Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7307

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
01-12-2005
Datum publicatie
01-12-2005
Zaaknummer
16/604075-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling ter zake van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE UTRECHT

Parketnummer : 16/604075-05

Datum uitspraak: 1 december 2005

Tegenspraak

Raadsman: mr. J.H. van Dijk

G/T: Nee

VERKORT VONNIS

van de rechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

17 november 2005.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van die dagvaarding is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. De inhoud daarvan geldt als hier ingevoegd.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan op de wijze als is vermeld in bijlage II van dit vonnis. De inhoud van deze bijlage geldt als hier ingevoegd.

Voor zover in het bewezenverklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De strafbaarheid het feit

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op:

afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben en verspreiden, terwijl hij van het plegen van deze misdrijven een gewoonte maakt.

De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Motivering van de op te leggen sancties

Bij het bepalen van de op te leggen straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Wat betreft de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. Hiertoe heeft hij verschillende nieuwsgroepen op internet met betrekking tot kinderporno bezocht en gebruik gemaakt van een downloadprogramma teneinde zich automatisch zoveel mogelijk materiaal te kunnen verschaffen. Dit materiaal heeft hij op de harde schijf van zijn computer bewaard en op cd-roms gebrand. Voorts heeft verdachte deze kinderpornografische afbeeldingen uitgewisseld, onder meer door bestanden met behulp van een computerprogramma via internet toegankelijk te maken voor derden en door cd-roms in handen van derden te stellen.

De rechtbank acht de door verdachte gepleegde misdrijven zeer ernstig.

Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen vaak seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Algemeen bekend is, dat kinderen als zij op jeugdige leeftijd worden misbruikt daardoor grote psychische, lichamelijke en emotionele schade kunnen oplopen die hun verdere ontwikkeling ernstig kan schaden. Bovendien kunnen deze kinderen door verspreiding van kinderporno op latere leeftijd nog bij voortduring met hun eigen kinderpornografische afbeeldingen worden geconfronteerd.

Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en te verspreiden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de uitwisseling ervan. Dergelijke praktijken en handelingen dienen naar het oordeel van de rechtbank met kracht te worden bestreden. De belangen van de misbruikte kinderen zijn door verdachte grovelijk veronachtzaamd, waarbij verdachte slechts zijn eigen bevrediging voorop heeft gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is het moeilijk voorstelbaar dat verdachte zich bij het plegen van de onderhavige zeer ernstige feiten zich niet heeft gerealiseerd wat die handelingen ten aanzien van het kinderpornografisch materiaal voor negatief effect op die kinderen zouden kunnen hebben. Dit klemt te meer nu verdachte een functie bekleedde bij een basisschool en hij daarbij regelmatig in contact kwam met jonge kinderen.

De rechtbank heeft kennis genomen van het omtrent verdachte opgestelde rapport van drs. R.S. Turk, psycholoog, van 13 april 2005. Hierin komt het volgende naar voren: “Verdachte kan licht verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht voor hetgeen hem ten laste is gelegd. Het ontstaan van de stoornis in de impulsbeheersing hangt samen met de omgang van verdachte met zijn biseksualiteit, met een identiteitsconflict en een partner-relatieprobleem.

De kans op recidive is verhoogd zolang daarvoor geen bevredigende oplossingen zijn gevonden. De rechtbank wordt geadviseerd een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen onder de conditie dat betrokkene een verplicht contact met de reclassering onderhoudt en zich voegt naar de aanwijzingen die hem daar gegeven worden”.

De rechtbank heeft kennis genomen van de in het rapport vervatte conclusie ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid van verdachte en maakt deze tot de hare.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van een voorlichtingsrapport betreffende verdachte van Reclassering Nederland, unit Utrecht, d.d. 15 april 2005, opgemaakt door B.K. Keuning, reclasseringswerker. Hieruit volgt het advies dat verplicht reclasseringscontact als een bijzondere voorwaarde geïndiceerd is.

