Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2002:AE5537

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
09-07-2002
Datum publicatie
18-07-2002
Zaaknummer
146580/KG ZA 02-563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2002, 209
Computerrecht 2002, p. 296 met annotatie van W.A.M. Steenbruggen
Module Privacy en persoonsgegevens 2002/879
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VONNIS van de voorzieningenrechter

in het kort geding van:

de naamloze vennootschap TELEATLAS N.V.,

statutair gevestigd te 's Hertogenbosch,

e i s e r e s in conventie,

gedaagde in reconventie,

procureur: mr. B.F. Keulen,

advocaat: mr. M. van Eijden,

-tegen-

de naamloze vennootschap PLANET MEDIA GROUP N.V.,

gevestigd te Amersfoort,

g e d a a g d e in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr.T.E. Bax,

advocaten: mrs R.M.R. van Leeuwen en C.A.Thomas.

1. Het verloop van het geding

1.1 Eiseres, hierna te noemen Teleatlas, heeft gedaagde, verder te noemen Planet, in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 25 juni 2002, heeft eiseres van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het gelijkluidende exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2 Bij akte heeft Planet een voorwaardelijke vordering in reconventie ingesteld.

1.3 Teleatlas heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van op voorhand toegezonden producties en een pleitnota.

1.4. Planet heeft daarop bij monde van haar advocaten verweer gevoerd, mede aan de hand van op voorhand toegezonden producties en een pleitnota,

1.5 Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1 Teleatlas is producent van computerprogrammatuur welke wordt ontwikkeld ten behoeve van navigatiesystemen van diverse producenten. In de vorm van cd- Rom titels worden deze door haar op de markt gebracht.

2.2 Planet Media Group biedt onder de handelsnaam 'Planet Internet' Internet diensten aan aan particulieren en bedrijven in Nederland. Een van haar diensten is het verschaffen van toegang tot Internet door middel van een e-mail adres.

2.3 Planet heeft een contractuele relatie met de persoon achter het e-mail adres [abonnee]@planet.nl.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1 Voor de volledige inhoud van de vordering en de grondslagen van de vordering in conventie wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven vordert Teleatlas dat Planet wordt veroordeeld om de naam, het adres, de woonplaats (hierna:NAW-gegevens), en eventueel het telefoonnummer van haar abonnee die zij het e-mail adres [abonnee]@planet.nl verschaft aan Teleatlas door te geven, zulks op straffe van een dwangsom.

3.2 Teleatlas legt aan haar vordering ten grondslag dat op grote schaal illegale kopieën worden gemaakt van haar software. Teleatlas is auteursrechthebbende op deze titels. Op onder andere de veilingsites van eBay worden de illegale kopieën van het auteursrechtelijke beschermde werk van Teleatlas aangeboden tegen een fractie van de gangbare marktprijzen. Onder het e-mail adres [abonnee]@planet.nl biedt een zekere [abonnee] zowel in Nederland als in Duitsland en vermoedelijk in andere landen de illegale kopieën van Teleatlas te koop aan, zonder dat hij voor deze verveelvoudiging en openbaarmaking de goedkeuring van Teleatlas heeft verkregen.

3.3 Teneinde juridische acties tegen [abonnee] te kunnen entameren heeft Teleatlas de NAW-gegevens van [abonnee] nodig. Planet beschikt over die informatie nu zij [abonnee] het e-mail adres [abonnee]@planet.nl beroepsmatig verschaft. Planet weigert de informatie aan Teleatlas af te staan. Teleatlas heeft op geen andere manier de betreffende gegevens weten te achterhalen en is afhankelijk van de informatieverschaffing door Planet. De belangen van Teleatlas bij informatieverschaffing prevaleren boven die van [abonnee]. Planet handelt onrechtmatig jegens Teleatlas door onder deze omstandigheden afgifte van de verzochte gegevens te weigeren.

3.4 Planet heeft hiertegen verweer gevoerd en gesteld dat Teleatlas geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Voorts stelt Planet dat voor afgifte van de NAW gegevens geen grondslag aanwezig is, noch op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), noch op basis van de E-Commerce richtlijn en het wetsvoorstel 28197 ter implementatie daarvan en evenmin op basis van enige andere wettelijke regeling. Aan de (cumulatieve) vereisten van artikel 8 sub fis niet voldaan. Voor de toelaatbaarheid van de gevraagde afgifte is, op grond van artikel 8f WBP, vereist dat de afgifte noodzakelijk is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van Teleatlas. In casu is niet gebleken dat Teleatlas afdoende naar alternatieve wegen heeft gezocht. Ondanks het aanbod van Planet wenste Teleatlas bijvoorbeeld uitdrukkelijk geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de toegang van de klant tot internet te blokkeren. Verder had

