Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBUTR:2000:AA8345

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
16-11-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
Kort-gedingnr.120810/KG ZA 00-957/WV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

VONNIS van de president van de

arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid

Dikkerboom Betonboringen B.V.,

gevestigd te Maarssen,

e i s e r e s,

procureur: mr. R.V.C.F. Dingemans,

- t e g e n -

1. de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid

Interboor Nederland B.V.,

gevestigd te Maarssen,

advocaat : mr. A.C.G. Reezigt te Apeldoorn,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. M.A.S.M. van Leent te Amsterdam,

g e d a a g d e n.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiseres, hierna te noemen: Dikkerboom Betonboringen, heeft gedaagden in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 2 november 2000, heeft zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van de exploten van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2. Dikkerboom Betonboringen heeft vervolgens bij monde van haar procureur haar vordering doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties. Bij die gelegenheid heeft zij haar eis gewijzigd in die zin dat deze thans luidt als volgt:

"bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,I. voor het geval Interboor Nederland B.V. nog rechthebbende mocht zijn van de registraties van de domeinnaam dikkerboom.com en het naamtelefoonnummer 0900-3455372

a) Interboor Nederland B.V. te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis ieder gebruik van de domeinnaam: "dikkerboom.com" en het naamtelefoonnummer 0900-3455372 (= 0900-dikkerboom), alsmede ieder ander gebruik van het dikkerboom-merk of daarmede overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van fl 5.000,-- per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van fl 5.000,-- per dag dat Interboor niet aan voornoemd bevel voldoet;

b) Interboor Nederland B.V. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten met betrekking tot de domeinnaamregistratie "dikkerboom.com" zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan eiseres, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc. (505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 22070,USA), zulks door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe;

c) Interboor Nederland B.V. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten met betrekking tot de registratie van het naamtelefoonnummer 0900-3455372 (= 0900-dikkerboom) zo spoedig mogelijk zal worden overgedragen aan eiseres, een en ander volgens de instructies van de Opta (postbus 90420, 2509 LK

's-Gravenhage), zulks door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe;

d) Interboor Nederland B.V. tevens te bevelen om aan voormelde Network Solutions Inc. en de Opta eventueel nader verlangde informatie te verschaffen, onder aanbod van vergoeding van eventuele kosten waarop Network Solutions Inc. en/of de Opta aanspraak mochten maken, en met veroordeling van Interboor om (fotocopieën van) de in verband met dit alles te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsman van Dikkerboom toe te zenden, zulks op straffe van een dwangsom van

fl 5.000,- per dag dat gedaagde niet aan dit bevel en de onder b en c genoemde bevelen voldoet,

e) met voorts bepaling van de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het Trips-verdrag een bodem-procedure aanhangig moet worden gemaakt op 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het in deze procedure te wijzen vonnis en

f) met veroordeling van Interboor in de kosten van deze procedure.

II. en voor het geval gedaagde sub 2 rechthebbende blijkt te zijn van de registraties van de domeinnaam dikkerboom.com en het naamtelefoonnummer 0900-3455372 (= 0900-dikkerboom) de hiervoor onder sub a) tot en met sub e) gevraagde voorzieningen uit te spreken ten aanzien van gedaagde sub 2."

Tegen deze eiswijziging is door gedaagden geen bezwaar gemaakt.

1.3. Gedaagde sub 1, hierna te noemen: Interboor, heeft hierop bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van een overgelegde pleitnota en overgelegde producties.

1.4. Vervolgens heeft [...][gedaagde sub 2], verweer doen voeren bij monde van zijn advocaat en mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties.

1.5. Na voortgezet debat, waarbij ook enige inlichtingen zijn verschaft door [de algemeen directeur van Dikkerboom Betonboringen], [een directeur van Dikkerboom Betonboringen], [de directrice van Interboor], [de vader van] [gedaagde sub 2]) en [gedaagde sub 2] in persoon, hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. Dikkerboom Betonboringen exploiteert een bedrijf dat zich bezighoudt met het aannemen van betonboringen en aanverwante werkzaamheden. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam "Dikkerboom Betonboringen B.V." en heeft het beeldmerk "Dikkerboom" doen inschrijven in het Benelux Merkenregister. Dikkerboom Betonboringen presenteert haar bedrijf op het Internet onder de domeinnaam "dikkerboom.nl"

2.2. Interboor exploiteert een onderneming dat min of meer dezelfde bedrijfsactiviteiten heeft als Dikkerboom Betonboringen. Interboor biedt haar diensten onder meer aan via de website "www.interboor.nl".

