Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA8666

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
20-06-2007
Datum publicatie
16-07-2007
Zaaknummer
219771/HA ZA 06-2315
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ter verkoop in consignatie gegeven auto. Is verkoop t.o.v. eigenaar aansprakelijk voor onjuiste kilometerstanden bij de NAP.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 219771 / HA ZA 06-2315

Vonnis van 20 juni 2007

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. L.A.M.J. Pütz,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUITINK SPORTSCARS B.V.,

gevestigd te Nieuwer-Ter-Aa,

gedaagde,

procureur mr. J.J. Degenaar.

Partijen zullen hierna [eisende partij] en Luitink genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 januari 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 20 april 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In 2001 heeft wijlen de echtgenoot van [eisende partij] een Porsche 928, verder te noemen de Porsche, gekocht bij de rechtvoorgangster van Luitink, Ruiter en Luitink B.V., verder te noemen R&L. R&L had de Porsche ingevoerd uit Duitsland.

2.2. Op 15 juli 2005 heeft [eisende partij] de Porsche in consignatie gegeven aan de R&L, dit ter verkoop. [eisende partij] zou de wegenbelasting en de verzekering voor de auto betalen. R&L zou voor haar bemiddeling 10 % van de verkoopprijs ontvangen op basis van no cure no pay. R&L had volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst de plicht om als een goed huisvader te zorgen voor de Porsche. Bij inname door R&L was de kilometerstand 141.359.

2.3. Medio april 2006 hebben partijen de consignatieovereenkomst beëindigd en is [eisende partij] de Porsche zelf gaan verkopen. [eisende partij] heeft met [koper] een overeenkomst gesloten tot verkoop van de Porsche voor EUR 15.000,00 onder voorbehoud van keuring van de auto. Op 2 augustus 2006 is de Porsche ter keuring aangeboden aan het Porsche centrum in Leusden. Deze keuring is afgebroken, omdat de auto een opnieuw ingeslagen chassisnummer bleek te hebben alsmede een onlogische kilometerstand bij controle van de kilometerstanden bij de Stichting Nationale Auto Pas, hierna te noemen de NAP. [Koper] heeft vervolgens afgezien van aankoop van de Porsche.

2.4. Blijkens een door [eisende partij] in het geding gebrachte schermafdruk waren bij de NAP van de Porsche – voor zover relevant – de volgende kilometerstanden opgenomen:

Datum km-stand

06-11-2003 138.898

12-11-2004 141.133

25-07-2005 144.000

11-11-2005 141.373

28-01-2006 141.366

03-08-2006 141.466

2.5. Blijkens een door Luitink in het geding gebrachte brief van de NAP van 27 december 2006 zijn – naar aanleiding van een verzoek om correctie van Luitink – van de Porsche over de hiervoor vermelde periode de volgende kilometerstanden opgenomen:

Datum km-stand

06-11-2003 138.898

12-11-2004 141.133

15-07-2005 141.395

3. Het geschil

3.1. [eisende partij] vordert – samengevat –:

primair: veroordeling van Luitink tot overname van de Porsche tegen betaling van EUR 19.995,00, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 21 september 2006,

subsidiair: veroordeling van gedaagde om binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis de bewijzen voor correctie van de kilometerstanden van de Porsche bij de NAP over te leggen en voor die correctie verder alle handelingen te verrichten op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 en EUR 1.000,00 per dag,

veroordeling van Luitink tot betaling van EUR 10.000,00 ter zake van schade, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 21 september 2006,

zowel primair als subsidiair: alles uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Luitink tot betaling van EUR 182,70 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 september 2006, tot betaling van EUR 2.042,00 ter zake van buitengerechtelijke incassokosten en tot betaling van de proceskosten, inclusief de kosten van beslag.

3.2. Luitink voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De vordering van [eisende partij] is gebaseerd op het verwijt dat R&L niet heeft voldaan aan haar contractuele althans wettelijke zorgplicht ten aanzien van de Porsche. R&L heeft kilometerstanden teruggedraaid, althans onjuiste kilometerstanden geregistreerd of laten registreren. Voorts had R&L volgens [eisende partij] in het kader van de verkoop van de auto de NAP moeten raadplegen en – na constatering van de onlogische kilometerstanden – ervoor moeten zorgen dat deze zouden worden gecorrigeerd. Door dit na te laten heeft R&L gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

4.2. Luitink heeft aangevoerd dat zij uit informatie van de NAP heeft begrepen dat er op allerlei manieren kilometerstanden kunnen worden geregistreerd. Indien een auto voor een onderhoudsbeurt of APK bij een bij de NAP aangesloten garage wordt gebracht, wordt de kilometerstand genoteerd en doorgegeven aan de NAP. Ook van websites waarop auto’s ter verkoop worden aangeboden, kunnen echter kilometerstanden worden overgenomen in het systeem. Kleine afwijkingen zijn nooit een probleem alleen al niet omdat met een auto normaal gesproken wordt gereden en een iets te hoge kilometerstand dan alsnog wordt bereikt voordat een nieuwe kilometerstand wordt opgenomen, zodat ook niet ongebruikelijk is dat niet wordt gelet op de laatste cijfers van een kilometerstand. In dat verband heeft Luitink erop gewezen dat zij de stand van 15 juli 2005 goed had opgegeven, maar dat de in de NAP opgenomen stand door een vergissing 36 kilometer hoger is. Een verzoek om correctie zou volgens Luitink worden afgewezen, omdat een dergelijk klein verschil niet relevant is.

