Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2003:AK4749

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
18-09-2003
Datum publicatie
18-09-2003
Zaaknummer
165432/KGZA 03-742
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

StarGames organiseert zonder vergunning een eigen kansspel en bevordert via colportage de deelname aan buitenlandse (Duitse) kansspelen.De voorzieningenrechter acht dit in strijd met de Wet op de Kansspelen. Zij beveelt StarGames dit handelen te staken, ook al is Stargames geen malafide bedrijf. De Staatsloterij had dit laatste niet mogen suggereren en moet daarom een rectificatie plaatsen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2003, 219
NJF 2003, 85
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KG-nr: 165432/KGZA 03-742 MH 18 september 2003

RECHTBANK UTRECHT

Sector Handels - en Familierecht

VONNIS

van de voorzieningenrechter

in het kort geding van:

de stichting

STICHTING EXPLOITATIE NEDERLANDSE STAATSLOTERIJ,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie,

gedaagde in reconventie,

procureur: mr. B.F. Keulen,

advocaten: mrs. R.C.K. van Oerle, H.A.J. Pors en H.M.H. Speyart, te Rotterdam,

- t e g e n -

de vennootschap naar Duits recht

STARGAMES GmbH,

gevestigd en kantoorhoudende te

Emmerich am Rhein, Duitsland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. P.J. Soede,

advocaat: mr. M.A. Mak te Amsterdam.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Het verloop van de procedure is als volgt:

- dagvaarding d.d. 19 augustus 2003, die in fotokopie aan dit vonnis is gehecht;

- voorwaardelijke eis in reconventie;

- mondelinge behandeling op 3 september 2003;

- producties en pleitnota's van beide partijen.

1.2. Partijen hebben vonnis gevraagd.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Eiseres (hierna: SENS) organiseert kansspelen, waaronder de Staatsloterij en levert diensten aan derden bij de organisatie van kansspelen. Een en ander voor zover dit haar is toegestaan ingevolge de Wet op de Kansspelen (WOK). SENS beschikt derhalve over een vergunning. SENS heeft de merken "Nederlandse Staatsloterij" en "Nederlands Staatslot" op 15 mei 2003 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd, alwaar voormelde merken op 22 augustus 2003 zijn ingeschreven.

2.2. Gedaagde (hierna: StarGames) is een Duitse onderneming die ten behoeve van haar deelnemers loten in de Duitse lotto op Zaterdag, de Duitse lotto op Woensdag en van de Nordwestdeutsche KlassenLotterie inkoopt. StarGames werft in Nederland en België deelnemers via colportage.

De door StarGames geworven deelnemers worden door haar ondergebracht in speelgroepen van 160 personen. De deelnemers sluiten voor de duur van een jaar een overeenkomst met StarGames en verplichten zich (via een daartoe afgegeven machti-ging) tot de betaling van een maandelijks bedrag van € 25,--.

De prijzen die op de aan een bepaalde speelgroep toebedachte loten vallen, worden gedeeld door het aantal deelnemers (160) en worden door StarGames aan de individuele deelnemers uitgekeerd, behoudens ingeval de prijs per deelnemer in een spelersgroep kleiner is dan € 5,--. In dat geval wordt het gewonnen bedrag in de groepskas gehouden en pas uitgekeerd als er meer dan € 800,-- in de groepskas zit. De deelnemers krijgen een deelnamecertificaat gevolgd door een maandelijkse nieuwsbrief waarin telkens wordt meegedeeld met welke nieuwe nummers de deelnemer meespeelt. Ook krijgen zij een maandelijks overzicht van de lotnummers waarop een prijs is gevallen. De deelnemers kunnen ook zelf, onder andere via Teletekst en Internet, zien of er op de aan hen toebedeelde lotnummers prijzen zijn gevallen en een overzicht van de (eventueel) gewonnen bedragen. De deelnemers hebben geen rechtstreekse aanspraak jegens de Duitse Loterijen, aangezien zij niet zelf over de loten beschikken.

StarGames geeft daarnaast een zogeheten Prijsgarantiecertificaat aan haar deelnemers af. Daarin garandeert zij de uitbetaling van een bedrag van € 500,-- voor het geval er gedurende een heel jaar geen enkele prijs op een lotnummer is gevallen. Ook speelt de deelnemer een keer per maand mee in het extra spel "uw klantnummer is uw lotnummer". StarGames beschikt niet over een Nederlandse vergunning.