Teleatlas eBay kunnen aanspreken, die op haar website vermeldt dat zij gegevens van haar gebruikers, waar [abonnee] er één van is, openbaar maakt en afgeeft in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Verder had Teleatlas via

het e-mail bericht van 8 november 2000 waarop expliciet de naam van een klant in Duitsland en een rekeningnummer van [abonnee] staat vermeld, de adres gegevens van [abonnee] kunnen opvragen bij deze bank. Bovendien staat de met meer waarborgen omklede strafrechtelijke weg open voor Teleatlas. Ook had Teleatlas een onderzoekbureau op het spoor van [abonnee] kunnen zetten. Planet ziet de noodzaak van afgifte niet, zeker niet nu zij slechts fungeert als doorgeefluik, als elektronisch postadres, en verder geen enkele betrokkenheid heeft. Tenslotte is voor de toelaatbaarheid van afgifte vereist dat de belangen van Teleatlas zwaarder wegen dan die van de betrokkene. In beginsel heeft de abonnee recht op privacybescherming, ook omdat afgifte van persoonsgegevens aan een derde te beschouwen is als de meest ingrijpende verwerkingshandeling.

3.5 Voorts stelt Planet niet onrechtmatig te handelen door de NAW gegevens van haar abonnee niet aan Teleatlas te verstrekken. De dienst van Planet bestaat louter uit het doorgeven op Internet van door een abonnee verstrekte informatie, alsmede het verschaffen van toegang tot dit communicatienetwerk. Het afgeven van persoonsgegevens van een abonnee heeft als gevolg dat Planet toerekenbaar tekort schiet jegens haar abonnee en bovendien in strijd handelt met haar wettelijke plicht de persoonsgegevens van haar abonnees zorgvuldig te verwerken.

3.6 Bij voorwaardelijke vordering in reconventie vordert Planet Teleatlas te veroordelen om haar te vrijwaren voor alle aanspraken van de abonnee van het e-mail adres [abonnee]@planet.nl, waaronder begrepen schade en kosten die Planet mogelijk za1lijden en/of zal moeten maken ten gevolge van het verstrekken van de NAW-gegevens van deze abonnee aan Teleatlas. Planet legt aan deze vordering in reconventie ten grondslag dat zij in strijd met haar Privacy Beleid handelt indien zij gegevens van een abonnee aan een derde verstrekt, en zij door de abonnee aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de abonnee lijdt.

4. Beoordeling van de vordering in conventie en in reconventie

4.1 Wat betreft de spoedeisendheid van de vordering in conventie overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit overgelegde producties blijkt dat de cd- Roms met vermeend inbreukmakende software nog in december 2001 werden aangeboden en dat Teleatlas vervolgens in het voorjaar van 2002 -tevergeefs- heeft geprobeerd de benodigde NAW gegevens van Planet te verkrijgen. Dat Teleatlas een spoedeisend belang heeft, is genoegzaam gebleken.

4.2 Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aard van de vordering van Teleatlas niet zodanig is dat deze zich niet zou lenen voor behandeling in kort geding. Wel dient vanwege de onomkeerbaarheid van de beslissing terughoudendheid in acht genomen te worden. De gevraagde voorziening kan alleen dan worden toegewezen als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat de bodemrechter eveneens zal beslissen dat Planet de gevraagde NAW-gegevens dient te verschaffen.

4.3 Of er in deze zaak een rechtvaardiging bestaat voor de verzochte afgifte van de NAW-gegevens, dient beoordeeld te worden aan de hand van het bepaalde in art.8 WBP, meer in het bijzonder het bepaalde onder sub f van voornoemd artikel. Blijkens de memorie van toelichting op onderdeel f is verwerking uitsluitend toelaatbaar indien zij noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid dient onder meer de vraag beantwoord te worden of het doel dat met de verwerking wordt nagestreeft ook langs andere weg -zonder verwerking- kan worden bereikt.

4.4 De voorzieningenrechter is gelet op het bovenstaande van oordeel dat voor toewijzing van de vordering in conventie in ieder geval vast dient te staan dat Teleatlas de gegevens niet op een andere wijze kan achterhalen. Ter zitting heeft Planet nog diverse alternatieven aangedragen, zoals onder 3.4 vermeld. Deze alternatieven zijn door Planet niet of nauwelijks weersproken. Behoudens een enkel telefoontje van de advocaat van Teleatlas naar Justitie is niet gebleken dat Teleatlas pogingen heeft gedaan om de benodigde NAW-gegevens op een andere wijze te verkrijgen. Gelet op het onomkeerbare karakter van het verschaffen van de NAW-gegevens en de terughoudendheid die bij het verschaffen van deze gegevens in acht genomen dient te worden zal, nu onvoldoende vast is komen te staan dat Teleatlas op een andere, minder ingrijpende wijze heeft geprobeerd de benodigde gegevens te verkrijgen, de gevraagde voorziening in conventie worden afgewezen.

4.5 Gelet op het bovenstaande behoeft de voorwaardelijk ingestelde vordering in reconventie verder geen bespreking.

4.6 Teleatlas zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 wijst de gevraagde voorziening af;

5.2 veroordeelt Teleatlas in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Planet begroot op € 703,-- voor salaris van haar procureur en op € 193,-- voor verschotten;

5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. N.V.M. Gehlen, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2002.