de NZA besluit financiële middelen toe te voegen aan de contracteerruimte ten gunste van PrivaZorg herzien wij het garantiebudget.”

2.6. In de onder 2.4 genoemde knelpuntenprocedure heeft de NZa een advies uitgebracht en heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vervolgens een beslissing genomen. Bij brief van 6 februari 2007 heeft de NZa daarover aan de AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren het volgende bericht:

“Onderwerp

Beleidsregel verrekening gerealiseerde productie 2006 (herschikking)

Toegelaten zorgaanbieders die in 2006 meer geïndiceerde zorg hebben geleverd dan de vooraf afgesproken productie worden in het kader van de knelpuntenprocedure gecompenseerd (…) met middelen die overblijven uit onderproductie elders. De verrekening van de onderproductie en de overproductie in een zorgkantoorregio dient plaats te vinden binnen de vastgestelde contracteerruimte 2006. De voorwaarden voor deze verrekening van de gerealiseerde productie 2006 zijn vastgelegd in een beleidsregel (CA-173).

Geachte heer of mevrouw,

De NZa heeft - in haar advies over de knelpunten 2006 - voorgesteld om de middelen binnen de AWBZ te herschikken. De Staatssecretaris van VWS heeft het advies van de NZa overgenomen en verzocht om voor alle zorgkantoren een herschikking van de productieafspraken 2006 binnen de afgesproken contracteerruimte 2006 mogelijk te maken.

(…)”

2.7. In september 2007 heeft een knelpuntenprocedure plaatsgevonden. PrivaZorg heeft aan Agis verzocht de overproductie van 10 miljoen Euro, die zij, PrivaZorg, over 2007 voorzag, als knelpunt bij de NZa aan te melden.

2.8. Medio oktober 2007 heeft een herschikking plaatsgevonden. Bij een herschikking bestaat de mogelijkheid om tot dan toe nog niet gebruikte contracteerruimte (onderproductie) alsnog aan te wenden voor overproductie elders.

2.9. De budgetaanvragen voor 2008 moeten vóór 1 april 2008 bij de NZa worden ingediend om in de eerste budgetronde behandeld te kunnen worden.

2.10. Agis heeft aan PrivaZorg voor 2008 een productieafspraak aangeboden voor een bedrag van 21,5 miljoen Euro. PrivaZorg maakt aanspraak op een productieafspraak voor de door haar werkelijk geleverde productie in 2007, die 33 miljoen Euro bedraagt.

3. Het geschil

3.1. PrivaZorg vordert na aanvulling van haar eis samengevat - het volgende:

a) Aan Agis moet op straffe van een dwangsom worden bevolen (i) met PrivaZorg de aangeboden productieafspraak voor 2008 te maken, echter voor een budget van 33 miljoen Euro in plaats van 21,5 miljoen Euro; en (ii) dit budget van 33 miljoen Euro vóór 1 april 2008 bij de NZa in te dienen;

b) Agis moet worden veroordeeld om in 2008 uiterlijk op de 22e van elke maand 1/12e van het jaarbudget van 33 miljoen Euro of wel EUR 2.750.000,-- aan PrivaZorg te voldoen en tevens om de reeds vervallen maandtermijnen van januari tot en met maart, in totaal EUR 8.250.000,--, binnen twee weken na het te wijzen vonnis te voldoen, eventueel onder aftrek van reeds betaalde voorschotten.

3.2. Agis voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of Agis gehouden is met PrivaZorg een productieafspraak voor 33 miljoen Euro te maken en die productieafspraak vervolgens bij de NZa in te dienen. Voor het antwoord op deze vraag is het volgende van belang.

4.2. PrivaZorg beroept zich allereerst op de onder 2.5 weergegeven toezegging van Agis, te weten dat Agis - kort gezegd - het garantiebudget van PrivaZorg (van 2007) zou verhogen, wanneer de NZa in de (toen nog lopende) knelpuntenprocedure voor 2006 zou besluiten “financiële middelen toe te voegen aan de contracteerruimte ten gunste van PrivaZorg”. Naar PrivaZorg stelt, is inmiddels in die knelpuntenprocedure nog een bedrag van 6,4 miljoen Euro aan haar toegewezen, zodat het garantiebudget van 2007 met dat bedrag moet worden verhoogd. Daarvan uitgaande moet het budget voor 2008 uitkomen op 33 miljoen Euro, aldus PrivaZorg.

4.3. Dit standpunt van PrivaZorg kan niet worden aanvaard. PrivaZorg ziet eraan voorbij dat over de tekorten van 2006 weliswaar een knelpuntenprocedure is gevoerd, maar dat als resultaat daarvan niet - zoals in eerdere knelpuntenprocedures - door een structurele verhoging van de budgetten de tekorten zijn aangevuld, maar slechts door een herschikking. Dit blijkt met name uit de brief van 6 februari 2007 van de NZa (hiervoor vermeld onder 2.6). Bij een herschikking vindt alleen incidenteel een herallocatie van de reeds toegewezen gelden plaats en wordt aan de garantiebudgetten niets toegevoegd. In de genoemde brief is ook uitdrukkelijk vermeld dat de herschikking binnen de vastgestelde contracteerruimte 2006 diende plaats te vinden. Dit betekent dat het alsnog aan PrivaZorg toegekende bedrag van 6,4 miljoen Euro - anders dan PrivaZorg heeft aangenomen - slechts is toegewezen als een eenmalige aanvulling ter dekking van haar tekort in 2006. Dat bedrag kan derhalve niet aan haar garantiebudget van 2006 dan wel 2007 worden toegevoegd.