2.3. StarGames heeft tot 22 augustus 2003 iedere maand per speelgroep 10 Nederlandse Staatsloten ingekocht. Deze loten zijn aan de deelnemers niet doorberekend en zijn gratis aangeboden. Ook op de folder van StarGames wordt melding gemaakt van 10 hele Nederlandse Staatsloten extra. Bij het werven van nieuwe deelnemers voor StarGames hebben colporteurs Nederlandse Staatsloten getoond.

2.4. Bij SENS zijn, telefonisch en per e-mail, vragen binnengekomen naar de herkomst dan wel identiteit van StarGames. Ook zijn klachten binnengekomen over de agressieve wijze van colporteren. Medewerkers van de door SENS ingeschakelde service-desk hebben bij de beantwoording daarvan meerdere malen het advies om gegeven afgegeven machtigingen te beëindigen, bank/giro-rekeningen te blokkeren en aangifte te doen bij de politie. Zij hebben ook de suggestie gewekt dat Stargames rekeningen zou leeghalen en prijzengeld niet zou uitkeren.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Voor de volledige inhoud van de vordering in conventie wordt verwezen naar het petitum van de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in

- dat StarGames wordt verboden aan te haken bij de bekendheid van SENS, onder

andere door gebruik te maken van een aan SENS verbonden uiting;

- dat StarGames wordt verboden de WOK te overtreden, door deelneming aan enig kansspel (Nederlands dan wel buitenlands) te bevorderen;

- StarGames te bevelen ieder gebruik van de aan SENS toebehorende merken te staken en gestaakt te houden;

- StarGames te bevelen om de inhoud van dit vonnis, althans een samenvatting daarvan te doen plaatsen in drie landelijke dagbladen;

- dat StarGames een dwangsom van € 25.000,-- verbeurt voor iedere overtreding van de hiervoor bedoelde veroordelingen en voor iedere dag dat die overtreding voortduurt;

- dat StarGames wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot op de door SENS geleden schade, waaronder buitengerechtelijke incassokosten;

- dat als redelijke termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Rv., wordt bepaald een termijn van 6 maanden vanaf de betekening van het in deze te wijzen vonnis;

- dat StarGames wordt veroordeeld in de kosten van dit geding.

3.2. SENS stelt dat de hiervoor onder 2.2. en 2.3. genoemde activiteiten van StarGames in strijd zijn met artikel 1 sub a en sub b WOK omdat StarGames zonder vergunning een eigen kansspel organiseert en omdat StarGames de deelname aan een buitenlands kansspel bevordert. SENS stelt dat deze overtreding jegens haar onrechtmatig is omdat StarGames niet gebonden is aan allerlei in de WOK opgenomen bepalingen en daarmee een onaanvaardbare voorsprong jegens SENS heeft. Daarnaast stelt SENS dat StarGames misleidende mededelingen doet die de suggestie wekken dat StarGames op enigerlei wijze verbonden is aan de Staatsloterij, en dat StarGames door gebruikmaking van de naam van de Staatsloterij, zowel aan de deur als in de folder, inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van SENS. Voorts stelt zij dat Stargames door het aanbieden van Staatsloten in strijd handelt met artikel 14 WOK en met het aanbieden en tonen van deze loten onrechtmatig aanhaakt bij de bekendheid en goede naam van de Staatsloterij en de consument tevens voorhoudt dat deze te maken heeft met de Staatsloterij dan wel een aan de Staatsloterij verbonden organisatie. Dit laatste acht SENS tevens misleidend.

3.3. StarGames vordert in reconventie, voor zover in conventie het spoedeisend belang wordt aangenomen, dat SENS, verkort weergegeven, zal worden geboden om iedere onrechtmatige mededeling over en jegens StarGames, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 50.000,-- per keer dan wel € 100.000,-- per dag dat SENS in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, alsmede SENS eveneens op straffe van een dwangsom te gebieden op de homepage van haar Internet-site gedurende de perio-de van een maand een paginavullende tekst op te nemen waarin SENS aangeeft dat de door SENS geuite beschuldigingen en gewekte suggesties geen enkele grond in de feiten vinden en dat StarGames volgens een accountantsverklaring haar prijzengeld correct uitkeert en dat StarGames met instemming van SENS staatsloten heeft weggegeven.

3.4. Stargames stelt daartoe dat SENS zich schuldig maakt aan het doen van onrechtmatige mededelingen in de concurrentiestrijd, aangezien SENS in strijd met de waarheid allerlei mededelingen over StarGames doet en de indruk wekt dat StarGames frauduleus handelt en een malafide bedrijf is. StarGames stelt dat door deze mededelingen van SENS grote onrust in de markt is ontstaan en dat daardoor ook allerlei onjuiste berichten over haar activiteiten in de media verschijnen.