2.3. [gedaagde sub 2] is bestuurder en aandeelhouder van Interboor.

2.4. Op 6 oktober 1999 heeft de OPTA aan Interboor het telefoonnummer 0900-3455372, hierna te noemen: het naamtelefoonnummer, toegekend. De alfanumerieke weergave van dit telefoonnummer luidt: 0900-DIKKERB. Interboor heeft in de eerste helft van het jaar 2000 de domeinnaam "dikkerboom.com" doen registreren, verder te noemen: de domeinnaam.

2.5. Bij brief d.d. 26 juni 2000 heeft Dikkerboom Betonboringen Interboor gesommeerd het gebruik van het naamtelefoonnummer en de domeinnaam te staken en de domeinnaam en het naamtelefoonnummer aan haar over te dragen.

2.6. In de maanden die volgden op de onder 2.5 bedoelde brief heeft Interboor de domeinnaam en het naamtelefoonnummer overgedragen aan [gedaagde sub 2].

3. Het geschil en de beoordeling ervan

3.1. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in:

A. dat Interboor dan wel [gedaagde sub 2] bevolen wordt ieder gebruik van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer, alsmede ieder ander gebruik van het merk Dikkerboom te staken en gestaakt te houden;

B. dat Interboor dan wel [gedaagde sub 2] bevolen wordt maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten met betrekking tot de registratie van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer worden overgedragen aan Dikkerboom Betonboringen;

C. dat Interboor dan wel [gedaagde sub 2] bevolen wordt Network Solutions Inc. en/of de OPTA eventueel nader verlangde informatie te verschaffen en veroordeeld wordt om hiermee verband houdende correspondentie aan de raadsman van Dikkerboom Betonboringen te zenden;

D. dat aan de president verzocht wordt een termijn te bepalen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt;

E. dat Interboor dan wel [gedaagde sub 2] veroordeeld wordt in de kosten van de procedure.

3.2. Het verweer van Interboor en [gedaagde sub 2] komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.

Ten aanzien van de vorderingen jegens Interboor:

3.3. Nu ter zitting is gebleken dat Interboor thans geen rechthebbende (meer) is met betrekking tot de domeinnaam en het naamtelefoonnummer, kunnen de vorderingen ten aanzien van Interboor niet worden toegewezen.

Ten aanzien van de vorderingen jegens [gedaagde sub 2]:

Merkenrecht

3.4. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Dikkerboom Betonboringen onder meer aangevoerd dat [gedaagde sub 2] door de registratie en het gebruik van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer inbreuk maakt op het merkenrecht van Dikkerboom Betonboringen.

3.5. Vooropgesteld wordt - ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW - dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover deze op het merkenrecht zijn gebaseerd, nu het gestelde gebruik van het merk Dikkerboom ook in dit arrondissement plaatsvindt.

3.6. Voor zover voormelde stelling van Dikkerboom Betonboringen betrekking heeft op de registratie van de domeinnaam dan wel het naamtelefoonnummer, wordt deze afgewezen. De enkele registratie is immers onvoldoende om te kunnen spreken van een activiteit in de zin van gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer.

3.7. Voor zover de stelling van Dikkerboom Betonboringen betrekking heeft op het gebruik van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer, faalt deze eveneens. Ingevolge artikel 13A lid 6 sub a BMW kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een natuurlijk persoon van diens familienaam. Daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat die naam niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten.

Bij de domeinnaam wordt het merk gebruikt in de particuliere sfeer (een genealogisch onderzoek), zodat te dien aanzien aan de voorwaarde wordt voldaan. Het feit dat - indien een schermafdruk gemaakt wordt van de internetpagina's die zich in het domein "dikkerboom.com" bevinden - aan de onderzijde van deze pagina's de tekst "http://www.interboor.nl/..." zichtbaar wordt, maakt dit niet anders. Deze tekst vormt immers slechts de aanduiding van (het voor Interboor gereserveerde gedeelte van) de server waarop de internetpagina's die zich bevinden binnen het domein "dikkerboom.com", zijn geplaatst.