4.4. Nu hieruit volgt dat de beslissing inzake de knelpuntenprocedure niet heeft geleid tot een structurele uitbreiding van de aan PrivaZorg toegewezen contracteerruimte, doet zich niet de situatie voor, waarop de onder 4.2 genoemde toezegging van Agis betrekking had en was Agis derhalve uit hoofde van die toezegging niet gehouden het garantiebudget van PrivaZorg te verhogen.

4.5. PrivaZorg stelt voorts dat Agis zich jegens haar, PrivaZorg, niet heeft gedragen zoals een redelijk handelend zorgkantoor had behoren te doen. Naar PrivaZorg stelt, heeft Agis de verwachting gewekt dat het bij haar, PrivaZorg, ontstane tekort van 10 miljoen Euro gedekt kon worden. PrivaZorg heeft gerechtvaardigd op die gewekte verwachting vertrouwd, doch gebleken is dat door toedoen van Agis die verwachting nog steeds niet is gerealiseerd, aldus PrivaZorg.

4.6. Voor zover Agis op dit punt heeft gesteld dat PrivaZorg zelf maatregelen moet nemen om overschrijding van het met haar overeengekomen budget te voorkomen, heeft Agis niets naders gesteld of overgelegd, waaruit zou kunnen blijken dat PrivaZorg daarin is te kort geschoten.

De aard van de zorg waar het hier om gaat, brengt mee dat van Agis als zorgkantoor verwacht mag worden dat zij, waar nodig, de bestaande mogelijkheden benut om (te trachten) een uitbreiding van contracteerruimte te verkrijgen en daarmee een uitbreiding van de mogelijkheden om nadere productieafspraken te maken met - in dit geval - PrivaZorg. Het gaat immers om geïndiceerde zorg die, eenmaal begonnen, moet worden voortgezet en waarbij de zorgvrager in beginsel een recht van vrije keuze van zorgaanbieder heeft. Gesteld noch gebleken is dat PrivaZorg onnodig zorg heeft verleend.

Aangenomen moet worden dat, toen aan partijen duidelijk was dat door de beslissing inzake de knelpuntenprocedure/herschikking 2006 geen structurele, maar slechts eenmalige aanvullingen waren toegekend, daarmee tevens duidelijk was, ook aan Agis, dat voor PrivaZorg ook in 2007 budgetproblemen zouden ontstaan. Gezien de genoemde aard van de zorgverlening viel immers redelijkerwijze niet te verwachten dat de door PrivaZorg in 2006 gerealiseerde productieomvang op korte termijn aanmerkelijk verlaagd zou kunnen worden. Agis was bekend met de overproductie van PrivaZorg in 2006, te weten omstreeks 6,9 miljoen Euro, en was er voorts medio 2007 mee bekend dat het tekort voor 2007 door PrivaZorg toen op 10 miljoen Euro werd geschat. Agis stelt dat zij ten tijde van de knelpuntenprocedure, begin september 2007, meende nog over ongeveer 7 miljoen Euro aan contracteerruimte te beschikken. Zonder nadere informatie, die ontbreekt, is dan niet duidelijk of Agis in die knelpuntenprocedure bij het doorgeven van de bij haar aangemelde knelpunten - waaronder 10 miljoen Euro van PrivaZorg - al dan niet terecht tevens heeft vermeld dat zij verwachtte die knelpunten uit de nog resterende contracteerruimte te kunnen voldoen. Niet bekend is of Agis actie heeft ondernomen, toen later bleek dat haar resterende contracteerruimte niet 7 miljoen Euro, maar slechts 3 miljoen Euro bedroeg. Onbegrijpelijk is voorts dat Agis voor de herschikking, medio oktober 2007, geen aanvraag heeft ingediend. Het hier door Agis aangevoerde excuus van tijdnood kan haar niet baten. De herschikkingsaanvraag die Agis vervolgens in november 2007 alsnog heeft ingediend, is afgewezen wegens te late indiening. Onduidelijk is of Agis stappen heeft ondernomen om tegen die formele afwijzing op te komen.

4.7. Indien echter wordt aangenomen dat Agis met de hiervoor bedoelde handelwijze is te kort geschoten in hetgeen van haar mocht worden verwacht, dan volgt daaruit nog niet dat PrivaZorg als gevolg daarvan structurele aanvullingen op haar budget is misgelopen en dat Agis om die reden thans gehouden zou zijn om de productieafspraak met PrivaZorg voor het gevorderde budget van 33 miljoen Euro aan te gaan en voor dat bedrag de productieafspraak bij de NZa in te dienen.

4.8. De vordering kan derhalve op het punt van de productieafspraak niet worden toegewezen.

4.9. Ten aanzien van de gevorderde betalingen geldt dat deze betalingen gebaseerd zijn op de gevorderde productieafspraak van 33 miljoen Euro. Nu de vordering betreffende die productieafspraak wordt afgewezen, kan PrivaZorg geen aanspraak maken op de gevorderde betalingen.

4.10. Al het voorgaande leidt ertoe dat de vordering in beide onderdelen zal worden afgewezen.

4.11. PrivaZorg zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Agis worden begroot op:

- vast recht EUR 254,--

- salaris procureur -- 816,--

Totaal EUR 1.070,--

DE BESLISSING

De voorzieningenrechter

a) wijst de vordering af;

b) veroordeelt PrivaZorg in de proceskosten, aan de zijde van Agis tot op heden begroot op EUR 1.070,--;

c) verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Delft-Baas en is in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2008.?

w.g. griffier w.g. rechter