Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2007:BB3259

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
29-08-2007
Datum publicatie
11-09-2007
Zaaknummer
223956/HA ZA 07-31
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schadevergoedingsvordering, beroep vereenzelviging rechtspersonen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 223956 / HA ZA 07-31

Vonnis van 29 augustus 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RIXAX HOLDING B.V.,

gevestigd te Almere,

eiseres,

procureur mr. P.J. Soede,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRAVELDESK ZAKENREIZEN B.V.,

gevestigd te Baarn,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TICKETS.NL TOUROPERATING B.V.,

gevestigd te Landsmeer,

gedaagde,

procureur mr. H. Hooijer.

Partijen zullen hierna Rixax, Traveldesk en Tickets.nl Touroperating genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het tegen Traveldesk verleende verstek

- het tussenvonnis van 9 mei 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 5 juli 2007

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Rixax heeft in januari 2004 voor haar zakenrelaties voor een bedrag ad EUR 1.245,-- per arrangement 30 arrangementen geboekt bij Taveldesk betreffende een bezoek aan de EK voetbalwedstrijd Duitsland – Nederland op 15 juni 2004 te Oporto, Portugal. De reis werd uitgevoerd door Tickets.nl B.V.

2.2. De uitvoering van het arrangement verliep niet naar wens van Rixax, waarover zij zich bij brief van 21 juni 2004 heeft beklaagd bij Traveldesk. Traveldesk heeft deze brief doorgestuurd naar Tickets.nl B.V. die daarop heeft gereageerd aan Traveldesk bij brief d.d. 15 juli 2004. Vervolgens heeft er tussen Rixax, Traveldesk en Tickets.nl B.V. een briefwisseling plaatsgevonden.

2.3. Bij brief d.d. 20 juli 2006 heeft de advocaat van Rixax Traveldesk aansprakelijk gesteld voor de door Rixax geleden schade tot een bedrag ad EUR 37.350,-- en Traveldesk verzocht binnen tien dagen over te gaan tot betaling daarvan. Bij brief d.d. 27 november 2006 heeft Rixax Tickets.nl Touroperating aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade tot een bedrag ad EUR 37.350,-- en haar verzocht binnen 4 dagen na dagtekening van die brief over te gaan tot betaling daarvan. Betaling van voornoemd bedrag heeft noch door Traveldesk noch door Tickets.nl Touroperating plaatsgevonden.

2.4. Tickets.nl B.V. is bij vonnis van de rechtbank te Haarlem d.d. 6 februari 2007 in staat van faillissement verklaard.

3. De vordering

3.1. Rixax vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Traveldesk en Tickets.nl hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan Rixax van een bedrag ad € 37.380,= te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening;

2. Traveldesk en Tickets.nl hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan Rixax van de buitengerechtelijke (incasso)kosten ad € 1.158,=;

3. Traveldesk en Tickets.nl hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure.

3.2 Rixax baseert haar vordering sub 1 op toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de (reis)overeenkomst en onrechtmatige daad aan de zijde van Traveldesk en Tickets.nl Touroperating.

4. Het verweer

4.1. Tickets.nl Touroperating heeft als primair verweer tegen de vorderingen van Rixax gesteld dat Rixax de verkeerde partij in deze procedure heeft betrokken. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de betreffende reizen zijn ingekocht bij Tickets.nl B.V. en derhalve niet bij de rechtspersoon die in de onderhavige procedure is gedagvaard. Zij voert hiertoe het navolgende aan:

- in de onderliggende stukken wordt steeds gesproken over Tickets.nl in plaats van Tickets.nl Touroperating;

- de transactie is destijds in de boeken van Tickets.nl B.V. verwerkt en Tickets.nl B.V. heeft op 8 januari 2004 ter zake deze transactie een factuur gestuurd aan Traveldesk;

- Tickets.nl Touroperating is pas op 12 maart 2004 opgericht en op 17 maart 2004 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Tickets.nl B.V. was wel opgericht ten tijde van de transactie en stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

4.2. Ter comparitie heeft Rixax een beroep gedaan op vereenzelviging van de vennootschappen Tickets.nl B.V. en Tickets.nl Touroperating, stellende dat beide vennootschappen dezelfde functionarissen, hetzelfde internetadres, kantooradres en telefoonnummer hebben en dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Ook hadden beide vennootschappen dezelfde bestuurder. Het onderscheid is daardoor voor een buitenstaander niet te maken en het is in strijd met de redelijkheid en billijkheid zich hier achter te verschuilen. Dit brengt met zich mee dat Rixax ook jegens Tickets.nl Touroperating ontvankelijk is in haar vordering.