Anders dan Dikkerboom Betonboringen heeft gesteld, betreft het in deze ook geen zogenaamde "link", waarmee men op eenvoudige wijze de internetpagina van Interboor zou kunnen bereiken. Indien een bezoeker van de website "www.dikkerboom.com" de website van Interboor wenst te bereiken, zal hij het volledige internetadres van Interboor (www.interboor.nl) moeten ingeven. Bovendien is voormelde tekst - zoals gezegd - slechts zichtbaar op het moment dat de betreffende internetpagina op papier wordt afgedrukt. Gezien de overige inhoud van de website van [gedaagde sub 2] is niet erg aannemelijk dat een potentiële opdrachtgever voor betonboringen een dergelijke afdruk zal maken. Daarbij komt dat - zoals Interboor ter zitting heeft toegezegd - de internetpagina's die zich bevinden in het domein "dikkerboom.com" binnen afzienbare termijn van de server van Interboor verwijderd zullen worden.

3.8. Ten aanzien van het naamtelefoonnummer overweegt de president als volgt. Het feit dat het naamtelefoonnummer in eerste instantie is geregistreerd door Interboor en vervolgens is overgedragen aan één van de bestuurders van Interboor rechtvaardigt het vermoeden dat het naamtelefoonnummer - zoals door Dikkerboom Betonboringen ook is gesteld - door [gedaagde sub 2] ook is gebruikt om potentiële opdrachtgevers door te verwijzen naar Interboor. Dit vermoeden is echter in het kader van dit kort geding onvoldoende om te kunnen concluderen dat het naamtelefoonnummer is gebruikt ter onderscheiding van de waren en diensten van Interboor.

Handelsnaamrecht

3.9. Voorts heeft Dikkerboom Betonboringen gesteld dat [gedaagde sub 2] door het registreren en gebruiken van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer inbreuk maakt op het recht van Dikkerboom Betonboringen op de handelsnaam "Dikkerboom".

3.10. Vooropgesteld wordt dat door de enkele registratie van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer nog geen sprake is van het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Voor zover de stelling van Dikkerboom Betonboringen ziet op deze registratie, dient deze dan ook te worden afgewezen.

3.11. Ook overigens kan de stelling niet slagen. Zoals volgt uit hetgeen onder 3.7 is overwogen, wordt er onder de domeinnaam geen onderneming gedreven in de zin van de Handelsnaamwet. Ook ten aanzien van het naamtelefoonnummer is dit - zoals volgt uit hetgeen onder 3.8 is overwogen - onvoldoende komen vast te staan.

Onrechtmatige daad

a. de domeinnaam "dikkerboom.com"

3.12. Vooropgesteld dient te worden dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde sub 2] dan wel zijn rechtsvoorganger de domeinnaam "dikkerboom.com" heeft doen registreren met het enkele oogmerk om aan Dikkerboom Betonboringen de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren. Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat Interboor de domeinnaam heeft doen registreren in de veronderstelling dat zij - gezien de van oudsher bestaande band tussen Interboor en de familie Dikkerboom - gerechtigd was dit te doen. Daarbij komt dat Interboor - nadat Dikkerboom Betonboringen aan haar had medegedeeld dat zij inbreuk maakte op haar merk en handelsnaam - deze inbreukmakende handelingen heeft gestaakt.

Evenmin kan - gezien de inhoud van de website van [gedaagde sub 2] - geoordeeld worden dat door het gebruik van de domeinnaam de suggestie wordt gewekt dat de domeinnaam betrekking heeft op Dikkerboom Betonboringen.

3.13. Beoordeeld dient voorts te worden of [gedaagde sub 2] handelt in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door zijn weigering om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam "dikkerboom.com" aan Dikkerboom Betonboringen. Aldus dient de vraag beantwoord te worden of [gedaagde sub 2] voldoende belang heeft bij handhaving van de registratie tegenover de belangen die Dikkerboom Betonboringen heeft bij de overdracht daarvan.

3.14. Het belang van [gedaagde sub 2] bij handhaving van de registratie is gelegen in het genealogisch onderzoek dat hij via deze domeinnaam wereldwijd kan uitvoeren en is voorts gelegen in het onderhouden van contact met zijn buitenlandse vrienden en kennissen. Voldoende aannemelijk is dat personen die in het buitenland wonen en willen bijdragen aan het genealogisch onderzoek, en buitenlandse kennissen en vrienden die contact met [gedaagde sub 2] willen opnemen, dit zullen trachten te doen via een domeinnaam die de geslachtsnaam van [gedaagde sub 2] bevat en die voorts aansluit bij een niet-landgebonden, wereldwijd gebruik.