4. De vorderingen en de beoordeling daarvan in conventie en in reconventie

de bevoegdheid

4.1. De vorderingen dragen, nu StarGames is gevestigd te Duitsland, een internationaal karakter. De voorzieningenrechter te Utrecht is op grond van artikel 5 lid 3 EEX-verordening bevoegd om van de vorderingen over en weer kennis te nemen nu SENS stelt dat het geschil een onrechtmatige daad betreft waarbij het schadebrengende feit zich in Nederland en in het arrondissement Utrecht heeft voorgedaan. Met betrekking tot de reconventionele vordering van StarGames geldt artikel lid 2 Rv.

het toepasselijk recht

4.2. Het toepasselijk recht wordt bepaald aan de hand van Nederlands IPR. Volgens artikel 3, lid 1, Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) geldt als hoofdregel dat vorderingen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. Als zodanig geldt het land waar de onrechtmatige daad schadelijk inwerkt (artikel 3 lid 2 WOCD). Op grond van deze hoofdregels alsook op grond van de zogenoemde "Marktregel" van artikel 4 lid 1 WCOD voor gevallen van oneerlijke mededinging, is op de over en weer gestelde onrechtmatige gedragingen Nederland recht van toepassing.

spoedeisend belang

4.3. De stelling van SENS dat er sprake is van voortdurende onrechtmatige gedragingen door StarGames breng mee dat SENS, ander dan door StarGames is betoogd, voldoende spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft en derhalve in haar vorderingen kan worden ontvangen. Het voorwaardelijke karakter van de vordering in reconventie is daaraan derhalve komen te vervallen.

strijd met de Wet op de Kansspelen

4.4. Op grond van artikel 1 WOK is het, kort gezegd, verboden zonder vergunning gelegenheid te geven om mee te doen aan kansspelen, alsmede om binnen Nederland deelname aan een buitenland kansspel te bevorderen. Op grond van artikel 14 WOK is het, verkort weergegeven, verboden om zonder machtiging van SENS bij wijze van beroep of gewoonte Staatsloten te verkopen, uit te delen dan wel op enige andere wijze de deelneming in deze loterij open te stellen of te bevorderen.

4.5. De vordering van SENS strekkende tot een verbod op het overtreden van de WOK wordt aldus begrepen dat zij een verbod vordert op de activiteiten van StarGames voorzover deze de deelneming aan buitenlandse loterijen en de deelneming in de Staatsloterij bevorderen. Met betrekking tot het aanbieden van de mogelijkheid tot deelneming in de eerder genoemde Duitse loterijen wordt het navolgende overwogen.

Volgens de wetsgeschiedenis strekt de WOK tot bescherming van het publieke belang bij het inperken van fraude en van excessieve goklust en niet tot bescherming van vergunninghouders tegen concurrentie door niet-vergunninghouders. Dit betekent dat aan SENS geen rechtstreeks beroep op (artikel 1 van) de WOK toekomt. Volgens de zogeheten correctie Langemeijer kan echter de overtreding van een norm die niet strekt tot bescherming tegen schade zoals de benadeelde die heeft geleden, toch onrechtmatig jegens deze benadeelde zijn. Dit kan het geval zijn, als de overtreding van deze norm tevens in strijd is met een ongeschreven betamelijkheidsnorm die wel strekt tot bescherming van het belang van de benadeelde, mits de overtreder het belang kende of had behoren te kennen.

4.6. StarGames heeft op dit punt aangevoerd dat SENS zich niet op de correctie Langemeijer kan beroepen omdat de WOK in strijd is met artikel 28 jo 49 EG-Verdrag, aangezien de door StarGames aangeboden dienst in Duitsland rechtmatig wordt aangeboden en derhalve ingevoerd mag worden in een andere lidstaat, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een weigering rechtvaardigen. Nationale vergunningvereisten en verboden kunnen slechts worden gehandhaafd tegen rechtmatige buitenlandse kansspelen indien een dergelijke eis haar rechtvaardiging vindt in overwegingen van sociaal beleid en fraudebestrijding en voorzover die eis dan daadwerkelijk wordt gerechtvaardigd door die doelstellingen en niet onevenredig is aan die doelstellingen (EhvJ 24 maart 1994, NJ 1995,57; EhvJ 21 oktober 1999, NJ 2000,157 en EhvJ 21 september 1999, zaak C-124/97).

