Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC8159

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
02-04-2008
Datum publicatie
02-04-2008
Zaaknummer
563978 UC EXPL 08-2960
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toepassing WSNP en huurachterstand van daarvoor: ontbinding en ontruiming al na antwoord afgewezen conform wetswijziging per 1-1-2008 en procedure ten aanzien van huurachterstand is van rechtswege geschorst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 72
WR 2008, 81 met annotatie van J.K. Six-Hummel
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 563978 UC EXPL 08-2960 yj

vonnis d.d. 2 april 2008

inzake

de stichting Stichting Portaal, gevestigd te Baarn, verder ook te noemen Portaal,

eisende partij,

gemachtigde: Jongerius gerechtsdeurwaarders,

tegen:

[gedaagde], wonende te Utrecht, verder ook te noemen [gedaagde],

gedaagde partij,

gemachtigde: S.J.P. Richardson.

Verloop van de procedure

Portaal heeft een vordering ingesteld. [gedaagde] heeft geantwoord op de vordering. Hierna is uitspraak bepaald.

Het geschil en de beoordeling daarvan

1

Portaal vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. de tussen partijen geldende huurovereenkomst ontbonden zal verklaren, althans zal ontbinden op grond van wanprestatie zijdens gedaagde;

B. gedaagde zal veroordelen:

1. om binnen 14 dagen na betekening van de grosse van het ten deze te wijzen vonnis, het gehuurde met al de zijnen/hunnen en het zijne/hunne te ontruimen en onder afgifte der sleutels ter vrije en algehele beschikking van eiser(es) te stellen , met machtiging op deze om bij gebreke daarvan, die ontruiming zelf te doen uitvoeren op kosten van gedaagde, met behulp van de sterke arm;

2. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser(es) te betalen de huurachterstand ad € 1.586,21 alsmede € 407,77 per maand aan huur vanaf 01-02-2008 tot de dag der ontbinding, alsmede een gebruikersvergoeding van € 407,77 per maand vanaf de dag van ontbinding tot de dag der ontruiming alsmede een bedrag van € 178, 50 en € 27,40 uit hoofde hiervoor omschreven

3. in alle kosten van de procedure en de rente vanaf de dag der dagvaarding.

Portaal heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] een huurachterstand heeft doen ontstaan van € 1.586,21 tot 1 februari 2008.

2.

[gedaagde], althans zijn vertegenwoordiger, heeft het volgende verweer gevoerd: hij stelt dat de vordering niet kan worden toegewezen, omdat bij beschikking van 27 februari 2008 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op hem van toepassing is verklaard en dat op grond daarvan de vordering niet kan worden toegewezen.

Daaromtrent overweegt de kantonrechter het volgende:

3.

De kantonrechter heeft ambtshalve vastgesteld dat uit het Centraal Insolventieregister blijkt dat op [gedaagde] inderdaad op voormelde datum de WSNP van toepassing is verklaard.

4.

Op grond van het met ingang van 1 januari 2008 in werking getreden art. 305 Faillissementswet levert de tekortkoming in de nakoming van een financiële verplichting voortvloeiend uit de huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte, welke tekortkoming plaatsvond vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsanering, geen grond op voor opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst.

Nu in het onderhavige geval de huurachterstand betrekking heeft op de periode voor de uitspraak tot toepassing van de WSNP, bestaat er blijkens voornoemd wetsartikel geen grond voor ontbinding van de huurovereenkomst en als gevolg daarvan ook geen grond voor de gevorderde ontruiming. De kantonrechter ziet op grond daarvan aanleiding de vordering op deze onderdelen aanstonds af te wijzen.

Ten overvloede waarschuwt de kantonrechter [gedaagde] ervoor dat een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst (en tot ontruiming) wel toewijsbaar zal zijn, indien gegrond op een huurachterstand die betrekking heeft op de periode ná de uitspraak tot toepassing van de WSNP.

5.

Met betrekking tot de gevorderde huurachterstand, vervallen rente en incassokosten wordt het geding van rechtswege geschorst indien en voor zover ten tijde van de beslissing waarbij de schuldsanering is uitgesproken een rechtsvordering aanhangig is, die de voldoening van een verbintenis uit de boedel tot doel heeft. Dit laatste is het geval en daarom zal deze procedure voor wat betreft de vordering tot betaling van de huurachterstand, de vervallen rente en de incassokosten ambtshalve worden geschorst.

6.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot ontruiming van het gehuurde, zoals hierboven in nr. 1 sub A en B.1 geciteerd af;

verstaat dat de procedure van rechtswege is geschorst voor wat betreft de vordering tot betaling van huurachterstand, vervallen rente en incassokosten hierboven in nr. 1 geciteerd sub B. 2 en 3;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.A.M. Jacobs, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 2 april 2008.