3.15. Dikkerboom Betonboringen heeft gesteld dat zij over de domeinnaam "dikkerboom.com" dient te beschikken in verband met haar bedrijfsactiviteiten in het buitenland. Weliswaar is ter zitting gebleken dat Dikkerboom Betonboringen haar activiteiten in het buitenland wil uitbreiden, maar zij heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze activiteiten thans een belangrijk deel van haar bedrijfsactiviteiten vormt. Zij heeft terzake slechts gesteld dat zij een vestiging heeft geopend in Kleve (Duitsland) en dat zij in staat is wereldwijd te opereren. Voor zover Dikkerboom Betonboringen heeft betoogd dat deze internationale activiteiten blijken uit het feit dat zij ook thans reeds via het internet (door middel van de website "dikkerboom.nl") haar diensten aanbiedt aan buitenlandse opdrachtgevers, wordt dit betoog afgewezen. Het internationale gedeelte van deze website (Dikkerboom International) is (in ieder geval op dit moment) immers slechts in de Nederlandse taal te raadplegen.

3.16. Op zich is echter wel voldoende aannemelijk dat - indien Dikkerboom Betonboringen haar activiteiten op de internationale markt uitbreidt - potentiële opdrachtgevers in het buitenland zich zullen wenden tot een domeinnaam die wereldwijd georiënteerd is en die aansluit bij de handelsnaam en het merk waaronder Dikkerboom Betonboringen haar diensten aanbiedt.

3.17. Bij de onderhavige belangenafweging dient vooropgesteld te worden dat het enkele feit dat [gedaagde sub 2] de domeinnaam in de particuliere sfeer gebruikt en Dikkerboom Betonboringen de domeinnaam voor haar economische activiteiten wenst te gebruiken, niet automatisch meebrengt dat aan het belang van Dikkerboom Betonboringen meer gewicht dient te worden toegekend.

In deze is van belang dat de situatie van Dikkerboom Betonboringen in die zin van die van [gedaagde sub 2] verschilt, dat laatstgenoemde (in ieder geval voor zijn genealogisch onderzoek) aangewezen is op een domeinnaam die zijn geslachtsnaam bevat. Dit geldt niet dan wel in mindere mate voor Dikkerboom Betonboringen. Een en ander blijkt ook uit de huidige website van Dikkerboom Betonboringen ("www.dikkerboom.nl"). Op deze website worden de internationale activiteiten van Dikkerboom - ook voor zover deze betrekking hebben op het boren in beton - gepresenteerd als "Dikkerboom International". Gezien het voorgaande en het feit dat de internationale activiteiten van Dikkerboom Betonboringen - zoals blijkt uit het onder 3.15 overwogene - zich thans nog in het beginstadium bevinden, staat haar niets in de weg om een andere domeinnaam dan "dikkerboom.com" te kiezen, bijvoorbeeld een domeinnaam die zowel het element 'dikkerboom' als 'international' bevat dan wel de - door haar reeds geregistreerde - domeinnamen "dikkerboom.net" en "dikkerboom.org". Daarbij merkt de president op dat laatstgenoemde domeinnamen minder goed bruikbaar zijn voor een particulier als [gedaagde sub 2], nu deze - zeker bij particulieren - minder gebruikelijk zijn dan een domeinnaam die eindigt op ".com". Daarbij komt dat het top level-domein ".org" duidt op en in beginsel slechts bedoeld is voor (internationale) organisaties.

3.18. De stelling van Dikkerboom Betonboringen dat het top level-domein ".com" duidt op een domeinnaam van een commerciële onderneming en dat zij dientengevolge meer belang heeft bij deze domeinnaam dan [gedaagde sub 2], wordt afgewezen. Op dit moment bevinden zich in vorenbedoeld top level-domein zowel domeinnamen van commerciële instellingen als van particulieren.

3.19. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet geoordeeld kan worden dat het belang van [gedaagde sub 2] bij handhaving van de domeinnaamregistratie niet opweegt tegen de belangen van Dikkerboom Betonboringen bij overdracht daarvan.

3.20. De vorderingen van Dikkerboom Betonboringen zullen dan ook - voor zover deze betrekking hebben op de domeinnaam - worden afgewezen.

b. het naamtelefoonnummer

3.21. Het onder 3.12 overwogene geldt - mutatis mutandis - ook ten aanzien van het naamtelefoonnummer.

In deze dient dan ook slechts de vraag beantwoord te worden of [gedaagde sub 2] voldoende belang heeft bij handhaving van de registratie tegenover de belangen die Dikkerboom Betonboringen heeft bij de overdracht daarvan.