StarGames heeft betoogd dat aan geen van voornoemde vereisten is voldaan.

4.7. De voorzieningenrechter volgt beide partijen in hun betoog dat het Hof van Justitie van de EG in de hiervoor genoemde arresten heeft uitgemaakt dat gerechtvaardigde nationale beperkingen op het vrij verkeer van goederen en diensten zijn toegestaan, voor zover die beperkingen niet op ongeoorloofde wijze discrimineren tussen nationale en buitenlandse aanbieders van diensten.

Gerechtvaardigde redenen voor nationale beperkingen zijn bijvoorbeeld consumenten-bescherming, fraudebescherming, sociaal beleid en bescherming van de maatschappe-lijke orde. Aan de WOK liggen gerechtvaardigde nationale belangen ten grondslag, namelijk in het in goede banen leien van kansspelen door middel van bescherming van de consument, het tegengaan van gokverslaving en het tegengaan van criminaliteit. Voorshands geoordeeld is de WOK om die reden niet in strijd met de Europese wetgeving. Evenmin is deze wet discriminerend ten opzichte van buitenlandse aanbieders zoals StarGames, omdat de WOK voor alle aanbieders van kansspelen in Nederland geldt. Het vergunningenstelsel van de WOK is erop gericht om het aantal aanbieders van kansspelen in Nederland beperkt te houden alsmede om een ongecon-troleerde uitbreiding van het aanbod van kansspelen tegen te gaan. Het toelaten van kansspelen (dan wel het aanbieden tot deelneming daaraan) zonder vergunning zou het beleid ondermijnen dat juist via een vergunningenstelsel op de kanalisering daarvan is gericht. De conclusie is daarom voorshands dat de toepassing van de WOK niet in strijd is met het EG-Verdrag.

onrechtmatige daad jegens SENS

4.8. Zoals hiervoor reeds onder 4.5. weergegeven strekt de WOK niet tot bescherming van het belang van SENS. Echter met toepassing van de correctie Langemeier kan de overtreding daarvan onrechtmatig zijn jegens de benadeelde.

SENS heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat StarGames zich door het zonder vergunning aanbieden van kansspelen in Nederland een substantiële onrecht-matige voorsprong op SENS heeft verschaft, aangezien de WOK aan SENS strenge voorwaarden oplegt waaraan zij dient te voldoen, terwijl StarGames op geen enkele wijze gehouden is aan dergelijke voorwaarden en vereisten te voldoen. Zo dient Staatsloterij ingevolge de WOK een aanzienlijk deel van haar opbrengsten af te dragen en is zij gebonden aan allerlei bepalingen die de controle op haar financiën moeten bevorderen, terwijl StarGames hiertoe op geen enkele wijze is gehouden. Ook is op geen enkele wijze aannemelijk geworden dat StarGames wordt gecontroleerd op een daadwerkelijke indeling van speelgroepen van 160 personen en op haar gegoedheid tot uitbetaling van gewonnen prijzen. Op grond van het hiervoor overwogene wordt geoordeeld dat StarGames onrechtmatig handelt jegens SENS, zowel door het aanbieden van buitenlandse loten als door het aanbieden van door haarzelf gecreëerde kansspelen zoals de (voorgehouden) mogelijkheid om aanspraak te maken op een betaling op grond van het prijsgarantiecertificaat en het spel met het eigen klantnummer.

4.9. Voorshands wordt het aanbieden van Staatsloten door Stargames eveneens onrecht-matig jegens SENS geoordeeld. StarGames heeft weliswaar betoogd dat zij gemachtigd is om dergelijke loten aan haar product te koppelen aangezien SENS, mede op haar website, uitgebreid reclame maakt voor de mogelijkheid om met het weggeven van Staatsloten een eigen campagne een "boost" te geven dan wel daarmee de onderlinge band met zakelijke relaties te verbeteren, doch dit betoog wordt verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat geen uitdrukkelijke machtiging is verleend en dat StarGames in de uitoefening van haar beroep heeft gehandeld, nu zij zichzelf uitsluitend bezig houdt met het organiseren en doen deelnemen aan kansspelen. Een dergelijke machtiging kan evenmin worden afgeleid uit het feit dat StarGames door aankoop de beschikking heeft gekregen over een (onbekend) aantal Staatsloten.

