Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2001:AB0140

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
20-02-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
125153/KG ZA 01-51/WV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

VONNIS van de president van de

arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de vennootschap onder firma

[eiseres],

gevestigd en kantoorhoudende te Monnickendam,

gemeente Waterland,

e i s e r e s,

procureur: mr. G.M. Bots,

advocaat : mr. S.A. van Haarlem te Purmerend,

- t e g e n -

1. de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 1],

statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Bunnik,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te Amersfoort,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te Zwolle,

4. [gedaagde sub 4],

wonende te Zwolle,

5. de naamloze vennootschap

gedaagde sub 5],

gevestigd en kantoorhoudende te Bunnik,

g e d a a g d e n,

advocaat : mr. G. Brunt te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiseres heeft gedaagden in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 6 februari 2001, heeft zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van de exploten van dagvaarding, waarvan fotokopieën aan dit vonnis zijn gehecht.

1.2. Eiseres heeft vervolgens bij monde van haar advocaat haar vordering doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties.

1.3. Gedaagden hebben hierop bij monde van hun advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van een overgelegde pleitnota en overgelegde producties.

1.4. Na voortgezet debat, waarbij ook enige inlichtingen zijn verschaft door de heer […](vennoot van eiseres) en door de heer […] (directeur van gedaagde sub 5), hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. Eiseres drijft een onderneming die zich (onder meer) bezig houdt met de aan- en verkoop van onroerend goed.

Gedaagde sub 5, drijft een onderneming die gespecialiseerd is in IT-architecture en E-commerce. Gedaagde sub 1 vormt een onderdeel van Gedaagde sub 5.

2.2. Op 27 augustus 1999 heeft Eiseres onderstaand beeldmerk gedeponeerd voor de waren en diensten in klasse 36 (makelaardij in onroerende goederen).

2.3. Ongeveer vanaf augustus 1999 heeft Eiseres een tijdschrift verspreid, waarop het onder 2.2 bedoelde merk is weergegeven en waarin informatie is opgenomen met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed.

2.4. De rechtsvoorgangster van Gedaagde sub 5 heeft op 15 september 1999 de domeinnaam "homepages.nl" geregistreerd.

3. Het geschil en de beoordeling ervan

3.1. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in:

1. dat Gedaagden verboden wordt de domeinnaam "homepages.nl" te gebruiken;

2. dat Gedaagden gelast wordt al datgene te doen dat nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam op naam van Eiseres wordt gezet;

3. dat Gedaagden wordt gelast een verzoek te richten tot de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, inhoudende dat de domeinnaam op naam van Eiseres wordt gezet;

4. dat Gedaagden wordt gelast aan de raadsman van Eiseres een afschrift te zenden van alle in het kader van het voorgaande gevoerde correspondentie;

5. te bepalen dat het in deze te wijzen vonnis in de plaats treedt van het onder 3 bedoelde verzoek.

3.2. Het verweer van Gedaagden komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.

3.3. Gedaagden hebben vooreerst gesteld dat Eiseres niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, voor zover deze zich richten tegen gedaagden sub 1 tot en met 4.

3.4. Deze stelling slaagt. Uit de door eiseres overgelegde internet-pagina, waarop de meest recente gegevens van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zijn weergegeven met betrekking tot de registratie van de domeinnaam "homepages.nl", blijkt dat Gedaagde sub 5 daarin als de registrerende partij ("registrar") van de domeinnaam is opgenomen. Aangenomen moet worden dat alleen de rechthebbende op de registratie van de domeinnaam aan de onderhavige vorderingen kan voldoen. Dit brengt met zich dat Eiseres ten aanzien van de overige gedaagden niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

3.5. Eiseres heeft voorts gesteld dat (de rechtsvoor-gangster van) Gedaagde sub 5 door het registreren van de domeinnaam "homepages.nl" inbreuk heeft gemaakt op het door haar gedeponeerde beeldmerk.

3.6. Vooropgesteld wordt - ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW - dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover deze op het merkenrecht zijn gebaseerd, nu (enkele van de) gedaagden in dit arrondissement gevestigd/woonachtig zijn.

3.7. Niet in geschil is dat domeinnamen slechts eenmaal worden uitgereikt, te weten aan degene die de domeinnaam het eerst doet registreren (en haar rechtsopvolgers). Deze persoon is daarmee in beginsel de rechthebbende op de domeinnaam geworden. Dit lijdt echter uitzondering, indien in rechte wordt geoordeeld dat door de registratie inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van een andere partij, danwel anderszins geoordeeld moet worden dat sprake is van onrechtmatig handelen door de eerst-registrerende partij.

3.8. Het overeenstemmende bestanddeel tussen het merk van Eiseres en het door Gedaagde sub 5 gebruikte teken vormt het woord "HOMEPAGES". Door het verschil in kleurstelling van de delen HOME (zwarte kleur) en PAGES (groene kleur) in het door eiseres gedeponeerde merk moet er in dit kort geding van worden uitgegaan dat het in aanmerking komende publiek dit merk niet zal opvatten in de betekenis "internetpagina's", maar in de betekenis (letterlijk vertaald) "huispagina's". Hieraan draagt bij dat Eiseres het merk (voornamelijk) gebruikt ter aanduiding van een tijdschrift waarin zij huizen te koop aanbiedt. Opmerking verdient voorts nog dat het merk specifiek voor dat doel (makelaardij in onroerende goederen) is gedeponeerd.

3.9. De president is gezien het voorgaande dan ook voorshands van oordeel dat het in het onderhavige geval slechts een zuiver beschrijvend merk betreft.

Van inburgering van het merk - zoals gesteld door Eiseres - is, gezien de korte periode dat het van het merk voorziene tijdschrift bestaat, naar het voorlopig oordeel van de president geen sprake.

3.10. Ten overvloede merkt de president op dat - zelfs indien het publiek het merk wel in eerstgenoemde betekenis ("internetpagina's") zou opvatten - niet geoordeeld kan worden dat het merk voldoende onderscheidend vermogen bezit om voor bescherming door de BMW in aanmerking te komen. Immers, het woord "homepages" is een gangbaar woord in het Nederlands taalgebruik. Het kan dan ook niet door middel van het merkenrecht gemonopoliseerd worden.

3.11. Tenslotte heeft Eiseres gesteld dat Gedaagde sub 5 door het registeren en te koop aanbieden van de domeinnaam "homepages.nl" onrechtmatig jegens haar handelt.

3.12. Deze stelling wordt afgewezen. Eiseres heeft onvoldoende argumenten aangedragen die los van de merkenrechtelijke toets tot de conclusie zouden kunnen leiden dat er sprake is van het op ongeoorloofde wijze aanhaken aan het bedrijfsdebiet van Eiseres.

3.13. De vorderingen zullen dan ook - voor zover deze zich richten tot Gedaagde sub 5 - worden afgewezen.

3.14. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

4. De beslissing

De president:

4.1. verklaart Eiseres niet-ontvankelijk in haar vordering voor zover deze zich richt tot gedaagden sub 1 tot en met 4;

4.2. wijst de vorderingen - voor zover deze zich richten tot Gedaagde sub 5 - af;

4.3. veroordeelt Eiseres in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gedaagden begroot op f. 1.550,-- (éénduizend vijfhonderdvijftig gulden) voor salaris van hun procureur en op f. 400,-- (vierhonderd gulden) exclusief BTW voor verschotten.

4.4. verklaart onderdeel 4.3 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E van der Burg - van Geest, fungerend president, en is in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2001.