3.22. Het belang van Dikkerboom Betonboringen is gelegen in het feit dat zij via het naamtelefoonnummer door haar binnenlandse opdrachtgevers op een eenvoudige wijze telefonisch benaderd kan worden, nl. door middel van het zogenaamde naambellen. Voldoende aannemelijk is dat Dikkerboom Betonboringen daarbij aangewezen is op een telefoonnummer dat begint met de cijfers 0900 dan wel 0800 (aangezien deze cijfers duiden op een niet-plaatsgebonden telefoonnummer) en eindigt met de cijfers 3455372 (omdat deze cijfers de alfanumerieke weergave vormen van (een gedeelte van) haar merk en handelsnaam).

Het feit dat Dikkerboom Betonboringen reeds beschikt over het nummer 0800-3455372 doet aan haar belang niet af, nu potentiële opdrachtgevers die Dikkerboom Betonboringen via het naambellen wensen te bereiken in de regel niet zullen weten of het naamtelefoonnummer van Dikkerboom Betonboringen een gratis (0800) dan wel een betaalnummer (0900) is.

3.23. [gedaagde sub 2] heeft - desgevraagd - ter zitting verklaard dat hij het naamtelefoonnummer thans niet gebruikt en dat hij het naamtelefoonnummer slechts gekocht heeft in verband met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

3.24. De president is op grond van het voorgaande van oordeel dat het belang van [gedaagde sub 2] op geen enkele wijze opweegt tegen het belang van Dikkerboom Betonboringen. De vordering tot overdracht van het naamtelefoonnummer aan Dikkerboom Betonboringen zal dan ook worden toegewezen.

3.25. Er zijn wel termen aanwezig om de gevorderde dwangsom te matigen.

3.26. Aangezien Dikkerboom Betonboringen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde sub 2] het naamtelefoonnummer thans wel gebruikt, zal de vordering tot het staken van het gebruik worden afgewezen.

Ten aanzien van de proceskosten

3.27. Nu Dikkerboom Betonboringen - zoals blijkt uit de aangehechte dagvaarding - reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding op de hoogte was van het feit dat Interboor geen rechthebbende meer was van de domeinnaam en het naamtelefoonnummer, zal zij veroordeeld worden in de door Interboor gemaakte kosten.

3.28. Ten aanzien van de door [gedaagde sub 2] gemaakte kosten overweegt de president dat - aangezien zowel Dikkerboom Betonboringen als [gedaagde sub 2] als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen - de kosten van dit geding tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te bepalen wijze.

4. De beslissing

De president:

4.1. beveelt [gedaagde sub 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten met betrekking tot de registratie van het naamtelefoonnummer 0900-3455372 (=0900-dikkerboom) zo spoedig mogelijk zal worden overgedragen aan Dikkerboom Betonboringen, een en ander volgens de instructies van de OPTA (postbus 90420, 2509 LK 's-Gravenhage), zulks door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe;

4.2. beveelt [gedaagde sub 2] om aan de OPTA eventueel nader verlangde informatie te verschaffen, onder aanbod van vergoeding van eventuele kosten waarop de OPTA aanspraak mocht maken;

4.3. veroordeelt [gedaagde sub 2] om fotokopieën van de in verband met het onder 4.2 bepaalde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan aan de raadsman van Dikkerboom Betonboringen te zenden;

4.4. bepaalt dat [gedaagde sub 2] aan Dikkerboom Betonboringen een dwangsom verbeurt van f. 2000,-- (tweeduizend gulden) voor iedere dag dat [gedaagde sub 2] in gebreke blijft aan het onder 4.1 dan wel 4.2 bepaalde te voldoen;

4.5. bepaalt dat [gedaagde sub 2] aan Dikkerboom Betonboringen een dwangsom verbeurt van f. 500,-- (vijfhonderd gulden) voor iedere dag dat [gedaagde sub 2] in gebreke blijft aan het onder 4.3 bepaalde te voldoen;

4.6. bepaalt voorts dat de onder 4.4 en 4.5 genoemde dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving van die dwangsommen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de bevelen en de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding;

4.7. veroordeelt Dikkerboom Betonboringen in de door Interboor gemaakte kosten, tot aan deze uitspraak begroot op f. 1000,-- (éénduizend gulden) voor salaris van haar advocaat en op

f. 400,-- (vierhonderd gulden) exclusief BTW voor verschotten;

4.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.9. wijst af het meer of anders gevorderde;

4.10. compenseert de kosten van deze procedure tussen Dikkerboom Betonboringen en [gedaagde sub 2] in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en is in het openbaar uitgesproken op 16 november 2000.