Daarnaast is voorshands voldoende aannemelijk dat StarGames deze Staatsloten heeft gebruikt en getoond om een voor de Nederlander vertrouwd product te tonen, dat de potentiële afnemers van haar product over de streep moest trekken. Een dergelijk gebruik van de producten van SENS ten behoeve van de afzet van het eigen product kan voorshands tevens worden beschouwd als het onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van SENS.

rechtsverwerking

4.10. StarGames stelt dat, voor zover er al sprake zou zijn van een onrechtmatige voorsprong in de mededinging, SENS haar rechten te dien aanzien heeft verwerkt en het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij niet tegen de verkoop van de Duitse loten zal optreden. StarGames stelt daarbij dat SENS reeds in april 2002 op de hoogte was met het feit dat StarGames op de Nederlandse markt opereerde met Duitse loten, en dat SENS haar bij brief van 25 april 2002 (slechts) heeft gesommeerd om te stoppen met het weggeven van Staatsloten. StarGames heeft daaruit mogen begrijpen dat SENS het verhandelen van de Duitse loten derhalve geen probleem vond. Ook heeft Stargames betoogd dat SENS haar rechten heeft verwerkt door zelf onrechtmatig jegens StarGames te handelen door onjuiste en ongefundeerde mededelingen over StarGames te doen.

4.11 Niet is gesteld of gebleken dat SENS op enig moment te kennen heeft gegeven expliciet afstand te doen van haar rechten. Daarnaast is de enkele omstandigheid dat SENS niet eerder is opgetreden tegen de thans gelaakte activiteiten van StarGames onvoldoende om vast te stellen dat zij haar rechten heeft verwerkt. De stelling dat SENS op haar beurt onrechtmatig jegens StarGames heeft gehandeld, vormt onvoldoende grond om SENS de bescherming te onthouden tegen onrechtmatig handelen jegens haar.

inbreuk op het merkenrecht van SENS

4.12 SENS heeft voorts gesteld dat StarGames door het gebruik van het aan SENS toebehorende merk Staatloten in haar folders, inbreuk maakt op de exclusieve merkenrechten van SENS.

Voorshands is echter onvoldoende aannemelijk dat StarGames een inbreuk op het aan SENS toebehorende merk heeft gemaakt, nu de merken van SENS op 22 augustus 2003 zijn ingeschreven en niet is weersproken dat StarGames die merken na 22 augustus 2003 niet meer heeft gebruikt. Door het enkele depot wordt als gevolg van artikel 5 lid 1 van de Eerste Merken Richtlijn, geen merkrecht verkregen. Het uitsluitend recht ontstaat door de inschrijving van het depot en dit is pas op 22 augustus 2003 geschied. (IER 2002/41 en IER 2001/15).

de vorderingen in conventie

4.13. SENS heeft gevorderd StarGames te verbieden op welke wijze dan ook aan te haken bij de bekendheid van SENS, waaronder begrepen het gebruik van de naam van SENS of Staatsloterij, of anderszins met de Staatsloterij verbonden uitingen. Nu voorshands niet aannemelijk is geworden dat de Staatsloterij hierdoor schade heeft geleden en StarGames onbetwist heeft gesteld dat zij sedert 22 augustus 2003 geen Staatsloten meer aanbiedt en de kans op herhaling voorshands zo gering wordt, wordt een voorziening op dit punt niet noodzakelijk geacht.

4.14. Uit hetgeen hiervoor onder 4.7 tot en met 4.11 is overwogen volgt dat de vordering strekkende tot een verbod om gelegenheid te geven deel te nemen aan enig kansspel dan wel de gelegenheid te verschaffen daaraan deel te nemen in de zin van artikel 1 sub a en sub b WOK, zal worden toegewezen. Daarbij worden termen aanwezig geacht om de aan dit verbod verbonden dwangsom te maximeren.

4.15. Het gevorderde verbod op de gestelde merkinbreuk wordt overeenkomstig hetgeen dienaangaande is overwogen, geweigerd, zodat er ook geen grond is om een termijn te bepalen voor het instellen van de vordering in de bodemprocedure.

4.16. Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor een veroordeling tot een publicatie van dit vonnis zoals door SENS gevorderd.