De rechtbank houdt ten voordele van verdachte rekening met de omstandigheid dat verdachte niet eerder is veroordeeld, alsmede met het feit dat verdachte op eigen initiatief reeds enige tijd een behandeling ondergaat bij de kinderpornodownloadgroep van De Waag, ambulante kliniek voor forensische psychiatrie te Utrecht.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat verdachte ter zake van het ten laste gelegde feit onder meer wordt veroordeeld tot -kort gezegd- een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met aftrek van het voorarrest, geheel voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur.

Alle omstandigheden in acht nemend, met name de ernst van de onderhavige feiten alsmede de ernstige gevolgen voor verdachte door belangstelling van de pers, is de rechtbank van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf alsmede een taakstraf als na te melden passend en geboden.

Op grond van hetgeen hierboven is overwogen, kan naar het oordeel van de rechtbank met deze straf, die korter is dan door de officier van justitie is gevorderd, worden volstaan.

Verbeurdverklaring:

De inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een computer, kleur zwart (Rainbow 13305);

- een computer, kleur wit (Pentium);

- een laptop, (Leon, NB62753668B),

zullen worden verbeurd verklaard, aangezien met behulp van deze voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, het bewezenverklaarde is begaan.

Onttrekking aan het verkeer:

De inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een harddisk, kleur zwart (Freedom classic);

- een doos met drie videobanden, kleur zwart;

- 16 cd’s;

- 12 vellen papier, kleur wit;

- een doos met 53 diskettes;

- twee diskettes (ZIPDISK);

- een doos met gescheurde vellen papier,

zullen worden onttrokken aan het verkeer, aangezien deze aan verdachte toebehorende voorwerpen, bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf zijn aangetroffen en deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven, terwijl deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Teruggave inbeslaggenomen goederen:

Met betrekking tot de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

- een videocamera (Sony);

- een fototoestel (HP);

- vier 8mm films,

zal de rechtbank de teruggave gelasten aan verdachte, bij wie deze voorwerpen in beslag zijn genomen.

De toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 33, 33a, 36b, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING:

De rechtbank beslist als volgt:

Verklaart bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals vermeld in bijlage II van dit vonnis, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezenverklaarde strafbaar is en dat dit het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een GEVANGENISSTRAF voor de duur van 6 (ZES) MAANDEN.

Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast.

Stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren.

Bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- de veroordeelde na te melden bijzondere voorwaarde niet naleeft:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd gedraagt naar de door of namens de Reclassering Nederland te Utrecht te geven aanwijzingen, ook wanneer die inhouden dat veroordeelde een behandeling zal ondergaan bij De Waag, ambulante kliniek voor forensische psychiatrie te Utrecht, zolang die reclasseringsinstelling dat nodig acht, met opdracht aan voornoemde instelling de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Veroordeelt de verdachte voorts tot een TAAKSTRAF, bestaande deze straf uit:

een werkstraf voor de duur van 180 uren, te vervangen door hechtenis voor de duur van 90 dagen indien de veroordeelde deze straf niet naar behoren verricht.

Verklaart verbeurd:

- een computer, kleur zwart (Rainbow 13305);

- een computer, kleur wit (Pentium);

- een laptop, (Leon, NB62753668B),

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

- een harddisk, kleur zwart (Freedom classic);

- een doos met drie videobanden, kleur zwart;

- 16 cd’s;

- 12 vellen papier, kleur wit;

- een doos met 53 diskettes;

- twee diskettes (ZIPDISK);

- een doos met gescheurde vellen papier,

Gelast de teruggave van:

- een videocamera (Sony);

- een fototoestel (HP);

- vier 8mm films

aan verdachte.

Heft het - reeds geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte op.

Dit vonnis is gewezen door mr. Ch. Van Linschoten, voorzitter, A. Muller en J. van der Helm, rechters, bijgestaan door mrs. O. Veldman en V. Soeteman als griffiers

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 1 december 2005.

Mr J. van der Helm is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.