4.3. Tickets.nl Touroperating heeft dit beroep op vereenzelviging betwist. Zij stelt daartoe onder meer dat Tickets.nl een merknaam is voor verschillende disciplines. De vennootschappen waarin deze worden uitgeoefend hebben verschillende adressen, medewerkers en relaties. Er is één centraal telefoonnummer maar na binnenkomst worden bellers doorgeschakeld naar het bij de betreffende vennootschap behorende nummer.

Tickets.nl B.V. heeft voorts een eigen inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat ook op haar briefpapier vermeld staat. Tickets.nl B.V. heeft haar activiteiten na datum faillissement gestaakt.

5. De beoordeling

Ten aanzien van Tickets.nl Touroperating

5.1. Door Rixax is niet betwist dat niet Tickets.nl Touroperating maar Tickets.nl B.V. contractspartij van Taveldesk was, zodat dit als vaststaand wordt aangenomen. Dit leidt er in beginsel toe dat het primaire verweer van Tickets.nl Touroperating dat de verkeerde partij in de procedure is betrokken dient te worden gevolgd. Dit is echter anders indien, zoals Rixax stelt, sprake is van vereenzelviging van beide vennootschappen danwel een onrechtmatige daad van Tickets.nl Touroperating jegens haar.

5.2 Ten aanzien van de vraag of er sprake is van vereenzelviging van beide rechtspersonen, zodat voorbij moet worden gegaan aan het identiteitsverschil van deze rechtspersonen, overweegt de rechtbank als volgt. Blijkens vaste rechtspraak kan van vereenzelviging, waarbij voorbij wordt gegaan aan het identiteitsverschil tussen een betrokken rechtspersoon en één of meer andere bij die rechtspersoon betrokken rechtspersonen, in die zin dat handelingen van de één aan de ander worden toegerekend, slechts onder uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn. Het is aan Rixax om concrete, uitzonderlijke omstandigheden te stellen en te bewijzen, die de conclusie tot vereenzelviging rechtvaardigen. De enkele omstandigheden dat er sprake is van dezelfde werkzaamheden, adressen en telefoonnummers is daartoe onvoldoende, nog daargelaten dat dit door Tickets.nl Touroperating gemotiveerd wordt betwist. Nu Rixax op dit onderdeel niet aan haar stelplicht heeft voldaan, kan haar stelling dat sprake is van vereenzelviging niet slagen.

5.3 Ten aanzien van de vordering van Rixax jegens Tickets.nl Touroperating op grond van onrechtmatige daad zijn er naar het oordeel van de rechtbank door Rixax onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat Tickets.nl Touroperating onrechtmatig jegens Rixax heeft gehandeld.

5.4 Dit betekent dat Rixax niet ontvankelijk is in haar vordering jegens Tickets.nl. Touroperating. De overige verweren van Rixax maken dit oordeel niet anders.

5.5. Rixax zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Travel.nl Touroperating worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Travel.nl Touroperating worden begroot op:

- vast recht 850,00

- salaris procureur 1.158,00 (2,0 punt × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 2.008,00

Ten aanzien van Traveldesk

5.6. De vorderingen van Rixax jegens Traveldesk komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen als volgt worden toegewezen.

5.7. Traveldesk zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Rixax worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Rixax worden begroot op:

- dagvaarding EUR 35,66

- vast recht 850,00

- salaris procureur 579,00 (1,0 punt × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 1.464,66

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. verklaart Rixax Holding B.V. niet-ontvankelijk in haar vordering jegens Tickets.nl Touroperating B.V.,

6.2. veroordeelt Traveldesk Zakenreizen B.V. om aan Rixax Holding B.V. te betalen een bedrag van EUR 37.380,-- (zevenendertigduizend driehonderdtachtig euro), vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot de dag van volledige betaling;

6.3. veroordeelt Traveldesk Zakenreizen B.V. om aan Rixax Holding B.V. te betalen een bedrag van EUR 1.158,-- (elfhonderachtenvijftig euro) aan buitengerechtelijke incassokosten;

6.4. veroordeelt Traveldesk Zakenreizen B.V. in de proceskosten aan de zijde van Rixax Holding B.V., tot op heden begroot op EUR 1.464,66;

6.5 veroordeelt Rixax Holding B.V. in de proceskosten aan de zijde van Tickets.nl Touroperating B.V., tot op heden begroot op EUR 2.008,--;

6.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Killian en in het openbaar uitgesproken op 29 augustus 2007.

w.g. griffier w.g. rechter