4.17. Voor toewijzing van een bedrag ten titel van een voorschot op de schade, zoals tenslotte ook door SENS is gevorderd, is in kort geding slechts plaats indien het bestaan (en de omvang) van een dergelijke vordering in hoge mate aannemelijk is, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat. SENS heeft in onvoldoende mate onderbouwd op welke wijze en in welke mate zij schade van de handelingen van StarGames heeft geleden, anders dan in de vorm van kosten van rechtsbijstand. Deze kosten moeten echter voorshands worden beschouwd als kosten van de instructie van de zaak en van de voorbereiding van de dagvaarding en andere gedingstukken en worden dientengevolge onder een proceskostenveroordeling begrepen geacht. Voorshands is derhalve onvoldoende aannemelijk dat de vordering tot betaling van schadevergoeding in de bodemprocedure zal worden toegewezen. De gevraagde voorziening wordt derhalve op dit punt geweigerd.

4.18. Het voorgaande, met name hetgeen hiervoor onder 4.14 is geoordeeld brengt mee dat StarGames, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, zal worden veroordeeld in de proceskosten in conventie van SENS.

onrechtmatige uitlatingen door SENS

4.19. SENS heeft de in reconventie geuite beschuldigingen betwist doch heeft niet weersproken dat medewerkers van haar servicedesk derden hebben geadviseerd de overeenkomsten met StarGames te beëindigen. Ook heeft zij niet betwist dat daarbij de suggestie is gewekt dat Stargames rekeningen zou leeghalen en prijzengeld niet zou uitkeren. Die beschuldigingen heeft zij op geen enkele wijze met bewijzen gestaafd.

De enkele stelling dat StarGames misleidende reclame maakt en dat SENS daarvoor mag waarschuwen en derhalve ook mag adviseren om de op die misleiding gebaseerde overeenkomsten, te beëindigen, kan SENS voorshands niet baten.

Gebleken is dat voor zover SENS door derden is benaderd geen directe klachten zijn geuit over het niet betalen van prijzengeld door StarGames, doch veeleer onduidelijk-heid heeft bestaan over de identiteit van StarGames. Voor zover er bezwaren zijn geuit over de wijze van colportage, had SENS moeten reageren op de wijze zoals in de wet op de Colportage is aangegeven. Dit heeft zij nagelaten en zij heeft in plaats daarvan beschuldigingen geuit die zij op geen enkele wijze heeft kunnen onderbouwen. Het enkele feit dat StarGames onrechtmatig jegens haar handelde kan de aan de aan SENS toe te rekenen uitingen voorshands niet rechtvaardigen.

4.20. Een en ander leidt ertoe dat de in reconventie gevraagde voorziening als na te melden zal worden toegewezen. In de betreffende tekst wordt tevens rekening gehouden met hetgeen in conventie is overwogen. Daarbij worden termen aanwezig geacht om de gevorderde dwangsom aan een maximum te binden.

4.21 SENS zal, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie van StarGames.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

5.1. gelast StarGames binnen drie dagen na betekening van dit vonnis alle activiteiten waarvoor zij in Nederland een vergunning krachtens de WOK behoeft, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, en bepaalt dat boven de € 5.000.000,-- geen dwangsommen meer worden verbeurd;

5.2. veroordeelt StarGames in de kosten van dit geding in conventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van SENS begroot op € 703,-- voor salaris van de procureur,

€ 475,-- vastrecht en €162,32 explootkosten;

in reconventie

4.3. veroordeelt SENS om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis op de homepage van haar Internet-site paginagroot, gedurende de periode van een maand, de volgende tekst op te menen zonder verder commentaar in woord of geschrift:

"Geachte bezoeker,

Op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht stellen wij u op

de hoogte van het volgende:

Wij hebben in het recente verleden berichten doen uitgaan over het bedrijf

Stargames. Dit bedrijf biedt zonder een daartoe benodigde vergunning de

gelegenheid deelt te nemen aan de Duitse lotto en de Duitse Staatsloterij.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft bij uitspraak van 18

September 2003 Stargames gelast deze activiteiten te staken.

Wij hebben dit bedrijf echter beschuldigd van fraude en de indruk gewekt dat zij

het gewonnen prijzengeld niet uitkeert. Wij hebben mensen opgeroepen aangifte

te doen bij de politie. Wij moeten deze beschuldigingen intrekken. De door ons

geuite beschuldigingen vinden geen enkele grond in de feiten."

4.4. bepaalt dat SENS een dwangsom verbeurt van € 25.000,-- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder 4.3 vermelde veroordelingen te voldoen, en bepaalt dat er boven de € 5.000.000,-- geen dwangsommen meer worden verbeurd;

4.5. veroordeelt SENS in de kosten van dit geding in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van StarGames begroot op € 703,-- voor salaris van de procureur en op nihil voor verschotten;

in conventie en in reconventie

4.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.7. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2003.

w.g. griffier w.g. rechter