Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC3251

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
09-01-2008
Datum publicatie
31-01-2008
Zaaknummer
527317 UC EXPL 07-7857
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tot koop van een keuken. Annuleringskosten gebaseerd op algemene voorwaarden. Onduidelijkheid over de tekst van de voorwaarden die golden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Afwijzing van de op die voorwaarden gebaseerde vordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 527317 UC EXPL 07-7857 js

vonnis d.d. 9 januari 2008

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kimmik B.V. tevens h.o.d.n. Superkeukens Utrecht,

gevestigd te Soesterberg, verder ook te noemen Kimmik,

eisende partij,

gemachtigde: M.G. de Jong, gerechtsdeurwaarder,

tegen:

[ge[gedaagde], wonende te Utrecht, verder ook te noemen [gedaagde],

gemachtigde: mr. J. Glazenburg,

en

[g[gedaagde], wonende te Utrecht, verder ook te noemen [gedaagde],

niet verschenen,

tezamen gedaagde partij.

Het verloop van de procedure

Kimmik heeft een vordering ingesteld. [gedaagde] heeft geantwoord op de vordering. Tegen [gedaagde] is verstek verleend.

Bij vonnis van 1 augustus 2007 heeft de kantonrechter een comparitie van partijen bepaald. Die heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2007. Van die zitting is proces verbaal opgemaakt. De kantonrechter heeft de zaak naar de rol verwezen voor een akte aan de zijde van Kimmik. Zij heeft die akte genomen en [gedaagde] heeft daarop gereageerd. Vervolgens is uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende tussen partijen vaststaande feiten, zoals die blijken uit de niet of onvoldoende betwiste stellingen van partijen en de overgelegde en niet of onvoldoende betwiste producties.

Op 2 maart 2005 hebben [gedaagde] en [gedaagde] de winkel van Kimmik bezocht voor de (mogelijke) aankoop van een keuken. Van de door hen gemaakte keuze is door Kimmik een orderbevestiging onder nummer 721/1/2 opgemaakt, die vervolgens door [gedaagde] is ondertekend. Op die orderbevestiging staat onder meer vermeld:

“Afspraken:

Algemene voorwaarden: De algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Superkeukens. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder nummer 4715.

Wij verzoeken u vriendelijk voor akkoord van deze orderbevestiging en voor de ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te ondertekenen alsmede de pagina’s afzonderlijk te paraferen”.

De orderbevestiging is niet door Kimmik getekend.

[gedaagde] heeft de vervolgbladen van de orderbevestiging geparafeerd, alsmede een zogenoemde Montage-overeenkomst.

Bij de stukken bevinden zich geen door [gedaagde] geparafeerde pagina’s van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Op 17 maart 2005 heeft [gedaagde] aan Kimmik laten weten van de koop af te zien. Kimmik heeft [gedaagde] de mogelijkheid geboden een andere keuken af te nemen en [gedaagde] er op gewezen dat anders een annulering van de overeenkomst dient plaats te vinden, waarmee kosten zijn gemoeid. [gedaagde] heeft geen andere keuken willen afnemen, waarop Kimmik aan [gedaagde] op 2 mei 2006 een factuur heeft gestuurd ten belope van € 1.595,- wegens annulering van “ordernr. 721/1”.

Kimmik heeft de annuleringskosten niet voldaan.

De vordering van Kimmik

Kimmik heeft gevorderd dat [gedaagde] zal worden veroordeeld om aan haar te betalen de somma van € 1.972,60, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.595,- vanaf 1 juni 2007 tot de dag der algehele voldoening en onder veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

Kimmik legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] op grond van art. 10 van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 30% van het overeengekomen aankoopbedrag verschuldigd is.

Kimmik betwist dat [gedaagde] bij het sluiten van de overeenkomst een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt. De omstandigheid dat [gedaagde] en [gedaagde] na het sluiten van de overeenkomst zijn gescheiden, ligt in de risicosfeer van [gedaagde].

Het verweer van [gedaagde]

[gedaagde] heeft op meerdere gronden verweer gevoerd tegen de vordering van Kimmik.

Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat geen overeenkomst tot stand is gekomen, omdat zij zich op 2 maart 2005 slechts wilde oriënteren op een keuken, waarna Kimmik alles heeft vastgelegd. Tevens heeft [gedaagde] gesteld dat een financieringsvoorbehoud is gemaakt en dat zij dit heeft ingeroepen. [gedaagde] heeft verder aangevoerd dat de door Kimmik genoemde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet van toepassing zijn omdat die haar niet zijn ter handgesteld en ook overigens onduidelijk is hoe die voorwaarden luidden op 2 maart 2005. Verder doet zij een beroep op dwaling en op vernietigbaarheid van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De beoordeling van de vordering

De kantonrechter zal bij de beoordeling van de vordering er veronderstellenderwijs vanuit gaan dat tussen partijen rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen en dat het door [gedaagde] gestelde financieringsvoorbehoud niet is gemaakt. Gezien het onderstaande is het namelijk niet nodig die geschilpunten eerst te beoordelen, omdat dit aan het onderstaande niet kan afdoen.

Kimmik heeft gesteld dat op de overeenkomst Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij dagvaarding heeft Kimmik, als productie 2 en als onderdeel van productie 4 de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Superkeukens” overgelegd. In art. 1 van deze voorwaarden is als verkoper gedefinieerd: Superkeukens Amersfoort B.V., Amsterdamseweg 14b, 3812 RS Amersfoort. Onder deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is vermeld: “Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Superkeukens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 4715”. Op iedere pagina van deze voorwaarden is de datum 13-4-2006 vermeld.

In het vonnis van 1 augustus 2007 heeft de kantonrechter aan Kimmik opgedragen om de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals die golden op 2 maart 2005, voorafgaand aan de comparitie van partijen in het geding te brengen.

Bij brief van 4 oktober 2007, dus voorafgaand aan bedoelde zitting, heeft [gedaagde] laten weten dat de datum 13-4-2006 de printdatum is en dat deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelijk zijn aan die welke golden op 2 maart 2005.

Ter zitting is vervolgens discussie ontstaan over de vraag of de door Kimmik in het geding gebrachte voorwaarden wel degene zijn die golden op 2 maart 2005, waarbij met name de nummering van de Kamer van Koophandel niet zou kloppen. Die zou toebehoren aan een andere onderneming dan Kimmik.

De kantonrechter heeft Kimmik vervolgens andermaal de gelegenheid gegeven de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die in de overeenkomst worden aangeduid, in het geding te brengen.

Kimmik heeft daarna bij akte Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Superkeukens overgelegd die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West Brabant, met als datum 12-1-2007. Deze datum staat op iedere pagina vermeld. Volgens Kimmik betreft het hier de versie van 12 januari 2007. Onder deze voorwaarden staat eveneens de zin “Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Superkeukens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 4715” Op deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is nog een gedeelte van een handgeschreven nummer zichtbaar. Kimmik heeft er nog op gewezen dat de KvK West Brabant gevestigd is in Breda en dat dit ook zo moet worden begrepen in de tekst van de overeenkomst. In art. 1 van deze gedeponeerde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is de verkoper niet gedefinieerd.

Bij antwoordakte heeft [gedaagde] erop gewezen dat de door [gedaagde] nu overgelegde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet aan Kimmik, maar aan een andere onderneming, te weten Mondial Keukens Benelux B.V. toebehoren. [gedaagde] heeft deze voorwaarden zelf ook nog overgelegd, echter nu met het volledig leesbare handgeschreven nummer, dat blijkt te zijn toegekend door de KvK bij deponering.

Gezien deze stand van zaken, waarbij van belang is dat Kimmik niet de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft overgelegd die door [gedaagde] zouden zijn geparafeerd, is de conclusie onontkoombaar dat niet is komen vast te staan welke Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden golden c.q. hoe de tekst van die voorwaarden luidde op 2 maart 2005. De stelling van Kimmik dat de datum 13-4-2006 moet worden gezien als een printdatum, is gezien de uitleg die gegeven moet worden aan de vermelding van de datum 12-1-2007, namelijk de datum waarop de laatste versie is vastgesteld, onvoldoende onderbouwd nog daargelaten het feit dat die Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden weer afwijken (nu de verkoper in art. 1 niet is gedefinieerd) van de aanvankelijk overgelegde voorwaarden.

Nu de vordering van Kimmik geheel is gebaseerd op het bepaalde in de door haar genoemde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden moet worden geconcludeerd dat de grondslag van de vordering onvoldoende is komen vast te staan, zodat de vordering moet worden afgewezen.

De overige stellingen van partijen behoeven geen verdere bespreking.

Kimmik zal in de kosten van het geding worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Kimmik tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot de uitspraak van dit vonnis begroot op

€ 450,- aan salaris gemachtigde, te voldoen aan de griffier van de Rechtbank Utrecht;

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op

9 januari 2008.