Luitink heeft betwist de kilometerteller van de Porsche te hebben teruggedraaid en gesteld dat dit ook niet kan worden afgeleid uit de onlogische kilometerstand bij de NAP, nu het gaat om één stand die ruim 2.500 km hoger is dan de andere standen. Bij het verhogen van een kilometerstand heeft noch Luitink noch [eisende partij] belang.

Luitink heeft voorts aangevoerd dat zij geen onjuiste kilometerstanden van de Porsche naar buiten heeft gebracht en dat zij ook niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventuele gevolgen daarvan.

Ten slotte heeft Luitink aangevoerd dat de onjuiste kilometerstanden inmiddels zijn geschrapt.

4.3. [eisende partij] heeft de vordering tot veroordeling van Luitink tot – kort aangeduid – het zorgen voor correctie van de kilometerstanden in de NAP ter comparitie van partijen gehandhaafd, nu zij niet kan zien of de andere kilometerstanden inderdaad zijn verdwenen en omdat zij er bezwaar tegen heeft dat de bij de APK genoteerde kilometerstand nu ook is geschrapt.

4.4. De rechtbank leidt uit de tussen R&L en [eisende partij] gesloten overeenkomst af dat R&L de auto op eigen naam zou verkopen. Er is immers sprake van een inkoopprijs. Dat betekent dat er sprake is van een overeenkomst van lastgeving waarop afdeling 1 en 2 van titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn. In artikel 7:401 BW is – overeenkomstig de bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst dat R&L als een goed huisvader dient te zorgen voor de auto – bepaald dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen.

4.5. Het is allereerst de vraag of R&L in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst aansprakelijk is voor de – aanvankelijk – bij de NAP geregistreerde kilometerstanden van de Porsche.

[eisende partij] heeft in dat kader als mogelijkheid geopperd dat R&L de kilometerstand op de teller van de auto heeft gewijzigd. Nu [eisende partij] dat verder niet heeft onderbouwd en ook niet is gebleken dat R&L enig belang had bij het wijzigen van de kilometerstand, zal de rechtbank aan die stelling van [eisende partij] voorbij gaan.

Gegeven de door de NAP – na een verzoek om correctie – afgegeven kilometerstanden, is er kennelijk een mogelijkheid om onjuiste kilometerstanden te laten verwijderen. Uit de verder niet betwiste toelichting van Luitink op het ontstaan van de onjuiste kilometerstanden, leidt de rechtbank af dat de bij de NAP geregistreerde kilometerstanden niet vooraf door de NAP worden gecontroleerd op aansluiting op al bekende kilometerstanden. Met het te koop aanbieden van de Porsche op internet is er kennelijk een kilometerstand in de NAP terecht gekomen, die onjuist was. Niet is gesteld of gebleken dat R&L die onjuiste kilometerstand op enig moment heeft opgegeven. Het enkele feit dat deze onjuiste stand in de NAP terecht is gekomen in de periode dat R&L de Porsche in consignatie had ter verkoop, is onvoldoende om te oordelen dat R&L heeft gehandeld in strijd met haar verplichting om voor de Porsche te zorgen als een goed huisvader althans om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen, zeker nu Luitink de onjuiste kilometerstanden heeft laten corrigeren. Daarbij is niet relevant dat Luitink dat pas heeft gedaan na het uitbrengen van de dagvaarding, nu [eisende partij] daarop niet eerder aanspraak heeft gemaakt.

In dat kader kan [eisende partij] ook niet worden gevolgd in haar stellingname dat tot de verplichtingen van R&L hoorde om uit eigen beweging de kilometerstanden in de NAP te controleren. R&L had immers geen reden om te veronderstellen dat die niet in orde zouden zijn.

Evenmin is er – gezien de schriftelijke verklaring van de NAP – grond om te veronderstellen dat de in die schriftelijke verklaring niet opgenomen kilometerstanden wel nog in de NAP zijn opgenomen.

Ten slotte kan Luitink niet worden verweten dat de stand van 15 juli 2005 36 kilometer te hoog is, nu Luitink een goede opgave heeft gedaan en niet is gebleken dat de NAP wil meewerken aan verdere correctie. Evenmin kan Luitink worden verweten dat de NAP ook de stand van 11 november 2005 heeft geschrapt. Ook overigens is niet gebleken dat [eisende partij] daarvan (nog) enige schade ondervindt.

4.6. Indien de contractuele verplichting van R&L wordt weggedacht, valt – mede gezien hetgeen hiervoor is overwogen – niet in te zien opgrond van welke algemeen geldende zorgvuldigheidsnorm R&L aansprakelijk zou kunnen zijn, nu niet is gebleken dat R&L de kilometerstand op de teller van de auto zou hebben gewijzigd.

4.7. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de vorderingen van [eisende partij] zullen worden afgewezen. [eisende partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Luitink worden begroot op:

- vast recht 440,00

- salaris procureur 1.158,00 (2,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 1.598,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eisende partij] in de proceskosten, aan de zijde van Luitink tot op heden begroot op EUR 1.598,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.T. van Rens en in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2007.

w.g. griffier w.g. rechter